Eldre postliste 1. januar 2022-oktober 2023

Postlisten gir oversikt over inn- og utgående dokumenter, samt interne notater i Sarpsborg kommune.

Ny postliste fra oktober 2023 finner du her

Du kan be om innsyn ved å bruke det elektroniske skjemaet som ligger under hvert dokument. Innsynsforespørselen journalføres og sendes aktuell saksbehandler. Kontakt servicetorget dersom du trenger hjelp.

MERK: Venter du på svar på en byggesak, eller har du sendt oss et innsynskrav? Vi har utfordringer med nytt saksbehandlingssystem, og forsinkelser som følge av dette.

Pågående byggesaker og plansaker finner du her.

Tips og informasjon om søk i postjournalen:
  • Det anbefales høyst en måneds intervall i datosøk.
  • Tekstsøk søker kun i informasjon om posten, slik som tittel og avsender. Søket går ikke mot innhold i dokumenter.
  • Det anbefales kun å søke med enkeltord i postjournalen. 
  • Det er ikke mulig å søke i journalposter eldre enn 1. januar 2022.
Offentleglova - en kommunes dokumenter er som hovedregel offentlige:

Offentleglova slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse. Mer informasjon finner du i 
Justisdepartementets veileder.