>Barnevern

Innhold

Barnevernet Sarpsborg:

Telefonnummer:
69 10 83 00/ 69 10 80 00

Barnas alarmtelefon:
116 111 (ikke kommunal)

Besøksadresse:
Rådhusveien 17
1739 Borgenhaugen

Postadresse:
Pb 237
1702 Sarpsborg

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Barnevern

04.01.2018

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Kontaktinformasjon

Beredskapsvakt

Beredskapsvakt: 911 17 140
Barneverntjenesten i Sarpsborg har en døgnbemannet vakttelefon utenom ordinær åpningstid. Den kan du ringe til hvis du tror et barn har akutt behov for hjelp. Du som er barn kan også ringe selv hvis du trenger det.

Barnas alarmtelefon: 

116 111 (ikke kommunal)

Kontakt ekspedisjon

69 10 83 00/ 69 10 80 00

Besøksadresse:
Rådhusveien 17
1739 Borgenhaugen

Postadresse:
Pb 237
1702 Sarpsborg

Ledere

Enhetsleder/ Barnevernleder :
Britt-Hege Engeseth
Tlf: 957 76 949

Teamleder tiltak og utvikling barnevern og  stedfortreder for enhetsleder:
Elsie Anette Torkildsen
Tlf: 930 38 154

Teamleder ungdom:
Gro Anita Elvestad 
Tlf: 976 90292

Teamleder barn I: 
Lene Granstrøm
Tlf. 913 60 084 

Teamleder omsorg barnevern:
Siri Glad Hauge
Tlf. 928 42 106

Teamleder fellestjenester barnevern:
Sylvia Amundrød 
Tlf. 982 66 676

Hjelpetiltak som benyttes av barneverntjenesten i Sarpsborg

Besøkshjem

Barneverntjenesten har muligheten til å tilby besøkshjem til barn og ungdom med særlig behov opphold annet sted enn i foreldrehjemmet. Dette skal være et tilskudd til barnet og et avlastningstilbud for foreldre / fosterforeldre.

Et besøkshjem er vanlige familier i nærområdet som har lyst og som er egnede til å ta imot barn og ungdom opp til 18 år. Besøkshjemmene innlemmer barnet eller ungdommen i familien og forhold tildaglige aktiviteter og gjøremål.

Besøkshjem skal være et trygt og hyggelig sted der barn kan være en del av det vanlige familielivet. Besøkshjem benyttes vanligvis hver andre, tredje eller fjerde helg.

Støttekontakt

En støttekontakts viktigste oppgave er å hjelpe et barn eller en ungdom for å få en meningsfull fritid, og oppleve gode sosiale erfaringer. Det kan være å følge barnet til ulike aktiviteter eller gjøre noe annet hyggelig ca. 4 timer pr. uke. Det er barnets behov og ønsker som er styrende.

Miljøarbeider

En miljøarbeider er en fortrinnsvis fagutdannet person med erfaring med barn og ungdom. Miljøarbeideren skal arbeide ut fra konkrete tiltak og mål som er utarbeidet av barnevernet, barnet/ungdommen og med foreldre i fellesskap, og gjennom sitt engasjement bidra til å øke barnets/ungdommens livskvalitet. Det er de utarbeidede målene og tiltakene som er styrende for hvilke aktiviteter man skal være sammen om. Antall timer pr. uke er mellom 5-10 timer som fastsettes etter avtale.

Barnehageplass

Barnehage benyttes i enkelte tilfeller som barneverntiltak når det vurderes at det er spesielt viktig for barnets utvikling på grunn av forholdene i hjemmet. Det er hensiktsmessig å etablere en ansvarsgruppe eller samarbeidsgruppe rundt barnet bestående av barnvern, barnehage og foreldre samt andre etter behov for å følge med i barnets utvikling.

SFO - skolefritidsordning

Benyttes unntaksvis som barneverntiltak der det vurderes at det enkelte barnet har et spesielt behov for å være i en sosial arena for å få utfolde seg i lek, lære seg tilpasning og være i samspill med andre.

Barneverntjenesten har en rekke egne tiltak som retter seg mot endringstiltak i hjemmet. Barneverntjenesten i Sarpsborg har egen tiltaksgruppe med fokus på å få til en positiv endring i hjemmet for god utvikling og bedre omsorg. Tiltaksgruppa i barnevernet kan tilby følgende tiltak:

NTT – Nettverksterapeutisk tiltak

NTT skal gi bistand og hjelp til familier der de bor. Målsettingen med tiltaket er å hjelpe familiene og bidra til å hindre at barn og ungdom må flyttes fra sin familie og nettverk. De fleste alvorlige saker er egnet for NTT, og målgruppen for tiltaket er for barn og ungdom fra 0-18 år.

