Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Tilskuddsordninger kultur, idrett og nærmiljøanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilskuddsordninger kultur, idrett og nærmiljøanlegg

26.07.2017

Sarpsborg kommune har en rekke tilskuddsordninger til kultur- og idrettsaktiviteter.

Driftstilskudd:

Kontakt saksbehandler Gunnar Falck på epost eller tlf. 911 76 552. Det er også mulig å gjøre avtale om møte for ytterligere veiledning.

Generell informasjon om driftstilskudd og retningslinjer

Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til utvikling, skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at befolkningen opplever Sarpsborg som en god kommune å bo og leve i.

Tilskuddsordningene gjelder for:

  • Frivillige lag, organisasjoner og kulturinstitusjoner i Sarpsborg kommune
  • Regionale organisasjoner som har tilknytning til kommunen
  • Grupper og enkeltpersoner i Sarpsborg kommune

I unntakstilfeller kan tilskudd innvilges til lag, gruppe eller enkeltperson utenfor Sarpsborg kommune. Tiltaket skal da være klart rettet mot innbyggere i Sarpsborg kommune eller skal ha som formål/medføre at det bygges relasjoner som styrker kulturlivet i byen.

Felles for alle ordninger at barn og unge prioriteres.

Det er utarbeidet egne elektroniske søknadsskjemaer til den enkelte tilskuddsordningen.

Søknader som ikke fremmes innen søknadsfristens utløp, og/eller er ufullstendige, imøtekommes ikke. Les derfor retningslinjene nøye og sørg for å vedlegge all nødvendig/etterspurt dokumentasjon

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune - PDF

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 

(Medlemstilskudd og aktivitetstilskudd, herunder tilskudd til kurs og lokaler og anlegg). 
Søknadsfrist: 1. april. 

Søknadsskjema driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak 

Søknadsfrist: Løpende og senest 4 uker før tiltaket skal gjennomføres. 
(Underskuddsgaranti kan vurderes i forbindelse med risikoarrangement der kommunen er med i planleggingen.)

Søknadsskjema tilskudd til kunst og kulturtiltak

Tilskudd til festivaler 

Søknadsfrist: En gang per år.
Fristen vil bli satt slik at søknader vil kunne bli vurdert i kommunens budsjettarbeid for neste år. 

Søknadsskjema tilskudd til festivaler

Tilskudd til ungdomstiltak / Raskt Svar (i de unges egen regi)

Søknadsfrist: Løpende og senest to uker før tiltaket skal gjennomføres.

Søknadsskjema tilskudd til ungdomstiltak

"Raskt Svar" gir deg mellom 14 og 20 år muligheten til å få støtte til ditt kulturprosjekt. Garantert svar innen to uker!
Formål:
Tilskuddet skal bidra til å stimulere ungdom til å ta ansvar for å utvikle produksjoner og arrangementer i samarbeid med frivillige og profesjonelle.
Grunnlag for tilskudd (tildelingskriterier):
Er du mellom 14 og 20 år gir "Rask Svar" deg mulighet til å få støtte til ditt kulturprosjekt. Søk og du er garantert svar på søknaden innen to uker.
Frist:
Løpende og senest to uker før tiltaket skal gjennomføres.

Tilskudd til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov

Søknadsfrist: 1. april. 

Søknadsskjema tilskudd til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov

Tilskudd til feiring av 1. og 17. mai

Søknadsfrist: 15. mars.

Søknadsskjema tilskudd til feiring av 1. og 17. mai

Det kan gis tilskudd til markering av 1. mai i regi av fagforeninger og lignende. Tilskudd til feiring av 17. mai kan gis til arrangementer utenfor sentrum. Det kan kun fremmes en søknad til hvert arrangement.

Elektronisk søknadsskjema må benyttes. Søknaden vedlegges regnskap fra fjorårets arrangement og budsjett for årets.
Søknadsfrist: 15. mars

Frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling (IMDi-midler)

Hovedsøknadsfrist er 15. mars. Søknader mottas fram til 1. august. Søknad må sendes senest fire uker før tiltaket/aktiviteten starter.

Pengene kommer fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), og skal bidra til inkludering og mangfold. I 2017 er tilskuddspotten på 224.294 kroner.
Søknad sendes til Sarpsborg kommune ved Enhet Kultur, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Søknadsskjema midler fra Integrerings- mangfoldsdirektoratet - PDF

Retningslinjene er i hovedsak nedfelt i et nasjonalt rundskriv 11/2015.I henhold til 3.1 Kommunenes ansvar i rundskrivet, vil Sarpsborg kommune prioritere søknader i tråd med rundskrivets punkt 2. Det vil bli prioritert aktiviteter med fokus på samhandling på tvers av kulturer, og aktiviteter som er synlige i samfunnet. Detaljerte retningslinjer og bestemmelser knyttet til kommunens tilskuddsforvaltning finner du her. - PDF 

Tilskudd til barne- og ungdomstiltak

Les mer om tilskudd til barne- og ungdomstiltak her.

Tilskudd til rusforebyggende arbeid

Les mer om tiltak til rusforebygging her.

