>Barnehage

Innhold

Barn leker
Barnehage
Barn i skogen. Illustrasjonsfoto.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barnehage

16.08.2018

Det er 46 barnehager i Sarpsborg. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars hvert år.

Søknadsportalen for barnehage

Her kan du søke om barnehageplass - og svare på tilbud om plass.

Barnehagene i Sarpsborg

Se oversikt over alle barnehagene i Sarpsborg her:

Barnehagene i sentrum
 • Lande Gård barnehage
  Prost Bangs vei 14, 1710 Sarpsborg 
  Tlf. 948 85 680 / 907 02 543
  http://aadalenbarnehager.no/lande-gard-hovedside/
  MERK: Lande Gård barnehage ble totalskadet i brann i desember 2017. Derfor holder barnehagen til i midlertidige lokaler på Baterød, med adresse: Vannverksveien 114, 1727 Sarpsborg. 
  - Vi trives godt på Baterød i fine lokaler og med fantastiske uteområder. Men vi gleder oss til etterhvert å komme tilbake til Lande hvor vi skal bygge opp barnehagen igjen og få tilbake dyrene våre, som for tiden er omplassert og koser seg på en bondegård i Fredrikstad, opplyser styrer Therese Thue Skøyen.
Barnehagene øst for Glomma
Barnehagene vest for Glomma
Barnehagebussen (vest)


Barnehagebussen gir barna mulighet til å besøke mange, spennende plasser!

 • Bussen er innredet med godkjente barneseter, kjøkken, toalett, garderobeplasser, samt soveplass til de barna som evt. trenger hvile. Bussen har også mye lagringsplass under, slik at alt utstyr til enhver tid har sin faste plass i bussen.
 • Barnehagebussen er knyttet opp mot Tindlund barnehage i barnehageåret 2018/2019.
 • Fire dager i uken reiser vi ut med bussen og besøker ulike faste plasser, hovedsakelig i kommunen vår. Steder vi besøker flittig er Bekkhus, Ullerøy, Hevingen, Sparta Amfi, Stadion, biblioteket, Borge varde og Gamlebyen. Vi samarbeider også tett med foreldre og ulike bedrifter/foreninger i distriktet, slik at vi kan dra på bedriftsbesøk, fiskekurs, gårdsbesøk og liknende.
 • Vi følger årstidene tett og får mange flotte naturopplevelser. Ved å ha varierte aktiviteter, får barna oppleve med hele kroppen og sinnet.
 • Barna på bussen får erfare bruk av ulike materiell som kniv, hammer og spiker, fiskestang, fyr og flamme og håndtering av disse på en riktig og hensiktsmessig måte. Barna lærer også hvordan vi skal ta vare på naturen og hvordan naturen tar vare på oss.
 • Her er en film som viser hva barna opplever med barnehagebussen.


Har du spørsmål om barnehagebussen?
Ta kontakt på barnehage@sarpsborg.com eller tlf. 69 10 80 00.

Åpen barnehage - et gratis barnehagetilbud

Åpen barnehage er et gratis barnehagetilbud til alle i Sarpsborg. Barnet må ha med seg en voksen omsorgsperson, som er til stede og har ansvaret for barnet. Tilbudet finnes tre steder i kommunen vår.

Les mer om tilbudet "Åpen barnehage" her.

Om å søke barnehageplass

Det er ett felles søknadskjema for alle barnehager i Sarpsborg: 
Her kan du søke om barnehageplass - og svare på tilbud om plass.

Hele prosessen rundt det å søke, endre eller si opp en barnehageplass er elektronisk. Også tilbudsbrev om barnehageplass sendes ut på e-post. Om man ønsker plassen må den bekreftes elektronisk. Se mer informasjon under:

