>Tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg

Publisert: 16.01.2024

Her er informasjon om våre tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg, og hvordan du søker.

Du finner nå lenker til hver enkelt søknad i den aktuelle kategorien du velger. 

Fra og med 1. januar 2023 har Sarpsborg kommune nye retningslinjer for tilskuddsordninger. Vennligst les retningslinjene før du søker: 

Retningslinjer tilskuddsordninger,pdf 

Vi har nå en midlertidig ordning for støtte til utstyr og reise for barn i organisert fritidsaktivitet, se egne retningsliner nedenfor.

Vi jobber hele tiden med å forbedre søknadssystemet vårt. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med den enkelte saksbehandler under tilskuddsordningen du skal søke, og du vil få hjelp.

Tilskudd til 17.mai-arrangement

Alle søknader om tilskudd til ulike arrangement og aktiviteter som gjennomføres rundt omkring i Sarpsborg 17. mai, behandles av 17. mai-komitéen. Det er ikke nødvendig å fylle ut skjemaet for Aktivitetstilskudd for slike søknader. Det holder å sende søknaden til saksbehandler: lars-erik.antonsen@sarpsborg.com

Søknadsfrist 15.april.

Søknaden bør inneholde navn på søkerorganisasjonen, navn på kontaktperson, bankkontonummer og beskrivelse av tiltaket. Legg også ved et budsjett.

Merk deg at formålet med tilskudd til 17. mai-aktiviteter er å bidra til kulturaktiviteter utenfor sentrum og ved kommunens skoler. Tilskudd er ment å dekke direkte kostnader ved selve kulturtiltaket, for eksempel honorar til et korps. Tilskuddet skal ikke dekke andre kostnader ved arrangementet, for eksempel innkjøp av varer ment for videresalg.

Driftstilskudd

Klikk her for å lese mer om driftstilskudd

Drifts- og medlemstilskudd skal gå til løpende og ordinær drift av frivillige lag og organisasjoner i Sarpsborg kommune, og vektlegger særlig barn og unge, samt organisasjoner som drifter egne og lagtidsleide lokaler og anlegg.

Det kan søkes om:

 • Medlemstilskudd
  Det gis et medlemstilskudd per barn mellom 6 og 12 år, og et medlemstilskudd med egen sats per ungdom mellom 13 og 19 år. Medlemmer i skolekorps får egne satser. Satsene fastsettes årlig på bakgrunn av antall medlemmer det søkes for.
 • Driftstilskudd
  Driftstilskudd gis til eide og langtidsleide lokaler/anlegg hvor det foregår aktivitet innen kultur eller idrett. Denne støtten fordeles ut fra et årlig fastsatt beløp. Det legges til grunn egne utregningsfaktorer for hva som kvalifiserer til støtte av lokaler og anlegg. Fordelingen mellom medlemstilskudd og anleggsstøtte kan variere fra år til år.

  Søknadsfrist 1. mai

Medlemstilskudd basert på innrapportert antall medlemmer per 31.12 foregående år inndelt i to kategorier:

Klikk her for å søke driftstilskudd

Kontaktperson:
Rådgiver Silje Louise Waters
Tlf: 476 23 878

Aktivitetstilskudd

Klikk her for å lese mer om aktivitetstilskudd

Tilskudd til aktivitet handler om prosjekter, arrangementer/produksjoner og andre tiltak. Tilskudd kan gis både til faste, årlige hendelser og tidsavgrensede éngangshendelser, som skiller seg fra ordinær drift. Ved tildeling av tilskudd prioriteres åpne arrangement, produksjoner og prosjekter.

Det kan gis inntil 50 % støtte av totalkostnaden for tiltaket.

Aktivitetstilskudd kan blant annet dekke leieutgifter, produksjonskostnader, lønnsutgifter, innkjøp av utstyr relatert til aktiviteten, reiseutgifter, kurs og kompetansehevende tiltak, samt publiseringer av særskilt betydning for Sarpsborg.

Det er to ulike saksbehandlinger for aktivitetstilskudd:

 1. Søknader om aktivitetstilskudd for tiltak med totalramme opptil 50.000 kroner behandles administrativt
  Frister: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november.
 2. Søknad om aktivitetstilskudd for tiltak med totalramme over 50.000 kroner behandles politisk.
  Frister: 1. april og 1. oktober

I særskilte tilfeller kan prosjekter med søknader over 50.000 kroner innvilges flerårige tilskudd. Dette vil være langvarige prosjekter som krever lang forutsigbarhet, og som kan innvilges tilskudd fra flere påfølgende budsjettår. Flerårige tilskudd kan gis inntil tre år, med forbehold om budsjettmessige endringer. Det kan også gis tilskudd til nyetableringer.

Det eneste kravet til når en aktivitet skal gjennomføres, er at den må være fullført innen to år fra søknaden blir behandlet.

Klikk her for å søke aktivitetstilskudd

Kontaktperson:
Rådgiver Knut-Erik Rønne
Tlf: 918 03 894

Fritidskasse - tilskudd til reise og utstyr

Klikk her for å lese mer om fritidskasse

Sarpsborg kommune har fått tildelt 750.000 kroner fra Bufdir til støtte for inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter. Midlene er en engangssum, og vil kun være søkbare frem til 1. desember 2024.

Hensikten med ordningen er å gi støtte til barn og unge som av ulike årsaker ikke kan skaffe seg nødvendig utstyr de trenger for å delta i organisert fritidsaktivitet, eller som ikke har mulighet til å betale for deltakelse på aktivitet som krever reise. Det kan f.eks. være cup eller stevner. 

Det kan søkes om til sammen 3000 kroner per barn for reise og/eller utstyr. Det er viktig å begrunne i søknadsskjemaet hva man søker om støtte til, da skjemaet også brukes til ordningen for støtte til medlems- og treningsavgift.

