>Bykraft 2027

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Bykraft 2027

Publisert: 22.12.2020

Hva er Bykraft 2027?

Gjennom ByKraft 2027 jobber iSarpsborg, Sarpsborg næringsforening og kommunen om å skape et attraktivt bysentrum. Gjennom samarbeid skal det skapes en levende og mer spennende by, slik at Sarpsborg blir Norges mest attraktive by - innen 2027! 

Årsrapporter 

Hvorfor gjør vi det?

I Sarpsborg er det vedtatt å utvikle byen gjennom å legge til rette for at 40 % flere kan bo og jobbe i sentrum fram mot 2031. Målene er satt i samfunnsplanen.  Vi ønsker at sentrum  skal være et sted der mennesker møtes, og en drivkraft for at Sarpsborg skal være en attraktiv by.

I Sarpsborg ønsker vi å dyrke den gode blandingen mellom kultur, opplevelse, handel, næring og bokvaliteter. Nærhet gir en mer bærekraftig by.

Når alle drar i samme retning så skjer det store ting. Bli med du også. Handle lokalt, sykle og gå når du kan. Vær åpen for endinger. Vis fram byen din!

Hva gjør vi?

ByKraft handler om en rekke samarbeidsprosjekter hvor partene oppdaterer hverandre om fremdrift og kommer fram til prioriteringer i fellesskap. 

Utvikling av sentrumsgater

Målet er å skape gode gatemiljøer hvor myke trafikanter blir prioritert fremfor bilen. Kommunen har ansvar for oppgradering av gateløpene og byrommet, mens gårdeierne har ansvar for at det er aktivitet i lokalene og at det ser innbydende ut.

Prosjektet omhandler nå strøksgatene Pellygata og Nils Hønsvalds gate.

Asbjørn Halvorsens plass

Skulptur av Asbjørn Halvorsen skal innplasseres. Belysning og beplantning skal vurderes. Hvem var Asbjørn Halvorsen?

Planlegging av Rosenkranz gate og stasjonsområdet

Det skal planlegges et nytt og moderne reisetorg ved Sarpsborg stasjon. Ny hovedadkomstgate til stasjonen skal være i Rosenkrantz gate. Arealene skal transformeres med utgangspunkt i planprinsippene fra sentrumsplanen og kommunedelplan for InterCity og fv. 118. Området planlegges basert på en tredeling som hovedgrep:

  • Reisetorg ved stasjonsområde (mot nord)
  • Boligkvartaler (i midten)
  • Sentrumsaktivitet og byliv (mot gågate)

Utviklingen skal sikres gjennom en detaljreguleringsplan med oppstart av planarbeid i 2022, og basere seg på anbefalinger fra
vedtak 10. mars. 2022.

Her finner du mer informasjon om prosjektet.

Torget

Torget skal videreutvikles for økt bruk og byliv gjennom hele dagen. Utviklingsområder er belysning, torghandel, universell utforming, kultur og opplevelser.

 

Levende lokaler i sentrum

Sentrum som handelssted har vært under press i mange tiår. I Sarpsborg, som i mange andre bysentra, er det en utfordring å fylle tidligere butikklokaler med nye funksjoner og aktivitet. Derfor ble prosjektet «Levende lokaler» startet i 2019. «Levende lokaler» har som mål å fylle ledige lokaler i sentrum med aktivitet. 

Dette skal bidra til å øke attraktiviteten, verdiskapning og arbeidsplasser i sentrum, og bidra til positivt omdømme. Prosjektet foregår i samarbeid med gårdeiere og potensielle drivere.

Områdesatsing Østre bydel

Områdesatsning Østre bydel skal bedre levekårene, utvikle bydelen og gi varige endringer. Arbeidet følger sentrumsplanens anbefaling om å styrke sentrumstriangelet og utvikle Østre bydel som et kultursentrum med fokus på kultur -, nærings – og offentlige tilbud.

I 2022 utarbeides en programbeskrivelse som skal beskrive mål innenfor innsatsområdene bo, jobbe og oppleve. I tillegg utarbeides et handlingsprogram med tiltak.

Les mer om Områdesatsing Østre bydel her

Avklare mobilitetshus

I sentrumsplanen er det satt av areal til parkeringshus/ mobilitetshus mellom Kirkegata/Kulås gate/ Rosenkrantz gate og Nansen gate (kvartal 270). Det har vært en anbudskonkurranse for dette som ikke førte til noen kvalifiserte tilbud. Det jobbes videre med å se på muligheter for mobilitetshus i sentrum, og avklare oppstart av arbeidene.

Nytt bibliotek

Biblioteket skal rehabiliteres og utvides med nye lokaler. Det nye biblioteket skal være en møteplass for byens befolkning. Bygget skal være fleksibelt og tilrettelagt for formidling, opplæring og samarbeid. Det settes også av arealer til kafé.

Her finner du informasjon om bibliotekprosjektet

  

Kulåsparken

I forbindelse med 1000-års jubileet i 2016 ble det gjort store investeringer i Kulåsparken for å legge til rette for rekreasjon, lek, festivaler, kultur og opplevelser.

 

Arbeidet med å utvikle parken fortsetter. Inngangen til Kulås fra Kirkeparken og rådhuset er oppgradert med beplantning og lys. Langs skulpturstien skal i alt syv skulpturer utplasseres. Foreløpig er fem skulpturer på plass. De to siste vil utplasseres i løpet av 2022. 

 

Henvisningsskilt til parkeringsplasser

Det skal settes opp skilt som henviser til de ulike type parkeringsplassene i sentrum.

Oppgradering gang- og sykkelveier

Gang- og sykkelveier er oppgradert med reasfaltering og utbedring av kryss. Det er også satt opp mer lys enkelte steder.

Skilting av sykkelruter

Sykkelrutene i hovedsykkelplanen skal skiltes.

Sykkelparkering

Oppgradering og etablering av sykkelparkeringsplasser.

Handlingsplan bykraft

Handlingsplan Bykraft 2023 - PDF

Handlingsplan Bykraft 2022 - PDF

Har du spørsmål?

Elise E. Moen, rådgiver Virksomhet plan- og samfunnsutvikling.

Telefon 934 30 094

Laila Vestby, teamleder Samfunn, Virksomhet plan- og samfunnsutvikling.

Telefon 911 22 369