>Rosenkrantz gate – nytt reisetorg og ny strøksgate

Innhold

Foreløpig framdriftsplan

Vår 23:

Oppstart planarbeid og varsling

Vår 23-vår 24:

Premisser, utredninger og alternativvurderinger

Vår 24-høst 24:

Utarbeidelse av planforslag, inkludert teknisk plan for valgt løsning

Høst 24-vår 25:

1. gangsbehandling og planforslag på offentlig ettersyn

Vår 25:

Vurdere/behandle innspill, 2. gangsbehandling og vedtak av plan

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Rosenkrantz gate – nytt reisetorg og ny strøksgate

Publisert: 13.06.2022

Rosenkrantz gate skal utvikles til en strøksgate og hovedgangakse mellom stasjonsområdet og gågata. Det skal samtidig etableres et nytt og fremtidsrettet reisetorg ved stasjonen for bedre overgang mellom transportmidler.

Rosenkrantz gate skal utvikles med spesiell karakter som består av grønne elementer, møteplasser, høy arealutnyttelse i sidekvartaler, og varierte funksjoner. Det skal vurderes ny kryssløsning mot fv. 118 Olav Haraldssons gate, og trafikkmønster for buss i sentrum opp mot reisetorget for å styrke stasjonen som knutepunkt. 

Spørreundersøkelse

Vi vil ha dine innspill om hvilke funksjoner du ønsker i gata og ved det nye reisetorget. Svar på undersøkelsen og du kan vinne gavekort på 200 kroner.

Svar på spørreundersøkelsen om Rosenkrantz gate og reisetorg her.

Hva skjer nå?

Fristen for innspill til varsel om planoppstart er over. Vi har gjennomgått mottatte innspill, og vurderer hvordan de skal følges opp videre i planprosessen.

Se alle innspill her

Bane NOR - PDF

Borregaard - PDF

Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap - PDF

Elvia- PDF

Fortidsminneforeningen - PDF

Kjersti Gudheim Pedersen - PDF

Kvartal 64 og 59 - vedlegg fra Kvartal 64 og 59 - PDF 

Norges vassdrags- og energidirektorat - PDF

Statens vegvesen - PDF

Statsforvalteren - PDF 

Viken fylkeskommune - PDF

Rosenkrantzgate - kart over planområde

Svart stiplet linje på kartet du ser over, viser varslet planområde. Dette er en foreløpig avgrensning som vil snevres inn underveis i planprosessen. Klikk på kartet for større størrelse.

Vi har også igangsatt trafikkutredninger i dialog med Viken fylkeskommune og Østfold kollektivtrafikk. Trafikkutredningene vil blant annet ta for seg kollektivt kjøremønster i sentrum opp mot nytt reisetorg, kryssløsning mot fv. 118 Olav Haraldssons gate, trafikksikkerhet og fremkommelighet, kapasitet og avvikling, med mer. Trafikkutredningen vil utgjøre et viktig grunnlag for resten av planarbeidet.

Tidligere prosess

Høsten 2020 ble det gjennomført mulighetsstudier for Rosenkrantz gate - et parallelloppdrag, med tre prosjektteam som gjennomførte analyser for gatearealet og tilgrensede kvartaler.

Her er presentasjoner fra de tre mulighetsstudiene

Aart - den framtidsretta, levende og attraktive fem minutters byen - PDF 

Nordic - Innovasjonsbydelen Rosenkranz gate - PDF

Link- Et godt sted å bo et godt sted å være - PDF  

En evalueringsgruppe har med bakgrunn i mulighetsstudiene vurdert hva som kan være planstrategiske valg og viktige reguleringstemaer som bør utredes i videre arbeid. Evalueringsrapportens hovedanbefaling er en tredeling av området langs Rosenkrantz gate med:

 1. Stasjonsområde med reisetorg og næringsarealer mot nord
 2. Boligkvartaler i midten
 3. Epa-kvartalet med sentrumsaktivitet mot sør

Her finner du rapporten med evalueringsgruppens anbefaling - PDF 

I mars 2022 ble det vedtatt anbefalinger for videre arbeider med Rosenkrantz gate og stasjonsområdet i formannskapet.

Les hele saken om Rosenkrantz gate og stasjonsområdet her 

Føringer for detaljreguleringsprosessen
 • Planprinsippene i sentrumsplan og kommunedelplan for InterCity og fv. 118 er føringer.
 • Området planlegges basert på en tredeling som hovedgrep:
  • Reisetorg ved stasjonsområde (mot nord)
  • Boligkvartaler (i midten)
  • Sentrumsaktivitet og byliv (mot gågate)
 • Planavgrensningen skal inneholde arealer som er nødvendige for å sikre gjennomføring av nytt reisetorg, ny strøksgate, og veikryss/trafikkløsning for området.
 • Kvartalene langs Rosenkrantz gate kan utvikles gjennom parallelle planprosesser. Arealene mot Rosenkrantz gate skal utformes med spesiell karakter for å forsterke strøksgatens betydning i bybildet. Det vurderes om det skal utarbeides en veileder for byrom langs Rosenkrantz gate og for reisetorget.
 • Løsning for reisetorg og prinsipper for busstrafikk baseres på føringer fra InterCity-planen.
  • Kollektivt kjøremønster må likevel utredes tidlig i planarbeidet.
  • Kommunen skal samarbeide med Viken fylkeskommune og Bane NOR.
 • Rosenkrantz gate tverrsnittet skal planlegges ut fra kommunal eiet veigrunn. Arealet skal prioriteres for gående, syklende, kollektiv og grønnstruktur.
  • Det skal planlegges et veikryss med fv.118 i samarbeid med Viken fylkeskommune.
 • Rosenkrantz gate transformeres til en ny grønn akse i sentrum.
  • Grønnstruktur skal plasseres langs gaten og på reisetorget.
  • Grønnstruktur skal planlegges i samspill med løsning for overvannshåndtering.
  • Grønnstruktur skal prosjekteres tilnærmet vedlikeholdsfri. Det skal lages en veileder for beplantning i planområdet.
  • Kvartalene langs strøksgaten skal forsterke den grønne aksen gjennom etablering av grønnstruktur mot Rosenkrantz gate.
 • Parkering i området løses som følger:
  • Parkering på gateplan skal unngås.
  • Mobilitetshus i områdene ved stasjonen skal vurderes.
  • Ved utvikling av kvartalene langs Rosenkrantz gate anbefales løsning med p-kjeller for hvert enkelt kvartal. Maksimumskrav for parkering baseres på sentrumsplanen. Adkomst bør fortrinnsvis plasseres vekk fra Rosenkrantz gate.
 • Det utarbeides en plan for utbygging av VA-infrastruktur i planområdet.
 • Renovasjon i området skal løses gjennom nedgravde anlegg. Renovasjonspunkter bør i utgangspunktet ikke plasseres i Rosenkrantz gate.
 • Utbyggingsavtaler tas i bruk som et verktøy i planprosesser i kvartalene langs Rosenkrantz gate og på reisetorget.

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Elise E. Moen, telefon 934 30 094