Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg

03.06.2019

Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til utvikling, skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at befolkningen opplever Sarpsborg som en god kommune å bo og leve i.

For å søke må man benytte seg av elektroniske søknadsskjemaer. Les retningslinjene nøye og sørg for å vedlegge all nødvendig og etterspurt dokumentasjon. 

Her finner du retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid - PDF

Generelle tilskuddsordninger

Tilskudd til markering av 17. mai

Formålet
Bidra til at lag, foreninger og skolenes foreldreutvalg kan gjennomføre lokale 17.maiarrangement som skaper aktiviteter for befolkningen i de ulike områdene/bydelen i Sarpsborg kommune.

Hvem kan søke
Frivillige lag og foreninger innenfor idrett og kultur, skoler, barnehager og foreldreutvalg (FAU) – som har eget organisasjonsnummer.

Hva kan det søkes om støtte til
Det kan søkes om inntil kr. 10.000,- for å dekke utgifter tilknyttet leie av lokaler og utstyr (lyd, lys, sceneelementer), honorar til kor/korps/kulturelle innslag og utstyr til aktiviteter for barn.

Hva kan det ikke søkes om støtte til
Cafédrift som gir inntjening eller tiltak som fører til overskudd og videre annen aktivitet enn selve arrangementet.

Frist: 15. mars.

Kontaktperson: Karoline Andreassen Tandberg

Her finner du søknadsskjema tilskudd til markering av 17. mai

Tilskudd til drift av frivillige organisasjoner 

Denne ordningen gjelder for foreninger som driver med frivillig arbeid. Foreningen må ha minimum 10 betalende medlemmer som er bosatt i Sarpsborg kommune, og må ha et demokratisk valgt styre på minimum tre medlemmer, samt en leder.

Det gis tilskudd kun til organisasjoner hjemmehørende i Sarpsborg, og regionale organisasjoner med tilknytning til Sarpsborg. Tilskuddet kan dekke følgende:  

 • Medlemstilskudd kan gis som fast kronebeløp per aktive medlemmer fra og med seks år, til og med 19 år per 31/12 i kalenderåret før de søker.
 • Driftstilskudd kan gis til alle lag og foreninger på bakgrunn av nivå på driftskostnader. Tilskuddet kan gis som delvis kompensasjon for utgifter til drift og leie av lokaler, anlegg og materiell.
 • Aktivitetstilskudd kan gis til alle lag og foreninger på bakgrunn av aktivitetsnivå.


Tilskuddet gis til tidsavgrensede prosjekter, tiltak rettet mot ungdom, tiltak med fokus på inkludering, tilrettelegging og rusforebyggende tiltak for barn og unge.
Tilskuddsordningen gjelder ikke for følgende:

 • Primært som har som formål å ivareta medlemmenes yrkes- eller økonomiinteresser
 • Politiske partier, skolelag og bedriftslag
 • Trossamfunn og livssynssamfunn
 • Private arrangementer
 • Humanitære formål
 • Sykdomsrelaterte formål


Frist: 1. april.

Kontaktperson: Karoline Andreassen Tandberg

Her finner du søknadsskjema driftstilskudd til frivillige organisasjoner .

Tilskudd til mindre aktiviteter i regi av lag og foreninger

Formålet med ordningen er å støtte mindre initiativ fra lag og foreninger som faller utenom den årlige drifts- og aktivitetsstøtten. Man kan få tilskudd på inntil 10.000 kroner.

Frist: Løpende.

Kontaktperson: Birgitte Dahlstrøm

Her finner du søknadsskjema til mindre aktiviteter i regi av lag og foreninger

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak 

Midler til tiltak innen kunst- og kulturproduksjon, som skal være med å bidra til kvalitet og mangfold i Sarpsborgs kunst- og kulturliv.

Tilskudd kan gis til åpne arrangementer, produksjoner og prosjekter. Ved vurdering av søknad vektlegges blant annet:

 • Høy kunstnerisk kvalitet
 • Eksperimentelle og nyskapende tiltak
 • Amatøroppsetninger for og med barn og unge
 • Tilgjengelighet for alle
 • Mangfold og samhandling

Det gis ikke tilskudd til:

 • Tiltak av utpreget kommersiell karakter
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Kursvirksomhet, seminarer, studiereiser, utdanning
 • Reise- og turnéstøtte (men kan gis i spesielle tilfeller)
 • Produksjon av publikasjoner, bøker, musikkinnspillinger og filmer som ikke har særskilt betydning for Sarpsborg.

