Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Radon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Radon

02.01.2020

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen.

Tid for radonmåling

For å kunne si noe sikkert om radonforholdene i en bolig, må det gjennomføres måling i den aktuelle boligen. Det finnes mange foretak som tilbyr måling av inneluft. Boligeiere tar selv kontakt med aktuelle foretak, og betaler selv. Du finner foretak ved å søke på nettet eller benytte opplysningstjenester. Målingene skal gjennomføres i tidsrommet oktober til april, og over minimum to måneder for å få beregnet riktig verdi. Man kan også måle over et helt år.

Les mer om radon og måling av radon i bolig her.

Vanlige radonkilder

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til radon i norske boliger og er i de fleste tilfeller hovedårsak til høye radonkonsentrasjoner i inneluft. De mest utsatte bergartene er alunskifer og enkelte granittsorter. Radongassen trenger gjennom sprekker i grunnen eller gjennom sand og morene. Den kan videre sive inn i hus eks. gjennom utettheter i kjellergulv og langs røropplegg.

Vannforsyning fra borebrønner i fast fjell kan gi økt radontilførsel til inneluft. Ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften. I overflatevann og vann fra gravde brønner er konsentrasjonen lav.

Bygningsmaterialer og fyllmasser kan også bidra til radon i inneluft.

Forekomst av radon i Sarpsborg

Sarpsborg ligger i et område hvor man kan ha høye radonverdier da vi i hovedsak har granitt som bergart i vårt distrikt. Målinger gjennomført i boliger i Sarpsborg viser stor variasjon av radonverdier. Radonnivået i det enkelte hus er påvirket av lokale forhold og det kan være stor variasjon over korte avstander. Det er verdt å merke seg at for å kunne si noe sikkert om radonforholdende i en bolig, må det gjennomføres måling i den aktuelle boligen.

Radonkart

 

Radon aktsomhetsgrad
Svært høy Lilla
Høy Rosa
Moderat til lav Gul
Usikker Grå

 

Mer om kartet

Det nasjonale aktsomhetskartet for radion, viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. I områder markert med høy aktsomhet, er det beregnet at minst 20 prosent av boligene har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200Bq/m3 i første etasje, skriver ngu.no.

Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold. I noen områder i Norge er mange boliger målt for radon, i andre få eller ingen. Dette kartet er utviklet ved at kunnskap om andel høye radonkonsentrasjoner i boliger som ligger på kjent geologi er overført til andre områder med tilsvarende geologiske forhold, skriver samme kilde.

Helserisiko

I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking.
Ved dårlig ventilasjon kan nedbrytningspartikler hopes opp, for så å bli ført inn i lungene med annet støv og påvirke utvikling av lungekreft. Risikoen for lungekreft øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade.
Faren for medvirkning til lungekreft er særlig aktuell i kombinasjon med røyking.

Forskrift og anbefalinger

Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³.

Det er innført forskriftsfestede grenseverdier for radon i skoler, barnehager og utleieboliger. Radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³ (tiltaksgrense). Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³ i slike bygninger og lokaler. Utleier skal kunne dokumentere radonnivåene i utleieboligen. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for leietaker.

Statens strålevern anbefaler at du gjør tiltak dersom vannet ditt har et radoninnhold på mer enn
500 Bq/l.

Måling av radon

Det finnes mange foretak som tilbyr sporfilmmåling av radon i inneluft. Boligeier tar selv kontakt med aktuelle foretak, og betaler selv kostnadene. Du finner foretak ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester. Målinger bør gjennomføres i tidsrommet oktober til april, og over minimum to måneder for å få beregnet en årsmiddelverdi.

Radonanalyse av husholdningsvann kan gjennomføres hele året. Utstyr til prøvetaking får du blant annet hos Statens strålevern. Utstyr formidles også lokalt av ALS avd. ØMM-Lab.

Tiltak mot radon

I henhold til Byggteknisk forskrift skal bygning prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

Det finnes følgende tre hovedtyper av tiltak a)trykkredusering/ventilering av grunnen, b)tetting mot grunnen, c) ventilasjon. Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best må vurderes i det enkelte tilfellet. Strålevernet anbefaler å innhente profesjonell hjelp fra firmaer som har spesialisert seg på å gi råd om radonreduserende tiltak. Du finner foretak ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester. Undersøk gjerne med flere foretak, spør om hva de kan tilby og sammenlign blant annet tiltaksløsninger og priser.

Teknikker som brukes for å redusere radoninnholdet i vann er lufting, filtrering eller lagring. I husholdninger med normalt vannforbruk er systemer med lufting mest vanlig.

Les mer om radon her: