>Kommune- og fylkestingsvalg 2023

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kommune- og fylkestingsvalg 2023

Publisert: 19.10.2022 – Oppdatert: 22.03.2023

Valgdagen er 11. september 2023.

Informasjon om valget i Sarpsborg

Har du stemmerett ved årets valg?

Du har stemmerett dersom du:

  • Har fylt 18 år innen utgangen av valgåret
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  • Er statsborger i et annet nordisk land og registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

Du trenger ikke være norsk statsborger for å stemme ved kommune- og fylkestingsvalg.

Innlevering av listeforslag - informasjon til politiske partier

Alle politiske partier som vil stille liste til kommunestyrevalget må levere sitt forslag innen fredag 31. mars 2023 klokken 12.00. 

Listeforslaget kan leveres på papir eller elektronisk. Det er valgfritt om man ønsker å benytte seg av den elektroniske løsningen, eller om man heller vil levere listeforslaget på papir. Den elektroniske løsningen er opprettet for å gjøre prosessen enklere, men følger samme regelverk og fungerer på tilsvarende måte som papirløsningen. Dersom dere ønsker å levere elektronisk, gjør dere dette via Valgdirektoratets listeforslagsportal som finnes her: https://www.valg.no/om-valg/stille-til-valg/

Dersom dere ønsker å levere på papir, anbefaler vi at dere benytter vedlagte maler. Det er ikke et krav til at malene skal benyttes, men disse gjør det enkelt å oppfylle valglovens krav til et listeforslag. Bruk av malene letter også arbeidet med godkjenning av listeforslaget. Vi ber om at listeforslaget («Mal for listeforslag») med vedlegg («vedlegg A og B») sendes på e-post til postmottak@sarpsborg.com

Maler
Her har vi lastet opp relevante maler: 

 

Utfylling av listeforslag
Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2023 i Sarpsborg kommune. Dersom malen benyttes føres kandidatene som stiller til valg på førstesiden.
Husk å fylle ut begge sider på mal for listeforslag. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listen underskrives (se nedenfor om Underskrifter på listeforslag).

Kandidater og stemmetillegg
Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. Det kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til bystyret, med et tillegg av inntil seks andre navn.

Inntil 6 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift.

Identifisering av kandidatene
Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Sarpsborg kommune på valgdagen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Fødselsår

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 30 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 30 tegn skal forkortes og vises på stemmeseddelen. Dersom kandidaten har for- eller mellomnavn som ikke skal stå på stemmeseddelen, tas dette bort fra listeforslaget.

Ved fare for forveksling av personer skal stilling og/eller bosted oppgis. Det er ellers opp til forslagsstiller om stilling og/eller bosted føres på lista, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen (maksimalt 25 tegn inklusivt mellomrom). Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Kontaktinformasjon til alle kandidatene på lista føres på vedlegg A.

Underskrifter på listeforslag
På malens andre side skal listeforslaget underskrives. Den som underskriver må føre opp:

  • Fullstendig navn
  • Bostedsadresse med postnummer
  • Fødselsdato
  • Signatur

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

Disse partiene kan benytte listeforslagsmal etter forenklet regelverk
For registrerte parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet ("forenklet modell") ved forrige stortingsvalg kreves underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder. Underskrifter må stå på samme ark som listeforslaget for å være gyldig. Bruk derfor tosidig utskrift når du skriver ut malen.

Disse partiene kan benytte listeforslagsmal for partier som må samle inn underskrifter
For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell" kreves underskrift av 300 personer med stemmerett i kommunen. Det er i malen kun plass til 13 underskrifter, og det må derfor trykkes opp flere eksemplarer slik at det totalt er plass til 300 underskrifter. Vi anbefaler at det samles inn noen flere underskrifter enn minstekravet, siden enkelte kan bli underkjent fordi de ikke har stemmerett i kommunen. Det er viktig at listekandidatene står oppført på alle eksemplarene for at underskriftene skal kunne godkjennes. Det er ikke noe absolutt krav om at alle kandidatnavnene står oppført på det listeforslaget det blir skrevet under på. Listeforslaget må imidlertid som et minimum inneholde ett kandidatnavn før noen kan signere på den, da det ellers ikke kan sies å utgjøre et listeforslag.

Tillitsvalgt for listeforslaget
Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant (Vedlegg B) blant dem som har underskrevet forslaget. Før opp «tillitsvalgt», eller «vara» ved navnet til vedkommende. Dette bør være de to øverste underskriftene. Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget.

Dersom flere underskrivere skal fungere som et tillitsutvalg, med mulighet til å trekke tilbake listeforslag, bør dette også oppgis i listeforslaget. Kontaktopplysninger til de tillitsvalgte bør oppgis.

Frist for å trekke tilbake listeforslag er 20. april 2023.

Frist for valgstyret til å godkjenne en valgliste er 1. juni 2023.

Innkomne listeforslag til offentlig ettersyn. (Oppdatert 22.03.23)

Nedenfor publiseres innkomne listeforslag fortløpende.

Valgstyret skal godkjenne endelig valgliste innen 1. juni 2023, det kan derfor bli endringer fram til denne dato.

Listeforslag Fremskrittspartiet.pdf

Listeforslag Høyre.pdf

Listeforslag Kristelig Folkeparti.pdf

Listeforslag Liberalistene.pdf

Listeforslag Rødt.pdf

Listeforslag Sammen For Sarpsborg.pdf

Listeforslag Senterpartiet.pdf

Listeforslag Venstre.pdf

Valgansvarlig Sarpsborg kommune

Ved behov for ytterligere informasjon om gjennomføring av valget i Sarpsborg, kontakt:

Ida Odsæter

mobil: 951 44 958