>Tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg

Publisert: 17.01.2023 – Oppdatert: 20.03.2023

Her er informasjon om tilskuddsordninger for kultur, idrett og nærmiljøanlegg og hvordan man søker.

Fra og med 1. januar 2023 har Sarpsborg kommune nye retningslinjer for tilskuddsordninger. Vennligst les retningslinjene før du søker: 
Retningslinjer tilskuddsordninger, 2023.pdf 

Vi jobber hele tiden med å forbedre søknadssystemet vårt. Dersom du har spørsmål av praktisk eller teknisk art, ta kontakt med den enkelte saksbehandler under tilskuddsordningen du skal søke, og du vil få hjelp.

MERK: Tilskudd til 17. mai-arrangement

Klikk her for å se mer om tilskudd til 17.mai-arrangement

Heretter skal alle søknader om tilskudd til 17. mai-arrangementer behandles av styringsgruppen for 17. mai. Derfor trenger du ikke lenger å fylle ut skjemaet for aktivitetstilskudd for slike søknader. Det holder å sende søknaden som en e-post til saksbehandler Lars-Erik Antonsen, lars-erik.antonsen@sarpsborg.com (Søknader som allerede har kommet inn via søknadsskjemaet til aktivitetstilskudd, vil bli overført til styringsgruppen for 17. mai.)

Søknaden bør inneholde navn på søkerorganisasjonen, navn på kontaktperson, bankkontonummer og beskrivelse av tiltaket. Legg også ved et budsjett.

Merk deg at formålet med tilskudd til 17. mai-aktiviteter er å bidra til kulturaktiviteter utenfor sentrum og ved kommunens skoler. Styringsgruppen har vedtatt at det kun vil bli gitt tilskudd som er ment å dekke direkte kostnader ved selve kulturtiltaket, for eksempel honorar til et korps. Tilskuddet skal ikke dekke andre kostnader ved arrangementet, for eksempel innkjøp av varer ment for videresalg eller investeringer i utstyr og redskap.

 

Du finner nå lenker til hver enkelt søknad i den aktuelle kategorien du velger. 

Tilskudd til kulturaktiviteter for personer med bistandsbehov

Klikk her for å lese mer om tilskudd til kulturaktiviteter

Har du tidligere søkt om tilskudd fra den ordningen som het Tilskudd til kulturaktiviteter for personer med bistandsbehov? Da skal du heretter søke på den ordningen som heter Aktivitetstilskudd.
Søknader inntil kr 50 000 behandles administrativt. Da er det fire søknadsfrister: 15. februar, 15. mai, 15. september og 15. november. 

Har tiltaket du søker du skal søke midler til en totalramme på over 50 000 kroner, er det søknadsfrist 1. april og 1. oktober. Da skal søknadene behandles politisk.

I begge tilfeller skal samme søknadsskjema benyttes, under Aktivitetstilskudd.

Driftstilskudd

Klikk her for å lese mer om driftstilskudd

Drifts- og medlemstilskudd skal gå til løpende og ordinær drift av frivillige lag og organisasjoner i Sarpsborg kommune, og vektlegger særlig barn og unge, samt organisasjoner som drifter egne og lagtidsleide lokaler og anlegg.

Det kan søkes om:

 • Medlemstilskudd
  Det gis et medlemstilskudd per barn mellom 6 og 12 år, og et medlemstilskudd med egen sats per ungdom mellom 13 og 19 år. Medlemmer i skolekorps får egne satser. Satsene fastsettes årlig på bakgrunn av antall medlemmer det søkes for.
 • Driftstilskudd
  Driftstilskudd gis til eide og langtidsleide lokaler/anlegg hvor det foregår aktivitet innen kultur eller idrett. Denne støtten fordeles ut fra et årlig fastsatt beløp. Det legges til grunn egne utregningsfaktorer for hva som kvalifiserer til støtte av lokaler og anlegg. Fordelingen mellom medlemstilskudd og anleggsstøtte kan variere fra år til år.

  Søknadsfrist 1. mai

Medlemstilskudd basert på innrapportert antall medlemmer per 31.12 foregående år inndelt i to kategorier:

KLIKK HER FOR Å SØKE DRIFTSTILSKUDD

Kontaktperson:
Rådgiver Silje Louise Waters
Tlf: 476 23 878

Aktivitetstilskudd

Klikk her for å lese mer om aktivitetstilskudd

Tilskudd til aktivitet handler om prosjekter, arrangementer/produksjoner og andre tiltak. Tilskudd kan gis både til faste, årlige hendelser og tidsavgrensede éngangshendelser, som skiller seg fra ordinær drift. Ved tildeling av tilskudd prioriteres åpne arrangement, produksjoner og prosjekter.

Det kan gis inntil 50 % støtte av totalkostnaden for tiltaket.

Aktivitetstilskudd kan blant annet dekke leieutgifter, produksjonskostnader, lønnsutgifter, innkjøp av utstyr relatert til aktiviteten, reiseutgifter, kurs og kompetansehevende tiltak, samt publiseringer av særskilt betydning for Sarpsborg.

Det er to ulike saksbehandlinger for aktivitetstilskudd:

 1. Søknader om aktivitetstilskudd for tiltak med totalramme opptil 50.000 kroner behandles administrativt
  Frister: 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november.
 2. Søknad om aktivitetstilskudd for tiltak med totalramme over 50.000 kroner behandles politisk.
  Frister: 1. april og 1. oktober

I særskilte tilfeller kan prosjekter med søknader over 50.000 kroner innvilges flerårige tilskudd. Dette vil være langvarige prosjekter som krever lang forutsigbarhet, og som kan innvilges tilskudd fra flere påfølgende budsjettår. Flerårige tilskudd kan gis inntil tre år, med forbehold om budsjettmessige endringer. Det kan også gis tilskudd til nyetableringer.

