>Nedgravde oljetanker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nedgravde oljetanker

Publisert: 01.11.2023

Nedgravde olje- og parafintanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunnen og vassdrag, og kan være til skade for både helsen din og miljøet.

Eieren av oljetanken er ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand. Når en nedgravd oljetank tas ut av bruk, skal den tømmes for olje og graves opp.

Hvis du har utført endringer på din oljetank, skal disse registreres her i dette skjemaet.

Olje- og parafintanker

Mineralolje, som fyringsolje og parafin, lagres i tanker eller fat. Tankene kan være nedgravd, stå innendørs i bod, være plassert i en krypkjeller eller liknende. Fat er som oftest frittstående utendørs. Lekkasje fra nedgravde oljetanker kan være vanskelig å oppdage, og det er derfor knyttet strengere regelverk til disse sammenlignet med for andre tanker og fat.

Nedgravde olje- og parafintanker

Nedgravde oljetanker som inneholder mineralolje utgjør en mulig forurensningskilde til grunn og grunnvann. Konsekvensene av slik forurensning kan være store for naturmiljøet. Samtidig vil arbeidet med å rydde opp i forurensningen kunne medføre store økonomiske belastninger for eieren av tanken. Det er derfor viktig at du som eier drifter tanken på en god måte. I tillegg til den generelle plikten om å ikke forurense, gjelder også forurensningsforskriften kapittel 1 for nedgravde olje- og parafintanker. Eiere av nedgravde olje/parafintanker plikter å informere kommunen når tanken ikke lenger er i bruk. Tanken må deretter saneres etter gjeldende regelverk.

Hva er definisjonen på en nedgravd olje/parafintank?

En nedgravd olje/parafintank er en tank under bakkenivå, som anvendes eller er tenkt anvendt til oppbevaring av olje, og som ligger slik til at ikke hele tanken kan inspiseres utvendig. Dette gjelder da for tanker som er helt nedgravd, men også for tanker som ligger halvveis nedgravd i sand. Disse er da, etter lovverket, nedgravde tanker.

Hvilke regler gjelder for slike tanker?

Regelverket for nedgravde oljetanker er forurensningsforskriften kapittel 1 tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker. Her kommer det blant annet frem hvem som er den ansvarlige for tanken, hvor ofte tanker bør undersøkes (tilstandskontroll), og hva som må gjøres med tanken dersom den tas ut av bruk. Loven er gjeldende for hele landet, og omfatter alle tanker med et volum på over 3200 liter. I Sarpsborg kommune har vi en egen Forskrift om nedgravde oljetanker. Med denne forskriften er det bestemt at forurensningsforskriften kapittel 1 gjelder for alle nedgravde oljetanker i kommunen, uavhengig av størrelse. Det vil si at regelverket også gjelder for mindre tanker.

Hvem er ansvarlig for olje/parafintanken?

Det er eier av tanken som er juridisk ansvarlig for den. Det innebærer at eier har ansvar for å holde kommunen oppdatert om tanken, ansvar for å holde tanken i tilfredsstillende stand samt ansvar for eventuelle lekkasjer som måtte oppstå fra tanken. Ansvarsforholdet gjelder alle olje- og parafintanker, uansett størrelse. For å sikre at tanken din er i tilfredsstillende tilstand, må du huske å utføre tilstandskontroll av tanken med jevne mellomrom. Hvor ofte tilstandskontrollene skal utføres avhenger av tankens materiale. Når tanken ikke lenger er i bruk, må tankeier sørge for at tanken blir sanert på rett måte. Oppgraving av tanken vil i de fleste tilfeller være det beste alternativet for å avdekke mulige lekkasjer og forurensinger som har oppstått fra tanken. Dersom tanken ligger vanskelig tilgjengelig for oppgraving, vil likevel tømming, rengjøring og gjenfylling være en akseptabel løsning.

Dersom du ønsker å gå over til biofyringsolje, skal tanken tømmes for mineralolje og renses, og tankens tilstand bør undersøkes. Om det bør foretas tilstandsundersøkelse av tanken avhenger av tankens materiale og når den ble undersøkt sist.

Hvorfor er det så farlig med lekkasje fra oljetanker?

En oljelekkasje kan gi store miljømessige skader og medføre store økonomiske konsekvenser for eieren.

