Start Kari chatbot Spør meg

>Tilskuddsordninger kultur, idrett og nærmiljøanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Tilskuddsordninger kultur, idrett og nærmiljøanlegg

02.01.2018

Sarpsborg kommune har en rekke tilskuddsordninger til kultur- og idrettsaktiviteter.

Informasjon om tilskudd til kulturarbeid

Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til utvikling, skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at befolkningen opplever Sarpsborg som en god kommune å bo og leve i.

Det er utarbeidet egne elektroniske søknadsskjemaer til den enkelte tilskuddsordningen.

Her finner du retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid.

Les retningslinjene nøye og sørg for å vedlegge all nødvendig og etterspurt dokumentasjon.

Hvilket tilskudd passer for ditt prosjekt? Se de ulike tilskuddsordningene under:

Tilskudd til markering av 1. mai, 8. mai og 17. mai

Søknadsfrist 15. mars.

Her finner du søknadsskjema

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner 

Medlemstilskudd, driftstilskudd og aktivitetstilskudd. 
Søknadsfrist: 1. april. 

Her finner du søknadsskjema .

Tilskudd til mindre aktiviteter i regi av lag og foreninger

Søknadfrist: løpende. Her finner du søknadsskjema

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak 

Søknadsfrist: For første halvår: 15. oktober. For andre halvår 15. mars.

Her finner du søknadsskjema.

Tilskudd til ungdomstiltak / Raskt Svar

Tilskuddet skal bidra til å stimulere ungdom mellom 14 og 20 år til å ta ansvar for å utvikle egne produksjoner og arrangementer i samarbeid med frivillige og profesjonelle aktører.

Søknadsfrist: Løpende og senest to uker før tiltaket skal gjennomføres.

Her finner du søknadsskjema.

Tilskudd til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov

Søknadsfrist: 1. april. 

Her finner du søknadsskjema

Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn (IMDi)

Søknadsfrist er 15. februar. 

Pengene kommer fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Søknadsskjema midler fra Integrerings- mangfoldsdirektoratet
Søknadsskjema sendes til Sarpsborg kommune, eller via post til Sarpsborg kommune, Enhet Kultur, Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Retningslinjer tilskudd til deltakelse, dialog og samhandling.

Tilskudd til drift av grendehus

Søknadfrist 1. april. Søknadsskjema kommer.

Informasjon om tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og unge 

Tilskuddet skal bidra til at barn og unge i Sarpsborg kommune får mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av økonomisk og sosial situasjon. Søknaden kan gjelde både medlems- og treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter som har barn og unge t.o.m 19 år som målgruppe.

Retningslinjer for tilskudd til medlems- og treningsavgift

Det er organisasjonen (lag eller forening) som søker på vegne av sine medlemmer. Disse fyller ut et elektronisk søknadsskjema sammen med deltageren/familien til deltageren.

Du kan søke 15. mars og 15. september. Her finner du søknadskjemaet.
Tilskuddet dekker ikke innkjøp av utstyr.

Har du spørsmål?

Kontaktperson:

Karoline Andreassen Tandberg
Rådgiver, Enhet kultur
Tlf. 95903045

Kommunalt tilskudd til voksenopplæring i regi av studieforbundene

Retningslinjer for tilskudd til voksenopplæring i regi av studieforbundene

Søknadsfrist 15. mai

Her finner du søknadsskjema

Kontaktperson:

Birgitte Dahlstrøm
Rådgiver, Enhet kultur
992 05 855

Investeringstilskudd:

Kommunalt fond til kulturanlegg

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi tilsagn om investeringstilskudd til bygg, anlegg, faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen. Foreninger og lag, velforeninger, andelslag og andre sammenslutninger og selskaper med ideelle formål kan søke. 

Årlige søknadsfrister er 31. mars og 30. september. Tilskudd fond til kulturanlegg kan kombineres med tilskudd fra statlige spillemidler.

Søknadsskjema fond kulturanlegg -PDF

Ta kontakt med saksbehandler på e-post: tst@sarpsborg.com eller tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning eller godkjenning av planene.

Les også: Retningslinjer fond kulturanlegg -PDF

Kommunalt investeringstilskudd nærmiljøanlegg/-tiltak

Foreninger, borettslag, foreldreutvalg osv. kan søke om kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg. Tilskudd gis til tiltak som fremmer fysisk aktivitet for barn og ungdom. Søknader kan kombineres med de statlige tilskuddsordningene til nærmiljøtiltak.

