>Så vidt i pluss

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Så vidt i pluss

Publisert: 15.02.2024

Årsresultatet for 2023 viser et overskudd på 13,8 millioner for Sarpsborg kommune. – Jeg er lettet over at vi unngår et underskudd og måtte bruke av fond. Men drifta går fremdeles i underskudd, og vi må fortsatt omstille oss, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Kommunedirektøren presenterte et årsresultat på 13,8 millioner for 2023 for formannskapet torsdag. Det var budsjettert med et merforbruk på 49,5 mill kr.
- Vi har fått mer skatteinntekter enn vi la til grunn i budsjettet for 2023. Dette er det som i hovedsak gjør at vi har et positivt årsresultat, forklarer kommunedirektøren.

Tett oppfølging

Sammenlignet med de prognosene som ble lagt til grunn i oktober, har også virksomhetene i kommunen en litt bedre økonomiske resultater enn forventet. De er imidlertid blitt styrket med ca. 110 mill. kr i løpet av året på grunn av behov som ikke har vært forutsatt i budsjettet. Ved årsslutt har virksomhetene ca 20 mill kr i mindreforbruk enn budsjettert.

Det har vært tett oppfølging av kommunens krevende økonomiske situasjon i året som har gått. Politikerne har fått jevnlige rapporter om utviklingen i tillegg til at de har behandlet tertialrapport to ganger. Virksomhetene har også tett oppfølging av sin økonomi gjennom året.

- Det er svært utfordrende, men helt nødvendig å holde et stramt grep om økonomien, og fortsette arbeidet med omstilling i 2024. Vi vet at det er tøffe innsparinger i inneværende års budsjett, mener Turid Stubø Johnsen. – Det er tegn på at utviklingen går riktig vei. Mange virksomheter klarer å holde budsjettene sine.

Årsrapporten kommer til våren

Årsresultatet er nettopp blitt klart, og regnskapet til kommunen skal nå revideres. Etter at revisor har gått gjennom tallene, vil bystyret vil få årsrapporten til behandling i mai. Der vil det komme fram mer informasjon og detaljer om den økonomiske utviklingen i 2023.

Burde hatt over 100 mill kr mer

Kommunen har et mål om at årsresultatet skal utgjøre 1,75% av samlet netto driftsresultat. For 2023 ville det innebært at kommunen skulle hatt 101,5 mill. kr i årsresultat. Måltallet er satt for at kommunen skal ha egenkapital til investeringer, eller sikkerhet når det oppstår uventa endinger i inntekter eller utgifter, og være godt forberedt på framtiden. Driftsresultatet på 13,8 mill. kr utgjør 0,2 % av samla driftsinntekter.