Frist: Løpende, men ikke senere enn 1. desember 2024. 
Les retninglinjene for ordningen her. Det er viktig å lese dette før du søker.

Trykk her for å søke støtte til fritidskasse - tilskudd til utstyr og reise

Kontaktperson:
Aktivitetsguide Susan Myrdahl Wehler
Tlf. 415 75 073

Investeringstilskudd

Klikk her for å lese mer om investeringstilskudd

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi investeringstilskudd til delfinansiering til bygging eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og kulturformål. Sarpsborg kommune kan også gi investeringstilskudd til delfinansiering av organisasjonseid utstyr.

Det er to ulike saksbehandlinger for investeringstilskudd:

 1. Søknader der prosjektets totalkostnad er under 50.000 kroner behandles administrativt.
  Frister: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november
 2. Søknader der prosjektets totalkostnad er over 50.000 kroner behandles politisk.
  Frist: 1. april og 1. oktober

Klikk her for å søke investeringstilskudd

Kontaktperson:
Rådgiver Robin Braaten
Tlf: 480 90 228 

Tilskudd til medlems- og treningsavgift

Klikk her for å lese mer om tilskudd til medlems- og treningsavgift

Merk at vi frem til 20. juni 2024 også kan gi støtte til utstyr og reise. Se egen søknadsordning for dette.

Tilskudd gis for medlemmer som ikke har mulighet til å betale for medlems- og/eller treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter. Tilskuddet går ikke til å dekke innkjøp av bekledning, utstyr, deltakelse i turneringer eller treningsleir.

Frister: 1. april og 1. oktober.

Det er laget/foreningen som søker på vegne av medlem/medlemmets familie. Det behøves ingen dokumentasjon for å bekrefte betalingsevne. Laget/organisasjonen står som ansvarlig søker på vegne av deltageren. Det kreves ingen rapportering eller regnskap.
Det kan søkes om å få dekket inntil kr. 3000,- per medlem hvert år.

Klikk her for å søke tilskudd til medlems- og treningsavgift

Kontaktperson:
Rådgiver Silje Louise Waters
Tlf: 476 23 878

Raskt svar/ Tiltak av ungdom

Klikk her for å lese mer om raskt svar/tiltak av ungdom

Er du mellom 13 og 20 år kan du få støtte til ditt kulturprosjekt i ordningen «Raskt Svar». Ungdom som vil gjennomføre tiltaket innenfor en forening kan også søke.

Frist: Det er ingen søknadsfrist, du kan søke når som helst. Du må søke senest en uke før arrangementet skal gjennomføres, og du får svar innen én uke.
Du kan få inntil kr 10 000 i støtte.

Det kan søkes støtte til for eksempel:
Konserter, rusfrie ungdomsarrangementer, utstyr, kurs/talentutvikling, etc.

Klikk her for å søke på raskt svar/tiltak av ungdom

Kontaktperson:

Rådgiver Knut-Erik Rønne, tlf: 918 03 894 

Kommunalt tilskudd til voksenopplæring i regi av studieforbundene

Klikk her for å lese mer om kommunalt tilskudd til voksenopplæring

Godkjente studieforbund som har organisasjonsledd i Sarpsborg kommune eller i regionalt organisasjonsledd av samme forbund kan søke tilskudd. Tiltakene det søkes om støtte til må etter Lov om voksenopplæring ha rett til statstilskudd. (Lov om voksenopplæring §2 og 3).
Frist for å søke ordinært tilskudd: 1.april

Les retningslinjer her: Retningslinjer for VOFO-tilskudd (PDF)

Klikk her for å søke kommunalt tilskudd til voksenopplæring

Nærmiljøtilskudd Østre bydel

Klikk her for å lese mer om nærmiljøtilskudd for Østre bydel

Har du et ønske om å gjøre noe som skaper aktivitet og utvikling i Østre bydel? For eksempel kulturarrangement eller "etter skoletid"-aktiviteter? Sarpsborg kommune deler ut 500.000 kroner til nærmiljøprosjekter.

Søknader behandles fortløpende fra og med 1. mars, og hver søker kan i utgangspunktet få opptil 30.000 kroner i støtte.

Les mer om nærmiljøtilskuddet, retningslinjer, hvordan du søker og tidligere mottakere på denne nettsiden.

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av lag og foreninger

Klikk her for å lese mer om tilskudd til integreringsarbeid i regi lag og foreninger

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Lag og foreninger med adresse i Sarpsborg kan søke om tilskudd til:

 • Prosjekter/tiltak som bidrar til å øke deltakelse, tillit og fellesskap i lokalsamfunnet og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering.
 • Prosjekter/tiltak som øker kunnskapen om det norske samfunnet og som øker muligheten for deltakelse i arbeid og utdanning, blant annet ved å bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter.
 • Forebyggende og holdningsskapende tiltak for å motvirke negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelser og tvangsekteskap, og som bidrar til å styrke likestilling mellom kjønnene.

Innvandrerorganisasjoner som hører hjemme i Sarpsborg kan i tillegg til ovenfornevnte også søke om driftsstøtte.

Søknadsfrist er 1. mars. Her er retningslinjer for tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2024

Klikk her for å søke.

OBS: Lag og foreninger som får tilskudd, må sende inn rapport og regnskap før det fremmes søknad neste år. Rapporteringsfristen er 1. februar året etter mottatt tilskudd. Manglende rapport og regnskap kan medføre avslag.

Kontaktperson:
Rådgiver Birgitte Dahlstrøm
Tlf: 992 05 855

Tilskuddordninger i regi av andre

Tilskudd og støtte i Østfold fylkeskommune