>Sykehjem og bofellesskap

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sykehjem og bofellesskap

Publisert: 12.01.2023

Her er informasjon om sykehjem og helsehus, langtidsplasser og korttidsplasser i Sarpsborg kommune.

Sykehjem og helsehus i Sarpsborg

Helsehuset Sarpsborg

Les mer om helsehuset her

Borgen sykehjem

Borgen sykehjem

Les mer om Borgen sykehjem her

Haugvoll sykehjem

Haugvoll sykehjem

Les mer om Haugvoll sykehjem her

Tingvoll sykehjem

Tingvollheimen

De siste plassene på Tingvoll sykehjem ble lagt ned våren 2024. 
Se også: Tingvoll sykehjem er snart historie (15. mars 2024)

Kruseløkka sykehjem

Les mer om Kruseløkka sykehjem her.

Kurland sykehjem

Kurland sykehjem

Se kontaktopplysninger til Kurland sykehjem og les mer her

Valaskjold sykehjem

Valaskjold omsorgssenter 

Les mer om Valaskjold sykehjem her

Bofellesskap

Se oversikt over bofellesskap her

Se oversikt over bofellesskap og servicebaser her.

Om sykehjemsplasser

Langtidsplass

Sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd prøv ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpasset aktiviteter.

Det er Virksomhet forvaltning og utvikling i Helsehuset som behandler søknad om langtidsplass.

Tidsbegrenset plass

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Et korttidsopphold kan være døgnopphold, dagopphold og nattopphold. Det skilles mellom ulike typer korttidsopphold:

  • Rehabilitering
  • Behandling/utredning
  • Avlastning

Det er Virksomhet forvaltning og utvikling i Helsehuset som behandler søknad om tidsbegrenset plass.

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker kommunen at du tar kontakt når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Kommunen har mange tiltak som kan vurderes og settes inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før kommunen kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Priser

Egenbetaling sykehjem

Alle med plass på sykehjem må betale en egenandel for opphold.

Betaling for opphold i sykehjem og lignende fastsettes og beregnes med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011(helse og omsorgstjenesteloven) og i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Les mer om forskriften her

Sarpsborg kommune fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte boform. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (fratrukket et fribeløp fastsatt av Kongen) kan det kreves betalt 75% årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.  Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. 

Det er inntektene i innleggelse/innflytningsåret som skal brukes når vederlaget beregnes. For næringsinntekter er det vanskelig å fastsette årets inntekt, kan da man bruke siste års ligning.

I forbindelse med langtidsopphold i institusjon og lignende innhentes det opplysninger om beboerens økonomi. Opplysningene skal legges frem for kommunen, som i hvert enkelt tilfelle gjør vedtak om hvor mye beboeren i tilfelle skal betale.

Den enkelte beboer vil alltid bli underrettet om avgjørelsen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. forskriftens § 8

Pris korttidsopphold 

Korttidsopphold i 2024 i henhold til forskrift 193 kroner per døgn. 

Pris trygghetsalarm

Trygghetsalarm har en egenandel. Egenandeler fastsettes av bystyret. Trygghetsalarmen er kommunens eiendom. Når behovet for trygghetsalarm opphører, må du selv ta kontakt med kommunen for tilbakelevering av utstyret.

Priser trygghets- og smykkealarmer 2024
Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 303,00
Inntekt >2G kr. 380,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap. Trygghetsalarm koblet opp mot enkelte typer sensorer fritas for betaling. Det sees på kriterier for betalingsfritak for trygghetsalarm i tilfeller hvor trygghetsalarmen ansees som nødvendig helsehjelp.

Matpriser

Her er priser for mat i 2024.

Mat til hjemmeboende
(inkludert transport)
Måltid:Pris:
Middag 125 kroner
Grøtmiddag lørdag 52 kroner

Middag leveres varm fra mandag - fredag, prisene er inkludert transport.

Middag kan som ekstrabestilling leveres for lørdag og søndag. Middagen leveres kald på fredag, og er tilrettelagt for oppvarming i helgen. Grøtmiddagen leveres kald på fredag.

Mat til beboere i bofellesskap
(stykkpris inkludert transport)
MåltidPris
Frokost 40 kroner
Formiddagsmat 40 kroner
Middag 125 kroner
Grøt 52 kroner
Kveldsmåltid 40 kroner

 

Mat til beboere i bofellesskap
(pris per måned)
MåltidPris
Brødmåltid enkeltvis 956 kroner
Måltider døgn utenom middag 1914 kroner
Middag 3472 kroner

Praksis i bofellesskapene er tilpasset den enkelte bruker ut fra ønsker og behov.

Alternativt til å kjøpe enkeltmåltider/abonnement tilbys nødvendig praktisk bistand til innkjøp og tilberedning av brødmåltider sammen med bruker i egen leilighet.

Heldøgnstjenester

Heldøgnstjenester Haugvoll og Borgen

Heldøgnstjenester sentrum

Omsorgstjenester Valaskjold

Kurland og Tingvoll sykehjem