>Slik jobbes det med fastlegeordningen

Innhold

Karianne J Bergman (foto: Ole Christian Foss)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Slik jobbes det med fastlegeordningen

Publisert: 22.03.2023

54 fastleger fordelt på 20 kontorer jobber i dag i Sarpsborg kommune, og om kort tid skal en ny strategi for å styrke fastlegeordningen være klar.

-Det viktigste for kommunen er å sikre at innbyggerne våre får de nødvendige almennlegetjenestene de har behov for, det er en viktig oppgave kommunen har, sier helsesjef Karianne Jenseg Bergman.

Det er nasjonale utfordringer med fastlegeordningen.
Arbeidet for å ivareta fastlegeordningen til innbyggerne har pågått i flere år. Sarpsborg har i likhet med mange andre kommuner i påvente av nasjonale tiltak, vært nødt til å igangsette tiltak for å rekruttere og beholde fastleger.

Økt belastning

Stor arbeidsbelastning for fastlegene, flere utskiftninger av leger, størrelse på pasientlister, belastning ved pålagte legevakter, økonomisk risiko og utfordringer med å skaffe vikarer, er noen av utfordringene legene står ovenfor.

-Samhandlingsreformen fører til flere oppgaver for kommunene. Sykehusoppholdene blir kortere og vi har flere syke pasienter som bor hjemme. I tillegg har det vært en eksplosjon i elektroniske meldinger som skal følges opp, og økte krav fra blant annet NAV, skoler, forsikringsselskap, barnevern og spesialisthelsetjenesten øker arbeidsmengden, forklarer Jenseg Bergman.

Det er behov for flere leger inn i ordningen for å avlaste de som allerede er der.
- En stor utfordring er mangel på leger som er ferdige med sin LIS1-periode, det vil si tidligere turnuskandidat. Mange leger tar vikariater og jobber nå lenge før de får LIS1, men kan kun jobbe i kommunen i ett år og kan ikke ansettes i faste stillinger.

Helsesjefen viser til at de trenger flere leger som er klare for å gå inn i fastlegestillinger.

-Dette krever nasjonale tiltak og kan ikke løses av kommunene, sier hun.  

Sist uke ble det klart at basistilskuddet, det vil si driftstilskuddet til fastlegene som skal dekke løpende utgifter, endres nasjonalt fra 1. mai i år. Da blir ikke lenger tilskuddet kun fordelt ut fra hvor mange pasienter legen har på listen, men beregnes ut fra blant annet kjønn, alder, og pasientens behov for legetjenester. Det gis for eksempel mer i tilskudd for pasienter som har behov for mer oppfølging og også ut fra utdanningsnivået i kommunen, og dette påvirker også legene lokalt.

Mange ulike tiltak

Mange kommuner har innført egne tiltak for å sikre fastlegedekning, også i Sarpsborg hvor det har vært utskiftning i 30 prosent av legekorpset siden 2018. Egne leger i nattevaktstillinger på legevakta og beredskapsvakt på kommunalt legekontor på dagtid, er tidligere innført for å redusere belastningen på fastleger som må ta vakter på legevakta på toppen av sin vanlige jobb. Videre er det nå kommunale leger på sykehjem, helsehus, helsestasjon og skolehelsetjeneste og i flyktninghelsetjenesten.

Siden 2021 har det blitt det gjort flere akutte tiltak for å løse utfordringene med å ha god nok fastlegedekning i Sarpsborg. Blant annet ble det opprettet to nye legehjemler, gitt rekrutteringstilskudd, og Solbyen legesenter har startet opp.

Ved årsskiftet var det ingen ledige legehjemler i Sarpsborg. 48 av fastlegene i Sarpsborg er privatpraktiserende. Seks fastleger er kommunalt ansatte fordelt på Lilletorget og Solbyen legesenter. Sistnevnte startet i januar, og er et tiltak for å øke kapasiteten i fastlegeordningen, ta imot pasienter uten egen fastlege, avlaste leger som vil redusere pasientlistene, samt være et alternativ til de som vil være kommunalt ansatt og ikke drive sin egen næringsvirksomhet.

Skal til politisk behandling

Arbeidet med å utarbeide den nye fastlegestrategien startet for fullt i fjor. Fastlegene er representert og deltar i arbeidet, og det er blant annet gjennomført workshop, hentet inn erfaringer og sett til andre kommuner.
Samtidig er kommunen i en krevende økonomisk situasjon, og skal gjennomføre en rekke omstillinger og kutt de kommende årene. Vedtaket om å si opp en LIS1-avtale medførte at tre fastleger leverte inn oppsigelse i protest, og etter et møte sist uke har en rekke lokale fastleger stilt seg bak en liste med tiltak de i tillegg ønsker gjennomført.

Se også: Vil beholde avtale med Tune legesenter

-Alle forslagene til tiltak som fastlegene kom med, er med i vurderingen av hvilke tiltak Sarpsborg kommune bør satse på i fastlegestrategien vi jobber med. Sammen med fastlegenes representant skal vi nå i sluttfasen med strategien prioritere forslagene til tiltak, og vi må se hva som bør gjøres lokalt ut fra hva som er utfordringene i Sarpsborg i sammenheng med hva som skjer nasjonalt, sier Jenseg Bergman.

Strategien skal til politisk behandling i april, og sluttbehandles i bystyret 13. mai.
-Vi ønsker å beholde alle fastlegene våre. Å sikre en trygg og stabil almennlegetjeneste for innbyggerne er noe vi tar på alvor, sier Jenseg Bergman.