>Budsjett, regnskap og rapporter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Budsjett, regnskap og rapporter

19.01.2022

Kommunebudsjettet er det viktigste dokumentet for styring av Sarpsborg kommune.

Handlingsplan med årsbudsjett

I oktober legger kommunedirektøren fram sitt forslag til årsbudsjett og handlingsplan for de neste fire årene. Forslaget, med eventuelle endringer, vedtas av bystyret i desember. Her fordeles midler mellom ulike tjenester, aktiviteter og ordninger, og det avklares hvilke investeringer som skal gjennomføres. Priser/gebyrer fastsettes også.

Handlingsplan 2022-2025 bystyrets vedtak - PDF

Vedlegg til handlingsplan - avgifter, gebyrer og egenbetaling

Sarpsborg bystyre har også vedtatt mer overordnede mål for kommunen, som ligger til grunn for arbeidet med budsjettene. Dette er uttrykt blant annet gjennom kommunens visjon «Sammen skaper vi Sarpsborg» – og gjennom dokumentene:

Se budsjettdokumenter fra tidligere år her:

Det årlige budsjettet med en tilhørende fireårig handlingsplan er det viktigste dokumentet for styringen av Sarpsborg kommune.

Årsbudsjett 2021 med handlingsplan 2021-2024 - PDF

Årsbudsjett 2020 med handlingsplan 2020-2023 - PDF

Årsbudsjett 2019 med handlingsplan 2019-2022 - PDF

Årsbudsjett 2018 med handlingsplan 2018-2021 - PDF

Årsbudsjett 2017 med handlingsplan 2017-2020 - PDF

Årsbudsjett 2016 med handlingsplan 2016-2019 - PDF

Årsbudsjett 2015 med handlingsplan 2015-2018 - PDF

Årsbudsjett 2014 med handlingsplan 2014-2017 - PDF

Årsbudsjett 2013 med handlingsplan 2013-2016 - PDF

Årsbudsjett 2012 med handlingsplan 2012-2015 - PDF

Årsrapport

Et år vil aldri forløpe seg akkurat som beskrevet i budsjettet. For at politikere og andre skal kunne få innsikt i hvordan året faktisk ble, utarbeides det etter årets slutt en årsrapport. Her beskrives både økonomiske og andre forhold.

Se årsrapporter her:

Årsrapportene blir laget ved årets slutt og beskriver kommunens utvikling det aktuelle året. Kommunedirektøren er ansvarlig for at disse rapportene utarbeides og forelegges bystyret. Sarpsborg kommune har et obligasjonslån som er notert på Nordic ABM og er derfor pliktig å offentliggjøre årsrapporter.

Årsrapport 2021 - PDF

Årsrapport 2020 - PDF

Årsrapport 2019 - PDF

Årsrapport 2018 - PDF

Årsrapport 2017 - PDF

Årsrapport 2016 - PDF

Årsrapport 2015 - PDF

Årsrapport 2014 - PDF

Årsrapport 2013 - PDF

Årsrapport 2012 - PDF

Årsrapport 2011 - PDF

Årsrapport 2010 - PDF

Finansrapporter

Se finansrapporter her:

I henhold til kommunens finansreglement skal rådmannen hvert tertial legge fram en rapport for bystyret som viser status for kommunens finansforvaltning.

Finansrapport 1. tertial 2021 - PDF 

Finansrapport 1. tertial 2020 - PDF

Finansrapport 2. tertial 2020 - PDF

Finansrapport 3. tertial 2020 - PDF

Finansrapport 1. tertial 2019 - PDF

Finansrapport 2. tertial 2019 - PDF

Finansrapport 3. tertial 2019 - PDF

Finansrapport 1. tertial 2018 - PDF

Finansrapport 2. tertial 2018 - PDF

Finansrapport 3. tertial 2018 - PDF

Finansrapport 2017 - PDF

Finansrapport 2016 - PDF

Finansrapport 2015 - PDF

Finansrapport 2014 - PDF

Finansrapport 2013 - PDF

Finansrapport 2012 - PDF

Finansrapport 2011 - PDF

Finansrapport 2010 - PDF

Tilstandsrapporter 

Se tilstandsrapporter her

Tilstandsrapportene blir laget to ganger i året, og gir en oversikt over hva kommunen arbeider med nå og hva som planlegges av aktiviteter fremover. Etter 3. tertial kommer årsrapporten. 

Tilstandsrapport 2. tertial 2021 - PDF

Tilstandsrapport 1. tertial 2021 - PDF

Tilstandsrapport 1. tertial 2020 - PDF

Tilstandsrapport 2. tertial 2020 - PDF

Tilstandsrapport 1. tertial 2019 - PDF

Tilstandsrapport 2. tertial 2019 - PDF

Tilstandsrapport 1. tertial 2018 - PDF

Tilstandsrapport 2. tertial 2018 - PDF

Tilstandsrapport 1. tertial 2017 - PDF

Tilstandsrapport 2. tertial 2017 - PDF

Tilstandsrapport 1. tertial 2016 - PDF

Tilstandsrapport 2. tertial 2016 - PDF

Tilstandsrapport 1. tertial 2015 - PDF

Tilstandsrapport 2. tertial 2015 - PDF

Tilstandsrapport 1. tertial 2014 - PDF

Tilstandsrapport 2. tertial 2014 - PDF

Tilstandsrapport 1. tertial 2013 - PDF

Tilstandsrapport 2. tertial 2013 - PDF

Tilstandsrapport 1. tertial 2012 - PDF

Tilstandsrapport 2. tertial 2012- PDF

Tilstandsrapport 1. tertial 2011 - PDF

Tilstandsrapport 2. tertial 2011 - PDF

Årsregnskap

Se årsregnskap her

Kommuner skal legge årsregnskapet sitt innen 15. februar, revisjonsberetningen skal være klar til 15. april og da går saken videre til kontrollutvalget som skal uttale seg i forhold til årsregnskapet.

Årsregnskap 2020 - PDF

Årsregnskap 2019 - etter endringer med revisors beretning 22.05.2020.pdf

Årsregnskap 2018 - PDF

Årsregnskap 2017 - PDF

Årsregnskap 2016 - PDF

Årsregnskap 2015 - PDF

Årsregnskap 2014 - PDF

Årsregnskap 2013 - PDF

Årsregnskap 2012 - PDF

Årsregnskap 2011 - PDF

Årsregnskap 2010 - PDF

Obligasjonslån

Sarpsborg kommune har tatt opp budsjettert låneopptak i obligasjonsmarkedet.

Obligasjonslånet er registrert i Verdipapirsentralen med ISIN NO0010729767 og vil bli tatt opp til notering på Nordic ABM fra 27.01.2015.

Se dokumentene for lånebeskrivelse og låneavtale her: