>Kvartal 54 og 55A (Sefa) – detaljreguleringsplan – offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kvartal 54 og 55A (Sefa) – detaljreguleringsplan – offentlig ettersyn

Publisert: 10.06.2024

Frist for merknader er 20. august 2024

Utvalg for plansaker har i møte 03.06.2024, sak 23/24, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for kvartal 54 og 55A (Sefa) ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i Sarpsborg sentrum, ved jernbanestasjonen, og er avgrenset av St. Nikolas gate i øst, Aarslands gate i sør, og Glengsgata i vest.

Planområdets avgrensning fremgår av kartet nedenfor.

Kart med planområdets avgrensning

Klikk her for å se planområdet i kommunens kartportal
Klikk her for å få tilgang til kommunens planregister


Hensikten med planen er fortetting i sentrum. Planforslaget legger til rette for etablering av et offentlig tilgjengelig byrom mot stasjonsområdet, med parkmessig beplanting, torg, gangforbindelser og lekearealer, samt felles uteoppholdsarealer i bakgården for beboere. Grønne flater skal brukes til håndtering av overvann.

Ny bebyggelse er foreslått fordelt på to boligblokker med henholdsvis 6 og 14-15 etasjer. Det er lagt stor vekt på arkitektur med organiske former og materialbruk av høy kvalitet. Det forutsettes næringslokaler på gateplan ved nytt torg mot St. Nikolas gate.

Ny bebyggelse. Kilde: Plus arkitektur
Kilde: Plus arkitektur


Planen er lagt ut i Servicetorget i Sarpsborg rådhus og på Sarpsborg hovedbibliotek.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Katarzyna Mitwicka på e-post katarzyna.mitwicka@sarpsborg.com.


Slik kommer du med innspill:

Skriftlige merknader kan leveres på følgende måter:

Frist for merknader: 20.08.2024

Saksdokumenter:

Saksutskrift
Politisk notat
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Sammendrag av innkomne merknader med forslagsstillers kommentarer
Utomhusplan
MUA-plan
Snitt og fasader
Fjernvirkningsanalyse
Solstudie
Tilpasningsanalyse
Tilstandsvurdering av stor alm
Vindanalyse
Alternativvurdering
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Geoteknisk vurdering områdestabilitet
Geoteknisk datarapport
Geoteknisk vurdering fjernvarmetrasé
Uavhengig kvalitetssikring geoteknikk
Kvitteringer for innmelding av soneendring NVE og NADAG
Miljøteknisk grunnundersøkelse med tiltaksplan
Støyutredning
Trafikkanalyse
VAO-rammeplan
Renovasjonsteknisk plan
KU-notat
3D modell