Det er en forutsetning at søknad om tilskudd eller godkjenning av planene fremmes før arbeidene blir igangsatt.

Søknadsskjema kommunalt tilskudd til nærmiljøanlegg -PDF

Kontaktperson:
Marit Pedersen, 481 79 801 eller 69 10 80 00. Ta kontakt for veiledning eller godkjenning av planene.

Les også: Retningslinjer kommunalt tilskudd nærmiljø - PDF 

Søknadsfrist er 31. mars.
(Er det udisponerte beløp, utlyses ordningen på nytt med søknadsfrist 30. september.)

Statlig tilskudd til kulturarenaer

Østfold Fylkeskommune fordeler statlige spillemidler til fylkets kulturarenaer. Målet med tilskuddsordningen er å skape gode kulturelle møteplasser. Det kan søkes støtte til kjøp av lokaler til kulturformål, nybygging av kulturarena og ombygging av eksisterende lokaler til kulturformål. Eksempler på bygg og anlegg som omfattes av ordningen: Samfunns- og grendehus, utearenaer for kulturaktivitet, teater- og konsertsaler, kino, gallerier og bibliotek med mer.

Det kan søkes om 1/3 av prosjektets totale, godkjente kostnad:
- Til lokalt kulturbygg/-arena kan det søkes støtte på inntil kr 2 000 000,-.
- Til regionalt kulturbygg/-arena kan det søkes støtte på inntil kr 10 000 000,-.

Ikke-kommersielle, demokratisk oppbygde organisasjoner er berettiget å søke om støtte. Det er et grunnleggende prinsipp at tilskudd fra spillemidlene ikke skal danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer. Vedtekter i organisasjoner, aksjeselskap, institusjoner o.l. må derfor godkjennes før det kan søkes støtte.

Les også: Østfold fylkeskommune har utarbeidet eni informasjonsbrosjyre for ordningen.

Slik søker du:
Ta tidlig kontakt med saksbehandler  Tore Stensrud  tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning, tildeling av anleggsnummer og forhåndsgodkjenning av planene.

Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene starter. Er arbeidet startet er det avslagsgrunn.

Søknad registreres på elektronisk søknadsskjema på anleggsregisteret.no

Søknadsfristen er 15. deseber.

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Kommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag og liknende kan søke om statlige spillemidler / investeringstilskudd til nærmiljøanlegg.

Tilskudd gis til tiltak utendørs som fremmer fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Nærmiljøanlegg er områder som er allment tilgjengelig for egenorganisert utendørs fysisk aktivitet, i hovedsak knyttet til bo- og oppholdsområder. Det gis ikke tilskudd fra den statlige ordningen til typiske lekeapparater.

Det kan søkes 50% tilskudd til anlegg med en til en kostnad på minimum kr 50.000 og høyere. Søkere kan være idrettslag, skoler, velforeninger, borettslag etc. Maksimalt tilskudd er kr 300.000. Søknader må vedlegges dokumentasjon for planer, kostnader, finansiering og eiendomsforhold. Søker må eie tomtegrunnen eller ha tinglyst leieavtale i minimum 20 år. For tiltak som krever byggetillatelse etter plan- og bygningsloven må det fremmes søknad om dette på vanlig måte.

Østfold fylkeskommune har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om spillemidler. Se brosjyren her: Spillemidler - For alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg.

Detaljerte retningslinjer fra Kulturdepartementet finner du her.

Slik søker du:
Ta tidlig kontakt med saksbehandler Marit Pedersen, tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning, tildeling av anleggsnummer og forhåndsgodkjenning av planene.

Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene starter. Er arbeidet startet er det avslagsgrunn.

Detaljerte retningslinjer fra kulturdepartementet finner du her.

Årlig søknadsfrist er for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er 1. september.

Årlig søknadsfrist er 1. oktober.

Søknader registreres på elektronisk søknadsskjema her.

Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg

Kommuner, idrettslag, dvs. lag organisert under Norges jeger- og fiskeforbund, Den norske turistforening, Norges Bilsportsforbund og Det frivillige skyttervesen kan søke om spillemidler til idretts- og friluftsanlegg.

Aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak må søke Kulturdepartementet om godkjenning av vedtektene. Selskapets formål skal være drift av anlegget og overskudd skal gå til drift og utvikling av idrettsanlegget.

Tilskudd gis til anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet.

