Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg

12.01.2022

Her er informasjon om tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg og hvordan man søker.

KORONA: Hvilke støtteordninger finnes?

KULTUR og IDRETT: Du finner mer informasjon om de lokale og nasjonale tilskuddene og tiltakene som er på plass. ved å klikke her

Om tilskuddsordninger

Gjennom økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til utvikling, skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt som fører til at befolkningen opplever Sarpsborg som en god kommune å bo og leve i.

For å søke må man benytte seg av elektroniske søknadsskjemaer. Les retningslinjene nøye og sørg for å vedlegge all nødvendig og etterspurt dokumentasjon. 

OBS: 
Bystyret har vedtatt å endre tilskuddsordningene. Fra 1. februar 2022 gjelder nye retningslinjer og nye ordninger. Søknadsskjemaene for de fleste tilskudd er stengt i påvente av at de nye ordningene trer i kraft.

For mer informasjon, kontakt Kulturkontoret ved Knut-Erik Rønne, tlf. 91 80 38 94

Generelle tilskuddsordninger

Tilskudd til ungdomstiltak / Raskt Svar

Er du mellom 14 og 20 år gir «Raskt Svar» deg mulighet til å få støtte til ditt kulturprosjekt. Tilskuddet skal bidra til å stimulere ungdom til å ta ansvar for å utvikle produksjoner og arrangementer i samarbeid med frivillige og profesjonelle. Man får svar på søknaden innen to uker.

Frist: Løpende og senest to uker før arrangementet skal gjennomføres.

Kontaktperson: Birgitte Dahlstrøm tlf 992 05 855.

Her finner du søknadsskjema tilskudd til ungdomstiltak/raskt svar.

Informasjon om tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og unge 

Tilskuddet skal bidra til at barn og unge i Sarpsborg kommune får mulighet til å delta i organisert fritidsaktivitet, uavhengig av økonomisk og sosial sitasjon. Søknaden kan gjelde både medlems- og treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter som har barn og unge opp til 19 år som målgruppe. Det er organisasjonen, laget eller foreningen som søker på vegne av sine medlemmer. Det kreves ingen dokumentasjon på medlemmets økonomiske situasjon. Tilskuddet dekker ikke innkjøp av utstyr.

Det kan søkes om å få dekket inntil kr. 3000,- av utgiftene tilknyttet medlems- og treningsavgift.

Familier som ønsker å benytte seg av denne ordningen kan ta direkte kontakt med sin lokale forening. Lag/foreninger og organisasjoner kan også selv bruke ordningen aktivt for å rekruttere deltagere som av ulike grunner ikke har anledning til å delta.
Det kreves ingen rapportering eller regnskap.

Kontaktinformasjon: Knut-Erik Rønne 91803894

Søknadsfrist: Fortløpende.

Her finner du søknadskjemaet tilskudd til medlems- og treningsavgift for barn og unge.

Her finner du retningslinjer for ordningen

Investeringstilskudd

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Kommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag og liknende kan søke om statlige spillemidler / investeringstilskudd til nærmiljøanlegg.

Tilskudd gis til tiltak utendørs som fremmer fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Nærmiljøanlegg er områder som er allment tilgjengelig for egenorganisert utendørs fysisk aktivitet, i hovedsak knyttet til bo- og oppholdsområder. Det gis ikke tilskudd fra den statlige ordningen til typiske lekeapparater.

Det kan søkes 50% tilskudd til anlegg med en kostnad på minimum kr 50.000 og høyere. Søkere kan være idrettslag, skoler, velforeninger, borettslag etc. Maksimalt tilskudd er kr 300.000. Søknader må vedlegges dokumentasjon for planer, kostnader, finansiering og eiendomsforhold. Søker må eie tomtegrunnen eller ha tinglyst leieavtale i minimum 20 år. For tiltak som krever byggetillatelse etter plan- og bygningsloven må det fremmes søknad om dette på vanlig måte.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet-2019 - For tildelinger i 2020.pdf

Slik søker du:

Ta tidlig kontakt med saksbehandler Robin Braaten e-post: rbr@sarpsborg.com eller tlf. 480 90 228  for veiledning, tildeling av anleggsnummer og godkjenning av planene.

Årlig søknadsfrist er 1. oktober.

Søknader registreres i elektronisk søknadsskjema her.

Spillemidler til idretts- og friluftsanlegg

Kommuner, idrettslag, dvs. lag organisert under Norges jeger- og fiskeforbund, Den norske turistforening, Norges Bilsportsforbund og Det frivillige skyttervesen kan søke om spillemidler til idretts- og friluftsanlegg.

