Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vedtekter kommunale barnehager i Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedtekter kommunale barnehager i Sarpsborg

02.01.2019

§ 1 Lovverk

Barnehagene skal drives i samsvar med lov om barnehager med forskrifter, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og de av departementenes til enhver tid fastsatte forskrifter, kommunale vedtak og planer for den enkelte barnehage.

§ 2 Formål

Formålet med Sarpsborg kommunes barnehagedrift er å ivareta barns behov for omsorg og lek, fremme læring og danning, som grunnlag for allsidig utvikling i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

§ 3 Eierforhold

Sarpsborg kommune er eier av de kommunale barnehagene, og rådmannen er ansvarlig for at driften er i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og vedtekter.

§ 4 Leke- og oppholdsareal inne og ute

Inne:
Areal for barn over 3 år: 4 kvm. pr. barn.
Areal for barn under 3 år: 5,5 kvm. pr. barn i eksisterende barnehagebygg.
Ved nye barnehagebygg 5,3 kvm. pr. barn, dvs. barnehager oppført etter siste vedtekstendring.
Ute: Utearealet skal være om lag 6 ganger oppholdsarealet inne.

§ 5 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet og samarbeidsutvalgets oppgave fremgår av lovens § 4.

§ 6 Opptaksmyndighet

Opptak av barn foretas av rådmannen, med bakgrunn i opptakskriteriene og i samarbeid med leder for den enkelte barnehage.
Evnt. klage på opptak skal rettes til rådmannen og behandles endelig i kommunens
klagenemd.

§ 7 Opptakskriterier

Alle barn i førskolealder kan søke opptak i barnehage. Barnehagenes opptakskrets er
Sarpsborg kommune.
Opptaket til barnehageplass skal tilstrebes at barnegruppene kan fungere på en best mulig måte for barna.

Ved opptak vektlegges følgende kriterier, i prioritert rekkefølge:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne, jfr. lovens §13.
  2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, jfr. lovens §13.
  3. Barn med spesielle behov, der barnehageplass anses som særs viktig. Dokumentasjon fra faginstans må vedlegges.
  4. Ved søkning til samme barnehage skal søsken prioriteres der søkere ellers står likt.
  5. Barn fra nærområdet.
  6. Minoritetsspråklige barn over 3 år.
  7. Det skal legges vekt på spesielle hjemmeforhold.
  8. Det skal legges vekt på jevn fordeling mellom kjønn.
  9. Det skal legges vekt på jevn fordeling i alder.
  10. Der søkere ellers står likt skal det foretas en loddtrekning.

§ 8 Generelt om opptak

Frist for søknad til hovedopptaket i barnehagene er 1. mars. Søknad om opptak skjer på
elektronisk søknad. Barnehageåret er fra 15. august til 15. august det følgende år.
Det kan søkes om barnehageplass hele året med løpende tildeling ved ledige plasser.
Barn som tildeles barnehageplass, vil beholde plassen inntil skriftlig oppsigelse fra en av partene foreligger. Overføring til annen barnehage ved overgang til nytt barnehageår kan forekomme dersom det er mangel på plasser til enkelte aldersgrupper.

§ 9 Oppsigelse

Plasser i barnehagen har en oppsigelsestid på (1) en måned.
Oppsigelsen skal være skriftlig, og regnes fra den dato oppsigelsen mottas i barnehagen. Man har mulighet til å si opp barnehageplassen gjennom hele året, med unntak av mai, juni og juli. Det vil si at oppsigelse ved barnehageårets slutt må være mottatt i barnehagen senest 1 apil. Dersom man ønsker å ta barnet ut av barnehagen i denne perioden, må man betale for plassen dersom denne ikke blir fylt opp. Familier som flytter fra kommunen kan beholde plassen ut barnehageåret dersom de ønsker det.

§ 10 Betaling

Bystyret fastsetter betalingssatser og moderasjonsordninger for kommunens barnehageplasser. Det er fritak for betaling i tidsrommet 15. juli til 15. august.Ved forsinket henting kan kommunen kreve et gebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av bystyret.
Foreldre/foresatte som har den daglige omsorgen for barnet, er ansvarlig for at regningene blir betalt. Dersom barnehageregningene ikke blir betalt, vil plassen bli sagt opp. Hvis det er ubetalte regninger ved oppstart av nytt barnehageår, risikeres det at plassen ikke blir fornyet.

§ 11 Matservering

Lunsj samt melk eller annen drikke blir servert i barnehagen. For dette betaler
foreldre/foresatte et månedlig beløp som fastsettes av bystyret.
Barna har selv med seg mat til frokost og frukt til ett måltid pr. dag.

§ 12 Åpningstid

Kommunens heldagsbarnehager er åpne innenfor rammen av 10 timer og 30 minutter hver dag. Barnehagene har åpent alle virkedager unntatt lørdager og jul-og nyttårsaften.
Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagene kl. 12.00.

§ 13 Ferier

Barn i barnehagen skal ta ut så mye ferie som ferieloven bestemmer. Minst tre hele uker skal tas ut i perioden 1. mai til 1. september og to av disse skal være sammenhengende. Leder for enheten kan slå sammen barnehagene i sommer / sommermånedene. Barnehagen har stengt fem planleggingsdager hvert år. Disse dagene kan regnes som feriedager for barnet.

§ 14 Internkontroll

Sarpsborg kommunes barnehager følger gjeldende regelverk innenfor området.

§ 15 Forsikring

Barn som har plass i kommunal barnehage, er forsikret i oppholdstiden og på direkte vei til og fra barnehage. Kommunens forsikringsordning kan endres/oppheves ved de årlige budsjettbehandlinger.

§ 16 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer skal forelegges barnehagens forelderåd og samarbeidsutvalg til uttalelse før endelig behandling.

 

Vedtektene er vedtatt i bystyret den 30.01.92, sak 5/92. 
Det er deretter foretatt vedtektsendringer i 1995, -96, -99, 2006 og 2012.