>Tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg

Publisert: 02.03.2022
Oppdatert: 14.10.2022

Her er informasjon om tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg og hvordan man søker.

Fra og med 1. januar 2022 har Sarpsborg kommune nye retningslinjer for tilskuddsordninger. Vennligst les retningslinjene før du søker: 
Retningslinjer tilskuddsordninger, vedtatt 18.11.21.pdf

Alle våre tilskuddsordninger, foruten IMDI-midler og Raskt Svar/Aktivitet av ungdom, bruker nå SalesForce som søknadsportal. Dette er for å forenkle søknadsprosessen både for søker og for saksbehandler.

Du finner nå lenker til hver enkelt søknad i den aktuelle kategorien du velger. 

Siden systemet er nytt fra 1. mars 2022, kan det være enkelte ting som ikke fungerer optimalt, og vi jobber hele tiden med å oppdatere og forbedre systemet. Dersom dere har spørsmål av praktisk eller teknisk art, ta kontakt med den enkelte saksbehandler under tilskuddsordningen du skal søke, og du vil få hjelp.

Disse tilskuddsordningene kan du søke:

Tidligere har Sarpsborg kommune hatt en egen tilskuddsordning for arrangementer på 17. mai.
Den ordningen er nå tatt bort. I stedet kan man søke på ordningen Aktivitetstilskudd.
Søknader med søknadsbeløp inntil kr 50 000 behandles administrativt. Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet kvartalsvis.
Søknader skal registreres digitalt her på Sarpsborg kommunes nye søknadsportal, under Aktivitetstilskudd.

Tilskudd til kulturaktiviteter for personer med bistandsbehov

Har du tidligere søkt om tilskudd fra den ordningen som het Tilskudd til kulturaktiviteter for personer med bistandsbehov? Da skal du heretter søke på den ordningen som heter Aktivitetstilskudd.
Søknader inntil kr 50 000 behandles administrativt, da er det ingen søknadsfrist, men løpende behandling hvert kvartal. Søker du tilskudd over kr 50 000 er det søknadsfrist 1. april og 1. oktober, og da skal søknadene behandles politisk. I begge tilfeller skal samme søknadsskjema benyttes, under Aktivitetstilskudd.

Driftstilskudd

Klikk her for å lese mer om driftstilskudd.

Driftstilskudd gis til følgende:

 1. Driftstilskudd til drift av leide og eide anlegg og lokaler basert på søknad. Driftstilskudd skal dekke kostnader som strøm, forsikring, kommunale avgifter og vedlikehold.
 2. Medlemstilskudd basert på innrapportert antall medlemmer per 31.12 foregående år inndelt i to kategorier:
  • Barn fra 6 til og med 12 år
  • Ungdom fra 13 år til og med 19 år

Søknadsfrist: 1. mai.

KLIKK HER FOR Å SØKE DRIFTSTILSKUDD

Kontaktperson:
Rådgiver Silje Louise Waters
Tlf: 476 23 878

Aktivitetstilskudd

Klikk her for å lese mer om aktivitetstilskudd.

Tilskudd til aktivitet omhandler prosjekter, arrangementer/produksjoner og andre tiltak, basert på søknad fra frivillige organisasjoner og kulturaktører med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Tilskudd kan gis til både faste, årlige hendelser og tidsavgrensede éngangshendelser, som skiller seg fra ordinær drift.

Aktivitetstilskudd kan blant annet dekke: Honorarer, leieutgifter, innkjøp av utstyr relatert til aktiviteten, reiseutgifter, kurs og kompetansehevende tiltak og publiseringer (litteratur, musikk).

Det er to søknadsvariabler under aktivitetstilskuddsordningen:

 1. Søknad om aktivitetstilskudd under kr. 50 000,- som behandles administrativt. 
  Frister: 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november.
 2. Søknad om aktivitetstilskudd over kr. 50 000,- som behandles politisk.
  Frister: 1. april og 1. oktober

I særskilte tilfeller kan prosjekter med søknader over kr 50 000,- innvilges flerårige tilskudd. Dette vil være langvarige prosjekter som krever lang forutsigbarhet, og som kan innvilges tilskudd fra flere påfølgende budsjettår. Flerårige tilskudd kan gis inntil tre år, med forbehold om budsjettmessige endringer. Det kan også gis tilskudd til nyetableringer.

Det eneste kravet til når en aktivitet skal gjennomføres, er at den må være fullført innen to år fra søknaden blir behandlet.

