>Sykehjem og bofellesskap

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sykehjem og bofellesskap

04.01.2018

I Sarpsborg kommune er det seks sykehjem med langtidsplasser.

Langtidsplass

Sykehjem gir helsefaglig pleie, omsorg og behandling til pasienter som ikke lenger kan motta tilsvarende tilbud i eget hjem. En person kan tildeles langtidsopphold i sykehjem når andre, alternative tjenester er vurdert og/eller prøvd prøv ut, og personen er varig ute av stand til å ta vare på seg selv og ikke lenger kan mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mentalt eller fysisk funksjonstap.

Langtidsbeboere i sykehjem skal få ivaretatt sitt behov for pleie, medisinsk oppfølging og behandling, samt individuelt tilpasset aktiviteter.

Det er Inntakskontoret på Helsehuset som behandler søknad om langtidsplass.

Tidsbegrenset plass

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning.

Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold i sykehjem. Et korttidsopphold kan være døgnopphold, dagopphold og nattopphold. Det skilles mellom ulike typer korttidsopphold:

  • Rehabilitering
  • Behandling/utredning
  • Avlastning

Det er Inntakskontoret på Helsehuset som behandler søknad om tidsbegrenset plass.

Søknad

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag. Vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre. Ulike tjenester i hjemmet skal være prøvd ut eller vurdert før vi kan innvilge en heldøgnsplass.

Skal du søke helsetjenester? Beskriv din situasjon og søk her.

Priser

Egenbetaling sykehjem

Alle med plass på sykehjem må betale en egenandel for opphold.

Betaling for opphold i sykehjem og lignende fastsettes og beregnes med hjemmel i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm av 24. juni 2011(helse og omsorgstjenesteloven) og i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester. Les mer om forskriften her

Sarpsborg kommune fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte boform. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgiftene.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (fratrukket et fribeløp fastsatt av Kongen) kan det kreves betalt 75% årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.  Betaling begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet.

Det er inntektene i innleggelse/innflytningsåret som skal brukes når vederlaget beregnes. For næringsinntekter er det vanskelig å fastsette årets inntekt, kan da man bruke siste års ligning.

I forbindelse med langtidsopphold i institusjon og lignende innhentes det opplysninger om beboerens økonomi. Opplysningene skal legges frem for kommunen, som i hvert enkelt tilfelle gjør vedtak om hvor mye beboeren i tilfelle skal betale.

Den enkelte beboer vil alltid bli underrettet om avgjørelsen.

Nærmere opplysninger om betalingsordningen fås ved henvendelse til kemnerkontoret, eventuelt ved boformen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen, jf. forskriftens § 8

Pris korttidsopphold

Korttidsopphold i henhold til forskrift kr. 160,00 pr. døgn

Bofellesskap og bosenter
Tjenester til beboere i bofellesskap og bosenter pr. mnd.
Tjeneste:Pris:
Frokost kr. 773,00
Middag kr. 2.808,00
Kveldsmat kr. 773,00
Trygghets- og smykkealarmer - priser
Trygghets- og smykkealarmer
 Type tjeneste:Pris pr. måned:
Inntekt <2G kr. 244,00
Inntekt >2G kr. 307,00

Betalingen gjelder trygghets- og smykkealarmer for hjemmeboende og beboere i bofellesskap. 

Sykehjem i Sarpsborg

Borgen sykehjem

Borgen sykehjem

Besøksadresse: 
Edonbakken 24, 1738 Borgenhaugen

Postadresse: 
Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Telefonnummer: 
Kontor/sekretær 69 10 84 91

Skjermet enhet- AB1
Tlf. 69 10 84 73/982 44 590

Skjermet/adferd - CD1 
Tlf. 69 10 84 75/982 44 589

Skjermet enhet - AB2
Tlf. 69 10 84 85/982 44 592

Langtid - CD2
Tlf. 69 10 84 86/982 44 591 

Service og kjøkken
Tlf. 69 10 84 90/928 84 643 

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Borgen sykehjem har 42 plasser for personer med langtkommet demenssykdom, ni plasser adferd/psykiatri og 19 ordinære sykehjemsplasser. Sykehjemmet har en tverrfaglig personalgruppe og tilgang til legetjenester, fysioterapi, frisør og fotpleie.

Les mer om Borgen sykehjem her

Haugvoll sykehjem

Haugvoll sykehjem

Besøksadresse: Myrvoldveien 25, 1743 Klavestadhaugen
Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Tlf. kontor: 69 11 63 00/414 52 270

Tlf. Gul avdeling vaktrom:
69 11 63 11

Tlf. Rød avdeling vaktrom:
69 11 63 21

Tlf. Blå avdeling vaktrom:
69 11 63 31

Tlf. Grønn avdeling vaktrom:
69 11 63 41

E-post: postmottak@sarpsborg.com
Haugvoll sykehjem har 16  plasser for personer med langtkommet demenssykdom og 48 ordinære sykehjemsplasser. Sykehjemmet har en tverrfaglig personalgruppe og tilgang til legetjenester, fysioterapi, frisør og fotpleie.

Les mer om Haugvoll sykehjem her

Tingvoll sykehjem

Tingvollheimen

Besøksadresse: Tuneveien 70, 1712 Grålum 

Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Tingvoll sykehjem har 77 langtidsplasser.

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Les mer om Tingvoll sykehjem her

Kruseløkka sykehjem

Telefon: 69108160
Epost: postmottak@sarpsborg.com
Besøksadresse: Ringgata 12, 1723 Sarpsborg
Postadresse: Sarpsborg kommune, Pb. 237, 1702 Sarpsborg

Vakttelefon sykepleier: 47791492
Mandag-fredag kl. 07.30 -22.30
Helger kl. 07.30-22.30

Teamleder:
Linda Bredkas Henriksen
Mobil: 47796832

Kurland sykehjem

Kurland sykehjem

Besøksadresse: Per Gyntveien 13, 1709 Sarpsborg.
Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

E-post: postmottak@sarpsborg.com

Kurland sykehjem har 112 langtidsplasser.

Les mer om Kurland sykehjem her

Valaskjold sykehjem

Valaskjold omsorgssenter

Besøksadresse: Trompetveien 5, 1710 Sarpsborg
Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Fellesnummer til Valaskjold omsorgssenter: 69 11 61 00
Telefonnummer 1. etasje: Tlf. 69 11 61 05
Telefonnummer 2. etasje: Tlf. 69 11 61 06

E-post: postmottak@sarpsborg.com
Valaskjold sykehjem holder til i Valaskjold omsorgssenter. Her er det 48 leiligheter i bofellesskap og 32 langtidsplasser i sykehjem.

Les mer om Valaskjold sykehjem her

Helsehuset Sarpsborg

Tlf. resepsjon: 69 10 83 10 

Besøksadresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg

Les mer om helsehuset her

Bofellesskap

Se oversikt over bofellesskap for eldre og personer med demens her

Se oversikt over bofellesskap og servicebaser her.

Omsorgstjenester

Omsorgstjenester Borgen

Omsorgstjenester Haugvoll

Omsorgstjenester sentrum

Omsorgstjenester Tune

Omsorgstjenester Valaskjold

Kart