Dette er først og fremst en arbeidsmetode. Det dannes en styringsgruppe som består av familie, nettverk offentlig og privat, som møtes jevnlig. Her settes det opp mål for hvordan familien kan hjelpes og hvem som kan gjøre hva av de ulike deltagerne. I alle NTT saker er det en miljøterapeut som jobber sammen med familien mellom møtene.

Familieterapi

Dette er teorier om at endring i samspillet vil være den beste måten å hjelpe den som har behov for hjelp. Problemet er ikke noe som bare angår den ene personen. Det berører hele familien. Familieterapi blir bruket i forhold til de fleste typer vansker hvor samtalen er verktøyet for å løse utfordringer familien måtte ha først og fremst til hjelp for barnet. Det tas utgangspunkt i familiens egne ressurser.

I tillegg til endringstiltakene tiltaksgruppe kan tilby, utfører mange av våre kuratorer arbeid direkte med endringsarbeid i hjemmet. Dette tiltaket heter "råd og veiledning"

Det utarbeides en tiltaksplan i samarbeid mellom hjemmet og barneverntjenesten med klare målsettinger i forhold til de tiltak som er gitt. Dette skal være et arbeidsverktøy for evalueringer.

Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Et fosterhjem skal kunne ta i mot barn og unge for kortere eller lengre tid. Noen barn har behov for et fosterhjem i en periode, mens andre vil ha behov for et fosterhjem til de blir voksne.

Noen ganger er det foreldrene som i samarbeid med barneverntjenesten bestemmer at et barn skal bo i fosterhjem. Andre ganger er det Fylkesnemnda for barnevernsaker som avgjør dette etter forslag fra barnevernet.

Når et barn bor i fosterhjem er det fosterforeldrene har den daglige omsorgen for barnet på vegne av barneverntjenesten. Barnevernet har ansvar for å følge opp barnet og fosterhjemmet, og sørge for nødvendige støttetiltak.

Bli besøkshjem eller støttekontakt

Sarpsborg kommune trenger besøkshjem og støttekontakter

Besøkshjem:
Et besøkshjem er en familie som fungerer som støtte for et barn som trenger kontakt med annet familiemiljø. Målsettingen med besøkshjem er, gjennom samvær, fysisk nærhet og trygge grenser å bidra til å øke et barns selvfølelse, selvstendighet og mestring. Et delmål kan være å avlaste vanskeligstilte foreldre og gi dem overskudd til å mestre foreldrerollen.

Sarpsborg kommune trenger besøkshjem for barn fra 0 -16 år, både enkeltbarn og søsken.

Besøksfamilier må leve under ordnede bo- og familieforhold. Barneverntjenesten ønsker fortrinnsvis familier som har erfaring med barn.

Det gis normalt lønn/godtgjøring og utgiftsdekning etter Kommunenes Sentralforbunds veiledende satser.

Dersom du synes dette er interessant for din familie, kan du ta kontakt med barneverntjenesten. Som besøkshjem må du forplikte deg til å ta imot den oppfølging/veiledning som barneverntjenesten tilbyr.

Støttekontakt:
Barnevernet i Sarpsborg har også stort behov for støttekontakter til utsatt barn og ungdom. Støttekontakten er normalt sammen med barnet eller ungdommen fire timer i uken.

  • Hovedoppgavene til en støttekontakt er å:
  • Hjelpe barnet eller ungdommen til en meningsfull fritid sammen med andre
  • Bistå barnet eller ungdommen i å trene på deltakelse i sosiale sammenhenger for på sikt å klare dette alene.
  • Følge barnet eller ungdommen til ulike fritidsaktiviteter.
  • Bidra med vennskapelig råd og veiledning.
  • Barnevernets støttekontakter får godtgjøring som assistenter. I tillegg dekkes noe utgifter.

Kan du tenke deg å bli støttekontakt, kan du ta kontakt med barnevernet på telefonnummer 69 10 83 00/ 69 10 80 00. Les mer om barnevernet her.

Flere lenker

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (gratis)

Politiet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om barnevernet

Kart

Barnevern

Besøksadresse:

Rådhusveien 17
1739 Borgenhaugen