Investeringstilskudd:

Har du spørsmål om investeringstilskudd?
Kontakt saksbehandler på epost: tst@sarpsborg.com eller tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning eller godkjenning av planene.

Kommunalt fond til kulturanlegg

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi tilsagn om investeringstilskudd til bygg, anlegg, faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen. Foreninger og lag, velforeninger, andelslag og andre sammenslutninger og selskaper med ideelle formål kan søke. 

Årlige søknadsfrister er 31. mars og 30. september. Tilskudd fond til kulturanlegg kan kombineres med tilskudd fra statlige spillemidler.

Søknadsskjema fond kulturanlegg -PDF

Ta kontakt med saksbehandler på e-post: tst@sarpsborg.com eller tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning eller godkjenning av planene.

Les også: Retningslinjer fond kulturanlegg -PDF

Kommunalt investeringstilskudd nærmiljøanlegg/-tiltak

Foreninger, borettslag, foreldreutvalg osv. kan søke om kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg. Tilskudd gis til tiltak som fremmer fysisk aktivitet for barn og ungdom. Søknader kan kombineres med de statlige tilskuddsordningene til nærmiljøtiltak.

Det er en forutsetning at søknad om tilskudd eller godkjenning av planene fremmes før arbeidene blir igangsatt.

Søknadsskjema kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg -PDF

Les også: Retningslinjer kommunalt tilskudd nærmiljø - PDF 

Søknadsfrist er 31. mars.
(Er det udisponerte beløp, utlyses ordningen på nytt med søknadsfrist 30. september.)

Statlig tilskudd til kulturarenaer

Østfold Fylkeskommune fordeler statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer. Målet med tilskuddsordningen er å skape gode kulturelle møteplasser. Det kan søkes støtte til kjøp av lokaler til kulturformål, nybygging av kulturarena og ombygging av eksisterende lokaler til kulturformål. Eksempler på bygg og anlegg som omfattes av ordningen: Samfunns- og grendehus, utearenaer for kulturaktivitet, teater- og konsertsaler, kino, gallerier og bibliotek med mer.

Det kan søkes om 1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad:
- Til lokalt kulturbygg/-arena kan det søkes støtte på inntil kr 2 000 000,-.
- Til regionalt kulturbygg/-arena kan det søkes støtte på inntil kr 10 000 000,-.

Ikke-kommersielle, demokratisk oppbygde organisasjoner er berettiget å søke om støtte. Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd fra spillemidlene ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Vedtekter i organisasjoner, aksjeselskap, institusjoner o.l. må derfor godkjennes før det kan søkes støtte.

Slik søker du:
Ta tidlig kontakt med saksbehandler på epost: tst@sarpsborg.com eller tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning, tildeling av anleggsnummer og forhåndsgodkjenning av planene.

Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene starter. Er arbeidet startet er det avslagsgrunn.

Søknad registreres på elektronisk søknadsskjema for spillemidler til nærmiljøanlegg (Kulturdepartementets nettsider).

Søknadsfrist for 2017 er 1. oktober. (Fra og med 2018 er søknadsfristen 15. desember.)

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Kommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, foreldreutvalg og liknende kan søke om statlige spillemidler / investeringstilskudd til nærmiljøanlegg.

Tilskudd gis til tiltak utendørs som fremmer fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Nærmiljøanlegg er områder som er allment tilgjengelig for egenorganisert utendørs fysisk aktivitet, i hovedsak knyttet til bo- og oppholdsområder. Det gis ikke tilskudd fra den statlige ordningen til typiske lekeapparater.

Det kan søkes 50% tilskudd til anlegg med en til en kostnad på minimum kr 50.000 og høyere. Søkere kan være idrettslag, skoler, velforeninger, borettslag etc. Maksimalt tilskudd er kr 300.000. Søknader må vedlegges dokumentasjon for planer, kostnader, finansiering og eiendomsforhold. Søker må eie tomtegrunnen eller ha tinglyst leieavtale i minimum 20 år. For tiltak som krever byggetillatelse etter plan- og bygningsloven må det fremmes søknad om dette på vanlig måte.

Østfold fylkeskommune har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om spillemidler. Se brosjyren her: Spillemidler - For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg.

Detaljerte retningslinjer fra Kulturdepartementet finner du her.

Slik søker du:
Ta tidlig kontakt med saksbehandler på e-post: tst@sarpsborg.com eller tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning, tildeling av anleggsnummer og forhåndsgodkjenning av planene.

Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene starter. Er arbeidet startet er det avslagsgrunn.

Søknad om tilskudd med alle vedlegg som kreves, skal registreres på dette søknadsskjemaet.

Søknadskjema sendes til: Enhet kultur, Sarpsborg kommune, Postsboks 237; 1702 Sarpsborg eller til postmottak@sarpsborg.com

idrettsanlegg.no finnes det informasjons- og veiledningsmateriell for ordningene og oversikt over typer anlegg det gis tilskudd til.

Søknadsfrist er 1. oktober.

Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg

Kommuner, idrettslag, dvs. lag organisert under Norges jeger- og fiskeforbund, Den norske turistforening, Norges Bilsportsforbund og Det frivillige skyttervesen kan søke om spillemidler til idretts- og friluftsanlegg.

Aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak må søke Kulturdepartementet om godkjenning av vedtektene. Selskapets formål skal være drift av anlegget og overskudd skal gå til drift og utvikling av idrettsanlegget.

Tilskudd gis til anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet.

Det gis som hovedregel 1/3 i tilskudd av spillemidlene av godkjente kostnader. Det er en rekke maksimumsbeløp for ulike anlegg, i mange tilfeller er maksimumsbeløpene kr 700.000 eller 1 mill kr. For store anlegg er det særskilte tilskuddsbeløp. Til interkommunale idrettsanlegg gis det en økning i tilskuddet fra spillemidlene på 30%. Kravene til interkommunale idrettsanlegg, se Kulturdepartementets bestemmelser pkt 2.6.3 (link nedenfor).

Søknader må vedlegges dokumentasjon for planer, kostnader, finansiering og eiendomsforhold. Søker må eie tomtegrunnen eller ha tinglyst leieavtale i minimum 30 år. For tiltak som krever byggetillatelse etter plan- og bygningsloven må det fremmes søknad om dette på vanlig måte.

Detaljerte retningslinjer fra Kulturdepartementet finner du her.

Slik søker du:
Ta tidlig kontakt med saksbehandler på e-post: tst@sarpsborg.com eller tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning, tildeling av anleggsnummer og forhåndsgodkjenning av planene.

Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene starter. Er arbeidet startet er det avslagsgrunn.

Søknad om tilskudd med alle vedlegg som kreves, skal registreres på dette søknadsskjemaet.

Søknadskjema sendes til: Enhet kultur, Sarpsborg kommune, Postsboks 237; 1702 Sarpsborg eller til postmottak@sarpsborg.com

idrettsanlegg.no finnes det informasjons- og veiledningsmateriell for ordningene og oversikt over typer anlegg det gis tilskudd til.

Søknadsfrist er 1. oktober.

Andre offentlige ordninger

Tilskuddsordning til nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet har i 2017 opprettet en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidler til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

Hensikten med ordningen er å stimulere komuner til kreativitet og nytenking når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

For å få støtte fra denne tilskuddsordningen forutsettes det derfor at anlegget inneholder vesentlige elementer av nyskaping. Departementet understreker betydningen av at relevante brukergrupper involveres i utforming og plassering av anlegget.

Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt over tre år, og det tas sikte på å sette av til sammen 100 millioner kroner. For 2017 er det satt av 35 mill. kr.

Søknader med vedlegg som angitt i kriteriene sendes elektronisk til Kulturdepartementet: postmottak@kud.dep.no

Det er ingen søknadsfrist og søknadene behandles fortløpende.

Tilskuddsordning for interkommunale idrettsanlegg

Østfold fylkeskommune har under etablering en tilskuddsordning for interkommunale idrettsanlegg i Østfold. Ordningen vil tre i kraft fra og med 2018.

Les mer om tilskuddsordningen og søkevilkår her.

Søknadsfrist er satt til 15. januar.

Det er Kulturdepartementets bestemmelser for interkommunale idrettsanlegg som legges til grunn. Se bestemmelsene pkt 2.6.3.

Støtte til større arrangement som profilerer Østfold

Østfold fylkeskommune gir tilskudd til størrre arrangementer som kan profilere Østfold enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Søknader behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn.

Ytterligere informasjon om ordningen finner du her.

Støtte til kulturproduksjoner

Østfold fylkeskommune kan gi støtte til produksjonsgrupper / enkeltkunstnere med tilhørighet til Østfold eller prosjekter som gjennomføres i Østfold. Støtte kan gis til både amatører og profesjonelle utøvere.

Søknadsfrister er 15. oktober og 15. mars.

Les mer om ordningen her.

3-årig festivalstøtte

Østfold fylkeskommune har en ordning hvor det gis et årlig tilskudd i tre år til festivalger.

Søknadsfristen er 1. september.

Les mer om ordningen her.

Tilskudd til friluftsaktivitet

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» (FNF) kan søke om tilskudd til friluftslivstiltak, tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger.

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktivieter. Deler av tilskuddet kan gå til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene.

Søknadsfrist er 15. februar.

Søknadene fremmes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Momskompensasjon generell ordning

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2016.

Søknadsfristen er 1. september.

Les mer om ordningen her.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Kulturdepatementet har en ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler til anlegg, og som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, unntatt fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak.

Ordningen er rammestyrt, det betyr at dersom søknadsbeløpene er større enn rammen, vil det bli foretatt en prosentvis lik avkorting.

Les mer om ordningen her.

godeidrettsanlegg.no

www.godeidrettsanlegg.no er en nettløsning som har som formål å bidra til bygging av gode idrettsanlegg og skal være et oppslagsverk hvor du kan finne all relevant informasjon du trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg. For hvert type anlegg vil man blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter. Nettsiden er etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). Klikk her for å besøke godeidrettsanlegg.no