KLIKK HER FOR Å SØKE AKTIVITETSTILSKUDD

Kontaktperson:
Rådgiver Knut-Erik Rønne
Tlf: 918 03 894

Investeringstilskudd

Klikk her for å lese mer om investeringstilskudd.

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi investeringstilskudd til delfinansiering til bygging eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og kulturformål. Sarpsborg kommune kan også gi investeringstilskudd til delfinansiering av organisasjonseid utstyr.

Det er to søknadsvariabler under investeringstilskuddsordningen:

 1. Søknader under kr. 50.000,- som behandles administrativt.
  Frist: Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles løpende hele året.
 2. Søknader over kr. 50.000,- som behandles politisk.
  Frist: 1. april og 1. oktober

KLIKK HER FOR Å SØKE INVESTERINGSTILSKUDD

Kontaktperson:
Rådgiver Robin Braaten
Tlf: 480 90 228

Medlems- og treningsavgift for barn og unge til og med 19 år

Klikk her for å lese mer om tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og unge

Tilskudd gis til deltagere som ikke har mulighet til å betale for medlems- og/eller treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter. Tilskuddet går ikke til å dekke innkjøp av bekledning, utstyr, deltakelse i turneringer eller treningsleir.

Søknadsfrist: Det er ingen søknadsfrist. Søknadsskjemaet er åpent hele året.

Det er laget/foreningen som søker på vegne av medlem/medlemmets familie. Det behøves ingen dokumentasjon for å bekrefte betalingsevne. Laget/organisasjonen står som ansvarlig søker på vegne av deltageren. Det kreves ingen rapportering eller regnskap.
Det kan søkes om å få dekket inntil kr. 3000,- per medlem hvert år.

KLIKK HER FOR Å SØKE TILSKUDD TIL MEDLEMS- OG TRENINGSAVGIFT

Kontaktperson:
Rådgiver Knut-Erik Rønne
Tlf: 918 03 894

Raskt svar/ Tiltak av ungdom

Klikk her for å lese mer om raskt svar/aktivitet av ungdom

Er du mellom 14 og 20 år kan du få støtte til ditt kulturprosjekt i ordningen «Raskt Svar».
Ungdom som vil gjennomføre tiltaket innenfor en forening kan også søke.

Frist: Det er ingen søknadsfrist, du kan søke når som helst. Du må søke senest en uke før arrangementet skal gjennomføres, og du får svar innen én uke.
Du kan få inntil kr 10 000 i støtte.

Det kan søkes støtte til for eksempel:
Konserter, rusfrie ungdomsarrangementer, utstyr, kurs/talentutvikling, etc.

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ RASKT SVAR/TILTAK AV UNGDOM

Kontaktperson:

Rådgiver Knut-Erik Rønne, tlf: 918 03 894 

Kommunalt tilskudd til voksenopplæring i regi av studieforbundene

Klikk her for å lese mer om kommunalt tilskudd til voksenopplæring

Godkjente studieforbund som har organisasjonsledd i Sarpsborg kommune eller i regionalt organisasjonsledd av samme forbund kan søke tilskudd. Tiltakene det søkes om støtte til må etter Lov om voksenopplæring ha rett til statstilskudd. (Lov om voksenopplæring §2 og 3).
Frist for å søke ordinært tilskudd: 1.april

Les retningslinjer her: Retningslinjer for VOFO-tilskudd (PDF)

KLIKK HER FOR Å SØKE KOMMUNALT TILSKUDD TIL VOKSENOPPLÆRING

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av lag og foreninger

Klikk her for å lese mer om tilskudd til integreringsarbeid i regi lag og foreninger

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Lag og foreninger med adresse i Sarpsborg kan søke om tilskudd til:

 • Aktiviteter som foregår i Sarpsborg som stimulerer til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet for innvandrere og øvrig befolkning, aktiviteter som motvirker utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunnet.
 • Tiltak som øker muligheten for deltakelse i arbeid eller utdanning
 • Forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse.

Innvandrerorganisasjoner hjemmehørende i Sarpsborg kan også søke om driftsstøtte.

Søknadsfrist: 1. mars 2022

Søknadsskjema:
Søknader registreres i elektronisk søknadsskjema her.

Retningslinjer kan du lese her:
Retningslinjer for Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2022 - PDF

OBS:
Lag og foreninger som fikk tilskudd i 2021, må sende inn rapport og regnskap før det fremmes søknad i 2022. Rapporteringsfristen er 1. februar året etter mottatt tilskudd. Manglende rapport og regnskap kan medføre avslag. 
Her finner du rapporteringsskjema - PDF

Kontaktperson:
Rådgiver Marit Pedersen
Tlf: 481 79 801