>Skole og SFO

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skole og SFO

02.01.2018

Det er 18 grunnskoleenheter i Sarpsborg. Alle barneskoler har skolefritidsordning (SFO) med tilbud til barn på 1. - 4. trinn.

PS: Har du innspill til Sarpsborgs kommende oppvekstplan? Les mer og kom med dine innspill her!

Fronter

Logg inn til Fronter/Feide her.

Skolene i Sarpsborg

Se oversikt over alle grunnskolene i Sarpsborg under - eller se kart nederst på siden:

Barneskolene i Sarpsborg
Ungdomsskolene i Sarpsborg

Skoleruta

Se skoleruta her!

Merk: Skolene kan legge planleggingsdagene noe ulikt, så det er også viktig å sjekke den enkelte skoles skolerute.

Søke om fri fra skolen

Søknadsskjema - permisjon fra skolen 

Viktig informasjon om det å søke permisjon fra undervisning:
 • Det elektroniske søknadsskjemaet skal brukes til all planlagt permisjon, også for planlagt fravær for én - 1 - dag.

 • Permisjon kan bare innvilges for inntil to uker (10 skoledager), når det er forsvarlig i forhold til elevens læringssituasjon.

 • Av hensyn til saksbehandlingstiden må dere søke i god tid - minst 3 uker før planlagt permisjon.

 • Fravær / permisjon som gjelder helsemessige årsaker eller sorgpregede familiebegivenheter, som dødsfall og begravelse, meldes direkte til skolen på telefon, mail eller meldingsbok.

 • Av hensyn til elevenes læringssituasjon bør foresatte unngå å søke permisjon fra skolen i perioder med forberedelse til eller gjennomføring av muntlig og skriftlig eksamen, nasjonale prøver, statlige kartleggingsprøver eller andre viktige undervisningsopplegg i skolens regi. Skoleåret består av 190 skoledager og 175 dager til ferier / fritid, og det anbefales at foresatte planlegger turer og annet i perioder elevene har fri.

 • Det gjøres oppmerksom på at søknad om permisjon skal vurderes av skolen, og at det ikke kan påregnes at søknaden nærmest automatisk gir rett til fri.

 • Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

 • Dersom du ikke disponerer pc eller har behov for hjelp med utfyllingen, kan servicetorget kontaktes, tlf. 69 10 80 00.

 • Søknadsskjema - permisjon fra skolen

SFO - skolefritidsordning

Alle barneskoler har skolefritidsordning (SFO) med tilbud til barn på 1. - 4. trinn. Den enkelte skole gir informasjon om åpningstider og organisering av SFO-tilbudet.

SFO er åpent alle virkedager med følgende unntak:

 • 5 dager i løpet av skoleåret på grunn av planleggingsdager. 
 • Jul- og nyttårsaften
 • Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12.00
 • SFO er stengt i juli 

Se vedtekter for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune her.

Brukerundersøkelser SFO: I Sarpsborg kommune gjennomføres Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse ved alle skoler hvert år. Her besvares også spørsmål om SFO. For å se siste resultat, se side 25 og 26 i Kvalitetsmelding for grunnskolen 2016 - PDF.

 

Søknadsskjemaer SFO

Søknadsskjema SFO - innmelding, endring og oppsigelse

Søknadsskjema SFO - søknad om redusert pris

Priser SFO

SFO - priser

Priser for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2018:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

Plasstyper og priser i SFO:
Størrelse på plassPris pr. måned
100% plass kr. 2.670,- (inkludert mat)
60% plass kr. 1.762,- (inkludert mat)
40% plass kr.  1.175,- (inkludert mat)
Morgenplass kr.  1.120,- (uten mat)
Ettermiddagsplass kr. 2.240,- (inkludert mat)
 • Kjøp av enkeltdager kr. 225,- pr. dag, med mat inkludert.
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
 • Kjøp av enkeltdager i skolens ferier kr. 285,- pr. dag, med mat inkludert. 
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
 • Gebyr for forsinket henting kr. 275,- for hver påbegynte halvtime.

Prisene er vedtatt av bystyret 14.12.2017. Bystyret kan endre satsene i løpet av året.

Redusert pris i SFO:
Familier med brutto inntekt under kr. 280.902,- kan etter søknad få redusert SFO-pris: Søknadsskjema SFO - søknad om redusert pris

Påmelding SFO:
Her kan du søke om SFO-plass, endre plasstørrelse eller si opp plassen: Søknadsskjema SFO - innmelding, endring og oppsigelse

Søskenmoderasjon SFO

Det gis søskenmoderasjon dersom man har to eller flere barn i SFO.

Det gis 30% prisreduksjon for barn nr. 2, og 50% prisreduksjon fra og med barn nr. 3.

Barna må være folkeregistrert på samme adresse og ha samme regningsmottaker for å motta søskenmoderasjon.

Foresatte med barn i SFO trenger ikke foreta seg noe for å få søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen kommer automatisk på regningen.

Søke om redusert pris SFO

Informasjon til deg som skal søke om redusert pris i SFO

Foresatte/samboere med samlet bruttoårsinntekt under kr 280.902,-, kan søke om redusert pris for SFO.

Dersom inntekten er under kr. 187.268,- kan det gis ytterligere redusert pris.

Enslige forsørgere kan få innvilget redusert pris dersom inntekt er under kr 280.902,- og man har fått avslag på søknad om støtte til barnetilsyn fra NAV. Avslagsbrev må sendes med søknaden.

Redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Sarpsborg kommune. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn. Man kan ikke kreve tilbakebetaling av for høy sats dersom fullstendig inntektsdokumentasjon mangler.

Det er foresattes/samboeres samlede bruttoinntekt som er grunnlaget for beregningen av betalingssatsen. Dette gjelder også samboere som ikke har felles barn.

Inntektene må dokumenteres, det vil si at det må vedlegges kopier av papirer som viser at den oppgitte inntekten er riktig, og at den gjelder på nåværende tidspunkt.
Dersom det står oppført inntekter på selvangivelsen, som søker ikke lenger har, må dette dokumenteres.

Nødvendig dokumentasjon er:

 • Siste tilgjengelige ligningsutskrift (selvangivelse)
 • Alle inntekter og stønader (ikke barnetrygd, barnebidrag)
 • Hvis søker er enslig forsørger må det vedlegges avslag på søknad om barnetilsyn fra NAV

Mer om skole og SFO

Klage

Her finner du skjemaer for å klage på tjenester og utvalgte typer vedtak. Du kan også melde fra om ulike feil på denne siden.

Kart