Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>InterCity-utbyggingen og ny Sarpsbru

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

InterCity-utbyggingen og ny Sarpsbru

av Maren Lunde

På denne siden vil du finne oppdatert informasjon om utbyggingen av ny bro over fossen og InterCity dobbeltspor gjennom Sarpsborg.

Siste nytt: 

Bystyret har vedtatt kommunedelplan for strekningen Borg bryggerier - Klavestad, med alternativ NFO 9. Dette alternativet innebærer at det blir bygget ny vei med kollektivfelt fra Borregaardsbakken til Hafslund skole. Jernbanen vil ligge på nordsiden av veien fram til Klavestad. I dette alternativet kan Tarris bevares.

Bane NOR har innsigelse til alternativ NFO-9, og har understreket i dialogmøte med kommunen at dette er en sterk innsigelse og at de ikke ser at det vil finnes løsning på innsigelsen i en eventuell mekling hos Fylkesmannen.

Alle dokumenter i saken ligger under sak 95/20 på denne siden. 

Kommunedelplan for utbygging på strekningen mellom Borg bryggerier og Klavestad er lagt ut på høring med frist for uttalelse 14. februar 2020. Planen kan du lese her

Du finner utfyllende informasjon og alle dokumenter på nettsidene til Bane NOR.

Informasjonsmøte 

I møtet presenterte Bane NOR konsekvensutredning for hele strekningen fra Rolvsøy - Klavestad, samt  foreløpig anbefaling fra Bane NOR for InterCity-strekningen Rolvsøy - Borg Bryggerier og foreløpig anbefaling fra Bane NOR, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune for InterCity og fylkesvei over Sarpsfossen. Her kan du lese mer!

Her finner du Bane NOR sin presentasjon.

Her kan du se video fra presentasjonen.

Bane NOR presenterte teknisk hovedplan for politikerne i Sarpsborg. 
På denne siden finner du video fra presentasjonen.

Bane NOR har lagt fram forslag til kommunedelplan for jernbanutbyggingen på strekningen Seut - Rolvsøy. Du finner alt materialet på denne siden.  

Hva skjer med jernbaneutbyggingen?

Bane NOR har en egen nettside med informasjon om utbyggingen på Østfoldbanen. Der finner du relevante dokumenter, og oppdatert informasjon om prosessen.

Kommunedelplan Rolvsøy - Klavestad

Bane NOR har utarbeidet en konsekvensutredning for strekningen fra Rolvsøy - Klavestad. Bane NOR har også gitt en foreløpig anbefaling strekningen Rolvsøy - Borg Bryggerier. Bane NOR, Sarpsborg kommune og Østfold fylkeskommune har gitt sin anbefaling for nytt dobbeltspor fra Borg bryggerier til Klavestad og ny fylkesvei over Sarpsfossen. 

Her finner du forslag til planbeskrivelse for Rolvsøy - Klavestad

Her finner du illustrasjonshefte for for Rolvsøy - Klavestad

Bane NOR publiserer de øvrige grunnlagsrapportene i konsekvensutreningen fortløpende på sine sider.

Planprogram - rammene for prosessen

Rammene for planprosessen er fastsatt i planprogrammet. Prosessen skal  avklare: 

 • trasé for det nye dobbeltsporet på strekningen Seut – Klavestad.
 • trasé for ny 4 felts veiforbindelse over Glomma i Sarpsborg og 4 felt på strekningen Simo – St.Croix i Fredrikstad.
 • framtidig løsning for rv. 111 på strekningen Gatedalen - Hafslund, for å sikre ønsket framkommelighet for buss .
 • løsninger for gående og syklende på de aktuelle vegstrekningene.

Sarpsborg bystyre vedtok dette i mars 2017. Planprogrammet er også vedtatt i Fredrikstad bystyre. Planprogrammet viser hvilke korridorer og tema (konsekvenser) som skal utredes, planlagt fremdrift og hvordan medvirkningen skal foregå. Planprogrammet var på offentlig høring før det ble vedtatt av bystyret.

Her kan du lese planprogrammet i sin helhet.

Her finner du høringsinnspillene til planprogrammet.