Det eneste kravet til når en aktivitet skal gjennomføres, er at den må være fullført innen to år fra søknaden blir behandlet.

KLIKK HER FOR Å SØKE AKTIVITETSTILSKUDD

Kontaktperson:
Rådgiver Knut-Erik Rønne
Tlf: 918 03 894

Investeringstilskudd

Klikk her for å lese mer om investeringstilskudd

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi investeringstilskudd til delfinansiering til bygging eller rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og kulturformål. Sarpsborg kommune kan også gi investeringstilskudd til delfinansiering av organisasjonseid utstyr.

Det er to ulike saksbehandlinger for investeringstilskudd:

 1. Søknader der prosjektets totalkostnad er under 50.000 kroner behandles administrativt.
  Frister: 15. februar, 15. mai, 15. august og 15. november
 2. Søknader der prosjektets totalkostnad er over 50.000 kroner behandles politisk.
  Frist: 1. april og 1. oktober

KLIKK HER FOR Å SØKE INVESTERINGSTILSKUDD

Kontaktperson:
Rådgiver Robin Braaten
Tlf: 480 90 228

Tilskudd til medlems- og treningsavgift

Klikk her for å lese mer om tilskudd til medlems- og treningsavgift

Tilskudd gis for medlemmer som ikke har mulighet til å betale for medlems- og/eller treningsavgift i ulike organisasjoner innenfor idrett, kultur eller andre organiserte aktiviteter. Tilskuddet går ikke til å dekke innkjøp av bekledning, utstyr, deltakelse i turneringer eller treningsleir.

Frister: 1. april og 1. oktober.

Det er laget/foreningen som søker på vegne av medlem/medlemmets familie. Det behøves ingen dokumentasjon for å bekrefte betalingsevne. Laget/organisasjonen står som ansvarlig søker på vegne av deltageren. Det kreves ingen rapportering eller regnskap.
Det kan søkes om å få dekket inntil kr. 3000,- per medlem hvert år.

KLIKK HER FOR Å SØKE TILSKUDD TIL MEDLEMS- OG TRENINGSAVGIFT

Kontaktperson:
Rådgiver Knut-Erik Rønne
Tlf: 918 03 894

Raskt svar/ Tiltak av ungdom

Klikk her for å lese mer om raskt svar/tiltak av ungdom

Er du mellom 13 og 20 år kan du få støtte til ditt kulturprosjekt i ordningen «Raskt Svar». Ungdom som vil gjennomføre tiltaket innenfor en forening kan også søke.

Frist: Det er ingen søknadsfrist, du kan søke når som helst. Du må søke senest en uke før arrangementet skal gjennomføres, og du får svar innen én uke.
Du kan få inntil kr 10 000 i støtte.

Det kan søkes støtte til for eksempel:
Konserter, rusfrie ungdomsarrangementer, utstyr, kurs/talentutvikling, etc.

KLIKK HER FOR Å SØKE PÅ RASKT SVAR/TILTAK AV UNGDOM

Kontaktperson:

Rådgiver Knut-Erik Rønne, tlf: 918 03 894 

Kommunalt tilskudd til voksenopplæring i regi av studieforbundene

Klikk her for å lese mer om kommunalt tilskudd til voksenopplæring

Godkjente studieforbund som har organisasjonsledd i Sarpsborg kommune eller i regionalt organisasjonsledd av samme forbund kan søke tilskudd. Tiltakene det søkes om støtte til må etter Lov om voksenopplæring ha rett til statstilskudd. (Lov om voksenopplæring §2 og 3).
Frist for å søke ordinært tilskudd: 1.april

Les retningslinjer her: Retningslinjer for VOFO-tilskudd (PDF)

KLIKK HER FOR Å SØKE KOMMUNALT TILSKUDD TIL VOKSENOPPLÆRING

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av lag og foreninger

Klikk her for å lese mer om tilskudd til integreringsarbeid i regi lag og foreninger

Formålet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Lag og foreninger med adresse i Sarpsborg kan søke om tilskudd til:

 • Aktiviteter som foregår i Sarpsborg som stimulerer til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet for innvandrere og øvrig befolkning, aktiviteter som motvirker utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunnet.
 • Tiltak som øker muligheten for deltakelse i arbeid eller utdanning
 • Forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse.

Innvandrerorganisasjoner hjemmehørende i Sarpsborg kan også søke om driftsstøtte. Søknadsfrist for tilskudd er 1. mars.

Søknadsskjema for integreringsarbeid i regi av lag og foreninger 2023 

Retningslinjer kan du lese her:
Retningslinjer for Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2023

Mer detaljert informasjon om tilskuddsordningen finner du i rundskrivet fra IMDi: Rundskriv tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner IMDI

OBS:
Lag og foreninger som fikk tilskudd i 2022, må sende inn rapport og regnskap før det fremmes søknad i 2023. Rapporteringsfristen er 1. februar året etter mottatt tilskudd. Manglende rapport og regnskap kan medføre avslag.

Skjema for rapportering finner du her: Skjema for rapport og regnskap for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2022 

PDF-versjon Skjema for rapport og regnskap for integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 2022

Kontaktperson:
Rådgiver Marit Pedersen
Tlf: 481 79 801