Hovedopptak
 • Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. 
 • Søknadsfristen er endelig og det er ikke mulig å endre søknaden etter denne datoen.
 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut elektronisk. Det kan ta noe tid før du mottar svar. 
 • Det er kun i hovedopptaket at barn med lovfestet rett til plass er garantert et tilbud. Den lovfestede retten gjelder når det er søkt innen fristen - og barnet fyller ett år innen utgangen av november.
 • Søknader som er sendt inn etter 1. mars blir åpnet og godkjent etter at hovedopptaket er ferdig behandlet. Disse søknadene gir ikke lovfestet rett til barnehageplass, og blir behandlet i det løpende opptaket. Er det ikke ledig plass i de barnehagene du søker, havner du på venteliste. Du får svar når det eventuelt blir ledig plass i en av barnehagene.
Løpende opptak
 • Foreldre som har behov for plass utenom hovedopptaket (august) blir vurdert ved løpende opptak. Det kan altså søkes om barnehageplass hele året. (Søknader blir imidlertid ikke behandlet under hovedopptaket, det vil si månedene mars og april.)
 • Søknad om barnehageplass sendes i søknadsportalen.
 • Er det ikke ledig plass i de barnehagene du søker, havner du på en venteliste. Du får svar når det eventuelt blir ledig plass i en av barnehagene.
Prioritert opptak
 • Dersom du søker om prioritert opptak, skal dokumentasjon sendes til kommunen.
 • Prioritet ved opptak etter barnehagelovens §13: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.
 • Søknad om barnehageplass sendes i søknadsportalen
 • Vedlegg sendes til:
  Sarpsborg kommune
  Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst,
  Postboks 237
  1702 Sarpsborg
Når du får tilbud om plass
 • Tilbud om barnehageplass blir sendt ut på epost, og du må svare på tilbudet i søknadsportalen innen 8 dager. Se frist i eposten. 
 • Når du skal svare på tilbudet, må du logge inn med ID-porten.
 • Uansett om du takker ja eller nei til et tilbud, kan du velge å stå på venteliste til en høyere prioritert barnehage. Se svaralternativer i søknadsportalen.
 • Oppstart i barnehagen: Oppstartdato står i tilbudsbrevet, og plassen må betales fra denne dato. Har du praktiske spørsmål om oppstart og tilvenning, ta kontakt direkte med barnehagen.
 • Hvis du har andre spørsmål, kontakt oss på barnehage@sarpsborg.com så hjelper vi deg så snart vi har mulighet.
Endre søknad

Når du har sendt inn en søknad og mottatt bekreftelse på at denne er mottatt, har du likevel anledning til å gjøre endringer i søknaden om barnehageplass via søknadsportalen. (Unntaket er hovedopptaksperioden, altså fra 1. mars til 30. april. Da kan ikke søknader endres.) Du må logge inn med ID-porten.

Hvordan klage på tildelt barnehageplass?
 • Søknad om barnehageplass omfattes av barnehageloven med følgende forskrift: 
  Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage
 • Avslag til hovedopptak gir klagerett.
 • Man har også klagerett om man ikke får plass i barnehagen på sitt 1. eller 2. valg på søknaden.
 • Utenom hovedopptak er det klagerett ved avslag for søkere med prioritet etter barnehageloven § 13.
 • Det er utformet et eget klageskjema. Klagekjemaet for avslag av barnehageplass finner du her - PDF. Klagen sendes til kommunen.
 • Klagen vil først få en behandling i administrasjonen.
 • Klagefristen er 3 uker fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.
 • Dersom klagen ikke kan behandles innen en måned etter at den er mottatt, skal det gis foreløpig svar, såfremt dette ikke må anses som åpenbart unødvendig.
 • Klagene som ikke gis medhold, oversendes for endelig behandling i kommunens klageutvalg. Alle informeres skriftlig om utfallet.
 • Klagebehandlingen avsluttes vanligvis i månedsskiftet juni/juli
Bytte barnehage

Dersom du allerede har en barnehageplass, men ønsker å bytte til en annen barnehage -  kan du søke om dette. Du krysser da av for "overflytting" på søknadsskjema i søknadsportalen for barnehageplass. Når du får tilbud er avhengig av når det blir ledig plass.

I hovedopptaket vil de som søker om å bytte barnehage i utgangspunktet stå på lik linje som de som ikke har plass. Men barnehagene i Sarpsborg samarbeider og prøver så langt det lar seg gjøre å ta hensyn til de som ønsker å bytte barnehage. Dette skjer i samsvar med barnehagenes vedtekter. Du velger "bytte barnehage" i søknadsportalen.

Tilbud om plass blir sendt på epost. Når du skal svare på tilbudet, må du logge inn med ID-porten i søknadsportalen. Hvis du takker ja til et tilbud, skjer oppsigelse i den gamle barnehagen automatisk. Merk at oppsigelsestid følger vedtektene i den gamle barnehagen. 

Oppsigelse

Oppsigelse av barnehageplass skjer via nett. Du må logge inn med ID-porten i søknadsportalen. Merk at oppsigelsestid følger barnehagens vedtekter. 

