Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vedtekter kommunale barnehager i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtekter kommunale barnehager i Sarpsborg

06.01.2020

Vedtatt i bystyret 26.09.2019

§ 1 Lovverk

Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager med forskrifter, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og de av departementenes til enhver tid fastsatte forskrifter, kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

§ 2 Formål

Barnehagelovens § 1, slår fast barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag:

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i
kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.»

§ 3 Eierforhold

Sarpsborg kommune er eier av de kommunale barnehagene, og kommunedirektøren er ansvarlig for at driften er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og vedtekter.

§ 4 Leke- og oppholdsareal inne og ute

Departementets veiledende norm for arealkrav i barnehagene settes som normal norm for de kommunale barnehagene i Sarpsborg.

Krav til nette leke- og oppholdsareal inne:

 • 4 m2 for barn over 3 år
 • 5,3 m2 for barn under 3 år.
 • 3,5 m2 for barn over 3 år i naturgruppe, når barnehagen har tilrettelagt for tilhold utenfor barnehagen

Krav til leke- og oppholdsareal ute:

 • Ca 6 ganger leke- og oppholdsareal inne

§ 5 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Eier kan delta i samarbeidsutvalget etter eget ønske. Foreldre og ansatte skal være likt representert, mens eier kan velge å delta med færre representanter.

§ 6 Opptaksmyndighet

Opptak av barn foretas av kommunedirektøren, med bakgrunn i opptakskriteriene og i samarbeid med leder for den enkelte barnehage.

Søker kan, med hjemmel i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage, klage dersom de verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagen skal rettes til kommunedirektøren og behandles endelig i kommunens klagenemd.

§ 7 Opptakskriterier

Alle barn i førskolealder kan søke opptak i barnehage. Barnehagens opptakskrets er Sarpsborg kommune. Opptaket til barnehageplass skal tilstrebe at barnegruppene kan fungere på en best mulig måte for barna. Det skal tilstrebes å tildele plass i de barnehagene foreldrene har prioritert. Dersom dette ikke er mulig å få til, skal det gis tilbud i annen barnehage. Antall ledige plasser i forhold til antall søkere kan begrense muligheten for å imøtekomme alle foreldrenes prioriterte barnehage.

Ved opptak vektlegges følgende kriterier, i prioritert rekkefølge:

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne, jf. Lovens § 13 første ledd. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jf. Lovens § 13 andre ledd
 2. Barn som har søkt innen fristen, som bor i kommunen ved oppstart og som fyller ett år senest innen utgangen av november det barnehageåret det søkes om barnehageplass, skal ved hovedopptak gis et tilbud om plass med oppstart innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år, eventuelt tidligere i det aktuelle barnehageåret

Barn med rett etter pkt 3, vektlegges i følgende rekkefølge:

 1. Barn med særskilt behov for barnehageplass - dokumentasjon fra faginstans må synliggjøre hvorfor særskilt behov.
 2. Søsken
 3. Minoritetsspråklige barn
 4. Barn fra nærområdet
 5. Jevn fordeling av kjønn
 6. Jevn fordeling av alder

§ 8 Generelt om opptak

Frist for søknad til hovedopptak i barnehagene er 1. mars. Søknad om opptak skjer på elektronisk søknad.
Barnehageåret er fra 15. august til og med 14. august det påfølgende året. Det kan søkes om barnehageplass hele året med løpende tildeling ved ledige plasser.

Barn som tildeles barnehageplass, får beholde plassen til utgangen av det barnehageåret barnet skal starte på skolen evt. inntil skriftlig oppsigelse foreligger. Overføring til annen barnehage ved overgang til nytt barnehageår kan forekomme dersom det er mangel på plasser til enkelte aldersgrupper.

§ 9 Oppsigelse

Plasser i barnehagen har en oppsigelsestid på (1) en måned. Oppsigelsen skal gjøres i det til enhver tid gjeldende system og gjelder fra den dato oppsigelsen mottas og godkjennes i datasystemet.

Man har mulighet til å si opp barnehageplassen gjennom hele året, med unntak av mai, juni og juli. Plasser som sies opp etter 1. april må det betales for ut barnehageåret, dvs. medio juli. Ønsker man å ta barnet ut av barnehagen i denne perioden må man betale for plassen.

Familier som flytter fra kommunen kan beholde plassen ut barnehageåret dersom de ønsker det. Ved oppsigelse gjelder § 9 andre ledd.

Oppsigelse fra kommunen kan gis:

 • Dersom foreldre/foresatte har gitt uriktige opplysninger i søknaden, og plass er tildelt ut fra dette.
 • I andre tilfeller der foreldres/foresattes forhold eller andre særskilte forhold gir grunn til det.

Foresatte skal gis skriftlig advarsel med mulighet for retting av forholdet før eventuell oppsigelse av plassen.

§ 10 Betaling

Bystyret fastsetter satser for oppholdsbetaling, redusert pris og søskenmoderasjon i samsvar med Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Foreldre/foresatte informeres om nye satser gjennom kommunens hjemmeside.
Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder og betales forskuddsvis. Fritak for betaling i tidsrommet 15. juli til 14. august.

Ved forsinket henting kan kommunen kreve et gebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av bystyret.
Foreldre/foresatte som har den daglige omsorgen for barnet, er ansvarlig for at regningene blir betalt. Manglende betaling medfører at det ilegges forsinkelsesrenter og purregebyr, og at kravet oversendes til rettslig inkasso.

§ 11 Matservering

Lunsj samt melk eller annen drikke blir servert i barnehagen. For dette betaler foreldre/foresatte et månedlig beløp som fastsettes av bystyret.

Barna har selv med seg mat til frokost og frukt til ett måltid pr. dag.
Lokale variasjoner kan forekomme etter vedtak i samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage.

§ 12 Åpningstid

Kommunens ordinære barnehager er åpne innenfor rammen av 10 timer og 30 minutter hver dag.
Barnehagen har åpent alle virkedager unntatt lørdager og jul- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl 12.00

§ 13 Ferie

Barn i barnehage skal ta ut så mye ferie som Ferieloven bestemmer. Tre hele uker skal tas ut sammenhengende i perioden 1. juni til 1. september.

Leder for virksomheten kan slå sammen barnehagene i deler av sommermånedene.
Barnehagen har stengt fem planleggingsdager hvert år. Disse dagene kan regnes som feriedager for barnet.

§ 14 Internkontroll

Sarpsborg kommunes barnehager følger gjeldende regelverk innenfor området.

§ 15 Forsikring

Barn som har plass i kommunal barnehage, er forsikret i oppholdstiden og på direkte vei til og fra barnehagen. Kommunens forsikringsordning kan endres/oppheves ved de årlige budsjettbehandlinger.

§ 16 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer skal forelegges barnehagenes foreldreråd og samarbeidsutvalg til uttalelse før endelig behandling.