Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Tilskuddsordninger kultur, idrett og nærmiljøanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilskuddsordninger kultur, idrett og nærmiljøanlegg

02.01.2017

Sarpsborg kommune har en rekke tilskuddsordninger til kultur- og idrettsaktiviteter.

Driftstilskudd:

Har du spørsmål om driftstilskudd? 
Kontakt saksbehandler Gunnar Falck på e-post eller tlf. 911 76 552. Det er også mulig å gjøre avtale om møte for ytterligere veiledning.

Generell informasjon om driftstilskudd og retningslinjer

Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til utvikling, skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at befolkningen opplever Sarpsborg som en god kommune å bo og leve i.

Tilskuddsordningene gjelder for:

  • Frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner i Sarpsborg kommune
  • Regionale organisasjoner som har tilknytning til kommunen
  • Grupper og enkeltpersoner i Sarpsborg kommune

I unntakstilfeller kan tilskudd innvilges til lag, gruppe eller enkeltperson utenfor Sarpsborg kommune. Tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Sarpsborg kommune eller skal ha som formål/medføre at det bygges relasjoner som styrker kulturlivet i byen.

Felles for alle ordninger at barn og unge prioriteres.

Det er utarbeidet egne elektroniske søknadsskjemaer til den enkelte tilskuddsordningen.

Søknader som ikke fremmes innen søknadsfristens utløp, og/eller er ufullstendige, imøtekommes ikke. Les derfor retningslinjene nøye og sørg for å vedlegge all nødvendig/etterspurt dokumentasjon

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 

(Medlemstilskudd og aktivitetstilskudd, herunder tilskudd til kurs og lokaler og anlegg). 
Søknadsfrist: 1. april. 

Søknadsskjema driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak 

Søknadsfrist: Løpende og senest 4 uker før tiltaket skal gjennomføres. 
(Underskuddsgaranti kan vurderes i forbindelse med risikoarrangement der kommunen er med i planleggingen.)

Søknadsskjema tilskudd til kunst og kulturtiltak

Tilskudd til festivaler 

Søknadsfrist: En gang per år.
Fristen vil bli satt slik at søknader vil kunne bli vurdert i kommunens budsjettarbeid for neste år. 

Søknadsskjema tilskudd til festivaler

Tilskudd til ungdomstiltak / Raskt Svar (i de unges egen regi)

Søknadsfrist: Løpende og senest to uker før tiltaket skal gjennomføres.

Søknadsskjema tilskudd til ungdomstiltak

"Raskt Svar" gir deg mellom 14 og 20 år muligheten til å få støtte til ditt kulturprosjekt. Garantert svar innen to uker!
Formål:
Tilskuddet skal bidra til å stimulere ungdom til å ta ansvar for å utvikle produksjoner og arrangementer i samarbeid med frivillige og profesjonelle.
Grunnlag for tilskudd (tildelingskriterier):
Er du mellom 14 og 20 år gir "Rask Svar" deg mulighet til å få støtte til ditt kulturprosjekt. Søk og du er garantert svar på søknaden innen to uker.
Frist:
Løpende og senest to uker før tiltaket skal gjennomføres.

Tilskudd til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov

Søknadsfrist: 1. april. 

Søknadsskjema tilskudd til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov

Tilskudd til feiring av 1. og 17. mai

Søknadsfrist: 15. mars.

Søknadsskjema tilskudd til feiring av 1. og 17. mai

Det kan gis tilskudd til markering av 1. mai i regi av fagforeninger og lignende. Tilskudd til feiring av 17. mai kan gis til arrangementer utenfor sentrum. Det kan kun fremmes en søknad til hvert arrangement.

Elektronisk søknadsskjema må benyttes. Søknaden vedlegges regnskap fra fjorårets arrangement og budsjett for årets.
Søknadsfrist: 15. mars

Frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling (IMDi-midler)

Hovedsøknadsfrist er 15. mars. Søknader mottas fram til 1. august. Søknad må sendes senest fire uker før tiltaket/aktiviteten starter.

