>Kommunen og legene skal utarbeide en ny fagplan

Innhold

Workshop

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kommunen og legene skal utarbeide en ny fagplan

02.05.2018

Kommunen ønsker å iverksette tiltak for fremtidige behov og utfordringer som legetjenesten har i dag. Sammen med legene skal Sarpsborg kommune utarbeide en fagplan. I mai ble politikerne orientert om arbeidet.

I en undersøkelse nylig utført av «Trønderopprøret», en fastlegegruppe med tilknytning til NTNU, viste at 6 av 10 fastleger har vurdert å slutte som fastleger på grunn av stort arbeidspress.  Helsedirektoratet har også nye tall som viser at en fastlege jobber i gjennomsnitt 56 timer hver uke.

Med økende antall eldre, fragmenterte tjenester, oppgaveoverføring fra sykehus og en fastlegeordning med stor arbeidsmengde og rekrutteringsproblemer, ønsker kommunen å se på helheten og utarbeide en plan for hvordan legetjenestene bør utvikles i framtiden.

Vil sikre god legedekning

Rammebetingelsen for Fastlegeordningen er styrt fra sentralt hold, men kommunen ønsker å se på hva de kan gjøre lokalt for å sikre fortsatt god legedekning og god samhandling. Arbeidet med planen har startet, og i mai ble politikerne orientert om arbeidet.

Planen skal være ferdig våren 2019, og den vil gi en beskrivelse av utfordringsbildet og identifisere nødvendige tiltak for å sikre stabil legedekning, god rekruttering og at kravene til tjenesten kan innfris.

Sarpsborg kommune har inntil nylig ikke hatt problemer med å rekruttere leger, men det siste halve året har det vært færre søkere og flere ledige stillinger.

- Kommunen vet at mange leger har lange dager på jobb og ser utfordringene med mange administrative oppgaver, sier kommuneoverlege og prosjektleder for planen, Hilde Skyvulstad.

Alle fastleger og andre leger som jobber i kommunen er invitert til et oppstartsmøte, slik at alle meninger og innspill tas med fra starten.

- Vi ønsker at legene skal dele erfaringer, slik at vi sammen kan lage en god plan, sier hun.

Utfordringer i fastlegeordningen

Skyvulstad har selv vært fastlege i Sarpsborg i mange år, og kjenner ordningen godt.

Hun vet at det er utfordringer i fastlegeordningen og tror og håper at sentrale myndigheter tar grep slik at rammene for ordningen utvikles og blir bedre. I Sarpsborg er nå tiden inne for å se på helhetsbildet og finne gode løsninger lokalt slik at fastlegene og andre leger i kommunen får en god arbeidshverdag.

- En velfungerende allmennlegetjeneste er helt avgjørende for gode helsetjenester til befolkningen, sier hun.

Workshop 19. april - oppstartsmøte

Fagplanen skal være et verktøy til planlegging av legetjenestene og sørge for at utviklingen går i riktig retning. 23 leger og nesten alle legetjenestene i Sarpsborg var representert på workshop 19. april der formålet var å få innspill til planarbeidet. Det var også viktig å gi legene anledning til å bli bedre kjent med hverandre og de ulike legetjenestene.

Det var god stemning og mye aktivitet under møtet. Legene satt pris på å treffe andre legekollegaer i Sarpsborg.
Hvilke utfordringer opplever legene i sin arbeidshverdag som planen bør omtale?

Innspillene som kom i møtet kunne deles i to kategorier:

 1. Økende og endrede oppgaver for legene
 2. Manglende felles fagmiljø

Hvilke styrker i dagens tjenester mener legene vi bør bygge videre på:

 • Felles fagmiljø/kursarenaer
 • Veiledning for kollegaer under spesialisering
 • Utdanningsstillinger/ spesialiseringsløp
 • Faste stillinger på legevakt
 • God ansvarsfordeling mellom tjenester og enkel informasjonsutveksling
 • Lære av andre og øke kjennskapen til ulike tilbud og tjenester i kommunen

Det er et ønske om en ny workshop til høsten der tema er konkrete tiltak for å møte utfordringene.

Videre arbeid med planen

 • Orienteringssak til politisk behandling i mai
 • Planlegge turnus og spesialiseringsløp (LIS1/ LIS3), vår 2018
 • Beskrive status og evaluere dagens ordninger, vår 2018
 • Utarbeide målsettinger og tiltak høst 2018
 • Våren 2019 – planen skal til behandling i bystyret