Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Skole og SFO

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Skole og SFO

04.01.2017

Det er 18 grunnskoleenheter i Sarpsborg. Alle barneskoler har skolefritidsordning (SFO) med tilbud til barn på 1. - 4. trinn.

Skolestart

Første skoledag etter sommerferien er mandag 21. august. Se oversikt over når elevene skal møte på skolen her.

Skolene i Sarpsborg

Se oversikt over alle grunnskolene i Sarpsborg under - eller se kart nederst på siden:

Barneskolene i Sarpsborg
Ungdomsskolene i Sarpsborg

Skoleruta

Her finner du skoleruta for inneværende skoleår, 2016/2017, samt for de kommende årene.
Merk: Skolene kan legge planleggingsdagene noe ulikt, så det er også viktig å sjekke den enkelte skoles skolerute.

Se skoleruta her!

Søke om fri fra skolen

Søknadsskjema - permisjon fra skolen 

Viktig informasjon om det å søke permisjon fra undervisning:
 • Det elektroniske søknadsskjemaet skal brukes til all planlagt permisjon, også for planlagt fravær for én - 1 - dag.

 • Permisjon kan bare innvilges for inntil to uker ( 10 skoledager) når det er forsvarlig sett i forhold til elevens læringssituasjon.

 • Av hensyn til saksbehandlingstiden må dere søke i god tid før det planlagte fraværet starter - minst 3 uker før planlagt permisjon.

 • Fravær / permisjon som gjelder helsemessige årsaker eller sorgpregede familiebegivenheter som dødsfall og begravelse meldes direkte til skolen via telefon, mail eller meldingsbok.

 • Av hensyn til elevenes læringssituasjon bør foresatte unngå å søke permisjon fra skolen i perioder med forberedelse til eller gjennomføring av muntlig og skriftlig eksamen, nasjonale prøver, statlige kartleggingsprøver eller andre viktige undervisningsopplegg i skolens regi. Skoleåret består av 190 skoledager og 175 dager til ferier / fritid, og det anbefales at foresatte planlegger turer o.a. i perioder der elevene har fri.

 • Det gjøres oppmerksom på at søknad om permisjon skal vurderes av skolen og at det ikke kan påregnes at søknaden nærmest automatisk gir rett til fri.

 • Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

 • Dersom du ikke disponerer pc eller har behov for hjelp med utfyllingen, kan servicetorget kontaktes, tlf. 69 10 80 00.

Søknadsskjema - permisjon  fra skolen

SFO - skolefritidsordning

Alle skoler med barnetrinn har skolefritidsordning (SFO) med tilbud til barn på 1. - 4. årstrinn. Den enkelte skole gir informasjon om åpningstider og organisering av SFO-tilbudet.

Se vedtekter for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune her.

Brukerundersøkelser SFO: I Sarpsborg kommune gjennomføres Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse ved alle skoler og for alle trinn hvert år. Her besvares også spørsmål om skolefritidsordningen. For å se siste resultat, se side 43 og 44 i Kvalitetsmelding for grunnskolen 2015. 

Søknadsskjemaer SFO

Søknadsskjema SFO - innmelding, endring og oppsigelse

Søknadsskjema SFO - søknad om redusert pris

Priser SFO

Betalingssatser SFO 

Priser for skolefritidsordningen i Sarpsborg kommune fra 1. januar 2017:

Merk: Det er ingen betaling for SFO i juli.

Plasstyper og priser i SFO:
Størrelse på plass Pris pr. måned
100% plass kr. 2.605,- (inkludert mat)
60% plass kr. 1.719,- (inkludert mat)
40% plass kr.  1.146,- (inkludert mat)
Morgenplass kr.  1.090,- (uten mat)
Ettermiddagsplass kr. 2.185,- (inkludert mat)
 • Kjøp av enkeltdager kr. 220,- pr. dag, med mat inkludert.
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
 • Kjøp av enkeltdager i skolens ferier kr. 280,- pr. dag, med mat inkludert. 
  (Ikke søskenmoderasjon eller redusert pris).
 • Gebyr for forsinket henting kr. 265,- for hver påbegynte halvtime.

Prisene er vedtatt av bystyret 08.12.2016. Bystyret kan endre satsene i løpet av året.

Nytt fra 01.01.2016- Betaling av SFO-plass 

Bystyret vedtok 10.12.2015 endringer relatert til betalingsordning i SFO fra 2016. Følgende endringer ble gjort:

- Betaling for plass i SFO i forsterket avdeling, likestilles med ordinær SFO-plass for barn fra 1.-4.klasse. Ordinær ordning for reduserte satser gjøres også gjeldende for barn i forsterket avdeling. (Gjelder fra 01.02.2016)

- Elever som kvalifiserer for SFO i forsterket avdeling, men som likevel benytter ordinær SFO skal ha gratis SFO fra og med 5. klasse, på lik linje med elever i forsterket avdeling.  (Gjelder fra 01.01.2016)


Redusert pris i SFO:
Familier med brutto inntekt under kr. 280.902,- kan etter søknad få redusert SFO-pris. Elektronisk søknadsskjema må benyttes.

Påmelding SFO:

 

 

Søskenmoderasjon SFO

Det gis søskenmoderasjon dersom man har to eller flere barn i SFO.

Det gis 30% prisreduksjon for barn nr. 2, og 50% prisreduksjon fra og med barn nr. 3.

Barna må være folkeregistrert på samme adresse og ha samme regningsmottaker for å motta søskenmoderasjon.

Foresatte med barn i SFO trenger ikke foreta seg noe for å få søskenmoderasjon. Søskenmoderasjonen kommer automatisk på regningen.

Søke om redusert pris SFO

Informasjon til deg som skal søke om redusert pris i SFO

Foresatte/samboere med samlet bruttoårsinntekt under kr 280.902,-, kan søke om redusert pris for SFO.

Dersom inntekten er under kr. 187.268,- kan det gis ytterligere redusert pris.

Enslige forsørgere kan få innvilget redusert pris dersom inntekt er under kr 280.902,- og man har fått avslag på søknad om støtte til barnetilsyn fra NAV. Avslagsbrev må sendes med søknaden.

Redusert faktura gjøres gjeldende fra måneden etter at søknad med inntektsdokumentasjon er mottatt av Sarpsborg kommune. Dersom inntektsdokumentasjon mangler, vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknad er sendt inn. Man kan ikke kreve tilbakebetaling av for høy sats dersom fullstendig inntektsdokumentasjon mangler.

Det er foresattes/samboeres samlede bruttoinntekt som er grunnlaget for beregningen av betalingssatsen. Dette gjelder også samboere som ikke har felles barn.

Inntektene må dokumenteres, det vil si at det må vedlegges kopier av papirer som viser at den oppgitte inntekten er riktig, og at den gjelder på nåværende tidspunkt.
Dersom det står oppført inntekter på selvangivelsen, som søker ikke lenger har, må dette dokumenteres.

Nødvendig dokumentasjon er:

 • Siste tilgjengelige ligningsutskrift (selvangivelse)
 • Alle inntekter og stønader (ikke barnetrygd, barnebidrag)
 • Hvis søker er enslig forsørger må det vedlegges avslag på søknad om barnetilsyn fra NAV

Mer om skole og SFO

Klage

Her finner du skjemaer for å klage på tjenester og utvalgte typer vedtak. Du kan også melde fra om ulike feil på denne siden.

Kart