Nedgravde olje- og parafintanker har begrenset levetid. Mange av de nedgravde oljetankene i Norge begynner å bli gamle. Korrosjon og rust kan føre til at tankene kan få hull og sprekker. I dag er det mange som har plasttanker og disse har lengre levetid. Har man derimot metallrør ut fra en slik plasttank, må man huske på at disse er korrosjonsutsatt. Det er også fare for at belegget kan slå sprekker og i verste fall revne slik at olja renner ut.

Olje/parafintanker som er tatt ut av bruk vil fremdeles inneholde restolje eller restparafin. Selv om tanken kan fremstå som tom og det ikke er mulig å fyre lenger, kan det ligge igjen alt fra 40 til 300 liter i bunnen av tanken. På den måten utgjør nedgravde oljetanker en forurensningsrisiko på tross av at oljefyren ikke lenger er i bruk.

Hva må jeg gjøre ved lekkasje fra oljetank?
 • Ring 110 ved akutt forurensning. Det skal meldes fra umiddelbart etter at hendelsen er oppdaget. Meldingen gis per telefon, med presisering av type utslipp, sted, tid og eventuelt iverksatte tiltak.
 • Kontakt forsikringsselskapet ditt og finn ut om de dekker skaden.
 • Kontakt skadeopprettingsselskap som rydder opp etter lekkasje (forsikringsselskap kan ofte hjelpe).
 • Meld fra til Team miljø og landbruk når tanken er fjernet.
Hvem har ansvar ved lekkasje fra oljetank?

Dersom tanken din lekker og det har oppstått forurensning, er det du som eier av tanken som er økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom. Kostnadene ligger ofte på noen hundre tusen kroner, opp til flere millioner dersom det oppstår skade på bygninger.

Nedgravde olje- og parafintanker som ikke lenger er i bruk

Tanker som tas midlertidig ut av bruk

Nedgravd oljetank som midlertidig tas ut av bruk (mindre enn 3 år) skal tømmes for olje av et foretak som har erfaring med slike arbeidsoppgaver, sikres mot utilsiktet påfylling ved at påfyllingsrør låses eller forsegles, og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk. Det skal aldri forekomme olje i en tank som ikke er i bruk.

Jeg skal slutte å fyre med olje, hva gjør jeg med tanken?

Nedgravde oljetanker som tas ut av bruk skal tømmes og graves opp. Det er kun ved særlige tilfeller at tanken kan bli liggende i bakken, og du må søke kommunen om tillatelse til dette. Se lenger ned for mer informasjon.

Hvorfor må jeg fjerne min nedgravde oljetank når jeg ikke lenger skal bruke den?

Nedgravde oljetanker utgjør en stor forurensningsfare. Ståltanker ruster, mens glassfibertanker blir sprø. Glassfibertanker har dessuten stålrør som kan ruste i stykker. Selv om du ikke lenger bruker tanken, og har brent den «tom» kan det likevel være igjen oljerester på bunnen av tanken. Lekkasje kan oppstå både mens tanken fortsatt er i bruk og etter at du har sluttet å bruke den. I begge tilfeller er det du som eier av tanken som er økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader som oppstår både på din egen og andres eiendom. Tanker som kollapser og etterlater seg et søkk i bakken, vil kunne skade nærliggende bygninger.

Det er kun ved å tømme tanken helt, rense den, for så å grave den opp, at du kan være helt sikker på at tanken ikke har forårsaket forurensning. Ved oppgraving av tanken, vil det lett kunne oppdages om det har forekommet, eller forekommer, lekkasjer fra tanken. Fjerning av tanken er en sikker løsning for å unngå fremtidig forurensning av grunnen. Kommunen anbefaler sterkt at du leverer tanken til gjenvinning. Du må også melde fra til kommunen om at tanken er tatt ut av bruk og at den er sanert i henhold til regelverket.

Hvordan melder jeg fra til kommunen om at tanken ikke lenger er i bruk?

Ved fjerning eller utskiftning av nedgravd oljetank, skal du melde fra om dette skriftlig til kommunen. Det kan du gjøre via dette skjemaet. Du må vise hva du har gjort med tanken. Som et minimum må det ligge ved dokumentasjon som viser at tanken er fjernet fra grunnen. Dette kan for eksempel være et bilde som viser at tanken er tatt opp fra jorda, eller kvittering på at den er levert til et avfallsmottak. En kopi av rapport på tømming, rensing og eventuell fjerning av tank fra firma, eller kvittering på utførte arbeider, er også god dokumentasjon. Det er også viktig at fjerningen skjer på en sikker og trygg måte som hindrer lekkasjer eller annen forurensning. Merk at dette gjelder nedgravde oljetanker.

