>Mangfoldsplanens handlingsdel

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Mangfoldsplanens handlingsdel

08.12.2020

Etter innspill fra flerkulturelt råd, har bystyret vedtatt at handlingsdelen i mangfoldsplanen skal tilgjengeliggjøres på ulike språk.

Under finner du mangfoldsplanens handlingsdel, og denne kan oversettes til følgende språk via Google Translate: Engelsk, albansk, arabisk, bosnisk, fransk, kurdisk, persisk, polsk, somalisk, spansk og tysk.

Slik gjør du det:

 • Klikk på Google Translate-menyen oppe til høyre.
 • Velg et aktuelt språk - og nettsiden oversettes.

Merk: Alle artikkelsider i Sarpsborg kommunes nettside kan oversettes ved å bruke Google Translate.

MÅL - universell inkludering

Alle innbyggere og medarbeidere får mulighet til å slippe til med sine ressurser.

Slik vil vil ha det - og slik gjør vi det:

SLIK VIL VI HA DET: 
Sarpsborg er en kommune der innbyggerne opplever fravær av diskriminering og mobbing ved at mangfold, inkludering, likeverd og ytringsfrihet er viktige verdier.

SLIK GJØR VI DET:

 • Gjennomføre åpne mangfoldskonferanser og kompetansetilbud med temaer som utvikler holdninger og kompetanse til likeverd og inkludering
 • Bred deltakelse i ulike prosesser

SLIK VIL VI HA DET: 
Sarpsborg kommune gir likeverdige tjenester til alle innbyggerne.

SLIK GJØR VI DET:

 • Forankre mangfoldsplanen hos politisk og administrativ ledelse i Sarpsborg kommune
 • Planens målsettinger operasjonaliseres i alle enheter i kommunen
 • Utvikle, gjennomføre og delta på konferanser og kompetansetiltak som utvikler god kunnskap og gode holdninger til alle målgrupper
 • Informasjon om og formidling av alle tjenester er tilgjengelig for alle uavhengig av språk og ulike funksjonsnedsettelser

SLIK VIL VI HA DET: 
Offentlig skriftlig informasjon er lettfattelig, tydelig og tilgjengelig, og oversettes og tolkes ved behov.

SLIK GJØR VI DET:

 • Virksomhetene tar ansvar for å ha lettfattelig informasjon på norsk og aktuelle språk
 • «klart språk» implementeres
 • Riktig bruk av tolk er nedfelt i prosedyrer
 • Tolkelister er lett tilgjengelig
 • Handlingsdelen blir oversatt til viktige språk

SLIK VIL VI HA DET: 
Sarpsborg kommune jobber aktivt for å forebygge ekstremisme og radikalisering.

SLIK GJØR VI DET:

 • Videreføre det etablerte religionsmøte mellom de ulike trossamfunnene
 • Skape dialog og bidra til etablering av møteplasser der trossamfunnene, humanetiske og humanistiske organisasjoner drøfter tiltak som fremmer likeverd.
 • Kommunen har systematisk dialog med ulike interesseorganisasjoner for målgruppeområdene
 • Samarbeid, dialog og rådslagning med politiet, religionsmøte og andre aktuelle deler av samfunnet for å forebygge ekstremisme

MÅL - oppvekst

Alle barn og unge skal kunne delta i barnehage, skole og SFO, og ha mulighet til å trives og utvikle seg innenfor sitt potensial hver dag.

Slik vil vil ha det - og slik gjør vi det:

SLIK VIL VI HA DET: 
Verdiene mangfold, likeverd og inkludering gjennomsyrer tjenester som rettes inn mot barn og unge.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Igangsette, videreutvikle og videreføre tiltak som sikrer integrering av verdiene mangfold, integrering og likeverd i alle enheter
 • Enhetene har handlingsplaner med klare prosedyrer for hvordan utestenging, mobbing og diskriminering skal forebygges, avdekkes og håndteres
 • Alle enheter skal iverksette tiltak for trivsel, trygghet og samhold
 • Alle som jobber med barn og unge i Sarpsborg skal ha et aktivt og bevisst forhold til mangfold som ressurs. Lærerike miljøer for faglig og personlig utvikling må sikres.

