>Radon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Radon

Publisert: 03.01.2022

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen.

Tid for radonmåling

For å kunne si noe sikkert om radonforholdene i en bolig, må det gjennomføres måling i den aktuelle boligen. Det finnes mange foretak som tilbyr måling av inneluft. Boligeiere tar selv kontakt med aktuelle foretak, og betaler selv. Du finner foretak ved å søke på nettet eller benytte opplysningstjenester. Målingene skal gjennomføres i tidsrommet oktober til april, og over minimum to måneder for å få beregnet riktig verdi. Man kan også måle over et helt år.

Les mer om radon og måling av radon i bolig her.

Vanlige radonkilder

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til radon i norske boliger og er i de fleste tilfeller hovedårsak til høye radonkonsentrasjoner i inneluft. De mest utsatte bergartene er alunskifer og enkelte granittsorter. Radongassen trenger gjennom sprekker i grunnen eller gjennom sand og morene. Den kan videre sive inn i hus eks. gjennom utettheter i kjellergulv og langs røropplegg.

Vannforsyning fra borebrønner i fast fjell kan gi økt radontilførsel til inneluft. Ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften. I overflatevann og vann fra gravde brønner er konsentrasjonen lav.

Bygningsmaterialer og fyllmasser kan også bidra til radon i inneluft.

Forekomst av radon i Sarpsborg

Sarpsborg ligger i et område hvor man kan ha høye radonverdier da vi i hovedsak har granitt som bergart i vårt distrikt. Målinger gjennomført i boliger i Sarpsborg viser stor variasjon av radonverdier. Radonnivået i det enkelte hus er påvirket av lokale forhold og det kan være stor variasjon over korte avstander. Det er verdt å merke seg at for å kunne si noe sikkert om radonforholdende i en bolig, må det gjennomføres måling i den aktuelle boligen.

Radonkart

 

Radon aktsomhetsgrad
Svært høy Lilla
Høy Rosa
Moderat til lav Gul
Usikker Grå

Les mer om kartet her.

Helserisiko

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste årsak til lungekreft etter aktiv røyking.
Ved dårlig ventilasjon kan nedbrytningspartikler hopes opp, for så å bli ført inn i lungene med annet støv og påvirke utvikling av lungekreft. Risikoen for lungekreft øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og med oppholdstiden. Det finnes ingen nedre terskelverdi for når radon gjør skade.
Faren for medvirkning til lungekreft er særlig aktuell i kombinasjon med røyking.

Forskrift og anbefalinger

Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m³.

Det er innført forskriftsfestede grenseverdier for radon i skoler, barnehager og utleieboliger. Radonreduserende tiltak skal iverksettes dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m³ (tiltaksgrense). Radonnivået skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m³ i slike bygninger og lokaler. Utleier skal kunne dokumentere radonnivåene i utleieboligen. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for leietaker.

Statens strålevern anbefaler at du gjør tiltak dersom vannet ditt har et radoninnhold på mer enn
500 Bq/l.

Måling av radon

Det finnes mange foretak som tilbyr sporfilmmåling av radon i inneluft. Boligeier tar selv kontakt med aktuelle foretak, og betaler selv kostnadene. Du finner foretak ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester. Målinger bør gjennomføres i tidsrommet oktober til april, og over minimum to måneder for å få beregnet en årsmiddelverdi.

Radonanalyse av husholdningsvann kan gjennomføres hele året. Utstyr til prøvetaking får du blant annet hos Statens strålevern. Utstyr formidles også lokalt av ALS avd. ØMM-Lab.

Tiltak mot radon

I henhold til Byggteknisk forskrift skal bygning prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

Det finnes følgende tre hovedtyper av tiltak a)trykkredusering/ventilering av grunnen, b)tetting mot grunnen, c) ventilasjon. Hvilket tiltak, eller kombinasjon av tiltak, som er best må vurderes i det enkelte tilfellet. Strålevernet anbefaler å innhente profesjonell hjelp fra firmaer som har spesialisert seg på å gi råd om radonreduserende tiltak. Du finner foretak ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester. Undersøk gjerne med flere foretak, spør om hva de kan tilby og sammenlign blant annet tiltaksløsninger og priser.

Teknikker som brukes for å redusere radoninnholdet i vann er lufting, filtrering eller lagring. I husholdninger med normalt vannforbruk er systemer med lufting mest vanlig.

Les mer om radon her: