Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Flyktningarbeidet i Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Flyktningarbeidet i Sarpsborg kommune

07.02.2018

Bosetting 

Bystyret har vedtatt at Sarpsborg kommune skal ta imot inntil 45 flyktninger hvorav 2 er enslige mindreårige i 2018.

Dette er i tråd med anmodningen fra Fylkesmannen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og er halvering av antallet sammenlignet med 2017.

I de sist årene har det har vært en betydelig nedgang i flyktningstrømmen til Norge sammenlignet med toppåret 2015. I 2017 kom totalt i overkant av 3.200 asylsøkere. I 2015 var det 31.000 asylankomster. Antall enslige mindreårige asylsøkere var i 2017 176 personer, mot 5.500 i 2015.

Hvordan jobber Sarpsborg kommune med flyktninger?

Sarpsborg kommune bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Voksne flyktninger og deres familier blir tatt hånd om og veiledet de første årene de bor i kommunen. Enslige, mindreårige flyktninger blir bosatt i bofellesskap med døgnbemanning.

Når flyktningene som skal bosettes, har de som regel bodd en stund på mottak i Norge. Noen kommer direkte fra flyktningleirer, og reisen er da planlagt.

Det blir sørget for flyktningenes livsopphold den første tiden, mens de deltar i norskopplæring og obligatorisk introduksjonsprogram. Deretter er det viktig at de kommer seg i arbeid eller ordinær utdanning. Det er mye som skal læres av språk og norsk kultur og arbeidsliv før man kommer dit.
Kommunens mest sentrale flyktningarbeid er samlet i NAV, på Norsksenteret og i kommuneområdet Velferd.

Ansvar

Sarpsborg kommune har ansvaret for dette:
 • Fire bofellesskap for enslige mindreårige.
 • Nyankomne flyktningbarn i grunnskolealder får norskopplæring i mottaksklasser før de flyttes over til nærskolen sin.
 • Helsetjenester
 • Barnehage
 • Barnevern
 • Kulturtiltak
NAV har ansvaret for dette:
 • Tolketjeneste
 • Bosetting av voksne flyktninger og flyktningfamilier
 • Introduksjonsprogram for voksne flyktninger
 • Arbeid- og kvalifiseringstiltak

Kommunens utgifter til flyktningarbeidet dekkes av ulike statlige tilskudd, blant annet integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Asylsøkere og flyktninger

Hva er forskjellen på en asylsøker og en flyktning?
 • Flyktning: En person som har fått oppholdstillatelse med bakgrunn i FNs flyktningkonvensjon
 • Asylsøker: En person som har søkt om oppholdstillatelse med bakgrunn i FNs flyktningkonvensjon, men som ikke har fått svar på sin søknad.

Omsorgssenter for enslige mindreårige

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har ansvar for å gi enslige asylsøkere under 15 år et tilbud om plass i et omsorgssenter. Disse drives i privat regi. I Sarpsborg hadde vi fire omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Høsten 2017 ble det siste av disse avviklet. 

Frivillige

Hvordan kan du hjelpe flyktninger i Sarpsborg?

Folk i nærmiljøet som ønsker å bidra, kan spille en stor rolle i integrering av flyktninger som er bosatt i Sarpsborg. Enten du er nabo, forelder i klassen, utleier, arbeidsgiver, trener, engasjert i frivillig virksomhet, medelev eller pensjonist, trenger vi din hjelp til å inkludere dem i Sarpsborg-samfunnet.

Vennskapsfamilier

Våre flyktninger, både enslige voksne og familier, trenger vennskapsfamilier og enkeltpersoner som kan tilby vennskap. De kan trenge hjelp til hverdagslige ting som leksehjelp eller bare det å bli kjent med andre i Sarpsborg.
Det er viktig å si at kommunen i årevis gjennom Sarpsborg Frivilligsentral og Sarpsborg øst Frivilligsentral har samarbeidet med frivillige om integreringstiltak. En ny aktør på dette området i Sarpsborg er Verdensrommet.

Dette er noe av det vi trenger. Ikke bare nå, men i årene fremover:
 • Språkpraksisplasser, arbeidspraksisplasser, arbeid (til voksne)
 • Ekstrajobber (til skoleungdom og voksne i introduksjonsprogram)
 • Noen som flyktningene kan bli kjent med og praktisere det norske språket med, gjennom samtaler, turer og andre aktiviteter
 • Samarbeid for å skape flere naturlige møteplasser og fritidstilbud