>-Et skritt i riktig retning

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

-Et skritt i riktig retning

Publisert: 15.05.2024

Regjeringa har lagt fram forslag til nytt inntektssystem. Det innebærer at Sarpsborg får 56 mill kr mer i 2025.

For ordfører Magnus Arnesen og kommunedirektør Turid Stubø Johnsen har ventet lenge på at den 14. mai skulle komme. Regjeringa har annonsert at denne dagen skal de fortelle om hvilke endringer som de vil foreslå i kommunenes inntektssystem.

-Inntektssystemet er grunnlaget for økonomien vår og tjenestene vi gir til innbyggerne. Det avgjør hvor store overføringer vi får, sier kommunedirektøren.

Hva er inntektssystemet?

Inntektssystemet skal kompensere for ulikheter mellom kommunene, slik at forutsetningene for å gi innbyggerne like gode tjenester i hele landet skal være til stede. Inntektssystemet består av tre deler. Det ene er skatteutjevningsordningen som omfordeler inntekts- og formuesskatt slik at de kommunene som har høye skatteinntekter, må dele noen av disse med de kommunen som har lavere skatteinntekter.

Den andre delen er utgiftsutjevningen, som bygger på en beregning av kommunenes utgiftsbehov utfra alderssammensetning og sosioøkonomiske forhold. I tillegg vektlegges også kommunens geografi. Kommunene som har et behov per innbygger over landsgjennomsnittet, får et tillegg i sitt rammetilskudd. Dette blir i sin helhet finansiert gjennom tilsvarende trekk i rammetilskuddet fra kommuner med lavere behov enn landsgjennomsnittet.

Den tredje delen av inntektssystemet er tilskuddsordninger, som til kommuner i Nord-Norge og storbyene.

Sarpsborg er en kommune med skatteinntekter under gjennomsnittet. Derfor får vi kompensert en del av forskjellen i skatteinntekter mellom oss og andre kommuner. Kommunen har også store levekårsutfordringer. De gir kommunen høyere kostnader enn andre kommuner når vi skal levere tjenester til innbyggerne våre. En større andel går på sosialhjelp, trenger mer helsetjenester eller spesialundervisning i skolen.

Forbedringer, men ikke nok

Forslaget innebærer at Sarpsborg får 56 mill kr mer i 2025. 37 mill kr kommer som følge av de foreslåtte endringene i inntektssystemet. I tillegg får Sarpsborg 19 millioner kroner mer som følge av at det blir lagt mer penger inn i ordningen.

- Forslaget til nytt inntektssystem anerkjenner at mange kommuner har vært systematisk underfinansiert i lang tid. Det er bra at regjeringa innser at dette setter kommunen i fare for ikke å kunne levere grunnleggende velferdstjenester, og tilfører mer penger i ordningen, forklarer Magnus Arnesen.

Regjeringa tar også viktige grep når de omfordeler midler fra skattesterke til skattesvake kommuner. Likevel mener ordføreren at er det ikke nok.

- Forskjellen mellom rike og fattige kommuner vil fortsatt øke. Derfor mener vi at dette systemet må reformeres. Når Stortinget skal behandle inntektssystemet de neste ukene, forventer vi derfor at de vil gå inn for en ny gjennomgang slik at kommunene kan sikres en langsiktig finansiering for at alle innbyggere skal være trygge på å kunne få likeverdige tjenester uansett hvilken kommune de bor i, forklarer han.

Store omstillinger

- Jeg er glad for at vi kommer bedre ut i forslaget til nytt inntektssystem enn vi fryktet. 56 millioner kroner mer å rutte med i 2025 er bra. Men det monner på langt nær nok. Omstillingen vi står i må fortsette, sier kommunedirektøren.

Sarpsborg må forberede seg på å møte framtidas utfordringer gjennom å bruke ressursene våre på en bedre måte enn i dag. Det innebærer smertefulle kutt slik at de driftsutgiftene reduseres og blir på samme nivå som de budsjetterte inntektene. Hun forklarer videre at omstillingen fører med seg mange vanskelige prioriteringer og endringer. - Tiltakene er nøye utredet og vurdert. De tar utgangspunkt i hvilke områder vi bruker mer ressurser enn sammenlignbare kommuner

Det er viktig å stå sammen

Kommunedirektøren trekker særlig fram at det har vært gjort et langsiktig arbeid for å oppnå de endringene i inntektssystemet som nå er forslått.

- Jeg synes det er viktig å merke seg at den jobben som har vært gjort over lang tid, gir resultater. Sammen med andre lavinntektskommuner har vi lyktes med å synliggjøre hvor stor forskjell det er i det økonomiske handlingsrommet mellom skattesterke og skattesvake kommuner.

Kommunedirektøren forteller at de vil jobbe videre med en felles høringsuttalelse til Stortinget.

Se også Sarpsborg kommune krever mer omfordeling av skatteinntekter