Dersom du har frittstående tank, tank i kjeller eller i eget rom, er det ikke krav om at du melder ifra om endringer til kommunen. Men vi setter allikevel pris på slike tilbakemeldinger.

Hvor kan jeg levere oljetanken og restoljen?

Seriøse firma tilbyr som regel å levere tanken, samt restolje, bunnslam og vaskevann til godkjent avfallsmottak. Du bør forsikre deg om at det blir gjort, og at dette i ettertid blir meldt til kommunen. Tanken og restavfallet skal leveres på godkjent avfallsmottak. Avfallsmottak krever ofte at det fremvises et gyldig gassfri-sertifikat, så tanken bør alltid tømmes, renses og gass-sertifiseres før den fraktes til avfallsmottaket.

Kan jeg levere tanken i Sarpsborg?

Ja, du kan levere tanken til Gatedalen miljøanlegg. For å få levert tanken må du ha med et sertifikat på at den er tømt og rengjort av et profesjonelt foretak som har erfaring med slike arbeidsoppgaver. Gatedalen kan ta imot oljerester, men kun i begrensede volum, inntil et fat (200 liter). Dette må leveres i kanner og merkes. Du kan også levere din oljefyr eller oljekamin hos Gatedalen. Prisen avhenger av materialet. Ved spørsmål om levering utover dette, ring kommunen og spør om å bli satt over til Gatedalen miljøanlegg.

Hvem kan fjerne oljetanken?

Det stilles ingen krav til hvem som kan fjerne oljetanken. Tanken bør imidlertid graves opp av profesjonelle. Det anbefales ikke at eier graver opp og fjerner tanken selv. Dette er for å hindre at det skjer uhell som kan føre til forurensning av grunnen. Opprydding av forurensning som følge av uhell ved oppgraving, vil føre til unødvendige merkostnader for deg som eier.

Nedgravde oljetanker er ofte i dårlig forfatning, og det kan skje uhell ved oppgraving. Når en tank graves opp, skal dette utføres på en slik måte at tanken ikke utgjør noen fare for forurensning. Dette krever kompetanse og erfaring. Den som fjerner tanken kan bli sittende igjen med ansvaret dersom noe går galt og oljesøl oppstår. Forsikringsdekningen for oljetanker er svært dårlig.

En liste over sertifiserte firma for sanering av oljetanker finner du på www.oljefri.no. Dersom du benytter andre firma, bør du forsikre deg om at arbeidet med å sanere tanken utføres profesjonelt og at firmaet har kompetanse til å håndtere, og ta ansvar ved, en eventuell lekkasje.

Det finnes dessverre mange useriøse aktører på markedet som gjør jobben halvveis og/eller uforsvarlig. Useriøse aktører unnlater seg gjerne ansvaret ved en eventuell lekkasje eller andre uhell.

Kan jeg la den nedgravde oljetanken ligge ved sanering?

Dersom fjerning av din nedgravde tank vil være svært teknisk vanskelig, eller hvis det vil bli uforholdsmessig dyrt for deg å fjerne tanken, kan du søke kommunen om dispensasjon fra kravet om å fjerne tanken. Kommunen har etter bestemmelsene i forurensningsforskriften kap. 1., kun anledning til å gi dispensasjon i særlige tilfeller. Ved innvilget dispensasjon er det likevel eier som er ansvarlig dersom det senere skulle oppstå problemer med tanken.

Fjerning av tank er den sikreste måten å finne ut om det har skjedd en lekkasje – derfor anbefaler vi en slik løsning så fremt det er mulig.

Ved innvilget dispensasjon for å la tanken bli liggende i grunnen etter sanering, skal tanken tømmes, renses og fylles med godkjent fyllmasse som sand, grus, pukk eller liknende (NB: ikke væske, det vil kunne lekke ut). Restolje, bunnslam og vaskevann skal leveres til godkjent mottak. Det vil også stilles krav om at alt slikt arbeid utføres av profesjonelt foretak som har erfaring med slike arbeidsoppgaver.

