>Læringsmiljø og mobbing

Innhold

Nullmobbing

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Læringsmiljø og mobbing

03.01.2022

Alle barn har rett til å ha det bra på skolen.

www.nullmobbing.no finnes mye god informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. Det er Utdanningsdirektoratet som har laget siden.

Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø. Med læringsmiljø mener vi de samlede kulturelle, mellomenneskelige og fysiske forholdene på skolen - som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.

Bistand ved mistanke om mobbing

Hvis du som forelder tror at barnet ditt blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme i skolemiljøet, bør du prøve å få barnet til å snakke om problemene. Dersom barnet ikke vil fortelle noe, bør du prøve å skaffe informasjon fra andre for å få flere opplysninger.

Det er viktig at du tar kontakt med skolen så snart som mulig for å fortelle om din bekymring. Ikke vent til neste utviklingssamtale eller neste foreldremøte. Dette gjelder også dersom du tror at andre barn blir utsatt for slike krenkelser i skolemiljøet.

Ta kontakt med kontaktlærer, sosiallærer eller skolens ledelse. Skolen plikter straks å undersøke og iverksette tiltak for å forebygge og stoppe mobbing når de er blitt gjort kjent med situasjonen.

Fylkesmannen kan kontaktes

Skolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke. Deretter skal skolen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. 

Hvis skolen bruker mer enn en uke på å gjøre noe med saken, kan du kontakte Fylkesmannen. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. 

Les mer om hvordan Fylkesmannen kan hjelpe deg her.

Fylkesmannen har også opprettet en kontakttelefon som elever og foreldre kan ringe til i saker som omhandler et trygt og godt skolemiljø: Tlf. 913 73 822.

Se også nasjonalt regelverk for skolemiljø.

Informasjon til elever og foreldre

Utdanningsdirektoratet har laget en god nettside for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter: www.nullmobbing.no

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har også mye informasjon på sin nettside www.fug.no om mobbing. 

Samhandlingsteam for barn og unge

I alvorlige mobbesaker der skolen trenger ekstern bistand og kompetanse for å kunne løse problemet, kan Sarpsborg kommunes samhandlingsteam for barn og unge kontaktes. Teamet består av personer med kompetanse og beslutningsmyndighet, og er sammensatt av: koordinator Kate Irene Lande Skaar, samt virksomhetsledere fra forebyggende tjenester, barnevern og PPT.  Andre fagpersoner / tjenester blir involvert ved behov.

Samhandlingsteamet har ukentlige møter, og saker som omhandler mobbing har høy prioritet.

Foresatte og evt. eleven selv, samt representanter fra skolen blir invitert til å delta på møtene i den aktuelle saken. Skolen kan henvise saken til samhandlingsteamet for barn og unge, og dette skal gjøres i samarbeid med de foresatte.

Foreldre kan også på eget initiativ ta direkte kontakt med samhandlingsteam for barn og unge for å drøfte sin bekymring.

Kontaktperson er koordinator Kate Irene Lande Skaar, tlf. 970 83 496.