>Kriminalitetsforebyggende arbeid

Innhold

SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kriminalitetsforebyggende arbeid

Publisert: 03.02.2021

Her finner du informasjon om hvordan Sarpsborg kommune og Sarpsborg politistasjon samarbeider om forebygging av kriminalitet.

 

Hva er SLT?

SLT står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.
Det er slik Sarpsborg kommune og Sarpsborg politistasjon jobber med forebygging av kriminalitet blant ungdom og unge voksne. De følger SLT-modellen i dette arbeidet, og Sarpsborg ble godkjent SLT-kommune i 2001.

Hvorfor?

Kriminalitetsforebyggende arbeid handler om å være i forkant av kriminalitet, og fremme trygge lokalmiljø. For å forebygge og redusere kriminalitet blant ungdom og unge voksne i Sarpsborg kreves det at både kommune, fylkeskommune, stat, næringsliv og frivillige involveres.

Hvordan gjør vi det?

Sarpsborg politistasjon og kommunen er hovedaktører i SLT-modellen. SLT–modellen skal fange opp bekymringsfulle trender, samordne tiltak og ressurser på tvers av etater, og sikre unge et koordinert tilbud for å forhindre kriminalitet. Arbeid igangsettes gjennom Politirådet, SLT-arbeidsutvalget og utøvende nivå.

Politirådet som styringsgruppe for SLT-modellen

Politirådet i Sarpsborg er styringsgruppe for SLT-modellen ledet av ordfører. SLT-modellen har egen kriminalitetsforebyggende tiltaksplan med innsatsområder og tiltak. Alle saker som er strategisk viktige for samspillet mellom kommune og politi behandles i politirådet. Politirådet har ikke individsaker. Politirådet møtes 3 - 4 ganger i året.

Disse er i politirådet:

Politi, kommuneledelsen og SLT-koordinator.

SLT – arbeidsutvalg

Den praktiske koordineringen av SLT, ledes av arbeidsutvalget. Det skal dele status og utfordringer, systematisere og koordinere tiltak, prioritere, starte nye tiltak og evaluere. Gruppens deltagere kan fatte beslutninger og sette inn ressurser.

Disse er i SLT- arbeidsutvalget:

Enhetsledere innen forebyggende tjenester, helse, oppvekst, barnevern, kultur, rus og psykisk helse, NAV, representant fra fylkeskommunen innen oppvekst og politiet.

Rådmann har valgt ut at både kommuneområdene Oppvekst og Velferd har ansvar for SLT-arbeidsutvalget.

Leder: Kommunesjef oppvekst.

Sekretær: SLT-koordinator.

SLT - Utøvende nivå

Dette nivået i SLT-modellen står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. SLT-koordinator deltar på alle de tre nivåene i modellen, tar initiativ og inspirerer til samarbeid og sørger for at hver enkelt tar sin del av ansvaret for den kriminalitetsforebyggende innsatsen i lokalsamfunnet.

Sentrus samarbeidsarena

Sentrus er samarbeidsarena på det utøvende nivå i Sarpsborg.
Representanter fra alle videregående skoler, ungdomsskolene, rustjeneste, Nav, barnevern, konfliktrådet, politiet, forebyggende tjenester, NAV, kultur, ungdommens bystyre rådgiver og rådgiver mangfold og inkludering. Ledes av SLT-koordinator.

SLT-koordinator er pådriver i SLT-modellen på alle nivåer. SLT-modellen handler om å legge til rette for samarbeid mellom alle aktører som er involvert i det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet.

Målgruppe
  • Unge mellom 13 – 25 år, med vekt på unge som er utsatt for miljøer med rus og kriminalitet.
  • SLT-modellen i Sarpsborg har utvidet målgruppe innen områdene forebygge voldelig ekstremisme, trygt uteliv og bekjempelse av kriminelle MC-gjenger.
  • Ansatte i politiet, fylkeskommunen og Sarpsborg kommune, samt andre aktører som arbeider med unge.
Innsatsområder
  • Fakta og viten om unges oppvekstmiljø
  • Trygge inkluderende miljø for unge
  • Metodisk forebygging mot utsatte målgrupper
  • Forebygging av konflikter og vold i nære relasjoner
  • Tett oppfølging av unge lovbrytere, og unge som er utsatt for kriminalitet
  • Forebygging, beredskap og oppfølging av hatkriminalitet og voldelig ekstremisme


Kontaktperson

SLT-koordinator Tone S Faale.

Dokumenter

Samarbeidsavtale mellom Øst politidistrikt og Sarpsborg kommune (PDF)

SLT-håndboken 2020 (PDF)