>Fokusområder

Innhold

Vi i Sarpsborg

Denne siden er en del av plattform for ledelse og medarbeiderskap, som er inspirert av Nyskapende arbeidsgivere(ks.no).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fokusområder

Publisert: 15.02.2024

Plattform for ledelse og medarbeiderskap "Vi i Sarpsborg" har fem fokusområder: Å våge, å lede, å lære, å mobilisere og å samarbeide.

Å våge

Å våge dame på skateboard 

Sarpsborg kommunes største samfunnsutfordringer kan ikke løses ved å gjøre mer av det samme. 

Mer om å våge:

Vi må utfordre handlingsrommet og ha mot til å endre, feile og lære.

Bærekraftige løsninger krever at vi våger å utforske det ukjente og bryter etablerte mønstre.

Noen ganger vil vi gjøre feil og ikke få de resultatene vi håpet på. Dette lærer vi mye av, og kan fremme nye måter å tenke og lede på. Det krever at lederne viser tillitt og støtte til medarbeiderne.

Vi må våge å løse samfunnsoppdraget på nye måter, gjennom samhandling på tvers av kommuneområder, sektorer og profesjoner.

Les mer om å våge på KS sin nettside

Å våge i Sarpsborg betyr
 • Politisk ledelse etterspør nye løsninger og gir nødvendig handlingsrom
 • Du verdsetter nyskaping og gir rom for utprøving, både i samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Du opplever psykologisk trygghet gjennom åpne arbeidsprosesser
 • Du tar i bruk nye digitale løsninger som virkemidler
 • Vi utvikler en innovasjons- og læringskultur, der Sarpsborg kommune fanger opp gode ideer aktivt og sikrer at disse blir videreutviklet
Refleksjonsspørsmål
 • Hvordan skal vi våge?
 • Hvordan skaper vi en kultur der vi utfordrer de etablerte måtene å løse oppgavene på?
 • Hvordan kan vi få innsikt i innbyggernes og næringslivets behov, for deretter å finne nye muligheter sammen?
 • Hvordan kan Sarpsborg kommune samarbeide med andre aktører for å finne nye løsninger?
 • Hva blir medarbeiderne og lederne anerkjent for i det daglige arbeidet?

 

Å lede

Ledelse

Å lede består av ledelse, administrasjon, faglig aktivitet og å være en kulturbærer. Alle ansatte i Sarpsborg kommune har en unik mulighet til å påvirke og nå mål sammen med andre. God ledelse er avgjørende for å skape innovasjon og utvikling.

Mer om å lede

Å lede i Sarpsborg kommune betyr å drive strategisk ledelse av omstillinger og drive mestringsorientert ledelse. De viktigste oppgavene du som leder gjør, er å legge til rette for at medarbeiderne mestrer jobben sin – derav navnet mestringsorientert ledelse. Dette er en forutsetning for å lykkes med omstilling. Innholdet i mestringsorientert ledelse er å kommunisere tydelige mål, forventninger og resultater til medarbeiderne. Det handler om struktur og organisering. Rollen til hver enkelt medarbeider må være klart definert og i tråd med kompetanseprofilen.

Å lede så medarbeidernes arbeidsoppgaver oppleves motiverende og meningsfylte. Som mestringsorientert leder er du god til å inspirere, engasjere og skape felles innsats. Du har et bevisst forhold til språket du bruker, og velger positive og motiverende ord og uttrykk. 

Mestringsorientert ledelse er å vise interesse overfor hver enkelt medarbeider og tilby støtte og hjelp dersom det er nødvendig. Du vil gi handlingsrom og bruke hver enkelt medarbeiders kompetanse.

Les mer om å lede på KS sin nettside

Å lede i Sarpsborg betyr
 • Du er åpen for nye arbeidsmetoder
 • Du er bevisst egne egenskaper og hvilke ferdigheter du og medarbeiderne trenger å styrke
 • Du reflekterer over egen rolle overfor kollegaer og oppgaver. Du forstår hvordan du påvirker andre gjennom egen adferd og kommunikasjon
 • Du setter av tid til refleksjon sammen med lederkollegaer og medarbeidere
 • Du viser smidighet og fleksibilitet når kommunen skal mobilisere ressurser på tvers av virksomheter
Refleksjonsspørsmål
 • Hvordan kan du tydeliggjøre mål, forventninger og resultater til kollegaer?
 • På hvilken måte evner du å inspirere, engasjere og skape felles innsats?
 • På hvilken måte kan du utfordre tradisjonell organisering?
 • Hvem utøver ledelse?
 • Hvordan kan ledelsen i Sarpsborg kommune best tilby støtte og hjelp dersom det er nødvendig?

 

Å lære

samarbeid

I Sarpsborg kommune betyr å lære at vi utvikler en læringskultur. Vi må hele tiden jobbe for å håndtere endring. Samfunnets, arbeidslivets og den enkeltes kompetansebehov endrer og utvikler seg. Dette i tråd med den teknologiske utviklingen, innbyggernes behov og de rammene vi jobber innenfor. 

Mer om å lære

I takt med endringene må også læring skje raskere ved å prøve og eksperimentere med nye løsninger.

