Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Skole og SFO

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skole og SFO

15.01.2019

Det er 17 grunnskoleenheter i Sarpsborg. Alle barneskoler har skolefritidsordning (SFO) med tilbud til barn på 1. - 4. trinn.

Skolene i Sarpsborg

Se oversikt over alle grunnskolene i Sarpsborg under - eller se kart nederst på siden:

Barneskolene i Sarpsborg
Ungdomsskolene i Sarpsborg

Skoleruta

Skoleruta viser skoledager, planleggingsdager, fridager og ferier gjennom skoleåret. MERK: Skolene kan gjøre lokale endringer i den felles skoleruta, så du må alltid sjekke din skoles skolerute!

Se skoleruta her.

Søke om fri fra skolen

Søknadsskjema - permisjon fra skolen 

Viktig informasjon om det å søke permisjon fra undervisning:
 • Det elektroniske søknadsskjemaet skal brukes til all planlagt permisjon, også for planlagt fravær for én - 1 - dag.

 • Permisjon kan bare innvilges for inntil to uker (10 skoledager), når det er forsvarlig i forhold til elevens læringssituasjon.

 • Av hensyn til saksbehandlingstiden må dere søke i god tid - minst 3 uker før planlagt permisjon.

 • Fravær / permisjon som gjelder helsemessige årsaker eller sorgpregede familiebegivenheter, som dødsfall og begravelse, meldes direkte til skolen på telefon, mail eller meldingsbok.

 • Av hensyn til elevenes læringssituasjon bør foresatte unngå å søke permisjon fra skolen i perioder med forberedelse til eller gjennomføring av muntlig og skriftlig eksamen, nasjonale prøver, statlige kartleggingsprøver eller andre viktige undervisningsopplegg i skolens regi. Skoleåret består av 190 skoledager og 175 dager til ferier / fritid, og det anbefales at foresatte planlegger turer og annet i perioder elevene har fri.

 • Det gjøres oppmerksom på at søknad om permisjon skal vurderes av skolen, og at det ikke kan påregnes at søknaden nærmest automatisk gir rett til fri.

 • Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

 • Dersom du ikke disponerer pc eller har behov for hjelp med utfyllingen, kan servicetorget kontaktes, tlf. 69 10 80 00.

 • Søknadsskjema - permisjon fra skolen

SFO - skolefritidsordning

Alle barneskoler har skolefritidsordning (SFO) med tilbud til barn på 1. - 4. trinn. Den enkelte skole gir informasjon om åpningstider og organisering av SFO-tilbudet. SFO i Sarpsborg holder stengt hele juli måned, og åpner 1. august hvert år.

Søknadsskjemaer for SFO

Søknadsskjema SFO - innmelding, endring og oppsigelse

Søknadsskjema SFO - søknad om redusert pris

SFO - priser

Priser for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2019:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

Plasstyper og priser i SFO:
Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass kr. 2.670,- (inkludert mat)
60% plass kr. 1.762,- (inkludert mat)
40% plass kr.  1.175,- (inkludert mat)
Morgenplass kr.  1.120,- (uten mat)
Ettermiddagsplass kr. 2.240,- (inkludert mat)
 • Kjøp av enkeltdager kr. 225,- pr. dag, med mat inkludert.
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
 • Kjøp av enkeltdager i skolens ferier kr. 285,- pr. dag, med mat inkludert. 
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
 • Gebyr for forsinket henting kr. 275,- for hver påbegynte halvtime.

Prisene er vedtatt av bystyret 13.12.2018. Bystyret kan endre satsene i løpet av året.

Redusert pris i SFO:
Familier med brutto inntekt under kr. 299.574,- kan etter søknad få redusert SFO-pris: Søknadsskjema SFO - søknad om redusert pris

Påmelding SFO:
Her kan du søke om SFO-plass, endre plasstørrelse eller si opp plassen: Søknadsskjema SFO - innmelding, endring og oppsigelse

Søskenmoderasjon SFO

Det gis søskenmoderasjon dersom man har to eller flere barn i SFO.

Det gis 30% prisreduksjon for barn nr. 2, og 50% prisreduksjon fra og med barn nr. 3.

Barna må være folkeregistrert på samme adresse og ha samme regningsmottaker for å motta søskenmoderasjon.

Foresatte med barn i SFO trenger ikke foreta seg noe for å få søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen kommer automatisk på regningen.

Informasjon til deg som skal søke om redusert pris i SFO

Foresatte/samboere med samlet bruttoårsinntekt under kr 299.574,-, kan søke om redusert pris for SFO.

Dersom inntekten er under kr. 199.716,- kan det gis ytterligere redusert pris.

Enslige forsørgere kan få innvilget redusert pris dersom inntekt er under kr 299.574,- og man har fått avslag på søknad om støtte til barnetilsyn fra NAV. Avslagsbrev må sendes med søknaden.

Redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Sarpsborg kommune. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn. Man kan ikke kreve tilbakebetaling av for høy sats dersom fullstendig inntektsdokumentasjon mangler.

Det er foresattes/samboeres samlede bruttoinntekt som er grunnlaget for beregningen av betalingssatsen. Dette gjelder også samboere som ikke har felles barn. Som samboerer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapsliknende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder.

Inntektene må dokumenteres, det vil si at det må vedlegges kopier av papirer som viser at den oppgitte inntekten er riktig, og at den gjelder på nåværende tidspunkt.
Dersom det står oppført inntekter på selvangivelsen, som søker ikke lenger har, må dette dokumenteres.

Nødvendig dokumentasjon er:

 • Siste tilgjengelige ligningsutskrift (selvangivelse)
 • Alle inntekter og stønader (ikke barnetrygd, barnebidrag)
 • Hvis søker er enslig forsørger må det vedlegges avslag på søknad om barnetilsyn fra NAV

Søknadsskjema SFO - søknad om redusert pris

Vedtekter for SFO

Se vedtekter for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune her.

Brukerundersøkelser SFO

I Sarpsborg kommune gjennomføres Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse ved alle skoler hvert år. Her besvares også spørsmål om SFO. For å se siste resultat, se side 15 og side 43 i Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017 - PDF.

Skal dere flytte?

Gjør dette dersom dere skal flytte med barn i skolealder:

Ta kontakt med den skolen barnet går på nå, og gi beskjed om flyttedato og ny adresse. Den gamle skolen vil da fortelle deg hvilken skole barnet evt. flyttes til, samt ordne med alt som skal overføres til ny skole.

Den nye skolen vil så ta kontakt. Dere kan også selv ta kontakt med den nye skolen, når dere vet hvilken skole det blir.

Kontakt evt. servicetorget på tlf. 69 10 80 00 eller epost servicetorget@sarpsborg.com 

Skolegrenser og inntaksområder

Her får du oversikt over skolegrenser og inntaksområder i Sarpsborg.

Sarpsborg kommunes oppvekstplan

Se oppvekstplanen her: Kommunedelplan oppvekst 2018-2030 - PDF 

Mer om skole og SFO

Her finner du mer informasjon om skole og SFO:

Klage

Her finner du skjemaer for å klage på tjenester og utvalgte typer vedtak. Du kan også melde fra om ulike feil på denne siden.

Kart