Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vedtekter SFO

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Vedtekter SFO

02.01.2019

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Sarpsborg kommune.

§ 1 Retningslinjer

Skolefritidsordningene (SFO) i Sarpsborg kommune er hjemlet i Opplæringsloven og er en lovpålagt tjeneste fra 1. januar 1999. Skolefritidsordningene er knyttet til grunnskoler i Sarpsborg, og eies og drives av Sarpsborg kommune.

§ 2 Formål og overordnet mål

Sarpsborg kommune har et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, for barn med særskilte behov for 1.-7. årstrinn, samt for elever på 1.-10. årstrinn ved forsterkede avdelinger. SFO er et frivillig tilbud utenom den obligatoriske skoledagen.

SFO skal gi omsorg gjennom å skape trygghet, trivsel, tilhørighet og toleranse for alle barn. Daglige aktiviteter og lek gir barna konkrete opplevelser som grunnlag for kommunikasjon, utvikling av ferdigheter og begreper og i å kunne uttrykke følelser og meninger.

SFO er en del av den enkelte skoles helhetlige læringsmiljø. Overordnet mål for SFO er: Helhet og sammenheng mellom skole og SFO.

SFO skal ha et godt og strukturert samarbeid med skole, foresatte/foreldre, Sarpsborg kulturskole, frivillige organisasjoner og nærmiljøet.

§ 3 Arealer/lokaler

Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet.
De fysiske omgivelsene må inneholde mange og varierte væresteder/lekesteder der barna kan sette sitt preg på arealene.

§ 4 Ansvarlig styringsorgan

Bystyret er ansvarlig styringsorgan for SFO i Sarpsborg kommune.

§ 5 Ledelse, styring og ansvar

Enhetsleder/rektor har det overordnede administrative og faglige ansvaret for SFO ved skolen.

Enhetsleder/rektor kan delegere myndighet til en teamleder.

Skolens samarbeidsutvalg (SU) kan behandle saker som gjelder SFO ved skolen. Teamleder har møterett og kan uttale seg om saker som vedrører SFO.

Det bør velges en representant med vararepresentant til Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) blant de foresatte til barn i SFO.

§ 6 Bemanning

Bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger, det betyr en bemanningsnorm som er fleksibel og kan tilpasses i forhold til behov.

Barn med spesielle behov for ekstra tilsyn og omsorg kan utløse tilleggsressurser i SFO.

Som grunnlag for vurdering av bemanningen skal rektor/enhetsleder i hovedsak legge til grunn en voksen pr. 18 hele plasser.

§ 7 Opptak av barn

Hovedopptak av barn skjer om våren med påmeldingsfrist 1. april, og gjelder for oppstart 1. august. Påmelding skjer på fastsatt skjema til den enkelte skole.

Opptak ellers kan foretas gjennom hele året, men må ses i sammenheng med § 6.

Rektor/enhetsleder foretar opptak i samarbeid med teamleder.

Plassen beholdes til den sies opp jf. § 8.

§ 8 Oppsigelse/endring av plass

Gjensidig oppsigelse er 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i måneden. Oppsigelsen skal skje skriftlig til SFO på fastsatt skjema.

Endring av plass må meldes på fastsatt skjema til SFO innen den 15. med virkning fra den 1. i påfølgende måned.

Plassen kan ikke sies opp eller reduseres etter 1. april unntatt ved flytting fra kommunen. Oppsigelse av plass i tidsrommet 1. april til 1. august medfører at august blir oppsigelsesmåned. Melding om reduksjon av plass etter 1. april vil først gjelde fra 1. september.

§ 9 Åpningstider

Daglig åpningstid er normalt innenfor tidsrommet kl. 07.30 – 16.30. Lokale variasjoner kan forekomme.

SFO er åpent alle virkedager med følgende unntak:

 • 5 dager i løpet av skoleåret på grunn av planleggingsdager. Dato for disse dagene vil være sammenfallende med skolens planleggingsdager.
 • Jul- og nyttårsaften
 • Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12.00
 • SFO er stengt i juli måned

De forsterkede avdelingene kan ha avvikende ordninger.

§ 10 Måltid/Kosthold

Måltidene i SFO har som mål å fremme gode kostvaner og god helse.

§ 11 Foreldrebetaling

Bystyret fastsetter foreldrebetalingen. Beløpet fordeles på 11 månedlige innbetalinger med juli som betalingsfri måned.

Det tilbys følgende plasstyper:

 • Hel plass (5 dager pr. uke)
 • 60 % plass
 • 40 % plass
 • Kun morgenplass
 • Kun ettermiddagsplass. Fra og med 01.01.2015.

Foreldre/foresatte kan kjøpe to typer enkeltdager:

 • Enkeltdager i skolens ferier
 • Enkeltdager når skolen er åpen.

Priser og plasstyper vil en finne på kommunens nettsider.

Ved forsinket henting kan kommunen kreve et gebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av bystyret

Unnlatelse av betaling medfører oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel.

§ 12 Forsikring

Barna er forsikret gjennom Folketrygden og kommunens forsikringsordning dersom det oppstår skader under opphold i SFO eller når barna deltar i aktiviteter arrangert av SFO.

Vedtektene ble først vedtatt i bystyret den 16.12.2004.
Det er deretter foretatt vedtektsendring i 2014.