>-En vanskelig økonomisk situasjon

Innhold

Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

-En vanskelig økonomisk situasjon

Publisert: 02.11.2023

Kommunedirektøren har lagt fram forslag til budsjett for 2024. -Det er omstillinger som er nøkkelen for å forbedre kommuneøkonomien, sier Turid Stubø Johnsen.

Budsjett og handlingsprogram legger rammer for driften for de neste fire årene. Kommunedirektøren mener at Sarpsborg er i en vanskelig økonomisk situasjon, og peker på behovet for omstilling for at det skal bli bedre på sikt.

- Prioriteringene vi gjør i dag, er helt avgjørende for at innbyggerne skal kunne stole på at kommunen kan gi gode tjenester også i framtida.

I forslaget legger kommunedirektøren vekt på at noen områder må prioriteres og skjermes fra kutt. Det er forebygging blant barn og unge, bidra til verdiskaping gjennom mer tilrettelegging for næringsutvikling, og tiltak for bedre beredskap på flere områder.

- Jeg vil ikke kalle det satsinger, men disse områdene mener jeg at vi må prioritere høyere for å redusere utgiftene i framtida, forklarer Stubø Johnsen.

Hovedprioriteringer

Forebyggende tiltak for barn og unge er blant annet mer penger til helsesykepleiere, ny ungdomskontakt, finansiering av et eget team for barn og unge hos Kompetansesenter rus og psykisk helse, merinvesteringer i skoler, opplæringsarena for unge lyd- og lysteknikere på Sarpsborg scene, mer vedlikehold av lekeplasser, og andre mindre tiltak.

For å fremme næringsutvikling er det satt av økte ressurser til næringsarbeid i kommunen, med ett årsverk. Kommunen ønsker å ta en mer aktiv rolle i å støtte oppstartsbedrifter og utvikling av bedrifter gjennom en partnerskapsavtale med Spin-Sarpsborg innovasjon. Eiendomsskatten holdes uendret, og justeres heller ikke i takt med generell prisvekst. Dette er et bidrag til å holde skatte- og avgiftstrykket nede for næringslivet. Samferdsel er et annet viktig område for næringslivet i Sarpsborg. Gjennom Bypakka legges det opp til investeringer i en rekke mindre samferdselstiltak.

Det er nødvendig å prioritere beredskap på flere områder for å være forberedt på alvorlige hendelser. Erosjonsområdene i kommunen skal kartlegges bedre for økt sikkerhet mot skred, vannforvalter som blant annet skal jobbe med håndtering av overvann, arbeidet med informasjonssikkerhet blir styrket og det skal etableres en kommunal beredskapsreserve.

Må gjennomføre store innsparinger

Budsjettet legger opp til totale innsparinger på 200 mill. kr i 2024. I 2025 øker innsparingen til ytterligere 255 mill.kr. Innsparingene tas først og fremst der Sarpsborg kommune har et høyere kostnadsnivå enn sammenlignbare kommuner, eller der hvor det er et potensiale for innsparing.

- Vi er en lavinntektskommune, og har ikke råd til å bruke mer penger på tjenestene våre enn andre kommuner hvis vi skal lykkes med å få en mer bærekraftig økonomi, sier kommunedirektøren.

Foreslår å legge ned 35 sykehjemsplasser

Budsjettet inneholder vesentlige kutt i tjenestetilbudet. Sarpsborg har betydelig flere sykehjemsplasser enn sammenlignbare kommuner, og må redusere for å ha økonomisk handlingsrom for å prioritere andre områder. Det foreslås å legge ned 35 sykehjemsplasser på Tingvoll. Det gir en innsparing på rundt 25 millioner kroner. 21 plasser ble lagt ned i sommer, etter at det ble vedtatt i budsjettet for 2023.

Kommunedirektøren vil starte forhandlinger med tillitsvalgte om arbeidstidsordningen for virksomhetene i pleie og omsorg.

- Den arbeidstidsordningen som vi har i dag, er for kostbar for oss, og jeg ønsker at vi forhandler oss fram til en ny avtale som ivaretar fordelene med årsturnus for medarbeiderne, men som koster mindre enn dagens ordning.

Det er forutsatt en innsparing ved å endre arbeidstidsordningen på 18,5 mill kr i 2024, og 22 mill kr fra 2025.

Det er også foreslått å legge ned områdebibliotekene i Tune og Skjeberg, slik at bemanningen kan flyttes til det nye hovedbiblioteket når det åpner i løpet av 2024.

Ingen skolenedleggelser

Ingen skoler eller barnehager er foreslått nedlagt i forbindelse med budsjettet. Kommunen jobber med en plan for kapasitet og struktur i oppvekstsektoren. Målet med planarbeidet er en skolestruktur som i størst mulig grad er i tråd med de framtidige behovene i Sarpsborg. Planen skal legges fram i 2024, og behandles politisk.

Skolene skal tilpasse bemanningen til lærernorm, og spesialundervisningen skal organiseres mer i grupper. Det er budsjettert med en innsparing på 15 mill. kr totalt for disse tiltakene.

Økning i kommunale avgifter

Kommunedirektøren foreslår en økning på 21,6% i de kommunale avgiftene for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF). For en standard bolig uten vannmåler som får stipulert forbruk på 200 kubikkmeter er økningen på om lag 4000 kroner i året. Dersom man bruker mindre vann får man lavere gebyr både for vann og avløp.

- Det er renteøkning, og bygging av nytt renseanlegg som gjør økningen i gebyrene høyere enn vi anslo i fjor, forklarer Stubø Johnsen.

Lavere energipriser har redusert kostnadene til VARF med 11 mill. kr sammenlignet med budsjettet for 2023. Matavfallsinnsamling er 5 mill. kr billigere enn beregnet.

Krevende betingelser

Kommunedirektøren trakk også fram at måten staten fordeler penger mellom norske kommuner, rammer Sarpsborg på en helt urimelig måte. Det fører til at tjenestetilbudet til sarpingene blir dårligere, investeringene blir mindre og skatter og avgifter er høyere enn de ellers ville ha vært.

- Vi skal drive så effektivt og godt som mulig. Vi skal klare å dreie tjenestene våre og løse oppgavene på en annen måte enn i dag, slik at de blir mer framtidsretta og mindre ressurskrevende, avslutter Turid Stubø Johnsen.

Her finner du kommunedirektørens budsjettforslag

Presentasjon av budsjettforslaget

Se sendingen av presentasjonen i reprise.