>Tilskudd til lokale kulturarenaer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilskudd til lokale kulturarenaer

30.11.2018

Vi minner om søknadsfristen for tilskudd til lokale kulturarenaer, 15. desember 2018. Østfold fylkeskommune har ansvar for å fordele statlige spillemidler til kulturarenaer i Østfold fra ordningen «Desentralisert ordning for tilskudd til lokale kulturbygg».

Målet med tilskuddsordningen for kulturarenaer er å skape gode kulturelle møteplasser. 

Hva kan det søkes om?

Tilskuddsordningen skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygning, men ikke til vedlikehold eller drift.

Hvem kan søke?

Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd:

  • Fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak
  • Frivillige organisasjoner
  • Institusjoner
  • Aksjeselskaper/allmennaksjeselskaper

Hvor mye kan det søkes om?

Tilskudd kan utgjøre inntil 1/3 av godkjente prosjektkostnader for kulturbygget. For søkere som har krav på refusjon av merverdiavgift skal tilskuddsandelen på 1/3 beregnes ut fra prosjektkostnadene fratrukket merverdiavgift. Dersom kulturbygget skal samlokaliseres med andre virksomheter, skal det foretas en kostnadsdeling av fellesarealer og sambruksarealer.
Hvem tar jeg kontakt med?

For mer informasjon og veiledning, ta snarest kontakt med Robin Braaten, tlf. 480 90 228.

Les mer om ordningen på Østfold fylkeskommune sin hjemmeside.