Grunnlag for planleggingen
 • På bestilling fra Samferdselsdepartementet ble det utarbeidet en konseptvalgutredning for Intercity-strekningene i 2012. Denne utredningen danner grunnlaget for det planleggingsarbeidet som nå er igangsatt. Bystyret vedtok en høringsuttalselse fra Sarpsborg kommune om konseptvalgutredningen.

Konseptvalgutredning.

Knutepunktsutvikling Sarpsborg stasjon

Tre tverrfaglige team med arkitekt, landskapsarkitekt, kulturminnefaglig og trafikkfaglig kompetanse har jobbet uavhengig av hverandre i drøyt to måneder og sett på hvilke muligheter som åpner seg når nytt dobbeltspor skal bygges i Østfold og ny stasjon i Sarpsborg sentrum skal utvikles.

Disse ble presentert i sentrumsplankonferansen 19. oktober 2016, og utstilt i Sarpsborg rådhus.

Her er forslagene digitalt:

Louse Didriksson, White

Sara Wille Jørgensen, Gottlieb Paludan

Espen Krogstad, Dyrvik

Her er oppgaven som de tre selskapene jobbet ut fra.

Her er lenke til Jernbaneverkets artikkel om arbeidet.

Spørsmål og svar

Hva er InterCity?

En betegnelse på jernbaneutbyggingen fra Oslo, og henholdsvis til Lillehammer, Skien, Hønefoss og Halden. I dette området er det ventet en betydelig befolkningsvekst i de neste tiårene. Målet er at utbyggingen skal gi et fremtidsrettet togtilbud med kortere reisetid og hyppige avganger. 

Bane NOR skal planlegge og bygge dobbeltsporet jernbane på InterCity-strekningene for at de reisende skal få kortere reisetid, flere avganger og et mer fleksibelt togtilbud. Satsingen skal bidra til smart utnyttelse av arealer, og knytte byene på Østlandet sammen til ett stort bo- og arbeidsmarked.

Når strekningen Oslo - Halden står ferdig, skal reisetiden være 1 time og 8 minutter. Det legges til rette for at togene skal ha en toppfart på 250 km/t.

Kilde: Bane NOR

Hvorfor trenger vi en ny bro over fossen?

Den sterkt købelastede strekningen mellom øst og vest i Sarpsborg skal utvides fra to til fire felt. Utvidelsen gjelder hele strekningen fra Sarpsborg sentrum til Dondern. Ett felt i hver retning skal være kollektiv- eller sambruksfelt. 

Med bakgrunn i at det også skal bygges nytt dobbeltspor gjennom byen og over fossen, planlegges ny veibro samtidig som jernbanen. 

Det arbeides for at den nye forbindelsen skal stå klar så snart som mulig. 

Hvorfor må brua gå i området som den gjør i dag?

I 2015 vedtok bystyret i Sarpsborg at ny vei- og jernbanebru skal planlegges parallellt, og det er to trasèalternativer for veien som skal være med i den videre planleggingen. Disse to alternativene er enten en utvidelse av dagens bru, eller en ny bru rett nord for den nåværende jernbanebrua. 

Denne beslutningen bygget på utrredninger fra Sweko i 2014-2015.

Hvor kommer toglinjene?

Rammene for planprosessen er fastsatt i planprogrammet. Prosessen skal avklare trasé for det nye dobbeltsporet på strekningen Seut – Klavestad.

En trasé tilsvarer en veglinje eller en linje for bane. Innenfor en utredningskorridor vil det kunne være flere alternative traseer, og mulige kombinasjoner av disse.

På bildet vises planområdet for nytt dobbeltspor i Fredrikstad og Sarpsborg. Planområdet omfatter flere utredningskorridorer. Med planområde menes det området som er gjenstand for planlegging. Det endelige planvedtaket vil omfatte en konkret trasé, og dermed et mer avgrenset område. Med andre ord vil planområdet snevres inn gjennom planleggingsarbeidet.

Planområdet Fredrikstad-Sarpsborg

Bane NOR har gjennomført en optimalisering av alternative traseer for det nye dobbeltsporet. Det er også sett nærmere på ulike løsninger for riksveg 110 gjennom Fredrikstad sentrum, og fylkesveg 118 med ny Sarpsbru. For å sikre en helhetlig løsning i disse områdene er det etablert felles planlegging med henholdsvis Bane NOR og Statens vegvesen i Fredrikstad, og Bane NOR og Sarpsborg kommune i Sarpsborg. 

Styringsgruppen for Bypakke Nedre Glomma skal 12. mai 2017 behandle hvilke traseløsninger for dobbeltsporet jernbane som skal utredes videre. 

Bane NOR, Statens vegvesen og rådmennene i Østfold fylkeskommune, Fredrikstad og Sarpsborg har lagt fram sine vurderinger og anbefalinger i saken. Dette ble offentliggjort mandag 8. mai.

Denne innstillingen skal behandles i formannskapet i Sarpsborg 1. juni 2017 og i bystyret den 15. juni 2017.

Her kan du lese innstillingen fra rådmannsutvalget.

Når blir det bestemt om huset mitt må rives?

Det endelige vedtaket om hvilken korridor jernbanen skal følge, vil bli fattet i 2018/2019 i kommunedelplan for dobbeltsporet. Etter dette vedtaket skal traseen i korridoren fastsettes. Dette vil skje i en reguleringsplan (2021/2022). Først når dette er bestemt, vil det bli klart hvilke hus som må rives. 

Bygging av ny jernbane krever arealer og rettigheter. Arealbeslaget kan være midlertidig til anleggsområder eller permanent til nye bane- og veganlegg. Anleggsarbeidene kan ikke starte før det er inngått avtale med, eller ekspropriert arealer fra grunneierne. Bane NOR og Statens vegvesen tar direkte kontakt med alle som må avstå grunn og rettigheter, og informerer om hva som skal skje og hvilke regler som gjelder. I tillegg vil det bli arrangert offentlige informasjonsmøter.

Hva vil jeg få i erstatning om jernbanen berører eiendommen min?

Det er Bane NOR som har ansvar for grunnerverv til jernbane, og som vil stå for avtaler med grunneiere og erstatning. 

Når ble denne traseen bestemt?
 • Nasjonalt - Stortinget

Behandlingen av Nasjonal transportplan 2014 - 2023. Her kan du lese innstillingen i saken.

 • Regionalt - Østfold fylkeskommune

Fylkestinget vedtok Fylkeskommunens uttalelse til høring av Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Halden" 20. juni 2012 (sak 2012/2206).

Fylkestinget fattet følgende vedtak:

"Østfold fylkeskommune slutter seg til konseptvalgutredningens behovs-, mål- og kravdefinisjoner for Østfoldbanen. Jernbaneverkets forslag til konsept (4B), som betyr
utbygging av dobbeltspor på IC-strekningen Oslo-Halden, avledes av disse og Østfold fylkeskommune støtter opp om dette konseptet."

 • Lokalt - Sarpsborg kommune

Bystyret vedtok Sarpsborg kommunes uttalelse til høring av Jernbaneverkets "Konseptvalgutredning for IC-strekningen Oslo-Halden"  14. juni 2012 (sak 51/12).

Bystyret fattet følgende vedtak:

 1. Sarpsborg kommune støtter Jernbaneverkets anbefalte konsept (ØB 4B) for videre utvikling av IC-strekningen Oslo – Halden.
 2. Sarpsborg kommune ønsker en videre utvikling av eksisterende stasjon.
 3. For å sikre ønsket byutvikling blir det viktig å sikre samtidighet i realisering av veg og jernbane over Sarpsfossen.
 4. Jernbanens kryssing av Sarpsfossen må framskyndes og bygges som et eget prosjekt før resten av IC-strekningen Oslo – Halden.
 5. I tillegg til ovennevnte oversendes saksutredningen som Sarpsborg kommunes høringsuttalelse til konseptvalgutredningen for IC-strekningen Oslo – Halden"
Hvorfor blir det ikke bygget bane for høyhastighetstog?

Høyhastighetstog er først å fremst å foretrekke ved lange reiser med få stopp. I Østfold trenger de togreisende lokale stasjoner, og et effektivt tilbud mellom byene.

