>Seminar om Skagerrakbanen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Seminar om Skagerrakbanen

Publisert: 13.10.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Torsdag var det seminar for bystyrepolitikerne om utviklingsprosjektet Skagerrakbanen.

Her kan du se hele seminaret på video.

I 2020 ble Sarpsborg kommune spurt av Uddevalla kommune på vegne av Konsortium Transportkorridor Skagerrak om å delta i utviklingen av «Transportkorridoren Skagerrak». Dette prosjektet handler om å utvikle en ny jernbaneforbindelse mellom Østfold og Bohuslän på svensk side, og et mål om å etablere en høyhastighetsbane mellom Oslo og Gøteborg, og høyhastighetsbane mellom Oslo-København og Hamburg. En effektiv godskorridor, der toget tar en betydelig større andel av godset som i dag transporteres på vei, er også en del av konseptet.

I tillegg til Sarpsborg ble også kommunene Halden, Indre Østfold og Nordre Follo på norsk side forespurt om å delta i utviklingen av transportkorridoren. Det er etablert en arbeidsgruppe med representanter fra kommunene.

Ikke prioritert nasjonalt

Prosjektet med Skagerrakbanen er ikke prioritert av noen av de nasjonale transportmyndighetene. Det innebærer at det finansielle ansvaret for videre planlegging inntil videre må dekkes av Skagerrakbanan AB. Fra prosjekts side er det et ønske om at kommunene skal ta ansvar for å fastsette stasjonsplassering og linjeføringen gjennom den enkelte kommune. Det stilles strenge krav til slik planlegging i Norge med vurdering av konsept og konsekvenser, andre utredninger og medvirkningsprosesser. Arbeidet er med andre ord svært omfattende og kostnadskrevende.

På seminaret fikk bystyret en oppdatert status for arbeidet med Skagerrakbanen-prosjektet. Prosjektleder for Skagerrakbanen Anders Brunberg, sekretariatsleder Grensekomiteen Värmland-Østfold Alf Johansen og jernbaneingeniør Per Corshammar orienterte. Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen forklarte kommunens rolle i de ulike fasene av et slikt utviklingsprosjekt.

Kommentarer og spørsmål

Bystyrets representanter fikk anledning til å kommentere og stille spørsmål. Du kan se alle spørsmålene og svarene på denne videoen.

Alf Johansen fra Grensekomiteen Värmland-Østfold fortalte at de nå anbefaler et alternativ der banen går mellom Halden, via Rakkestad og Mysen til Askim, med et sidespor til Sarpsborg. Dette innebærer i så fall at banen ikke kommer til å gå gjennom kommunen og at det ikke blir stasjon i Sarpsborg. Dette skapte stor oppmerksomhet. Flere av politikerne uttrykte misnøye med en slik løsning.

Dette har kommunen gjort

Første gang bystyret behandlet saken var i mars 2021. Her ble vedtaket:

1. Sarpsborg kommune er positive til høyhastighetsbane Oslo – Gøteborg, herunder stasjonsplassering i kommunen.

2. Sarpsborg kommune går i dialog med Transportkorridor Skagerrak PSC for å få informasjon om prosjektet i samarbeid med tilstøtende kommuner som er positive.

3. Eventuelle økonomiske forpliktelser fra Sarpsborg kommune må behandles i senere sak. Sarpsborg kommune forbeholder seg retten til på senere tidspunkt og med økt kunnskapsgrunnlag å gjøre nye vedtak i saken.

4. Sarpsborg bystyre ber kommunedirektøren sende en henvendelse til samferdselsministeren der vi ber om at det blir igangsatt en mulighetsstudie for flere alternativer for grensekryssende høyhastighetsbane gjennom Østfold/Sarpsborg, herunder prosjektet Skagerrakbanen PSC.

5. Sarpsborg kommune henvender seg til nasjonale myndigheter med oppfordring om offentlig deltakelse i prosjektet Skagerrakbanen.

I mars i år behandlet formannskapet saken og la oppstartsnotatet til grunn for det videre arbeidet.

Formannskapet behandlet saken på nytt i september og fattet dette vedtaket: Underveismeldingen legges til grunn for det videre arbeidet sammen med bystyrets vedtak av 04.03.2021. Dette innebærer at Sarpsborg kommune ikke igangsetter planlegging uten at det foreligger et statlig forankret initiativ. Kommunedirektøren fortsetter samarbeidet med de øvrige kommunene med sikte på en felles holdning til den videre prosessen. Kommunedirektøren kommer tilbake med ny underveismelding til formannskapet dersom det skjer en utvikling i saken.