Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kommunedelplan sentrum 2018-2030 (sentrumsplan) - offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommunedelplan sentrum 2018-2030 (sentrumsplan) - offentlig ettersyn

04.04.2018

Frist for innspill er 5. juni 2018

Si din mening om forslag til ny sentrumsplan.

Sarpsborg kommune har utarbeidet forslag til ny sentrumsplan. Sentrumsplanen setter rammer for den fysiske utviklingen av sentrum for perioden 2018-2030. Den avklarer blant annet hvor det kan bygges, hva som kan bygges, byggehøyder, hvilke bygninger som skal bevares og hvilke områder som ikke skal bebygges. Planområdet avgrenses av jernbanen i vest, Glengshølen i nord og Glomma i øst og sør.

Formannskapet vedtok 22. mars 2018 å sende forslag til ny sentrumsplan på høring. Det betyr at kommunens innbyggere, utbyggere, grunneiere, lag og foreninger, organisasjoner, næringsliv, nabokommuner og regionale og statlige myndigheter kan si sin mening om forslaget, - det vil si fremme høringsinnspill. Innspillene kan både beskrive hva som oppfattes som bra i planforslaget og hva som ønskes endret.

Frist for høringsinnspill er 5. juni 2018.

Innspill kan sendes som epost til sentrumsplan@sarpsborg.com eller via en egen kartløsning gjennom denne linken: Innspillsløsning. Her kan du skrive hva innspillet omhandler og markere på kart hvor innspillet gjelder.

Det er også utarbeidet en tredimensjonal modell hvor du kan se på byggehøyder, sol- og skyggeforhold. Trykk på følgende link: 3D-modell. Anbefalt nettleser for denne applikasjonen er Chrome.

I høringsperioden vil det bli avholdt følgende åpne møter:

  • 11. april, Wegnerbrakka kl 18.00-20.00
  • 17. april, Wegnerbrakka kl 18.00-20.00. Temamøte om hensynssoner rundt Borregaard. Representanter fra Borregaard og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vil delta på møtet.
  • 25. april og 2. mai, Sarpsborgkontoret (Torget 5). Åpne dager om sentrumsplanen med presentasjoner kl 14.00, 16.00 og 18.00.
  • 3. mai, Sarpsborgkontoret (Torget 5) kl. 18.00. Åpent møte rettet mot konsulentbransjen. Hovedfokus blir plankart og planbestemmelser som grunnlag for regulering.

Forslag til sentrumsplan 2018-2030 består av følgende dokumenter:
•  Planbeskrivelse
•  Plankart
•  Bestemmelser og retningslinjer
•  Sammendrag av innspill og rådmannens vurdering
•  ROS-analyse
•  Konsekvensutredning med alternativvurderinger
•  Lokalklimaanalyse og grønnstrukturutredning
•  Temakart Kulturmiljø
•  Temakart Vernede bygninger - Gul liste
•  Temakart Bygninger vurdert for vern
•  Temakart SEFRAK-registrerte bygg
•  Temakart Høyder og bygningstypologi
•  Temakart Bykjernegrense, strøksgater og kvartalsnummer
•  Temakart Risikokonturer
•  Temakart Grønnstruktur
•  Temakart Lekeplassdekning
•  Temakart Barnetråkk i Sarpsborg sentrum
•  Temakart Grunnforhold
•  Temakart Forurenset grunn
•  Temakart Luftforurensning
•  Temakart Støy
•  Temakart Flomveier i Sarpsborg sentrum

Saksutskrift fra formannskapsmøtet kan du lese her.

Har du spørsmål til sentrumsplanen kan disse rettes til Anne Elisabeth Ramtvedt eller Eirik Milde via Servicetorget, tlf. 69 10 80 00.