Aksjeselskaper, stiftelser og samvirkeforetak må søke Kulturdepartementet om godkjenning av vedtektene. Selskapets formål skal være drift av anlegget og overskudd skal gå til drift og utvikling av idrettsanlegget.

Tilskudd gis til anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet samt egenorganisert fysisk aktivitet.

Det gis som hovedregel 1/3 i tilskudd av spillemidlene av godkjente kostnader. Det er en rekke maksimumsbeløp for ulike anlegg, i mange tilfeller er maksimumsbeløpene kr 700.000 eller 1 mill kr. For store anlegg er det særskilte tilskuddsbeløp. Til interkommunale idrettsanlegg gis det en økning i tilskuddet fra spillemidlene på 30%. Kravene til interkommunale idrettsanlegg, se Kulturdepartementets bestemmelser pkt 2.6.3 (link nedenfor).

Søknader må vedlegges dokumentasjon for planer, kostnader, finansiering og eiendomsforhold. Søker må eie tomtegrunnen eller ha tinglyst leieavtale i minimum 30 år. For tiltak som krever byggetillatelse etter plan- og bygningsloven må det fremmes søknad om dette på vanlig måte.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet-2019 - For tildelinger i 2020.pdf

Slik søker du:
Ta tidlig kontakt med saksbehandler Robin Braaten på e-post:  rbr@sarpsborg.com eller tlf. 480 90 228 for veiledning, tildeling av anleggsnummer og godkjenning av planene.

Årlige søknadsfrist er 1. oktober.

Søknader registreres i elektronisk søknadsskjema her.
Har du spørsmål?

Kontaktpersoner:
Robin Braaten på e-post:  rbr@sarpsborg.com eller tlf. 480 90 228

Andre offentlige ordninger

Tilskuddsordning til nyskapende aktivitetsarenaer

Kulturdepartementet ønsker å bidra til nye ideer om, og etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Departementet vil derfor bidra med finansiering av prosjekter som har høy funksjonell kvalitet og en utforming som kan inspirere den fremtidige utviklingen av aktivitetsanlegg, og skape nye og bedre muligheter for fysisk aktivitet.

Søknader behandles etter hvert som de kommer inn. Det må påregnes inntil to måneders behandlingstid. Søknader kan ikke behandles før de er fullstendige.

Les mer om tilskuddsordningen til nyskapende aktivitetsarenaer her

Tilskudd til kunst- og kulturprosjekter i Viken

Du kan søke om tilskudd til små og store kunst- og kulturprosjekter innen alle sjangere som musikk, scenekunst, dans, visuell kunst, litteratur med mer.

Les mer om ordningen her.

Tilskudd til festivaler i Viken

Arrangører av festivaler kan søke om støtte til gjennomføring av festivaler og ulike festivaltiltak.

Søknadsfristen er 15. februar.

Les mer om ordningen festivalstøtte her.

Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Du kan søke om støtte til forberedende prosjekter innen internasjonalt kulturarbeid.

Les mer om dette her.

Søknadsfristen er 1. april.

Utviklingsstipend kultur

Viken fylkeskommune skal dele ut to utviklingsstipend kultur. Hver av de på kroner 50.000,-.

Stipendene skal gi inspirasjon og mulighet til å kunne uttrykke, eksponere og videreutvikle seg innen ulike kunst- og kulturuttrykk.

Les mer om stipendet her. 

Søknadsfristen er 1. februar.

Tilskudd til friluftsaktivitet

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» (FNF) kan søke om tilskudd til friluftslivstiltak, tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger.

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktivieter. Deler av tilskuddet kan gå til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene.

Søknadsfrist er 1. februar.

Søknadene fremmes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Momskompensasjon generell ordning

Lotteri- og stiftelsestilsynet fordeler momskompensasjon hvert år til frivillige lag og organisasjoner. Disse pengene skal kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift i forbindelse med kjøp av værer og tjenester. Basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.

Les mer om momskompensasjon generell ordning og gjeldende søknadsfrist her.

Momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Kulturdepatementet har en ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler til anlegg, og som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler, unntatt fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak.

Ordningen er rammestyrt, det betyr at dersom søknadsbeløpene er større enn rammen, vil det bli foretatt en prosentvis lik avkorting.

Les mer om ordningen momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg og gjeldende søknadsfrist her.

LNU

Les mer om LNU Kultur:
https://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-kultur/