>Badevannskvalitet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Badevannskvalitet

30.06.2022

Vannkvaliteten sjekkes jevnlig ved åtte badeplasser i Sarpsborg kommune hver sommer.

Prøveresultatene vurderes etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad

Les mer om badeplassene i Sarpsborg her.

Siste målinger av badevannskvalitet

Resultatene fra målingene av badevannskvaliteten ser du under. Uttak av badevannsprøver for bakteriell analyse gjøres i mai, juni, juli og august. Hver uke tas det siktmåling ved Tunevannet og visuell befaring ved Isesjø/Bodalstranda, for å se etter blågrønnalger.

Resultatet fra de siste prøvene, tatt ved åtte badesteder i kommunen, viser at det er god badevannskvalitet.

Badevannskvalitet 2022
UkeStedBadevannskvalitetMerknad
26 Tunevannet God Bakterieprøve tatt i uke 24, og siktmåling tatt i uke 27 
24 Børtevann God   
26 Isesjø/Bodalstranda God Bakterieprøve tatt i uke 24, og visuell befaring i uke 27
24 Revebukta God   
24 Ullerøy (leirskolen) God   
24 Feriehjemmet God   
24 Høysand God  
24 Kålvika God   

Mer om badevannskvalitet og blågrønnalger

 Slik graderes badevannskvaliteten
GradFarge
God Grønn
Akseptabel Gul
Algeoppblomstring, bading frarådes Orange
Ikke akseptabel Rød
Ikke målt Grå

Kart badevannskvalitet

Slik overvåkes badevannet

Sarpsborg kommune tester badevannet ved følgende åtte badeplasser: Tunevannet, Børtevannet, Isesjø, Revebukta, Ullerøy, Feriehjemmet, Høysand og Kålvika.

Badeplassene befares fire ganger i løpet av sommeren. Siktedybden blir målt der dette er mulig, og det blir tatt vannprøver for analyse av blant annet tarmbakterier. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad

Tunevannet har vært utsatt for oppblomstring av blågrønnalger gjennom flere år. Av den grunn blir vannet fulgt opp med ukentlig befaring fra juni til godt ut på høsten. Siktedybden blir målt fra brygga ved Roklubben, samtidig som det blir gjort en visuell vurdering av vannet.

Les mer om Tunevannet her.

Om blågrønnalger

Ved oppblomstring av blågrønnalger, blir det satt opp skilt med informasjon om at bading frarådes. Dette kan bli aktuelt både ved Tunevannet og Isesjø. Svelging av vann med høyt algeinnhold kan medføre oppkast, diare og magesmerter. Hudkontakt kan gi blemmer og hudirritasjoner.

Publikum må gjerne ta kontakt med kommunen ved mistanke om algeoppblomstring eller ved observasjon av andre unormale forhold ved badeplassene våre.

Brosjyre om blågrønnalger:

Les mer om blågrønnalger her - PDF.

Badeanbefalinger ved høye badetemperaturer over flere dager

Ved vanntemperatur over 20 grader i flere dager, kan forekomsten av Vibrio og Shewanellabakterier øke i sjøvann. Disse bakteriene kan i sjeldne tilfeller gi sårinfeksjoner og alvorlige infeksjoner med blodforgiftning. Særlige eldre og personer med kronisk leversykdom, kronisk blodsykdom eller redusert immunforsvar er utsatt for alvorlig sykdom, men friske personer kan også utvikle sykdom.

For å unngå sykdom bør du:

  • unngå å bade hvis du har sår som ikke kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster
  • bruke badesko hvis du er eldre, har immunsvikt eller leversykdom
  • skylle eventuelle sår du får under bading med rent ferskvann
  • ta korte bad og tøke deg grundig med rent håndkle etter bading

Mer informasjon kan du finne på Folkehelseinstituttets sider om badevann og smittsomme sykdommer.

Kommunens tilsynsansvar

Kommuneoverlegen har tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad. Det er utarbeidet normer til veiledning for helsemyndighetene i forbindelse med dette tilsynet. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad, der badevannskvaliteten er delt inn i klassene ”god”, ”mindre god” og” ikke akseptabel”.

For mange vil valg av badeplass i stor grad være påvirket av hygieniske forhold ved badevannet og de estetiske sidene ved badeplassen. Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Helsemyndighetene kan derfor stille hygieniske krav til badevannskvaliteten.