>Roller

Innhold

Vi i Sarpsborg

Denne siden er en del av plattform for ledelse og medarbeiderskap, som er inspirert av Nyskapende arbeidsgivere(ks.no).

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Roller

Publisert: 15.02.2024

Sarpsborg kommunes viktigste ressurs er de ansatte. Medarbeidere tar ansvar og bidrar med kunnskap, erfaringer, holdninger, verdier og tillit. Vi er aktive pådrivere som ser nye muligheter og forbedringspunkter, og tar felles ansvar for å skape et godt arbeids- og læringsmiljø.

Alle medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud skal gjøre sitt beste for å skape et godt samarbeid i hele kommunen og på den enkeltes arbeidsplass. Vi har ulike roller, og den enkelte skal være bevisst på sin rolle. I møte med våre brukere og omverden skal vi oppleves som et fellesskap, der vi tar ansvar for hverandre. 

Kort og godt: Vi i Sarpsborg.

Medarbeidere

Medarbeiderskap gjelder alle ansatte. Det handler om hvordan vi forholder oss til oppgavene, arbeidsgiver og til kollegaene våre med mål om et godt arbeidsmiljø. Vi er flere tusen kollegaer, på hundrevis av steder og i titalls yrker. Vi har ulike oppgaver, men et felles ansvar for å fremme Sarpsborgs positive omdømme og jobbe for innbyggernes beste. 

Medarbeiderskap handler om å ta ansvar og vise initiativ. Det handler om å finne den indre drivkraften som gjør jobben meningsfull og får medarbeiderne til å bidra til kommunens mål. Vi forventer at medarbeiderne i større grad tar ansvar for å lede seg selv, sin egen kompetanseutvikling og at de formidler sine egne behov. Det krever blant annet selvinnsikt, gode evner til å samarbeide på tvers og dessuten respekt og omsorg for andre.

Ledere

Lederens rolle er helt avgjørende for at vi skal lykkes med godt medarbeiderskap. Lederen må skape et miljø som legger til rette for mestring, arbeidsglede og engasjement, gjennom å stille krav og gi tydelige tilbakemeldinger. Lederen må gi slipp på kontroll, vise tillit og gjøre medarbeiderne selvstendige. 

Kommunedirektøren, direktørene og virksomhetslederne er arbeidsgiverrepresentanter med fullt økonomi-, personal- og resultatansvar. Teamleder eller avdelingsleder er ofte ansattes nærmeste leder. Alle ledere har egne lederavtaler der ansvar, fullmakter, forventinger og resultatmål er beskrevet.

Folkevalgte

Bystyret er det øverste arbeidsgiverpolitiske organ. Kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap vedtas av bystyret. Politikernes hovedoppgave er å sette mål, fastsette rammer, tildele ressurser, gi ansvar og evaluere.

Tillitsvalgte

Den viktigste rollen er å representere medarbeiderne i kommunen. Hovedavtalen og tillitsvalgte gir arbeidstakerne innflytelse på hvordan arbeidsplassen organiseres og arbeidsmetodene utvikles. Dette bidrar til en fleksibel og brukervennlig tjenesteyting.

Sammen med arbeidsgiver, har de tillitsvalgte et ansvar for å bidra til at alle saker kan drøftes og løses på en åpen og konstruktiv måte.

Verneombud og hovedverneombud

Verneombud er et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, så de kan samarbeide om å skape en trygg arbeidsplass gjennom helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Verneombudet har mulighet til å stanse arbeidet ved umiddelbar fare for liv og helse.

Hovedverneombudet har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet. Spørsmål som gjelder flere verneområder, skal forelegges hovedverneombudet. Spørsmål om hvilket verneombud en sak hører under, avgjøres av hovedverneombudet.
(Def. Arbeidstilsynet)

Refleksjonsspørsmål
  • Hva skjer når dere forstår hverandres rolle forskjellig?
  • Hva er de vanligste utfordringene når det gjelder samhandling på tvers av avdelinger eller team?
  • Hvordan kan du bidra til å skape et bedre samarbeidsmiljø?
  • I hvilke situasjoner går du utover den rollen du er tiltenkt?
  • Hvordan kan dere forbedre kommunikasjonen mellom ulike roller i organisasjonen?