>Vedtekter SFO

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtekter SFO

25.04.2022

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Sarpsborg kommune.

§1 Retningslinjer

Skolefritidsordningen (SFO) i Sarpsborg kommune er hjemlet i opplæringsloven og er en lovpålagt tjeneste fra 1. januar 1999. Skolefritidsordningene er knyttet til grunnskoler i Sarpsborg, og eies og drives av Sarpsborg kommune.

§2 Formål og overordnet mål

Sarpsborg kommune har et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn, samt for barn med særskilte behov på 1.-10. årstrinn ved Sarpsfossen skole. SFO er et frivillig tilbud utenom den obligatoriske skoledagen. SFO for barn ved Sarpsfossen skole kan ha avvikende ordninger i forhold til hva som framkommer i vedtektenes §§ 6,9 og 11.

Skolefritidsordningen; SFO, er en del av skolen og en viktig arena for læring og vennskap. Fri lek og styrte aktiviteter skal fremme språklige ferdigheter og sosial kompetanse. Gjennom å være en del av SFO, styrkes barnas læring i formelle og uformelle læringssituasjoner og barnas kulturelle og individuelle ulikheter utgjør en del av mangfoldet i SFO-dagen.

SFO er en del av den enkelte skoles helhetlige læringsmiljø. I samarbeidet mellom barnehagelærere, SFO og barneskolelærere er det viktig å ha fokus på barns erfaringer fra barnehagen samt opplevelser og erfaringer fra skole og SFO.

Barns rett til medvirkning står sentralt i SFO. SFO skal ha fokus på barns mulighet for delaktighet i forhold til aktiviteter og organisering/ tilrettelegging.

§3 Arealer/lokaler

Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet, og være universelt utformet. De fysiske omgivelsene må inneholde mange og varierte væresteder/ lekesteder der barna kan sette sitt preg på arealene.

§4 Ansvarlig styringsorgan

Bystyret er ansvarlig styringsorgan for SFO i Sarpsborg kommune.

§5 Ledelse, styring og ansvar

Virksomhetsleder/rektor har det overordnede administrative og faglige ansvaret for SFO ved skolen.

Virksomhetsleder/rektor kan delegere myndighet til teamleder.

Skolenes samarbeidsutvalg (SU) kan behandle saker som gjelder SFO ved skolen. Teamleder har møterett og kan uttale seg om saker som vedrører SFO.

Det bør velges en representant med vararepresentant til Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) blant de foresatte til barn i SFO.

§6 Bemanning

Bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger. Det betyr en bemanningsnorm som er fleksibel og som kan tilpasses behov.

Barn med særskilte behov for ekstra tilsyn og omsorg kan utløse tilleggsressurser i SFO.

Som grunnlag for vurdering av bemanningen skal virksomhetsleder/rektor i hovedsak legge til grunn en voksen pr. 18 hele plasser.

§7 Opptak av barn

Hovedopptak av barn skjer om våren med påmeldingsfrist 1. april, og gjelder for oppstart 1. august. Påmelding skjer digitalt på Sarpsborg kommunes hjemmesider.

Opptak ellers kan foretas gjennom hele året, men må sees i sammenheng med § 6.

For barn med særskilte behov på 5.–7. trinn må det søkes om plass hvert skoleår. Unntaksvis kan det fattes vedtak for flere år. Søknaden begrunnes og det legges ved dokumentasjon som bekrefter behovet fra spesialisthelsetjenesten eller annen sakkyndig faginstans.

Barn med særskilte behov defineres som elever med funksjonsnedsettelser som medfører omfattende og vedvarende behov for bistand, og som av den grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv etter skoletid.

Virksomhetsleder/rektor foretar opptak i samarbeid med teamleder. Klageinstans er kommunens klagenemnd.

§8 Oppsigelse/endring av plass

Gjensidig oppsigelse er 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i måneden.

Oppsigelsen må gjøres digitalt på Sarpsborg kommunes hjemmesider. For 4. trinnselever opphører SFO-plassen automatisk med virkning fra 1. juli.

Endring av plass må meldes digitalt på Sarpsborg kommunes hjemmesider innen den 15. med virkning fra den 1. i påfølgende måned.

Plassen kan ikke sies opp eller reduseres etter 1. april unntatt ved flytting fra kommunen. Oppsigelse av plass i tidsrommet 1. april til 1. august medfører at august blir oppsigelsesmåned. Melding om reduksjon av plass etter 1. april vil først gjelde fra 1. september.

§9 Åpningstider

Daglig åpningstid er normalt innenfor tidsrommet kl. 07.30 – 16.30. Lokale variasjoner kan forekomme.

SFO er åpent alle virkedager med følgende unntak:

 • Juli måned. SFO har da stengt alle dager
 • 5 dager i løpet av skoleåret på grunn av planleggingsdager hvorav noen av dagene sammenfaller med skolens planleggingsdager.
 • Jul- og nyttårsaften
 • Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12.00

§10 Måltid/ kosthold

Måltidene i SFO skal fremme gode kostvaner og god helse.

§11 Foreldrebetaling

Bystyret fastsetter foreldrebetalingen. Beløpet fordeles på 11 månedlige innbetalinger med juli som betalingsfri måned.

Det tilbys følgende plasstyper:

 • Hel plass (5 dager pr. uke)
 • 60% plass (3 dager pr. uke)
 • 50% plass (5 dager fordelt på 2 uker)
 • 40% plass (2 dager pr. uke)
 • Ettermiddagsplass
 • Morgenplass

Plasstypene gjelder også i skolens ferier.

Foreldre kan kjøpe to typer enkeltdager:

 • Enkeltdager i skolens ferier
 • Enkeltdager når skolen er åpen

 • Barn med ettermiddagsplass betaler 60% for enkeltdager i skolens ferier, og 20% for morgenplass enkeltdager når skolen er åpen. Dette med utgangspunkt i priser for enkeltdager.
 • Barn med morgenplass betaler 80% for enkeltdager. Dette med utgangspunkt i prisen for en enkeltdag


Informasjon om priser er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Ved forsinket henting kan kommunen kreve et gebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av bystyret.

Unnlatelse av betaling medfører oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel.

§12 Forsikring

Barna er forsikret gjennom Folketrygden og kommunens forsikringsordning dersom det oppstår skader under oppholdet i SFO eller når barna deltar i aktiviteter arrangert av SFO.

 

Vedtektene ble vedtatt i bystyret 21.04.2022.