Pengene kommer fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), og skal bidra til inkludering og mangfold. I 2017 er tilskuddspotten på 224.294 kroner.
Søknad sendes til Sarpsborg kommune ved Enhet Kultur, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Søknadsskjema midler fra Integrerings- mangfoldsdirektoratet

Retningslinjene er i hovedsak nedfelt i et nasjonalt rundskriv 11/2015.I henhold til 3.1 Kommunenes ansvar i rundskrivet, vil Sarpsborg kommune prioritere søknader i tråd med rundskrivets punkt 2. Det vil bli prioritert aktiviteter med fokus på samhandling på tvers av kulturer, og aktiviteter som er synlige i samfunnet. Detaljerte retningslinjer og bestemmelser knyttet til kommunens tilskuddsforvaltning finner du her. 

Tilskudd til barne- og ungdomstiltak

Les mer om tilskudd til barne- og ungdomstiltak her.

Tilskudd til rusforebyggende arbeid

Les mer om tiltak til rusforebygging her.

Investeringstilskudd:

Har du spørsmål om investeringstilskudd?
Kontakt saksbehandler på e-post: tst@sarpsborg.com eller tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning eller godkjenning av planene.

Kommunalt fond til kulturanlegg

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi tilsagn om investeringstilskudd til bygg, anlegg, faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen. Foreninger og lag, velforeninger, andelslag og andre sammenslutninger og selskaper med ideelle formål kan søke. 

Årlige søknadsfrister er 31. mars og 30. september. Tilskudd fond til kulturanlegg kan kombineres med tilskudd fra statlige spillemidler.

Søknadsskjema fond kulturanlegg

Ta kontakt med saksbehandler på e-post: tst@sarpsborg.com eller tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning eller godkjenning av planene.

Les også: Retningslinjer fond kulturanlegg

Kommunalt investeringstilskudd nærmiljøanlegg/-tiltak

Foreninger, borettslag, foreldreutvalg osv. kan søke om kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg. Tilskudd gis til tiltak som fremmer fysisk aktivitet for barn og ungdom. Søknader kan kombineres med de statlige tilskuddsordningene til nærmiljøtiltak.

Det er en forutsetning at søknad om tilskudd eller godkjenning av planene fremmes før arbeidene blir igangsatt.

Søknadsskjema kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg

Les også: Retningslinjer kommunalt tilskudd nærmiljø 

Søknadsfrist er 31. mars.
(Er det udisponerte beløp, behandles søknadene fortløpende.)

Statlige spillemidler til idretts og nærmiljøanlegg:

Kulturdepartementet fordeler hvert år en del av overskuddet fra Norsk tipping til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Tilskuddsordningen er søknadsbasert. Det kan søkes om tilskudd til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Alle anlegg som det skal søkes spillemidler til, må være prioritert i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

Det er også krav om at planer for anleggene må idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjennes før søknad kan sendes og før bygging kan starte. Planer for de fleste anlegg kan forhåndsgodkjennes av kommunen. Enkelte større anlegg må behandles av Kulturdepartementet, men søknaden om forhåndsgodkjenning må også i slike tilfeller fremmes gjennom den kommune anlegget skal bygges i. Dersom arbeidene er igangsatt før forhåndsgodkjenning er det avslagsgrunn.

Kulturdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2015» forteller om anleggstyper og krav til spillemiddelsøknader. Les mer her.

Østfold fylkeskommune har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om spillemidler. Se brosjyren her: «Spillemidler - For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg». 

Dersom foreningen skal søke spillemidler, ta kontakt med Enhet kultur slik at dere kan få tildelt et anleggsnummer. Dette trenger du for å legge inn en søknad.

Slik søker du: 
Søknad om tilskudd med alle vedlegg som kreves, fremmes årlig innen 15. september.