I en tid med stor omstilling og behov for nye kompetanser, blir det viktig å ha en tilnærming til læring hele livet. For at kommunen skal være en attraktiv og nyskapende arbeidsgiver, må vi gjøre arbeidsplassen til en læringsarena, med rom for å utvikle, prøve og feile. Det blir mer og mer viktig å utvikle læringsarenaer og læringsmetoder som lett kan kombineres med arbeid. For å lykkes med omstillinger og endringer, må vi legge til rette for at alle ansatte i ulike livsfaser kan få ny kompetanse.

Les mer om å lære på KS sin nettside

Å lære i Sarpsborg betyr
 • Du tilegner deg kompetanse gjennom ny kunnskap, ferdigheter, holdninger og verdier
 • Du reflekterer og får nye erfaringer, som f.eks. å teste ut nye arbeidsmetoder
 • Vi legger til rette for kunnskapsdeling mellom kollegaer i praktisk arbeid. Du lærer gjennom å jobbe sammen med andre med en annen kompetanse, enn det du har
 • Vi bevisstgjør og anerkjenner uformell læring
 • Arbeidsgiveren skal bidra til å legge til rette og støtte medarbeiderne som ønsker nødvendig kompetanseutvikling
Refleksjonsspørsmål
 • Hvordan er læringskulturen i Sarpsborg kommune?
 • Hva er det som hemmer og fremmer læring hos oss?
 • Hva er våre viktigste læringsarenaer?
 • Hvordan legger vi til rette for erfaringsdeling, refleksjon og endring av praksis?
 • Hvilken rolle spiller ledere og medarbeidere i utvikling av læringskultur?

 

Å mobilisere

Mobilisere

Framtidens samfunnsutfordringer kan vi best løse ved å mobilisere til felles innsats og ved
samarbeid på tvers i kommunen.

Mer om å mobilisere

Ved å forene og mobilisere ressursene våre, kan vi sammen utvikle helt nye bærekraftige løsninger som tjener fellesskapet.

Å mobilisere i Sarpsborg kommune betyr å ta i bruk alle ressurser og involvere innbyggerne. Det betyr at vi framover i større grad må tenke «vi» og ikke «jeg». Nettopp tenke, «Vi i Sarpsborg». Vi må oppmuntre hverandre til samarbeid på tvers av kommuneområder og faggrupper. Når arbeidsprosesser blir erstattet av digitale løsninger, må vi tenke nytt. Ledere og medarbeidere kan omstilles til nye jobber, og vi må finne nye måter å løse oppgavene på.

Like viktig som å utvikle og bruke kompetansen til enkeltindivider, er det å utvikle og mobilisere den kompetansen i virksomheten og kommunen.

Les mer om å mobilisere på KS sin nettside.

Å mobilisere i Sarpsborg betyr
 • Vi mobiliserer ressurser og kompetanse både i og utenfor egen virksomhet
 • Du søker nye former for samarbeid med andre aktører
 • Vi mobiliserer og involverer innbyggere for sammen å skape mer velferd
 • Vi skaper trygghet og motivasjon for endring ved omstilling
 • Du fornyer kompetansen din, og tar grep om egenutvikling og lærer nye oppgaver
Refleksjonsspørsmål
 • Hvordan legger vi til rette for mobilisering av tjenestemottakere og innbyggere?
 • Hvordan jobbe med å invitere og mobilisere aktuelle samarbeidspartnere i tjenesteutøvelsen?
 • Hvordan legge til rette for fleksible læringsløp for ledere og medarbeidere under omstilling til nye eller endrede arbeidsoppgaver i virksomheten?
 • Hvordan kan vi mobilisere den kollektive kompetansen i virksomheten?
 • Hvordan kan vi mobilisere til mer samarbeid internt på tvers av faggrenser og tjenesteområder?

Å samarbeide

Samarbeide

Å samarbeide i Sarpsborg kommune betyr å utvikle nye løsninger sammen med andre. Samarbeid er avgjørende for å finne de nye løsningene som kan bidra til å skape framtidens samfunnsutvikling og velferd. 

For å være en attraktiv arbeidsgiver kreves det mot til å bryte ned siloer og invitere nye aktører inn.

Mer om å samarbeide

Vi samarbeider og etablerer nye nettverk og samarbeidsarenaer. Ved vellykket samarbeid, har vi tillitt til hverandre og er enige  om felles mål.

Samarbeid på tvers krever at vi er tydelige når det gjelder felles hensikt, spilleregler og ressurser. Da trenger vi ikke å detaljstyre samarbeidet, den kan i stor grad være selvorganisert. Samarbeid fungerer best når den bygger på tillit, åpenhet og likeverd mellom personene.

Les mer om å samarbeide på KS sin nettside.

Å samarbeide i Sarpsborg betyr
 • Du viser åpenhet og nysgjerrighet til å utfordre tradisjonelle grenser for samarbeid
 • Du tar hensyn til dine kollegaer og respekterer ulike erfaringer og kunnskap
 • Du som ansatt må få rom til å være kreativ og myndiggjort i jobben
 • Vi må våge å ta risiko, eksperimentere, lære og dele kompetanse for å oppnå et felles mål
 • Vi utvikler og mobiliserer kompetanse i samarbeid med hverandre
Refleksjonsspørsmål
 • Hva er de felles målene, spillereglene og ressursene som gjør samarbeid mulig?
 • Hva gjør vi for å skape en kultur for samarbeid internt og eksternt?
 • Hvordan er vi gode rollemodeller for godt samarbeid?
 • Hvordan legger vi til rette for godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud?
 • Hvilke nye former for samarbeid og partnerskap kan vår virksomhet ta initiativ til?