Merk at en tank fylt med masse kan være vanskelig å håndtere/fjerne ved fremtidige gravearbeid på eiendommen din. Det er du som eier av tanken som er ansvarlig for eventuelle fremtidige konsekvenser av å la tanken bli liggende i bakken.

Søknad om dispensasjon

Dersom du mener at tanken din er et særlig tilfelle, slik at du vil søke om dispensasjon for å la tanken ligge i grunnen, må du selv skrive en søknad til kommunen. Søknaden skal inneholde følgende:

 • Søkers navn, e-post og telefonnummer: Dersom du søker på vegne av eier, skal det legges ved en fullmakt som er signert av tankens eier og/eller hjemmelshaver av eiendommen, samt hans/hennes kontaktinformasjon)
 • Eiendomsinformasjon (adresse, gårds- og bruksnummer på eiendommen hvor tanken ligger)
 • Informasjon om oljetanken (størrelse i volum, alder, tanktype/materiale, hva som var i tanken, om tanken er kjørt tom, med mere.)
 • En utfyllende begrunnelse for hvorfor du mener tanken må bli liggende. Det skal legges ved informasjon og vedlegg som dokumenterer din begrunnelse. Eksempler på dokumentasjon er bilder som viser stedet der tanken ligger, samt eventuell hindring for å fjerne den. Eventuelt en teknisk vurdering, gjort av fagperson eller firma, på at tanken er vanskelig å komme til for fjerning, eller andre årsaker til at oppgraving frarådes.
 • Kart som viser plasseringen av oljetanken på eiendommen.

Søknad skal sendes til Sarpsborg kommune, til postmottak@sarpsborg.com, eller Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Kommunen har 4 ukers saksbehandlingstid på slike saker. Dersom du får dispensasjon, er du som eier ansvarlig for at kommunen får en saneringsrapport som beskriver saneringen av tanken.

Jeg har allerede fjernet oljetanken min. Hva må jeg gjøre?

Installering, utskifting og fjerning eller avvikling av oljetank er meldepliktig. Gi skriftlig beskjed til Sarpsborg kommune v/ Team miljø og landbruk. Firmaet som gjør jobben melder ofte fra til kommunen om hva de har gjort, men du er den ansvarlige, og du bør forsikre deg om at arbeidet blir meldt til kommunen. Hva meldingen skal inneholde er beskrevet under avsnittet "Hvordan melder jeg fra til kommunen om at tanken ikke lenger er i bruk?"

Vi anbefaler sterkt at dokumentasjon for fjerning (eventuelt gjenfylling) av nedgravd oljetank oppbevares sammen med dokumenter knyttet til eiendommen. Slik kan ny eier få visshet i status for tanken ved en eventuell overdragelse.

Dersom det er flere år siden tanken ble tatt ut av bruk, og du vet at du ikke har meldt om dette til kommunen, ber vi deg om å sende en skriftlig redegjørelse om dette til kommunen. Fremgangsmåte for dette er beskrevet under "Hvordan melder jeg fra til kommunen om at tanken ikke lenger er i bruk?" Dersom du ikke har sanert oljetanken din, og den ikke lenger er i bruk, bør du gjøre dette så raskt som mulig. Formålet med dette er å hindre potensiell forurensning på din eiendom, naboens eiendom eller eventuelt til miljøet.

Vi anbefaler at du vurderer om du har krav på økonomisk støtte fra Enova.

Jeg vet ikke hva som er registrert på min eiendom, hva gjør jeg?

Vi anbefaler at du ser i gamle papirer som fulgte med overdragelsen av eiendommen for å undersøke om det er oppgitt informasjon om tidligere fyringsordninger. Det er også mulig å ta kontakt med tidligere eiere av eiendommen. Videre kan du også henvende deg til kommunen og spørre om hva som er registrert i vårt register. Ta kontakt med servicetorget og spør etter Signe Bergum, Sunniva Eide Sunde eller Stine Marie Engmark Espe.

Jeg er registrert med en nedgravd oljetank jeg ikke kjenner til. Hva må jeg gjøre?

Meld fra til Sarpsborg kommune v/ Team miljø og landbruk dersom du vet at tanken allerede er fjernet. Hvis du ikke har kjennskap til tanken, må du forsøke å finne ut om den fortsatt kan ligge nedgravd:

 • Se etter to rør (påfyllings- og lufterør) ute på eiendommen, gjerne langs vegg til hus eller garasje. Påfyllingsrøret har en slags “tut” øverst, mens lufterøret er et lengre rør som typisk står langs husveggen opp fra bakken. Disse skal fjernes eller plomberes når tanken er avviklet for å hindre at påfylling skjer ved en feiltakelse. Hvis rørene ikke er plombert, er tanken neppe avviklet.
 • Se etter ukjent rør som kommer inn i kjelleren i huset.
 • Spør tidligere eier eller naboer som har bodd i området lenge.

Se også på nettsiden oljefri.no for tips til å finne tanken, og informasjon om ulike typer tanker. Hvis du ikke finner spor av tanken, kan du anta at den er fjernet. Du kan da melde fra skriftlig til Sarpsborg kommune v/ Team miljø og landbruk om at tanken trolig er avviklet. Merk at du som eier likevel vil ha ansvaret hvis det mot formodning skulle komme en lekkasje fra den ukjente tanken.

Er det forbudt med nedgravde oljetanker fra 2020?

Nei, forbudet gjelder kun bruk av mineralolje. Nedgravde oljetanker som tas ut av bruk må imidlertid fjernes. Dersom du ikke skal gå over til å benytte biofyringsolje til oppvarming, skal tanken altså fjernes. Før en nedgravd oljetank kan benyttes til biodrivstoff, må den tømmes, renses og kontrolleres for å undersøke tilstand. Dersom tanken er i dårlig stand, må den byttes ut før anlegget kan benyttes til biofyringsolje.

Olje- og parafintanker som ikke er nedgravd

Når det blir forbudt å benytte mineralolje fra 1. januar 2020, vil det være mange tanker og fat som blir tatt ut av bruk. Forurensningsforbudet i forurensingsloven § 7, om plikt til å unngå forurensing, gjelder for alle oljetanker og fat, uavhengig av om de er nedgravd eller ikke. Det er eieren som er ansvarlig for at tanken eller fatet ikke forurenser. Selv om tanken/fatet ikke er i bruk, kan den ruste, og dermed kan den gå lekk. Dersom tank/fat fremdeles inneholder olje, kan dette føre til luktproblemer og eventuelt forurensning av grunnen. Ved å tømme og rense tank/fat vil ikke tanken/fatet lenger utgjøre en mulig forurensningskilde.

Tanker som ikke er nedgravd kan være tanker innendørs, for eksempel i eget rom i kjeller, i en bod eller i en krypkjeller. Fat er oftest frittstående, og de kan være plassert utendørs eller inne i garasje. Felles for disse er at man kan se hele tanken eller hele fatet, slik at dersom lekkasje oppstår, vil det være mulig for eier å oppdage dette.

Kommunens anbefaling

Tanker med plassering over bakken er ikke underlagt samme bestemmelser om sanering som nedgravde oljetanker. Det innebærer i praksis at det er du som eier som bestemmer om tanken skal saneres eller ikke. Kommunen anbefaler at tanker og/eller fat som ikke er i bruk som et minimum blir tømt. Dersom du vil la tank/fat bli stående, anbefaler vi også at du renser tanken/ fatet. Vi informerer også om at restolje blir regnet som farlig avfall, og at dette må leveres til et godkjent mottak.

Skal du grave ned ny tank, eller flytte tanken på eiendommen din?

Dersom du skal utføre andre oppgaver enn å grave opp tanken, er dette søknadspliktig etter plan- og bygningsloven

Søknad om tiltak etter plan og bygningsloven

Tiltak som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven er:

 • Plassering av ny tank.
 • Endret plassering av eksisterende tank.
 • Nytt røropplegg.
 • Utskifting av tank.
 • Utbedring/reparasjon.

Sammen med søknaden skal det sendes inn opplysninger om tankens størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder, samt teknisk tegning over tank med tilhørende røropplegg og kart som viser hvor på eiendommen tanken ønskes nedlagt.

Har du spørsmål om nedgravde oljetanker?

Endringer på din nedgravde oljetank kan du registrere her i dette skjemaet.

Du kan kontakte våre miljørådgivere på Team miljø og landbruk. Kontakt kommunen på e-post til postmottak@sarpsborg.com, og skriv emne nedgravd oljetank.

Stine Marie Espe, tlf. 474 80 188.

Marija Vuckovic, tlf. 404 36 154.

Maylinn Cecilie Dramstad, tlf. 476 92 943.