OBS! Frist: 15. mars (gjelder tiltak og arrangementer 2. halvår i år) og 15. oktober (gjelder tiltak og arrangementer 1. halvår neste år).

Kontaktperson: Birgitte Dahlstrøm

Her finner du søknadsskjema til kunst og kulturtiltak.

Tilskudd til ungdomstiltak / Raskt Svar

Er du mellom 14 og 20 år gir «Raskt Svar» deg mulighet til å få støtte til ditt kulturprosjekt. Tilskuddet skal bidra til å stimulere ungdom til å ta ansvar for å utvikle produksjoner og arrangementer i samarbeid med frivillige og profesjonelle. Man får svar på søknaden innen to uker.

Frist: Løpende og senest to uker før arrangementet skal gjennomføres.

Kontaktperson: Birgitte Dahlstrøm

Her finner du søknadsskjema tilskudd til ungdomstiltak/raskt svar.

Tilskudd til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov

Støtte til kulturaktiviteter som er tilrettelagt for mennesker med bistandsbehov. For å søke må 

Tilskuddet skal bidra til at mennesker med bistandsbehov som ikke kan delta i ordinære fritids- og kulturtilbud gis tilbud om deltakelse og aktivitet.

Tilskuddet kan gis til:

 • Tilrettelagt opplæring
 • Tiltak som bidrar til at mennesker med bistandsbehov kan delta i ordinære aktiviteter.
 • Fritids- og kulturaktiviteter for og med målgruppa.

Søknader om tilskudd til tiltak der personer med utviklingshemming deltar aktivt vil bli prioritert.

Frist: 1. april.

Kontaktperson: Marit Pedersen

Her finner du søknadsskjema tilskudd til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov

Tilskudd til drift av grendehus

Støtte til drift av grendehus og forsamlingslokaler. Formålet med ordningen er å støtte lokale forsamlingshus som er åpne for all lovlig virksomhet.

Tilskudd kan gå til:

 • Driftskostnader
 • Vedlikeholdskostnader

Regnskap med utgifter og inntekter må legges ved søknaden.

Frist: 1. april.

Kontaktperson: Karoline Andreassen Tandberg

Her finner du søknadsskjema tilskudd til drift av grendehus

Informasjon om tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og unge 

Tilskuddet skal bidra til at barn og unge i Sarpsborg kommune får mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av økonomisk og sosial sitasjon. Søknaden kan gjelde både medlems- og treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter som har barn og unge opp til 19 år som målgruppe. Det er organisasjonen, laget eller foreningen som søker på vegne av sine medlemmer. Det kreves ingen dokumentasjon på medlemmets økonomiske situasjon. Tilskuddet dekker ikke innkjøp av utstyr. 

Det kan søkes om å få dekt inntil kr. 3000,- av utgiftene tilknyttet medlems- og treningsavgift.
Familier som ønsker å benytte seg av denne ordningen kan ta direkte kontakt med sin lokale forening eller Sarpsborg idrettsråd, Musikkrådet eller Kulturrådet i Sarpsborg kommune. 
Lag/foreninger og organisasjoner kan også selv bruke ordningen aktivt for å rekruttere deltagere som av ulike grunner ikke har anledning til å delta.
Det kreves ingen rapportering eller regnskap.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson: Karoline Andreassen Tandberg
Frist: Fortløpende.

 

Her finner du søknadskjemaet tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og unge.

Her finner du retningslinjer for ordningen

Kommunalt tilskudd til voksenopplæring i regi av studieorganisasjonene/forbundene

Retningslinjer for tilskudd til voksenopplæring i regi av studieforbundene - PDF

Søknadsfrist kursdeltakere: 15. mai
Søknadsfrist særlige behov: 15. oktober

Kontaktperson: Birgitte Dahlstrøm

Her finner du søknadsskjema for kommunalt tilskudd til voksenopplæring

Investeringstilskudd

Kommunalt fond til kulturanlegg

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi tilsagn om investeringstilskudd til bygg, anlegg, faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen. Foreninger og lag, velforeninger, andelslag og andre sammenslutninger og selskaper med ideelle formål kan søke. 

Årlige søknadsfrister er 31. mars og 30. september.

NB: Det gis kun anledning til å søke om tilskudd fra Fond til kulturanlegg for søkere som også søker om statlige spillemidler til kultur- eller idrettsanlegg.

