Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Ledsagerbevis

Innhold

Omsorgstjenester. Illustrasjonsfoto.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ledsagerbevis

11.06.2019

Søk om ledsagerbevis her

Retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede

Formål

Ordningen skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonhemmede. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet. Ordningen vedtas og administreres av bostedskommunen, men er gyldig for hele landet de stedene ordningen aksepteres.

Funksjonshemming

Med funksjonshemming forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for etablering og opprettholdelse av selvstendighet og sosial tilværelse.

Ledsager

Ledsager er den som til enhver tid bistår den funksjonshemmede for at denne skal kunne oppnå formålet med ordningen.

Ledagerbevis

Et ledsagerbevis er et dokument i form at et kort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlig kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i eller nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbeviset utstedes gratis av søkers bostedskommune. Det er ingen aldersgrense for å få ledsagerbevis.

Søknad

Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema. Søknaden skal vedlegges bilde i passfotoformat. Ved behov kan det innhentes uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.

Varighet

Ved utstedelse av beviset vurderer kommunen hvor lenge beviset skal være gyldig, det kan gis tidsbegrenset eller varig gyldighet. Gyldighetsdato påføres beviset.

Gyldighet

Ledsagerbeviset gjelder for adgang til de aktiviteter, bygninger og transportmidler som aksepterer ordningen.Offentlig fastsatt symbol bør settes opp på steder som aksepterer ordningen. Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune og fylkesgrensene.

Klage

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbeviset blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan.