Start Kari chatbot Spør meg

Post til og fra kommunen

Postlisten gir oversikt over inn- og utgående dokumenter, samt interne notater i Sarpsborg kommune. Dokumentene er normalt tilgjengelig to virkedager etter at de er journalført. Grunnet lav bemanning på arkivet (team dokumentservice) i sommer, vil tilgangen til postjournal være begrenset frem til første uken i august. Postlistene vil heller ikke kunne oppdateres i samme grad som ellers i denne perioden.

Du kan be om innsyn ved å bruke det elektroniske skjemaet som ligger under hvert dokument. Innsynsforespørselen journalføres og sendes aktuell saksbehandler. Kontakt servicetorget dersom du trenger hjelp.

Tips og informasjon om søk i postjournalen:
  • Det anbefales høyst en måneds intervall i datosøk.
  • Tekstsøk søker kun i informasjon om posten, slik som tittel og avsender. Søket går ikke mot innhold i dokumenter.
  • Det anbefales kun å søke med enkeltord i postjournalen. 
  • Det er ikke mulig å søke i journalposter eldre enn 1. januar 2017.
Offentleglova - en kommunes dokumenter er som hovedregel offentlige:

Offentleglova slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse. Mer informasjon finner du i Justisdepartementets veileder.