>Tiltakspakke for å styrke fastlegeordningen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tiltakspakke for å styrke fastlegeordningen

Publisert: 11.04.2023

-Vi må sikre at sarpingene får almennlegetjenestene de har bruk for, sier helsesjef Karianne Bergman. Kommunedirektøren mener det er behov for både ikke-økonomiske og økonomiske tiltak for å styrke fastlegeordningen i Sarpsborg allerede i 2023.

Arbeidsbelastningen for fastlegene er stor. Samhandlingsreformen med økte oppgaver ut mot kommunene, e-korrespondanse, størrelsen på pasientlister, belastning ved pålagte legevakter, økonomisk risiko og utfordring med å skaffe vikarer, er noen av utfordringene fastlegene står overfor.

For et drøyt år siden startet derfor arbeidet med en lokal fastlegestrategi, hvor Sarpsborg kommune i samarbeid med representanter for fastlegene har sett på utfordringer og behov for tiltak lokalt, nettopp for å bidra til en stabil og god fastlegedekning i årene fremover. Nå er strategien klar, og skal til politisk behandling denne våren.

Prioriterte tiltak

Kommunedirektøren anbefaler å iverksette følgende tiltak i 2023:

  • Rekrutteringstilskudd
  • Kommunalt ansatt vikar
  • Kompensasjon ved fraværsdekning utover kollegial fraværsdekning
  • 60 % praksiskompensasjon for fravær ved egen eller barns sykdom i inntil 10 dager
  • 60 % praksiskompensasjon for fravær til kurs for spesialister i inntil 10 dager
  • Ansettelse av praksiskonsulent
  • Møtekompensasjon

Kommunedirektøren vil prioritere målrettede tiltak for å fremme rekruttering, og bidra til flere søkere når fastleger ønsker å selge sine lister. I strategien er det også lagt vekt på tiltak som reduserer arbeidsbelastningen, og som gir bedre løsninger ved sykdom eller annet fravær for legene.

Her er fastlegestrategi for Sarpsborg kommune

Fastlegestrategien skal behandles av Utvalg for velferd og folkehelse 18. april, formannskapet 27. april, og sluttbehandles av bystyret 11. mai.

-Statens ansvar

Regjeringen har varslet en økning i basistilskuddet til fastlegene fra 1. mai i år. Kommunedirektøren i Sarpsborg anbefaler ikke å øke basistilskuddet for fastlegene i Sarpsborg i tillegg.

-Finansieringen er et statlig ansvar det vil fort medføre en uheldig konkurranse mellom kommunene, forklarer helsesjef Karianne Jenseg Bergman.

-Det er viktig å videreføre samarbeidet med nabokommunene for å kunne tilby fastlegene så like betingelser som mulig, uansett hvilken kommune de hører til.

Hovedlinjen i kommunens fastlegestrategi er å følge nasjonale føringer. I strategien er det lagt til grunn at finansieringen av fastlegeordningen er statens ansvar, men at tiltakene nasjonalt i dag ikke er tilstrekkelig for å stabilisere ordningen. 

-Vi ser at det er behov for å supplere de nasjonale tiltakene for å stabilisere fastlegeordningen lokalt slik situasjonen er i dag, forklarer helsesjefen.

Nye nasjonale tiltak vil bli vurdert i statsbudsjettet for 2024. I strategien foreslås derfor at lokale tiltak skal gjelde for 2023. Eventuelle tiltak etter 2023 må vurderes når statsbudsjettet er vedtatt.

Behov for flere leger

Mye har forandret seg siden fastlegeordningen ble innført, og tiltakene i regjeringens handlingsplan 2020-2024 som er prøvd ut så langt har ikke hatt god nok effekt. Det er nasjonale utfordringer med fastlegeordningen, og de kan ikke løses av kommunene alene. 

Mange kommuner har i påvente av nasjonale tiltak, innført egne tiltak for å rekruttere og beholde fastleger. Det har i mange tilfeller handlet om tiltak for å løse akutte utfordringer for å beholde og rekruttere fastleger. Det gjelder også i Sarpsborg.

I 2022 ble det gjort flere tiltak lokalt først og fremst for å rekruttere i ledige stillinger. Det ga en god effekt hvor alle fastlegehjemlene ble besatt. Likevel har legene hatt fulle lister, og til tider har det ikke vært noen ledige listeplasser i kommunen. Mange fastleger i kommunen har en høy arbeidsbelastning. Det medfører økt risiko for ønske om å bytte arbeid og behov for å redusere listestørrelse.

-Vi trenger flere fastleger for å sikre befolkningens behov for legetjenester, sier Bergman.

Sarpsborg kommune: Vil beholde avtale med Tune legesenter

Sarpsborg kommune: Slik jobbes det med fastlegeordningen

-Vi jobber intenst med å sikre innbyggerne våre gode fastlegetjenester. Vi har fått mange gode forslag også fra fastlegene selv. Hele listen med alle tiltak som ble vurdert er gjennomgått med representant utpekt av fastlegene, og i det formelle samarbeidsorganet mellom kommunen og fastlegene. Alle tiltak har vært med i vurderingen av hvilke tiltak vi skal satse på i Sarpsborg fremover, sier Karianne J. Bergman.