SLIK VIL VI HA DET: 
Det er inkluderende og rommelig tilpasset opplæring og tilrettelegging for barn med særskilte behov innenfor det ordinære læringsfellesskapet

SLIK GJØR VI DET:

 • Ulike virkemidler og variert metodikk sikrer at barn får opplæring ift sine evner og forutsetninger
 • Samarbeid på tvers av faggrupper for å sikre et helhetlig tilbud, bruk av team og samarbeidsgrupper rundt enkeltbarn og deres familier
 • Sarpsborgskolene organiserer sin opplæring med tanke på å sikre lærerike miljøer for faglig og personlig utvikling
 • Benytte foreldre som ressurs både faglig og sosialt og det utvikles klare prosedyrer for foreldresamarbeid i alle aktuelle enheter

SLIK VIL VI HA DET: Barn og unges individuelle behov i overgangsfasene mellom barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående skole ivaretas

SLIK GJØR VI DET: 

 • Forpliktende rutinebeskrivelse og årshjul for overganger mellom barnehage og skole skal ha stort fokus og følges
 • Forpliktende rutinebeskrivelse og årshjul for overganger mellom barneskole og ungdomsskole utarbeides og igangsettes
 • Forpliktende rutinebeskrivelse og årshjul for overganger mellom ungdomsskole og vgs. skal ha stort fokus og følges
 • Samarbeid mellom helsestasjon, barnehage, barneskole og Norsksenteret for best mulig utnyttelse av statlige språkstimuleringsmidler for flerspråklige barn i førskolealder
 • Samarbeid med vgs. om en bedre tilpasset opplæring for sent ankomne flerspråklige ungdommer
 • Beholde og videreutvikle «foreldreskolen» - en kursrekke på 3 kvelder hver høst for nyankomne innvandrere med elever på ungdomstrinnet og innføringsklassen på St. Olav i regi av Norsksenteret/karrierenettverket.

SLIK VIL VI HA DET: 
Voksne som vektlegger relasjonsbygging og god læringsledelse i sitt arbeid med barn/elever.

SLIK GJØR VI DET:

 • Kompetanseheving
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Solid kompetanse på de laveste trinnene
 • Opplysning, bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid for å sikre at de som arbeider direkte med barn og unge framstår som gode rollemodeller

SLIK VIL VI HA DET: 
Barn og unges oppvekst er preget av likeverd og like muligheter til tross for sosiale forskjeller og utfordringer knyttet til fattigdomsproblematikk.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • Benytte tilskuddsordninger aktivt

SLIK VIL VI HA DET: 
Barn og unge er involvert og medvirker i læringsprosesser og i viktige beslutningsprosesser.

SLIK GJØR VI DET:

 • Et aktivt og deltakende Ungdommens bystyre
 • Klare prosedyrer for ivaretakelse av barn og unges interesser i tråd med plan- og bygningsloven § 3-3
 • Fokus på barns rettigheter til å bidra, påvirke og medvirke i egen hverdag
 • Barnekonvensjonen implementeres i alle enheter. Sjumilssteget brukes som verktøy
 • Elevrådsarbeid prioriteres og verdsettes

MÅL - bosetting og boligsosialt arbeid

 Sarpsborg kommune har mangfoldige og inkluderende bomiljøer i hele kommunen.

Slik vil vil ha det - og slik gjør vi det:

SLIK VIL VI HA DET: 
Alle bydeler og kommunedeler utvikles innenfor sitt særpreg slik at de er attraktive å bo og leve i.

SLIK GJØR VI DET: 

 • I plan, regulerings- og utviklingsarbeid legges det til grunn at det skal være levekårsutjevning mellom kommunens ulike deler
 • Følge boligpolitisk plattform
 • Det prioriteres ressurser til ulovlighetsoppfølging for å redusere antall ulovlige utleieenheter
 • Utvikle og vedlikeholde attraktive utearealer med god tilgjengelighet slik at flest mulig kan delta

SLIK VIL VI HA DET: 
Flest mulig gis mulighet til å finne tilpasset bolig der de ønsker å bo.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Bruke virkemidler, blant annet i samarbeid med Husbanken, som bidrar til ønsket tilflytting og motvirker uønsket fraflytting innenfor kommunen. Det gjelder både for boliger og økonomiske ordninger
 • Universell utforming av boliger og boenheter i henhold til lovverket
 • Digital veileder. «Bolig for velferd – Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020»

SLIK VIL VI HA DET: 
Innvandrerbefolkningen bor spredt i kommunen og er inkludert i lokalsamfunnet.

SLIK GJØR VI DET:

 • Det fremskaffes desentraliserte egnede boliger.
 • Levekårsrapporten legges til grunn.

MÅL - kultur, idrett og samfunn

Alle som bor i Sarpsborg skal ha mulighet til å delta i samfunnslivet og på kultur-, idretts- og fritidsarenaer, og oppleve inkludering og likeverd når de deltar og bidrar.

Slik vil vil ha det - og slik gjør vi det:

SLIK VIL VI HA DET: 
Kulturopplevelser er tilrettelagt for alle, uavhengig av sosiale, økonomiske, aldersmessige eller fysiologiske forhold.

SLIK GJØR VI DET:

 • Utvikling av kulturell bæremeis og samarbeid med barnehagene
 • Videreutvikle kulturell skolesekk og samarbeid med skolene
 • Videreutvikle kulturell spaserstokk og samarbeid med institusjonene
 • Gjennomføre tiltak for økt publikumsutvikling som når mangfoldet i befolkningen

SLIK VIL VI HA DET:
Alle som ønsker det har mulighet til å delta og bidra i kultur- og fritidsaktiviteter.

SLIK GJØR VI DET:

 • Fritidsklubber og ungdomstiltak er gratis, eller på annen måte tilgjengelige for de uten økonomiske midler
 • Stimulere til mangfold og inkludering gjennom tilskuddsordninger for organisasjonslivet
 • Opprette bemannet utstyrslager med friluftslivkompetanse i samarbeid med organisasjonslivet
 • Kommunen stimulerer til en ny utstyrs-sentral for alle barn og unge i Sarpsborg kommune

SLIK VIL VI HA DET: 
Inkluderende idrettsaktiviteter.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Idrettsrådet tar en aktiv rolle i å sikre mangfold, inkludering og likeverd for alle som vil være med å delta og eller bidra innen idretten
 • Fadderordningen i samarbeid mellom kommune/NAV og idretten fortsetter

SLIK VIL VI HA DET: 
Kultur og oppvekst samarbeider for å stimulere til kreativitet og innovasjonsevne hos barn og unge.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Utvikle samarbeid mellom kulturskole og oppvekst for å styrke opplæringen i estetiske fag
 • Samarbeid om utvikling av juniorklubb-tilbudet
 • Opprette bibliotekfaglig bemanning på skolebibliotekene
 • Gi tiltak for å øke leseglede og leseforståelse for alle barn

SLIK VIL VI HA DET: 
Økt deltakelse i organisasjonslivet.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Aktiv frivillighetspolitikk som bidrar til at flere grupper engasjerer seg i organisasjonslivet
 • Formidle god informasjon om de lag og foreninger som fins i sarpsborgsamfunnet
 • Videreføre ordningen med ledsagerbevis
 • Samarbeid med organisasjonene om ordninger som sikrer at barn og unge kan delta uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon
 • Legger til rette slik at flere med funksjonsnedsettelser, innvandrerbakgrunn, homofile/ lesbiske inkluderes og rekrutteres i frivillige lag og foreninger

SLIK VIL VI HA DET:
Deltakelse og medvirkning fra alle grupper i sarpsborgsamfunnet er innarbeidet praksis.

SLIK GJØR VI DET:

 • «Empowerment»-prinsippet praktiseres ved all form for innbyggermobilisering
 • Det utarbeides prosedyrer for å sikre at grupper som bl.a. barn og unge, eldre, funksjonshemmede og innvandrere medvirker i utarbeidelsen av samfunnsplaner og prosjekter
 • «Nærmiljøkontakt» prøves ut i enkelte områder, f.eks. Østre bydel og /eller Alvim
 • Sette inn målrettede kulturtiltak for å bedre folkehelse og økt livsmestring, innen utvalgte områder og tema
 • Målrettede tiltak settes inn for å øke valgdeltagelse og nærmiljødemokrati

SLIK VIL VI HA DET:
Det frivillige og mangfoldige kultur- og idrettslivet er drivkraften i planlegging og utvikling av tilbud og tiltak.

SLIK GJØR VI DET:

 • Tilrettelegge for tett dialog mellom lag og foreninger og andre kulturaktører for å videreutvikle et bredt kulturtilbud for alle
 • Stille kommunale utleielokaler til rådighet for det frivillige kulturlivet på ettermiddag og kveldstid
 • Legge til rette for kompetanseutveksling og kompetanseheving av det frivillige idretts- og kulturlivet

SLIK VIL VI HA DET: 
Flere fellesarenaer der minoritet og majoritet møtes.

SLIK GJØR VI DET:

 • Videreutvikle eksisterende fellesarenaer som f.eks. biblioteket, «Verdensrommet», «Flere farger» og «Fargerikt og nært»
 • Legge forholdene til rette slik at minoriteter selv tar initiativ til og oppretter fellesarenaer
 • Videreutvikle samarbeidet med ulike trossamfunn

SLIK VIL VI HA DET: 
Minoritet deltar på lik linje med majoritet i friluftsaktiviteter og annen form for fysisk aktivitet.

SLIK GJØR VI DET:

 • Samarbeid med frivillige organisasjoner om en bemannet utstyrsbank for sport- og friluftsutstyr sentralt beliggende i kommunen
 • Universell tilrettelegging av flere turstier og parkeringsplasser i sentrale områder
 • Tilrettelagte badeplasser med baderamper ved kysten
 • Tilrettelagte svømmekurs for innvandrerkvinner i samarbeid med frivillige
 • Sykkelkurs for innvandrerkvinner som en del av Mobilitetsuka
 • Inkluderende, rimelige kulturtilbud for barn og voksne

SLIK VIL VI HA DET: 
Et levende bysentrum, inklusive parkområdene, med kulturopplevelser og aktiviteter for alle.

SLIK GJØR VI DET:

 • Gode kulturopplevelser, aktivitet og liv i sentrum som gir tilhørighet og økt stolthet i hele befolkningen
 • Legge til rette for formidling av kulturuttrykk fra både minoritet og majoritet
 • Kulturarrangementene og 1000 års jubileet speiler mangfoldet

SLIK VIL VI HA DET: 
Flyktningene er en ressurs i lokalsamfunnet.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Det etableres felles møteplasser
 • Sikre at innvandrerforeldre deltar på arenaer sammen med andre foreldre
 • Innvandrerne er inkludert og deltar i ordinært kultur og foreningsliv.

Mål - helse

Innbyggerne får tilgang til de helsetjenester de har rett på, blir møtt med respekt og får mulighet til å medvirke og slik at tjenestene blir likeverdige for alle.

Slik vil vil ha det - og slik gjør vi det:

SLIK VIL VI HA DET: 
Informasjon om helsetjenester er tilgjengelige, tilrettelagt og tilpasset for alle brukere og målgrupper.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Brosjyrer og nettsider oppdateres og det er tilgjengelig oversettelser på relevant språk og på lydfil
 • Materiell og informasjon gjøres lett tilgjengelig på servicetorget
 • Lokalene og adkomsten til de ulike helsetjenestene er universelt utformet

SLIK VIL VI HA DET:
Det brukes tolk med nødvendig kompetanse.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Medarbeiderne innenfor helse gis tilstrekkelig kompetanse til å velge tolk med rett begreps-forståelse og å gjennomføre samtale med tolk
 • Tolketjenestene er tilgjengelige

SLIK VIL VI HA DET: 
Gode kartleggingsverktøy er utarbeidet til bruk i møte med den som trenger hjelp.

SLIK GJØR VI DET:

 • Utarbeider nødvendige verktøy for tjenesten
 • Verktøy er tilgjengelige
 • Kartlegge om det er spesielle behov
 • Etablere helseteam for innvandrere

SLIK VIL VI HA DET: 
Den som mottar helse- og omsorgstjenester kan utøve sin tro eller sitt livssyn – alene og i fellesskap med andre.

SLIK GJØR VI DET:

 • Sørge for at helsepersonell har flerkulturell kompetanse og kunnskap om ulike tro og livssyn
 • Alle møtes med respekt og verdighet
 • Det etableres tilrettelagte seremonirom
 • Vedtatte prosedyrer anvendes i de ulike institusjonene

SLIK VIL VI HA DET: 
Tidlig forventningsavklaring med nye tjenestemottakere.

SLIK GJØR VI DET:

 • Informasjonsmateriell om tjenestene er tilgjengelig og anvendes
 • Motiverende intervju anvendes som metode i relevante tjenester

SLIK VIL VI HA DET: 
Brukermedvirkning for brukere og samarbeid med pårørende er etablert som en fast praksis i helse og sosialtjenestene. Tilrettelagt for de med særskilte behov.

SLIK GJØR VI DET:

 • Brukerundersøkelser tilrettelegges
 • Utfordringer og behov for tilrettelegging blir kartlagt
 • Det er ønskelig å alltid involvere pårørende for de under 18 år, men det må gjøres unntak for ungdom utsatt for vold, overgrep og æresrelatert vold
 • Helse- og sosialtjenestene er tilpasset på tvers av kulturer
 • Mulighet for omsorgslønn der det er et ønske og behov
 • Det arrangeres jevnlig foreldre- barselgrupper for nybosatte innvandrere

SLIK VIL VI HA DET:
Forebyggende og helsefremmende tiltak har en sentral plass i arbeidet for å bedre eldre og funksjonshemmedes helse og trivsel i institusjonstjenestene og hjemmetjenestene slik at de kan bli boende hjemme lengst mulig.

SLIK GJØR VI DET:

 • Fysisk aktivitet og sosiale møteplasser ses i sammenheng
 • Kommunale tjenester samarbeider med Frivilligsentralene og andre frivillige
 • Tilrettelegging for flerkulturelle ved behov

SLIK VIL VI HA DET: 
Det er fokus på holdningsskapende arbeid og kunnskapsutveksling hos personale. Det er mulighet for etisk refleksjon og tilgang til veiledning.

SLIK GJØR VI DET:

 • Enhetene har møteplasser der ansatte møtes jevnlig og deler erfaringer
 • «Rosa kompetanse» anvendes
 • Økt kunnskap om vold, overgrep og æresvold
 • Samarbeid med fylkeskommunen/videregående skole om forebygging av vold, overgrep og æresvold

SLIK VIL VI HA DET: 
Rehabiliteringsmetodikken og individuell plan (IP) brukes.

SLIK GJØR VI DET:

 • Kartlegger behov for IP
 • Utarbeider IP og arbeider planmessig

SLIK VIL VI HA DET:
Alle barn og unge har likeverdig tilgang til forebyggende innsats og program.

SLIK GJØR VI DET:

 • Den forebyggende og helsefremmende innsatsen overfor barn og unge er forsterket for sårbare grupper
 • Helse, oppvekst og kultur samarbeider om forebyggende innsats
 • Enhetene har fokus på sosial kompetanse og bruker relevante godkjente program
 • Alle barnehagene, grunnskolen og videregående skole har kompetanse på og gjennomfører relevante forebyggende program

SLIK VIL VI HA DET:
Alle skal ha mulighet til å trives og oppleve mestring uavhengig av funksjonsevne, tros- og livssyn, seksuell legning eller etnisitet.

SLIK GJØR VI DET:

 • Videreutvikle «Fritid med bistand»
 • Etablere ulike fadderordninger
 • Medvirke i utforming av tiltak og tilbud

MÅL - kompetanse, aktivitet og arbeid

Alle får mulighet til å delta i ønsket utdanning, kvalifisering og arbeidsliv. Alle skal oppleve inkludering og likeverd mens de tar utdanning og i arbeidslivet.

Slik vil vil ha det - og slik gjør vi det:

SLIK VIL VI HA DET: 
Flest mulig gjennomfører ønsket utdanning.

SLIK GJØR VI DET:

 • Det settes fokus på hvordan ungdomsskolene best kan jobbe med karriereveiledning, forberedelse til arbeidsliv, holdninger og dannelse
 • Beholde og utvikle tiltak som sikrer overgangen fra grunnskole til videregående skole og økt gjennomføring av videregående skole
 • Sosialfaglig rådgivere i videregående skole videreføres som en viktig satsing for å hjelpe ungdom til å fullføre videregående skole.
 • Sikre tilbud til innvandrere som ankommer i utsatt alder mht overgang grunnskole/ videregående skole
 • Sikre tilbud til grupper som står i fare for å bli diskriminert
 • Bistå voksne innvandrere med å få sin kompetanse godkjent.

SLIK VIL VI HA DET: 
Flest mulig er i arbeid etter endt utdanning.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Dialog mellom stat og kommune innenfor NAV for å sikre at kompetansehevende tiltak og sysselsettingstiltak prioriterer og bidrar til at ulike utsatte grupper øker deltakelse i arbeidslivet
 • VTO – plasser: Varig tilrettelagt i ordinært arbeidsliv
 • Mennesker med ulik etnisk bakgrunn og funksjonsevne inkluderes i arbeidslivet gjennom etablering av flere IA-bedrifter
 • Introduksjonsprogrammet og norsksenteret har tett kontakt med ulike opplærings-institusjoner og lokalt arbeidsliv for å bidra til at innvandrere kommer raskest mulig i arbeid.

SLIK VIL VI HA DET: 
Alle opplever likeverd og inkludering og fravær av mobbing under utdanning og i arbeidslivet.

SLIK GJØR VI DET:

 • Samhandling med alle orgaSom arbeidsgiver skal Sarpsborg kommune ta initiativet til å utvikle et dialogforum for erfaringsutveksling, praktisk samarbeid og nettverksbygging med andre private og offentlige arbeidsgivere i distriktet.nisasjoner som representerer de ulike diskrimineringsgruppene for å planlegge og gjennomføre aktiviteter som bidrar til likeverd og motvirker diskriminering og mobbing innenfor lokalt utdannings- og arbeidsliv.
 • Etablere konkrete tiltak for å hindre radikalisering

SLIK VIL VI HA DET: 
Som en stor arbeidsgiver og samfunnsaktør deler Sarpsborg kommune erfaringer og formidler viktig informasjon om arbeidslivet.

SLIK GJØR VI DET:

 • Tydelig informasjon og veiledning for elever i ungdomsskolen om krav, forventninger og muligheter som arbeidslivet har
 • Samarbeid med de videregående skolene omkring besøk, informasjon og tilbud om praksis for elever prioriteres
 • Sette fokus på utfordringer knyttet til adferd, kommunikasjon og holdninger, som gjør at en del verken får en læreplass eller jobb.

SLIK VIL VI HA DET: 
Flyktninger følges opp i henhold til krav i introduksjonsloven.

SLIK GJØR VI DET:
Tilstrekkelig tilgang på introduksjonsprogram, norskopplæring, barnehage og skole

 

SLIK VIL VI HA DET: 
Sarpsborg kommune tilføres kunnskap gjennom at medarbeidere gis muligheter til læring og videreutvikling.

SLIK GJØR VI DET:

 • Kompetanseheving gjennom BKA
 • Kompetanseheving i samarbeid med NAV i IA-saker slik at enkeltmedarbeidere kan gå over i andre typer stillinger
 • Arbeidspraksis eller interne kompetansetiltak og ekstern opplæring
 • Lokale kompetanseplaner på enheter og team
 • Videre- og etterutdanning
 • Fokus på e-læring som metode for opplæring
 • Videreutvikle introduksjons- og oppfølgingsordninger for nytilsatte 

SLIK VIL VI HA DET:
Sarpsborg kommune er et godt eksempel for andre arbeidsgivere og jobber aktivt for inkludering og likeverd

SLIK GJØR VI DET: 
Som arbeidsgiver skal Sarpsborg kommune ta initiativet til å utvikle et dialogforum for erfaringsutveksling, praktisk samarbeid og nettverksbygging med andre private og offentlige arbeidsgivere i distriktet.

SLIK VIL VI HA DET:
Økt andel av flyktningene er selvforsørget gjennom arbeid eller utdanning etter 5 år

SLIK GJØR VI DET: 

 • Introduksjonsprogrammet holder fokus på kvalifisering og plikter og rettigheter i arbeidslivet.
 • God samhandling mellom Norsksenteret og NAV
 • God samhandling mellom NAV og øvrige enheter

MÅL - Sarpsborg kommune som arbeidsgiver

 Sarpsborg kommune har arbeidsmiljøer der mangfold ses på som en styrke og medarbeiderne behandles likeverdig.

Slik vil vil ha det - og slik gjør vi det:

SLIK VIL VI HA DET: 
Sarpsborg kommune har en sammensetning av arbeidsstyrken som speiler mangfoldet i befolkningen og arbeidsmiljøer der alle opplever likeverd.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Bygge opp kunnskap og bevisstgjøre ledere på alle muligheter som ligger i lov og avtaleverk i forhold til mangfold og inkludering
 • Benytte annonsetekster og rekrutteringsprosesser som stimulerer til å hente inn et mangfold av kandidater i alle typer stillinger
 • Formelle muligheter for moderat kvotering skal gjøres bedre kjent, og moderat kvotering skal benyttes som tiltak for å styrke bredden i arbeidsstokken
 • Med basis ilivsfasepolitikk-dokumentet og IA-avtalen skal Sarpsborg kommune arbeide aktivt for å tilrettelegge for medarbeiderne i ulike livsfaser, og medvirke til økt sysselsetting av personer som står utenfor arbeidslivet
 • Alle søkere skal behandles likeverdig.
 • Rekrutteringspraksis som sikrer mangfold. Sarpsborg kommune er forpliktet til å innkalle minst én søker med innvandrerbakgrunn til intervju om søkeren er kvalifisert for stillingen
 • Personer med nedsatt funksjonsevne og/eller arbeidsevne gis likeverdige muligheter for rekruttering og kompetansebygging

SLIK VIL VI HA DET: 
Sarpsborg kommune har et arbeidsmiljø som gjør at medarbeidere velger å være yrkesaktive lengre.

SLIK GJØR VI DET:

 • Sette mål for hvordan virksomheten kan stimulere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid
 • Ha et livsfaseperspektiv som skal inngå som en del av virksomhetens personalpolitikk og det systematiske forebyggende arbeidet

SLIK VIL VI HA DET: 
Sarpsborg kommune tar samfunnsansvar og bidrar for å kvalifisere innbyggere til aktiv deltakelse i arbeidslivet.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Legge til rette for praksisplasser og språkpraksis for å kvalifisere framtidige arbeidstakere
 • Praksisplasser for studenter, elever og lærlinger. Økt satsing på antall og kvalitet
 • Egne program for voksne fram til fagarbeider
 • Lærekontrakter og praksisplasser for personer med lærevansker

SLIK VIL VI HA DET: 
Sarpsborg kommune er en inkluderende arbeidsplass som forebygger sykefravær og stimulerer medarbeiderne slik at de kan bruke og utvikle sitt potensiale.

SLIK GJØR VI DET: 

 • IA-innsatsen for å redusere sykefravær, hindre utstøting og frafall skal forsterkes og målrettes enda mer ved å fokusere på de områder, sektorer og yrkesgrupper med særlige utfordringer, og jobbe for et godt helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø
 • Videreutdanning og alternative karriereveier for å beholde og utvikle egne medarbeidere

SLIK VIL VI HA DET: 
Det er attraktivt å søke stillinger i Sarpsborg kommune.

SLIK GJØR VI DET:

 • Aktiv markedsføring av kommunes ulike roller, oppgaver, verdier og kvaliteter
 • Bedre informasjon om kommunens yrker og arbeidsplasser, blant annet gjennom sosiale medier

SLIK VIL VI HA DET: 
Sarpsborg kommune har arbeidsmiljøer preget av mangfold. Ulike medarbeidere slipper inn så langt det er mulig.

SLIK GJØR VI DET: 
Sarpsborg kommunes har arbeidsmiljøer preget av mangfold. Ulike medarbeidere slipper inn så langt det er mulig

SLIK VIL VI HA DET: 
Sarpsborg kommune hindrer utstøting og legger til rette for de som vil inn i arbeidslivet.

SLIK GJØR VI DET:

 • Med basis i behovet for arbeidskraft og kommunens kompetansestrategi skal det utvikles en rekrutteringspraksis som sikrer mangfold i arbeidsstokken
 • Alle søkere skal behandles likeverdig i rekrutterings- og ansettelsesprosessen
 • Når kommunen tar i bruk nye lokaler for arbeidsplasser skal disse alltid ha universell utforming. Der det ikke er mulig med slik utforming, skal det skje individuell tilrettelegging

SLIK VIL VI HA DET: 
Mangfold, inkludering og likeverd er integrerte verdier hos alle ansatte i Sarpsborg kommune.

SLIK GJØR VI DET: 

 • Forankring av verdiene slik at det inngår i enhetenes virksomhetsplaner
 • Det må skapes rom for etisk refleksjon over egen praksis i alle enheter

SLIK VIL VI HA DET: 
Ansatte med fremmedkulturell bakgrunn er en ressurs.

SLIK GJØR VI DET:
Bakgrunn, kultur og språk er en ressurs som benyttes.

Hele mangfoldsplanen

Her finner du Kommunedelplan for mangfold, inkludering og likeverd 2016-2028.