Arealplan

Areal og kystsoneplan

Arealplan og kystsoneplan

arealplan, illustrasjonReviderer arealplanen og kystsoneplanen

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som viser blant annet hvor det kan bygges bygge boliger, næringsbygg, skoler, barnehager med mer. Planen viser hvordan kommunen skal bruke arealene de neste 12 årene. Planen setter også krav til områder som ikke skal bygges ut i kommunen.

Ambisjonen er at planene kommer til endelig behandling i bystyret høsten 2022, men det er usikkert om det vil la seg gjøre. Det avhenger av når saken kommer til mekling hos Statsforvalteren, og om det vil være behov for at endringer må sendes på ny høring. 

Les mer om arealplanen og kystsoneplanen

Kontaktpersoner

Arealplan: Emilie Cosson-Eide,
Virksomhet plan og samfunnsutvikling
991 50 944

Kystsone: Ingrid Ekeli Boge,
Virksomhet plan og samfunnsutvikling
948 01 206 

Arealplan