Priser barnehage

Barnehage - betalingssatser 2018

Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg kommune fra 01.01.2018:

Det er 11 måneders betaling i kommunale barnehager pr. år. Det er ingen betaling mellom 15. juli og 14. august.

 Priser i kommunale barnehager i Sarpsborg:
Størrelse på plassPris pr. måned 
 100% plass   kr. 2.910,-
 80% plass   kr. 2.561,-
 60% plass   kr. 1.921,-
 50% plass   kr. 1.601,-
 40% plass   kr. 1.280,-

Prisene er vedtatt av bystyret 14.12.2017. Bystyret kan endre satsene i løpet av barnehageåret.

Redusert pris: Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 533.500 pr. år kan etter søknad få redusert barnehagepris.

Gratis oppholdstid: Familier med samlet brutto person- og kapitalinntekt på under kr. 533.500 pr. år, som har barn som fyller 3, 4 eller 5 år i løpet av 2018, kan etter søknad få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. 

Søskenmoderasjon: Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. to, og 50% søskenmoderasjon for søsken nr. tre og over.

Mat: Betaling for mat kommer i tillegg. For en 100% plass er prisen for mat kr. 225,- pr. måned. Matprisen avhenger ellers av plasstørrelse. 

Gebyr for forsinket henting: Kr 275,- per påbegynte halvtime.

Kjøp av enkeltdag: Ved ledig kapasitet i barnehagen kan det kjøpes enkeltdager. Pris pr. dag er kr. 225,- inkludert mat. Det gis ikke redusert pris eller søskenmoderasjon.

 

Søskenmoderasjon barnehage

Det gis søskenmoderasjon dersom man har to eller flere barn i barnehage: 30% prisreduksjon for barn nr. 2 - og 50% prisreduksjon fra og med barn nr. 3.

Søskenmoderasjonen gis når to eller flere barn er folkeregistrert på samme adresse - og har samme regningsmottaker. Dette gjelder både om barna har plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage, og om barna har plass i samme barnehage eller forskjellige barnehager.

Dersom barna har plass i forskjellige barnehager, må foresatte gi beskjed til styrer i den barnehagen som har det yngste barnet.

Foresatte med barn i kommunal barnehage trenger ikke foreta seg noe for å få søskenmoderasjon. Søskenprisen kommer automatisk på regningen.

Foresatte som har barn i ikke-kommunal barnehage, må fylle ut et skjema for registrering av søsken. Skjemaet fås i barnehagen og leveres tilbake til barnehagen i utfylt stand. Sarpsborg kommune overfører tilskudd til søskenmoderasjon til barnehagen. Barnehagen trekker fra søskenmoderasjonsbeløpet på regningen til foresatte.

Redusert pris og gratis oppholdstid

Søknadsskjema og info om å søke redusert pris / gratis oppholdstid i barnehage:
 • Dersom husstandens samlede brutto årsinntekt er under kr 533.500, kan du søke om redusert pris i barnehage.
 • Dersom husstandens inntekt er under kr. 533.500 (brutto person- og kapitalinntekt), og du har barn som fyller 3, 4 eller 5 år i 2018, eller har utsatt skolestart, kan du søke om gratis oppholdstid i barnehage. 

Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6% av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Det er foresattes/samboeres samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene. Husstandens inntekter dokumenteres ved siste års selvangivelser. 

Redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Sarpsborg kommune. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn.

Søknadsskjema for redusert pris / gratis kjernetid i barnehage

Ofte stilte spørsmål

Se her for ofte stilte spørsmål rundt barnehageplass i Sarpsborg.

Viktige dokumenter som gjelder barnehage

Se vedtekter, kvalitetsmelding og handlingsprogram for IKT her:

Tilsyn i barnehager

Les mer om kommunens tilsynsarbeid i barnehagene her:

Barnehagelovens §16 om tilsyn danner grunnlaget for kommunens tilsynsarbeid. Tilsynsansvaret innebærer at kommunen gjennom veiledning og pålegg skal se til at virksomheter som omfattes av barnehageloven drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlige.

Klage

Klagekjema for avslag på barnehageplass finner du her - PDF.

Her finner du skjemaer for å klage generelt på tjenester og utvalgte typer vedtak. Du kan også melde fra om ulike feil på denne siden.

Kart