>PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

PPT - pedagogisk psykologisk tjeneste

Publisert: 04.03.2024

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn, ungdom og voksne med behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i barnehage, skole og voksenopplæring.

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd og veiledning til foreldre, barnehage, skole og andre samarbeidspartnere. PPT bidrar med kompetanseheving i barnehage og skole gjennom kurs og nettverk/veiledning til de ansatte.

Fagpersonene i PPT har fagbakgrunn som pedagogisk-psykologisk rådgiver, logoped og spesialpedagog. Alle ansatte i PPT har taushetsplikt.

Kontaktopplysninger

Sentralbord:
Tlf. 69 11 63 94

Virksomhetsleder
Anette Fjeld
Tlf. 69 11 63 94 / 932 10 373

Adresse: Markveien 1

Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Hvem kan søke hjelp fra PPT?

Barn under opplæringspliktig alder / førskolebarn:

PPT skal bistå barn med særlige behov i barnehage eller hjemme.

Barnets vansker kan være knyttet opp mot språk og kommunikasjon, forsinket utvikling og sosiale vansker.

PPT er i utgangspunktet en skoletilknyttet tjeneste. PPT skal bistå elever i grunnskolen og voksne med særlige opplæringsbehov i kommunen. Elevenes vansker kan være knyttet opp mot faglige, sosiale eller andre vansker som påvirker opplæringen.

Hvis foresatte er bekymret for eget barns utvikling/opplæring anbefaler vi at foresatte først tar kontakt med barnehagen eller skolen. Personalet der kan hjelpe deg å vurdere om barnet/eleven bør henvises til PPT. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PPT.

Henvisningsskjema til PPT-PDF

Slik arbeider PPT

PPTs arbeidsoppgaver er hjemlet i Opplæringslovens § 5. PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. PPT skal utarbeide sakkyndig vurdering ved behov for spesialpedgogisk hjelp/spesialundervisning.

Systemarbeid:

Barnehager og skoler kan bestille bistand til organisasjons/kompetanseutvikling/veiledning til grupper.

Individarbeid:

Arbeidsmåten kan deles i tre hoveddeler:

Utredning: Gjennom samtale/intervju, observasjon og testing får PPT et godt grunnlag for å vurdere den enkeltes forutsetninger og behov. Kartleggingen kan foregå i barnehagen, skolen, voksenopplæringen eller i lokalene til PPT.

Sakkyndig vurdering: Denne består av en oppsummering av utredningen og en tilråding om behov/ikke behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning.
Oppfølging: PPT kan gi oppfølging i form av råd, veiledning til foresatte, ansatte i barnehager og skoler, og voksenopplæringen. PPT kan gi støttesamtaler til den enkelte elev og vurdere eventuelt behov for viderehenvisning.

Øvrige oppgaver: PPT utarbeider også sakkyndig tilråding:

  • I forhold til utsatt/fremskutt skolestart etter henvisning fra enhet spesialpedagogiske tiltak.
  • Fritak for opplæring.
  • Inntak på særskilt grunnlag til videregående skole.
  • Behov for logoped/audiopedagog
  • Logopedhjelp til barn i førskolealder/elever i grunnskolen.
  • Dette innebærer utredning og direkte trening rettet mot uttalevansker, samt kurs og veiledning

 

 

PPT

Besøksadresse:

Markveien 1
1738 Borgenhaugen

Telefon: 69 11 63 94