I 2012 ble et mulig høyhastighetsnett i Norge utredet, og en av strekningene som ble vurdert var Oslo - Gøteborg. Regjeringen besluttet da og ikke gå videre med utbyggging av høyhastighetstog. InterCity-traseen med dobbeltspor kan på deler av strekningen være et senere ledd i en høyhastighetssatsning.

Hvordan legges det vekt på kulturminnene og kulturmiljøet ved Sarpsfossen?

I konsekvensutredningen i planarbeidet vil det utarbeides en samfunnsøkonomisk analyse. Denne analysen vil grovt sett bestå av en nytte-/kostanalyse, vurderinger av landskapsbilde, kulturmiljø, naturmangfold, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv samt oppnåelse av prosjektets mål.

Basert på en helhetlig vurdering av disse forholdene vil det bli gitt en anbefaling for valg av korridor for dobbelstspor og bru.

Utredning av konsekvenser for kulturmiljø vil også inkludere vurdering av avbøtende tiltak i permanent fase og anleggsfase. Dette er nærmere beskrevet i forslag til planprogram. 

Flere av kulturminnene ved Sarpsfossen er av nasjonal verdi. Hvilke konsekvenser som er akseptable for disse kulturminnene, avgjøres ved politisk behandling av kommunedelplan med konsekvensutredning. 

En av grunnene til at det er besluttet at det skal være felles planlegging av bane og veg over Glomma ved Sarpsfossen, er hensynet til kulturminnene. Planleggingsarbeidet gjennomføres i tett dialog med Fylkeskonservator og Riksantikvaren.

Hvor bredt vil det nye dobbeltsporet bli?

Normalt vil den permanente bredden på nytt dobbeltspor være ca. 25 meter. Bredden på det nye dobbeltsporet vil variere på ulike deler av strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Bredden avhenger blant annet av høyden på fyllinger og skjæringer, tekniske bygg, støyskjermingstiltak, behov for driftsveger og anleggsområder.

I tillegg kommer midlertidige anleggsområder.

I følge jernbaneloven er det en generell byggeforbudssone 30 meter fra til hver side av senterlinjen i jernbanesporet. Byggeforbudssonen gjelder nye tiltak, ikke eksisterende bebyggelse. Jernbaneloven kan overstyres av en arealplan etter plan- og bygningsloven (for eksempel en kommunedelplan).

I planarbeidet med det nye dobbeltsporet vil det vurderes om det er riktig å videreføre en slik byggeforbudssone i tettbebygde områder.

Hvordan vil eksisterende boliger skjermes for støy fra tog og bil?

Som ledd i arbeid med kommunedelplan vil det bli gjort vurderinger av støy fra tog og bil.

I dokumentet retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1420) blir det gitt anbefalinger om hvilke støynivåer som ansees som akseptable for ulike typer areal og bebyggelse. Denne retningslinjen vil bli lagt til grunn for planarbeidet.

Det er flere ulike tiltak som vil kunne benyttes for å skjerme boliger og andre bygninger, blant annet støyvoller, støyskjermer langs bane og veg, støyskjermer ved uteplasser, tiltak på bygningens fasade, osv.

Lokalisering og valg av type støyskjermingstiltak vil ikke avklares gjennom arbeid med kommunedelplan. Detaljene bestemmes i reguleringsplanen, som er det neste plannivået.

En reguleringsplan er en detaljert plan som viser nøyaktig hvor den nye jernbanen skal gå. Planen viser blant annet hvilke arealer som berøres og plassering av blant annet skråninger, fyllinger, støyskjermer og anleggsområder.

Hvor kan jeg henvende meg med spørsmål?

For boligeiere som ligger an til å bli berørt av utbyggingen og har spørsmål om erstatning, grunnerverv, hvordan de skal forholde seg etc. er Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) rett sted å henvende seg. Det samme gjelder planleggingsprosessen for Inter City. Ta kontakt med Bane NOR sitt kundesenter som er bemannet hver dag.

Gjelder det spørsmål om Sarpsbrua og planleggingsprosesse for denne, så kan du kontakte Sarpsborg kommune.

Kontaktperson: Laila Vestby. Du kan også ringe via Servicetorget 69 10 80 00