Det gis som hovedregel 1/3 i tilskudd av spillemidlene av godkjente kostnader. Det er en rekke maksimumsbeløp for ulike anlegg, i mange tilfeller er maksimumsbeløpene kr 700.000 eller 1 mill kr. For store anlegg er det særskilte tilskuddsbeløp. Til interkommunale idrettsanlegg gis det en økning i tilskuddet fra spillemidlene på 30%. Kravene til interkommunale idrettsanlegg, se Kulturdepartementets bestemmelser pkt 2.6.3 (link nedenfor).

Søknader må vedlegges dokumentasjon for planer, kostnader, finansiering og eiendomsforhold. Søker må eie tomtegrunnen eller ha tinglyst leieavtale i minimum 30 år. For tiltak som krever byggetillatelse etter plan- og bygningsloven må det fremmes søknad om dette på vanlig måte.

Detaljerte retningslinjer fra Kulturdepartementet finner du her.

Slik søker du:
Ta tidlig kontakt med saksbehandler på e-post: tst@sarpsborg.com eller tlf. 982 08 125 / 69 10 80 00 for veiledning, tildeling av anleggsnummer og forhåndsgodkjenning av planene.

Forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene starter. Er arbeidet startet er det avslagsgrunn.

Årlig søknadsfrist er for idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er 1. september.

Årlige søknadsfrist er 1. oktober.

Østfold fylkeskommune har utarbeidet en forenklet informasjonsbrosjyre som du finner her.

Søknader registreres på elektronisk søknadsskjema her.
Har du spørsmål?

Kontaktpersoner:
Tore Stensrud, 982 08 125 eller 69 10 80 00

Marit Pedersen, 481 79 801 eller 69 10 80 00 

Andre offentlige ordninger

Tilskuddsordning til nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet.

Søknader behandles etter hvert som de kommer inn. Det må påregnes inntil to måneders behandlingstid. Søknader kan ikke behandles før de er fullstendige.

Les mer om ordningen her:

Tilskuddsordning for interkommunale idrettsanlegg

Østfold fylkeskommune har under etablering en tilskuddsordning for interkommunale idrettsanlegg i Østfold. Ordningen vil tre i kraft fra og med 2018.

Les mer om tilskuddsordningen og søkevilkår her.

Søknadsfrist er satt til 15. januar.

Det er Kulturdepartementets bestemmelser for interkommunale idrettsanlegg som legges til grunn. Se bestemmelsene pkt 2.6.3.

Støtte til større arrangement som profilerer Østfold

Østfold fylkeskommune gir tilskudd til størrre arrangementer som kan profilere Østfold enten regionalt, nasjonalt eller internasjonalt. Søknader behandles fortløpende etter hvert som de kommer inn.

Ytterligere informasjon om ordningen finner du her.

Støtte til kulturproduksjoner

Østfold fylkeskommune kan gi støtte til produksjonsgrupper / enkeltkunstnere med tilhørighet til Østfold eller prosjekter som gjennomføres i Østfold. Støtte kan gis til både amatører og profesjonelle utøvere.

Søknadsfrister er 15. oktober og 15. mars.

Les mer om ordningen her.

3-årig festivalstøtte

Østfold fylkeskommune har en ordning hvor det gis et årlig tilskudd i tre år til festivalger.

Søknadsfristen er 1. september.

Les mer om ordningen her.

Tilskudd til friluftsaktivitet

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» (FNF) kan søke om tilskudd til friluftslivstiltak, tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger.

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktivieter. Deler av tilskuddet kan gå til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene.

Søknadsfrist er 1. februar.

Søknadene fremmes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Momskompensasjon generell ordning

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliarder kroner til frivillige lag og organisasjoner i 2017. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i 2016.

Søknadsfristen er 1. september.

Les mer om ordningen her.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Kulturdepatementet har en ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler til anlegg, og som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, unntatt fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak.

Ordningen er rammestyrt, det betyr at dersom søknadsbeløpene er større enn rammen, vil det bli foretatt en prosentvis lik avkorting.

Les mer om ordningen her.

godeidrettsanlegg.no

www.godeidrettsanlegg.no er en nettløsning som har som formål å bidra til bygging av gode idrettsanlegg og skal være et oppslagsverk hvor du kan finne all relevant informasjon du trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg. For hvert type anlegg vil man blant annet finne tekniske krav, forslag til planløsninger, materialvalg, forskningsartikler og beskrivelser av gode referanseprosjekter. Nettsiden er etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). Klikk her for å besøke godeidrettsanlegg.no