Søknadsskjema fond kulturanlegg - PDF

Ta kontakt med saksbehandler Robin Braaten på e-post:  rbr@sarpsborg.com eller tlf. 480 90 228 for veiledning eller godkjenning av planene.

Les også: Retningslinjer fond kulturanlegg - PDF

Kommunalt investeringstilskudd nærmiljøanlegg/-tiltak

Foreninger, borettslag, foreldreutvalg osv. kan søke om kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg. Tilskudd gis til tiltak som fremmer fysisk aktivitet for barn og ungdom. Søknader kan kombineres med de statlige tilskuddsordningene til nærmiljøtiltak.

Det er en forutsetning at søknad om tilskudd eller godkjenning av planene fremmes før arbeidene blir igangsatt.

Søknadsskjema kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg - PDF

Kontaktperson:
Robin Braaten e-post: rbr@sarpsborg.com eller tlf. 480 90 228 eventuelt
Marit Pedersen, e-post: mp@sarpsborg.com / tlf: 481 79 801. 

Les også: Retningslinjer kommunalt tilskudd nærmiljø - PDF 

Søknadsfrist er 31. mars.
(Er det udisponerte beløp, utlyses ordningen på nytt med søknadsfrist 30. september.)

Statlig tilskudd til kulturarenaer

Østfold Fylkeskommune fordeler statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer. Målet med tilskuddsordningen er å skape gode kulturelle møteplasser. Det kan søkes støtte til kjøp av lokaler til kulturformål, nybygging av kulturarena og ombygging av eksisterende lokaler til kulturformål. Eksempler på bygg og anlegg som omfattes av ordningen: Samfunns- og grendehus, utearenaer for kulturaktivitet, teater- og konsertsaler, kino, gallerier og bibliotek med mer.

Det kan søkes om 1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad:

 • Til lokalt kulturbygg/-arena kan det søkes støtte på inntil kr 2 000 000,-.
 • Til regionalt kulturbygg/-arena kan det søkes støtte på inntil kr 10 000 000,-.

Ikke-kommersielle, demokratisk oppbygde organisasjoner er berettiget å søke om støtte. Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd fra spillemidlene ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Vedtekter i organisasjoner, aksjeselskap, institusjoner o.l. må derfor godkjennes før det kan søkes støtte.

Les også: Østfold fylkeskommune har utarbeidet en informasjonsbrosjyre for ordningen - PDF.

Slik søker du:
Ta tidlig kontakt med saksbehandler Robin Braaten på e-post:  rbr@sarpsborg.com eller tlf. 480 90 228 for veiledning, tildeling av anleggsnummer og forhåndsgodkjenning av planene.

Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene starter. Er arbeidet startet er det avslagsgrunn.

Søknad registreres på elektronisk søknadsskjema på anleggsregisteret.no

Søknadsfristen er 15. desember.

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Kommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag og liknende kan søke om statlige spillemidler / investeringstilskudd til nærmiljøanlegg.

Tilskudd gis til tiltak utendørs som fremmer fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Nærmiljøanlegg er områder som er allment tilgjengelig for egenorganisert utendørs fysisk aktivitet, i hovedsak knyttet til bo- og oppholdsområder. Det gis ikke tilskudd fra den statlige ordningen til typiske lekeapparater.

Det kan søkes 50% tilskudd til anlegg med en kostnad på minimum kr 50.000 og høyere. Søkere kan være idrettslag, skoler, velforeninger, borettslag etc. Maksimalt tilskudd er kr 300.000. Søknader må vedlegges dokumentasjon for planer, kostnader, finansiering og eiendomsforhold. Søker må eie tomtegrunnen eller ha tinglyst leieavtale i minimum 20 år. For tiltak som krever byggetillatelse etter plan- og bygningsloven må det fremmes søknad om dette på vanlig måte.

Detaljerte retningslinjer fra Kulturdepartementet finner du her - PDF.

Slik søker du:

Ta tidlig kontakt med saksbehandler Marit Pedersen, tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning, tildeling av anleggsnummer og forhåndsgodkjenning av planene.

Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene starter. Er arbeidet startet er det avslagsgrunn.

Årlig søknadsfrist er for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er 1. september.

Årlig søknadsfrist er 1. oktober.

Søknader registreres i elektronisk søknadsskjema her.

Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg

Kommuner, idrettslag, dvs. lag organisert under Norges jeger- og fiskeforbund, Den norske turistforening, Norges Bilsportsforbund og Det frivillige skyttervesen kan søke om spillemidler til idretts- og friluftsanlegg.

Aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak må søke Kulturdepartementet om godkjenning av vedtektene. Selskapets formål skal være drift av anlegget og overskudd skal gå til drift og utvikling av idrettsanlegget.

Tilskudd gis til anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet.

Det gis som hovedregel 1/3 i tilskudd av spillemidlene av godkjente kostnader. Det er en rekke maksimumsbeløp for ulike anlegg, i mange tilfeller er maksimumsbeløpene kr 700.000 eller 1 mill kr. For store anlegg er det særskilte tilskuddsbeløp. Til interkommunale idrettsanlegg gis det en økning i tilskuddet fra spillemidlene på 30%. Kravene til interkommunale idrettsanlegg, se Kulturdepartementets bestemmelser pkt 2.6.3 (link nedenfor).

Søknader må vedlegges dokumentasjon for planer, kostnader, finansiering og eiendomsforhold. Søker må eie tomtegrunnen eller ha tinglyst leieavtale i minimum 30 år. For tiltak som krever byggetillatelse etter plan- og bygningsloven må det fremmes søknad om dette på vanlig måte.

Detaljerte retningslinjer fra Kulturdepartementet finner du her - PDF.

Slik søker du:
Ta tidlig kontakt med saksbehandler Robin Braaten på e-post:  rbr@sarpsborg.com eller tlf. 480 90 228 for veiledning, tildeling av anleggsnummer og forhåndsgodkjenning av planene.

Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene starter. Er arbeidet startet er det avslagsgrunn.

Årlig søknadsfrist er for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er 1. september.

Årlige søknadsfrist er 1. oktober.

Søknader registreres i elektronisk søknadsskjema her.
Har du spørsmål?

Kontaktpersoner:
Robin Braaten på e-post:  rbr@sarpsborg.com eller tlf. 480 90 228

Andre offentlige ordninger

Tilskuddsordning til nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet.

Søknader behandles etter hvert som de kommer inn. Det må påregnes inntil to måneders behandlingstid. Søknader kan ikke behandles før de er fullstendige.

Les mer om tilskuddsordningen til nyskapende aktivitetsarenaer her

Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn (Imdi)

Denne nye tilskuddsordningen vil fra og med 2019 erstatte «Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn».

Se søknadsskjemaet til drift av lokale innvandreorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn.

Tilskuddsordning for interkommunale idrettsanlegg

Østfold fylkeskommune har under etablering en tilskuddsordning for interkommunale idrettsanlegg i Østfold. 

Les mer om tilskuddsordningen og søkevilkår her.

Søknadsfrist er satt til 15. januar.

Det er Kulturdepartementets bestemmelser for interkommunale idrettsanlegg som legges til grunn - PDF. Se bestemmelsene pkt 2.6.3.

Støtte til større arrangement som profilerer Østfold

Østfold fylkeskommune gir tilskudd til størrre arrangementer som kan profilere Østfold enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Søknader behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn.

Ytterligere informasjon om ordningen om tilskudd til større arrangementer finner du her.

Støtte til kulturproduksjoner

Østfold fylkeskommune kan gi støtte til produksjonsgrupper / enkeltkunstnere med tilhørighet til Østfold eller prosjekter som gjennomføres i Østfold. Støtte kan gis til både amatører og profesjonelle utøvere.

Søknadsfrister er 15. oktober og 15. mars.

Les mer om ordningen kulturproduksjoner her.

3-årig festivalstøtte

Østfold fylkeskommune har en ordning hvor det gis et årlig tilskudd i tre år til festivaler.

Søknadsfristen er 1. september.

Les mer om ordningen festivalstøtte her.

Tilskudd til friluftsaktivitet

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» (FNF) kan søke om tilskudd til friluftslivstiltak, tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger.

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktivieter. Deler av tilskuddet kan gå til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene.

Søknadsfrist er 1. februar.

Søknadene fremmes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Momskompensasjon generell ordning

Lotteri- og stiftelsestilsynet fordeler momskompensasjon hvert år til frivillige lag og organisasjoner. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i forbindelse med kjøp av værer og tjenester. Basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

Les mer om momskompensasjon generell ordning og gjeldende søknadsfrist her.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Kulturdepatementet har en ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler til anlegg, og som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, unntatt fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak.

Ordningen er rammestyrt, det betyr at dersom søknadsbeløpene er større enn rammen, vil det bli foretatt en prosentvis lik avkorting.

Les mer om ordningen momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg og gjeldende søknadsfrist her.