Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Vedtekter SFO

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vedtekter SFO

04.01.2021

Vedtekter for skolefritidsordningen (SFO) i Sarpsborg kommune.

§1 Retningslinjer

Skolefritidsordningen (SFO) i Sarpsborg kommune er hjemlet i opplæringsloven og er en lovpålagt tjeneste fra 1.januar 1999. Skolefritidsordningene er knyttet til grunnskoler i Sarpsborg, og eies og drives av Sarpsborg kommune.

§2 Formål og overordnet mål

Sarpsborg kommune har et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.-4.årstrinn, for barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn, samt for barn med særskilte behov på 1.-10.årstrinn ved virksomhet Alternative skolearenaer. SFO er et frivillig tilbud utenom den obligatoriske skoledagen. SFO for barn ved Alternative skolearenaer kan ha avvikende ordninger i forhold til hva som framkommer i vedtektenes § 6,9 og 11.

Skolefritidsordningen; SFO, er en del av skolen og en viktig arena for læring og vennskap. Fri lek og styrte aktiviteter skal fremme språklige ferdigheter og sosial kompetanse. Gjennom å være en del av SFO, styrkes barnas læring i formelle og uformelle læringssituasjoner og barnas kulturelle og individuelle ulikheter utgjør en del av mangfoldet i SFO-dagen.

SFO er en del av den enkelte skoles helhetlige læringsmiljø og det er viktig i samarbeidet mellom barnehagelærere, SFO og barneskolelærere å ha fokus på de erfaringer barn har fått i barnehagen og de opplevelser og de erfaringer de gjør i skolen og SFO.

Barns rett til medvirkning står sentralt i SFO. SFO skal ha fokus på barns mulighet for delaktighet i forhold til aktiviteter og organisering/ tilrettelegging.

§3 Arealer/lokaler

Arealene både ute og inne skal være egnet for formålet. De fysiske omgivelsene må inneholde mange og varierte væresteder/ lekesteder der barna kan sette sitt preg på arealene.

§4 Ansvarlig styringsorgan

Bystyret er ansvarlig styringsorgan for SFO i Sarpsborg kommune.

§5 Ledelse, styring og ansvar

Virksomhetsleder/ rektor har det overordnede administrative og faglige ansvaret for SFO ved skolen.

Virksomhetsleder/ rektor kan delegere myndighet til teamleder.

Skolenes samarbeidsutvalg (SU) kan behandle saker som gjelder SFO ved skolen. Teamleder har møterett og kan uttale seg om saker som vedrører SFO.

Det bør velges en representant med vararepresentant til Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) blant de foresatte til barn i SFO.

§6 Bemanning

Bemanningen må være forsvarlig i forhold til barnas alder og forutsetninger. Det betyr en bemanningsnorm som er fleksibel og som kan tilpasses behov.

Barn med spesielle behov for ekstra tilsyn og omsorg kan utløse tilleggsressurser i SFO.

Som grunnlag for vurdering av bemanningen skal rektor/ virksomhetsleder i hovedsak legge til grunn en voksen pr. 18 hele plasser.

§7 Opptak av barn

Hovedopptak av barn skjer om våren med påmeldingsfrist 1.april, og gjelder for oppstart 1.august. Påmelding skjer på fastsatt skjema til den enkelte skole.

Opptak ellers kan foretas gjennom hele året, men må sees i sammenheng med § 6.

Rektor / virksomhetsleder foretar opptak i samarbeid med teamleder.

§8 Oppsigelse/endring av plass

Gjensidig oppsigelse er 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i måneden.


Oppsigelsen skal skje skriftlig til SFO på fastsatt skjema. For 4.trinnselever opphører SFO-plassen automatisk med virkning fra 1.juli.


Endring av plass må meldes på fastsatt skjema til SFO innen den 15. med virkning fra den 1. i påfølgende måned.

Plassen kan ikke sies opp eller reduseres etter 1.april unntatt ved flytting fra kommunen. Oppsigelse av plass i tidsrommet 1.april til 1.august medfører at august blir oppsigelsesmåned. Melding om reduksjon av plass etter 1.april vil først gjelde fra 1.september.

§9 Åpningstider

Daglig åpningstid er normalt innenfor tidsrommet kl. 07.30 – 16.30. Lokale variasjoner kan forekomme.

SFO er åpent alle virkedager med følgende unntak:

 • Juli måned. SFO har da stengt alle dager
 • 5 dager i løpet av skoleåret på grunn av planleggingsdager hvorav noen av dagene sammenfaller med skolens planleggingsdager.
 • Jul- og nyttårsaften
 • Onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl. 12.00

§10 Måltid/ kosthold

Måltidene i SFO skal fremme gode kostvaner og god helse.

§11 Foreldrebetaling

Bystyret fastsetter foreldrebetalingen. Beløpet fordeles på 11 månedlige innbetalinger med juli som betalingsfri måned.

Det tilbys følgende plasstyper:

 • Hel plass (5 dager pr. uke)
 • 60% plass (3 dager pr. uke)
 • 50% plass (5 dager fordelt på 2 uker)
 • 40% plass (2 dager pr. uke)
 • Ettermiddagsplass
 • Morgenplass

Foreldre kan kjøpe to typer enkeltdager:

 • Enkeltdager i skolens ferier
 • Enkeltdager når skolen er åpen
 • Barn med ettermiddagsplass betaler 60% for enkeltdager i skolens ferier, og 20% for morgenplass enkeltdager når skolen er åpen. Dette med utgangspunkt i priser for enkeltdager.
 • Barn med morgenplass betaler «80%» for enkeltdager. Dette med utgangspunkt i prisen for en enkeltdag


Informasjon om priser skal være tilgjengelig på kommunens nettsider.

Ved forsinket henting kan kommunen kreve et gebyr. Gebyrets størrelse fastsettes av bystyret.

Unnlatelse av betaling medfører oppsigelse av plassen med 14 dagers varsel.

 

§12 Forsikring

Barna er forsikret gjennom Folketrygden og kommunens forsikringsordning dersom det oppstår skader under oppholdet i SFO eller når barna deltar i aktiviteter arrangert av SFO.

 

Vedtektene ble vedtatt i bystyret 23.05.2019.