Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Nedgravde oljetanker

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Nedgravde oljetanker

07.11.2018

Nedgravde olje- og parafintanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunnen og vassdrag, og kan være til skade for både helsen din og miljøet. Eieren av oljetanken er ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand. Når en nedgravd oljetank tas ut av bruk, skal den tømmes for olje og graves opp.

Skal du slutte å bruke oljetanken?

Tanker som tas ut av bruk skal tømmes og graves opp. Å tømme, rense og fjerne tanken er det beste for miljøet og for videre aktiviteter på eiendommen. Tanken må leveres til et godkjent mottak for farlig avfall.

Levering til Gatedalen

Nedgravde oljetanker kan leveres til Gatedalen miljøanlegg (legg inn lenke). For å få levert tanken må du ha med et sertifikat på at den er tømt og rengjort av et godkjent foretak for slike arbeider. Gatedalen kan ta imot oljerester, men kun i begrensede volum, inntil et fat. Du kan også levere din oljefyr eller oljekamin hos Gatedalen. Prisen avhenger av materialet.

Meld fra om fjerningen av tanken

Ved fjerning eller utskiftning av gammel oljetank, må du melde fra om dette skriftlig til kommunen. Det må kunne dokumenteres at gammel tank er tømt og renset av godkjent firma. Det skal også informeres om hvor tanken er levert. Kopi av rapport på tømming og rensing, og kvittering på levering av tanken kan sendes til postmottak@sarpsborg.com eller Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Søke om å la tanken ligge

Kommunen kan i særlige tilfeller – etter søknad – gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk, kan bli liggende i bakken. Da må du sende inn en skriftlig søknad til kommunen, med begrunnelse for hvorfor tanken bør få ligge. Hvis du får tillatelse til å la tanken ligge, skal den fylles med pukk, grus eller annet liknende materiale. Fyllmasse vil holde tanken stabil, slik at det er mindre fare for at tanken bryter sammen. Videre vil slik masse være lett å ta ut igjen ved en senere anledning, hvis man bestemmer seg for å fjerne tanken.

Særlige tilfeller kan være:

  • Dersom man må rive deler av terrasse, trapper, asfaltert/steinlagt gårdsplass eller liknende for å få vekk tanken
  • Tanken ligger under hus/garasje
  • Utilgjengelig plassering

Dersom du mener at tanken din er et særlig tilfelle, slik at du vil søke om dispensasjon for å la tanken ligge, skal søknaden inneholde følgende punkter:

  • Eiendomsinformasjon (adresse, gards- og bruksnummer)
  • Informasjon om oljetanken (størrelse, materiale, alder osv.)
  • En utfyllende begrunnelse for hvorfor det søkes om dispensasjon fra å grave opp tanken
  • Kart/foto/skisser som viser plasseringen av oljetanken og som viser hvorfor det vil være vanskelig å fjerne tanken.

Søknad skal sendes til Sarpsborg kommune, til postmottak@sarpsborg.com, eller Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Dersom du søker kommunen, og får tillatelse til å la tanken ligge nedgravd, er det du som eier av tanken som er ansvarlig for eventuelle fremtidige konsekvenser av å la tanken bli liggende i bakken, eksempelvis ved utbedring av drenering eller vann og avløp.

Tanker som tas midlertidig ut av bruk

Nedgravd oljetank som midlertidig tas ut av bruk (mindre enn 3 år) skal tømmes for olje av godkjent firma og sikres mot utilsiktet påfylling ved at påfyllingsrør låses eller forsegles og påmonteres skilt som viser at tanken ikke er i bruk. Det skal aldri være olje i en tank som ikke er i bruk.

Hva om oljetanken ikke er nedgravd?

Krav til mindre oljetanker som ikke er nedgravd, er ikke regulert i forskrift. For disse tankene gjelder plikten enhver har til å unngå forurensning. For å unngå fare for forurensning bør disse tankene tømmes helt for restolje. Oljen vil være farlig avfall, og må leveres til godkjent avfallsmottak.

Skal du grave ned ny tank eller flytte tanken?

Plasseringer av nye oljetanker, flytting av tanker, installere nytt røropplegg, skifte ut tank og utbedringer/reparasjoner av oljetanker er søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven. Sammen med søknaden skal det sendes inn opplysninger om tankens størrelse, konstruksjon, korrosjonsbeskyttelse, alder, samt teknisk tegning over tank med tilhørende røropplegg og kart som viser hva som skal gjøres.
Les mer om søknad med ansvarsrett her.


Har du mistanke om lekkasje fra oljetank?

Dersom du oppdager lekkasje fra en nedgravd oljetank, skal kommunen varsles. Dersom det er fare for akutt forurensning skal brannvesenet kontaktes. En oljelekkasje kan gi store miljømessige skader og medføre store økonomiske konsekvenser for eier.

Forurensningsrisiko fra oljetanker

Nedgravde olje- og parafintanker har begrenset levetid. Mange av de nedgravde oljetankene i Norge begynner å bli gamle. Korrosjon og rust kan føre til at tankene kan få hull. I dag er det mange som har plasttanker og disse har lengere levetid, men har man metallrør ut fra disse må man huske på at disse er korrosjonsutsatt. Det er også fare for at belegget kan slå sprekker og i verste fall revne slik at olja renner ut.

Oljetanker som er tatt ut av bruk vil fremdeles inneholde restolje. Det kan ligge igjen alt fra 100 til 300 liter i bunnen av oljetanken, selv om det ikke er mulig å fyre lengre, og du tror den er tom. Derfor utgjør oljetanker en forurensningsrisiko selv om man ikke lenger bruker oljefyren.

Krav om prøvetaking ved mistanke om forurensning

Der hvor det er mistanke om forurenset grunn, må det utføres undersøkelser for å finne ut om jorda er forurenset eller ikke. Dette kan du lese mer om på kommunens hjemmesider om forurenset grunn (legg inn lenke). Kort fortalt er det slik at dersom du bor i et område hvor det er mistanke om forurenset grunn, eller du har mistanke om lekkasje fra tanken, må det utføres en undersøkelse. Det vil si at du må kontakte en person eller et foretak med kompetanse på forurenset grunn. Dette kan for eksempel være en miljørådgiver, miljøkonsulent eller miljøgeolog som enten jobber selvstendig eller i et større konsulentfirma. Kommunen har ikke mulighet for å utføre slike undersøkelser.

Dersom undersøkelsene viser at grunnen er forurenset må det utarbeides en tiltaksplan som viser hvordan man skal håndtere den forurensede jorda. Denne må godkjennes av kommunen før terrenginngrepet kan starte.

Oljetanken er ditt ansvar

Det er eier av oljetanken som er ansvarlig for den. Dette gjelder både ansvar for å gi informasjon til kommunen om oljetanken, ansvar for å holde oljetanken i tilfredsstillende stand og ansvar for eventuelle lekkasjer fra oljetanken. Dette gjelder alle oljetanker, uansett størrelse. Det vil blant annet si at du må huske å utføre tilstandskontroll av din tank med jevne mellomrom, avhengig av tankens materiale.
Når tanken ikke lengre er i bruk, må tankeier sørge for at tanken blir håndtert på rett måte. Oppgraving vil normalt gi størst sikkerhet for å avdekke mulige lekkasjer og forurensning fra tanken. For tanker som ligger vanskelig til vil likevel tømming, rengjøring og igjenfylling være en akseptabel løsning.

Lovverk og myndighet

Forurensningsforskriften kapittel 1 om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker 

Sarpsborg kommune har sin egen forskrift om nedgravde oljetanker hvor det er bestemt at bestemmelsene i hele forurensningsforskriftens kapittel 1 gjelder for alle nedgravde oljetanker.

Kommunen har en oversikt over eiendommer som har nedgravde oljetanker, for de eiendommer der eier har gitt beskjed om dette til kommunen. Dette er informasjon som vi kan gi ut til parter i saker.