>Tuneveien 31 – detaljreguleringsplan – offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tuneveien 31 – detaljreguleringsplan – offentlig ettersyn

Publisert: 24.06.2024

Frist for merknader er 11. september 2024.

Utvalg for plansaker har i møte 03.06.2024, sak 21/24, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Tuneveien 31 ut til offentlig ettersyn.

Planområdet ligger langs fv. 118 Tuneveien, mellom Tune kirke og Tune prestegård. Området grenser til boliger i nord og øst, og næringsareal i sør og vest. Planområdets avgrensning fremgår av kartet nedenfor.

Kartutsnitt med plangrense

Klikk her for å se planområdet i kommunens kartportal

Hensikten med planen er å utvikle et næringsområde, som skal dekke behovet for ny bilforretning. Planen åpner for ca.12.000 m2 BRA, med tilhørende arealer til intern vei, parkering, beplantning og gangarealer.

Planen er lagt ut i Servicetorget i Sarpsborg rådhus og på Sarpsborg hovedbibliotek.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Sandra Hinsch på e-post sandra.hinsch@sarpsborg.com.

Slik kommer du med innspill:

Skriftlige merknader kan leveres på følgende måter:

Frist for merknader: 11.09.2024

Saksdokumenter

Saksutskrift
Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Sammendrag av innkomne innspill med forslagsstillers og kommunedirektørens kommentarer
Uttalelse til reguleringsplanarbeid

Illustrasjonsplan
Trafikkanalyse
Profiler
Illustrasjoner
Bygningssnitt
Sol- og skyggeillustrasjoner
Fasadeoppriss
ROS-analyse
Veiplaner
OVA-notat
Geoteknisk vurdering
Uavhengig kvalitetssikring av områdestabilitet
Støyutredning
Historisk kartlegging-forurenset grunn
3D modell utklipp
KU-vurdering