>Planlegger å selge kommunale boliger

Innhold

Robin Brynhildsen, temaleder bolig Sarpsborg kommune

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Planlegger å selge kommunale boliger

Publisert: 22.09.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Behovene til de som leier kommunale boliger er i endring. Derfor planlegger kommunen å selge mange av boligene, og inngå avtaler med utbyggere om såkalte tilvisningsavtaler for de som ikke vil eller kan kjøpe bolig.

- Ambisjonene er fortsatt de samme. Innbyggere i Sarpsborg skal bo trygt og godt. Kommunen skal tilrettelegge for at alle skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig. Vi ønsker også at flere skal kunne eie egen bolig, sier Robin Brynildsen, teamleder bolig i Sarpsborg kommune.

Endrede behov

Sarpsborg kommune taper relativt mye penger på sin boligmasse, sammenlignet med andre kommuner. Dette var bakteppet for at det ble satt i gang et kartleggingsarbeid av de kommunale boligene. Det har over mange år blitt kjøpt inn boliger etter hvert som behov har oppstått. Behovene har endret seg over tid, og en gjennomgang av boligmassen viser at en del av de boligene kommunen disponerer, ikke leies ut. Boligporteføljen har et stort antall ettroms leiligheter. De som trenger bolig, er ofte familier med behov for større plass.

- Dette har ført til at kommunen har måtte leie inn boliger i tillegg til de vi eier, slik at vi har boliger som dekker leietakernes behov, forklarer Brynildsen.

Basert på de funn som er gjort i kartleggingen anbefales følgende tiltak:

Redusere antall innleide boliger

Kommunen leide i 2020 inn 45 boliger. Det er mulig å avslutte leieforholdet for 20 boliger innen utgangen av 2023. Resterende antall innleide boliger må kommunen vente med å si opp fordi kommunen ikke har denne type bolig i sin boligportefølje i dag. Underskuddet på utleieregnskapet for de innleide boligene var i 2020 på 1,3 mill. kr. Dette vil bortfalle når alle leieforhold er avsluttet.

Redusere antall eide boliger

Et av målene med arbeidet er å redusere antall boliger fra 495 til 100. Boligmassen vil måtte selges gradvis og det foreslås salg over en periode på 8 år. Så langt det er mulig skal de som i dag leier boligen gis mulighet til å kjøpe denne. Brukergruppenes behov skal styre hvilke boliger kommunen til enhver tid skal disponere. Kommunen må sitte igjen med boliger som dekker det faktiske behov hos brukergruppene

Øke antall tilvisningsavtaler

Faktagrunnlaget som er utarbeidet viser at tilvisningsavtaler er det billigste alternativet. Tilvisningsavtaler er anbefalt brukt av nasjonale myndigheter. Dreiningen mot tilvisningsavtaler må skje gradvis og i takt med salget, ettersom en økning i antall avtaler krever utbygging.

Tilvisningsavtaler

Kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet viser at det klart billigste alternativet for kommunen er tilvisningsavtaler. En tilvisningsavtale er en avtale mellom kommunen og aktører som eier, forvalter og leier ut boliger hvor kommunen får tilvisningsrett til 40% av alle boligene i prosjektet. Tilvisningsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen, men den som søker bolig inngår leiekontrakt med boligeieren, og ikke kommunen.

- Det er viktig å understreke at selv om vi ønsker å selge en rekke kommunale boliger de neste årene, så er det ikke slik at de som leier en bolig i dag, må flytte. Vi mener at en god del kan ha mulighet til å kjøpe boligen av kommunen, hvis de vil fortsette å bo på samme sted. De kan også velge å fortsette leieforholdet i den samme boligen, eller at de kan velge å inngå tilvisningsavtale om en annen bolig.

Boliger i bofellesskap er ikke berørt av denne endringen.

Store inntekter

Kartleggingen viser at salg av boliger i en 8 årsperiode kan gi en inntekt på i størrelsesorden 700 - 900 mill. kr. Inntekter fra salg av boliger skal føres i investeringsregnskapet. Disse inntektene kan brukes til å finansiere investeringer og erstatte avsetninger til investeringer i driftsbudsjettet.

En del av de som i dag leier kommunale boliger kan gå fra å leie til eie. Det kan det føre til at kommunen bør ta opp et større lån til formidlingslån /startlån. Hvor stort dette lånet bør være, vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2023.

- Det er med andre ord både et stort økonomisk gevinstpotensial ved å legge om boligforvaltningen. I tillegg vil salg av boligene gi oss inntekter som kan bidra med å finansiere andre investeringer, og frigi driftsmidler ved lavere avsetninger i budsjettet, sier virksomhetsleder økonomi, Hilde Lind.

Les saksframlegg om kommunale boliger