Ta kontakt med saksbehandler på e-post: tst@sarpsborg.com eller tlf. 982 08 125 / 
69 10 80 00 for veiledning, tildeling av anleggsnummer og forhåndsgodkjenning av planene.

Sarpsborg kommune innhenter uttalelse fra Sarpsborg idrettsråd, vedtar prioriteringer og oppdatert kommunal plan. Vedtak og komplette søknader oversendes fra kommunen til Østfold fylkeskommune innen 15. januar hvert år.

Fylkeskommunen sender oversikt over godkjente søknader til departementet som tildeler fylkeskommunene et rammebeløp. Deretter prioriterer fylkeskommunen hvilke anlegg som skal få tildelt årets spillemidler. Søkerne skal bli underrettet om vedtakene innen 1. juli hvert år.

For mer informasjon og elektronisk søknadsskjema, se Kulturdepartementets orienteringer på www.idrettsanlegg.no

For tiltak som krever byggetillatelse etter plan- og bygningsloven må det fremmes søknad om dette på vanlig måte.

Søknadsfrist er 15. september.

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Foreninger, borettslag, foreldreutvalg og liknende kan søke om statlige spillemidler investeringstilskudd til nærmiljøanlegg.

Tilskudd gis til tiltak utendørs som fremmer fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Nærmiljøanlegg er områder som er allment tilgjengelig for egenorganisert utendørs fysisk aktivitet, i hovedsak knyttet til bo- og oppholdsområder. Det gis ikke tilskudd fra den statlige ordningen til typiske lekeapparater.

Det kan søkes 50% tilskudd til anlegg med en til en kostnad på minimum kr 50.000 og høyere. Søkere kan være idrettslag, skoler, velforeninger, borettslag etc. Maksimalt tilskudd er kr 300.000. Søknader må vedlegges dokumentasjon for planer, kostnader, finansiering og eiendomsforhold.

Elektronisk søknadsskjema for spillemidler til nærmiljøanlegg (Kulturdepartementets nettsider). 

Her finnes det også informasjons- og veiledningsmateriell ang. ordningene og typer anlegg.

Det må søkes kommunen om forhåndsgodkjenning av planene før arbeidene igangsettes, og søker må eie tomtegrunnen eller ha tinglyst leieavtale i minimum 20 år. 

Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg

Idrettslag, lag organisert under Norges jeger- og fiskeforbund, Den norske turistforening, Norges Bilsportsforbund og Det frivillige skyttervesen kan søke om spillemidler til idretts- og friluftsanlegg.

Aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak må søke Kulturdepartementet om godkjenning av vedtektene. Selskapets formål skal være drift av anlegget og overskudd skal gå til drift og utvikling av idrettsanlegget.

Det gis som hovedregel 1/3 i tilskudd av spillemidlene av godkjente kostnader. Det er en rekke maksimumsbeløp for ulike anlegg, i mange tilfeller er maksimumsbeløpene kr 700.000 eller 1 mill kr. For store anlegg er det særskilte tilskuddsbeløp.

Søknader må vedlegges dokumentasjon for planer, kostnader, finansiering og eiendomsforhold.

Elektronisk søknadsskjema for spillemidler til idretts- og friluftsanlegg (Kulturdepartementets nettsider). 

Her finnes det også informasjons- og veiledningsmateriell ang. ordningene og typer anlegg.

Det må søkes kommunen om forhåndsgodkjenning av planene før arbeidene igangsettes, og søker må som hovedregel eie tomtegrunnen eller ha tinglyst leieavtale i minimum 30 år. 

godeidrettsanlegg.no

www.godeidrettsanlegg.no er en nettløsning som har som formål å bidra til bygging av gode idrettsanlegg og skal være et oppslagsverk hvor du kan finne all relevant informasjon du trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg. For hvert type anlegg vil man blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter. Nettsiden er etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). Klikk her for å besøke godeidrettsanlegg.no