>Luftkvalitet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Luftkvalitet

Publisert: 03.01.2022

Lufta i Sarpsborg er vanligvis fri for støv og lite forurenset. Imidlertid kan det tidvis være høy luftforurensning i vinterhalvåret. Her er en oversikt over hva luftforurensing består av, hvordan du kan bidra til å forebygge det helsefarlige svevestøvet, og råd om hva du bør gjøre i perioder med høye verdier.

Dersom det er varslet om dårlig luftkvalitet i Sarpsborg, vil du finne informasjon om dette på denne nettsiden.

Overvåkning

I Sarpsborg kommune overvåkes luften ved to målestasjoner, Alvim og Vollgata. Ved Alvim måles forurensningskomponentene nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5). Ved Vollgata måles svoveldioksid (SO2).  Du kan sjekke luftkvaliteten i Sarpsborg nå her.

I perioder med vedvarende høy luftforurensning vil det komme nyhetssaker på kommunens nettside og på vår facebookside.

Perioder med lite vind, kulde og tørre veier forverrer forurensingen fordi folk kjører på tørre veier og svevestøvpartikler virvles opp, utslipp fra dieselbiler øker og det er økt vedfyring. Manglende nedbør og vind gjør at partiklene lettere virvles opp og holder seg lenger i luften.

Hvem er mest utsatt for plager?

Luftforurensning kan gi negative helseeffekter. Dette blir forsterket i kombinasjon med kald luft. Luftforurensning utløser og forverrer sykdommer, først og fremst i luftveiene og hjerte-karsystemet. Sårbare grupper som små barn, eldre og personer med hjertekar- eller lungesykdom som astma eller KOLS er mest utsatt. Folkehelseinstituttet viser til forskning som også tyder på at personer med diabetes og fedme ser ut til å ha økt risiko for uønskede effekter av luftforurensing og at det skal lavere nivåer til for å gi negative helseeffekter enn det en trodde tidligere.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet helseråd knyttet til de ulike forurensningsnivåene. Disse rådene er gode og viktige å følge. Forurensningsnivået slik det fremstilles på www.luftkvalitet.info viser situasjonen i Sarpsborg på det antatt mest forurensede stedet, Alvim. Denne viser først og fremst forurensing fra trafikkert vei. Den enkelte bør derfor gjøre en vurdering utfra:

  1. Hva er hovedkilde nå? (For eksempel vei eller vedfyring)
  2. Hvilket område har høyeste verdier? (Nær trafikkerte veier? I strøk med mye vedfyring?)
  3. Når på dagen bør jeg fortrinnsvis gå ut? (Nivåene er som regel høyest i morgen- og ettermiddags-rushet og mindre ved lunsjtid.)

Noen steder vil rådene som gjelder for nivået målt på Alvim gjelde, for andre steder vil rådene til et lavere nivå gjelde.

Er du/dine i en utsatt gruppe anbefaler vi at du følger med på målingene og begrenser fysisk aktivitet i de mest belastede områdene.

Kan du påvirke luften?

  • Sørg for riktig fyring og god trekk i peis og vedovn
  • Hvis mulig, fyr med strøm i stedet for ved på dager med høy luftforurensning
  • Bytt ut din gamle vedovn med en med rentbrennende teknologi
  • La bilen stå, bruk alternative transportmidler
  • Samkjøring – kan du kjøre sammen med noen?
  • Kjør piggfritt

Hva måler vi?

Svevestøv måles i to ulike størrelsesgrupper. PM10 er alt støv mindre enn 10 mikrometer, og kommer blant annet fra veitrafikk og –slitasje. PM2,5 er alt støv mindre enn 2,5 mikrometer, og er følgelig inkludert i det som måles som PM10. Kilder til PM2,5 er blant annet vedfyring og forbrenningsmotorer, men PM2,5 kan også komme som langtransportert forurensning fra kontinentet. På dager hvor PM10 konsentrasjonen er betydelig høyere enn PM2,5 skyldes verdiene i stor grad veitrafikk. På dager hvor PM2,5 konsentrasjonen er nesten like høy som PM10 er kildene mer sammensatt.

Når det måles høye konsentrasjoner av nitrogendioksid ved Alvim skyldes det forbrenningsmotorer i biler, og da i hovedsak dieselmotorer. Stasjonen ligger nær E6 og Fv. 109.

Utslipp av svoveldioksid i Sarpsborg kommer i hovedsak fra Borregaard. Måleren er plassert på museumsområdet ved Borgarsyssel og er representativ for luftkvaliteten i Østre bydel.

Tiltak for bedret luftkvalitet

Kommunen har vedtatt en handlingsplan for å bedre luftkvaliteten. Viktige tiltak der er feiing og rengjøring av veiene. Et annet viktig tiltak er støvdemping, der veiene saltes med magnesiumklorid for å få veistøvet til å klumpe seg sammen og bli liggende på bakken.

Team miljø og landbruk følger målingene av luftforurensing nøye og samarbeider med enhet helse ved behov for tiltak og helseråd til befolkningen. Kommunens hjemmesider vil være oppdatert med råd i forverrede perioder. Les mer om lokal luftkvalitet på luftkvalitet. og hos Folkehelseinstituttet.

Spørsmål? Ta kontakt med miljørådgiver 

Maylinn Cecilie Dramstad