Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Sykkel

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Sykkel

02.01.2019

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for syklistene og er med i flere prosjekter.

Sykkelbyen Nedre Glomma

Antall sykkelreiser i Nedre Glomma skal dobles! Regionen skal dessuten utvikles til en attraktiv og bærekraftig region.

Sykkelbyen Nedre Glomma er en samarbeidsavtale mellom kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, Statens vegvesen og fylkeskommunen.

Mer om sykkelbyen

Sykkelen er svært viktig i arbeidet med å utvikle et effektivt og hensiktsmessig transportsystem i regionen.

For å oppnå målet i samarbeidsavtalen om å doble antall sykkelreiser i Nedre Glomma, jobbes det med mye med holdningsskapende tiltak, tiltak som skal bidra til å endre synet på sykkel som framkomstmiddel og holdninger til sykkelbruk.

Det skal bygges nye sykkelveier og eksisterende sykkelveier skal forbedres. Målet er på sikt å skape et sammenhengende hovedveinett for sykkel.

Lurt å sykle

Alle tjener på at flere sykler. Du trenger ikke være i "Birken-form" for å sykle til jobben. Sykling skal være et lavterskeltilbud, tilrettelagt for alle grupper syklister og alle som ønsker å slippe å stå i bilkø, få bedre helse, frisk luft og bidra til bedre luftkvalitet i byen.

Derfor er det lurt å sykle:

  • Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot tidlig død og utvikling av hjertekarsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt, fedme, muskel- og skjelettlidelser og flere typer kreft.
  • Fysisk aktivitet er også viktig for mental helse og barns vekst og utvikling.
  • Helserisikoen ved å ligge på sofaen er langt større enn ulykkesrisikoen ved å sykle. Jo flere som sykler, jo tryggere blir det å være syklist.
  • Flere syklister i trafikkbildet gjør bilistene mer oppmerksomme på syklende medtrafikkanter.
  • Sykkelen tar liten plass og forurenser ikke. I byer og tettsteder er det derfor mer miljøvennlig å satse på sykling og gange.
  • Sykkelens rekkevidde er så stor at den er et godt alternativ til bil på kortere turer.

Ny sykkelplan

"Sykkelbyen Nedre Glomma" ønsker at flere skal bruke sykkel som framkomstmiddel, særlig til og fra jobb. 

Tidligere har Fredrikstad og Sarpsborg kommuner hatt en plan hver, men nå har de skrevet denne planen i felleskap og vil nå ha en felles strategi for å lage et sammenhengende hovedveinett for sykkel. 

Her finner du planen med "Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg"

Hovedsykkelveinett

Et hovedsykkelveinett skal koble boligområder sammen med sentrum og med hverandre, i tillegg til viktige målepunkter som kollektivknutepunkter og arbeidsplasser. Dagens plan Hovedveinett for sykkel i Sarpsborg ble vedtatt i 2009.

Sykkelbyen Nedre Glomma er i gang med å revidere hovedsykkelveinettet i Sarpsborg og Fredrikstad. Hensikten er å lage en felles plan for å få til et helhetlig, sammenhengende hovedsykkelnett på høy kvalitet i Nedre Glomma.

Ansvar for utbygging av sykkelveier er delt mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene. Derfor er det særlig viktig at alle disse aktørene samarbeider, både i utarbeidelse av planen og i gjennomføringen. Sykkelbyen Nedre Glomma består av Statens vegvesen, Østfold fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommune, samt en representant fra Syklistenes Landsforening.

Hva inngår i planen?

I tillegg til å lage en felles strategidel for Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, vil kommune i tillegg utarbeide en egen handlingsdel.

Strategi:
I strategidelen vil det være fokus på å avklare hvilke mål vi har for sykkelbruk i Nedre Glomma og prinsipper som skal følges i utformingen av hovedsykkelnettet. Det finnes flere typer sykkelløsninger som er egnet i ulike typer områder – gang- og sykkelvei, atskilt sykkelvei med fortau, sykkelfelt, blandet sykkel- og biltrafikk, sykkelgate. Se en kort beskrivelse av sykkelløsningene her. Strategidelen gir hovedprinsipper for hvor ulike løsninger skal brukes. I tillegg skal strategidelen avklare prinsipper for sykkelparkering, skilting, drift og vedlikehold, og ikke minst prioritering mellom ulike ruter. Strategidelen vil også inneholde et kart som viser hovedsykkelrutene i Sarpsborg og Fredrikstad.

Handling:
Handlingsdelene vil vise mer detaljerte beskrivelser av dagens situasjon og ønsket framtidig standard for hver rute. I tillegg vil den inneholde en liste over tiltak i en prioritert rekkefølge. Dette for at planen skal være et effektivt verktøy for utbygging.

Utbygging av hovedsykkelveier

Hensikten med å lage denne planen er blant annet å lage et godt grunnlag for en rask og effektiv utbygging av hovedsykkelnettet. Finansieringen må imidlertid være på plass før sykkelinfrastrukturen kan bygges.

I dag er det gjennom budsjettprosesser i Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene at man bevilger penger for å bygge sykkelinfrastruktur. I tillegg har samarbeidspartene søkt og fått bevilget statlige belønningsmidler for utbygging av flere sykkelruter i perioden 2013-2017. Se oversikten over prosjekter som skal gjennomføres med belønningsmidler.

Når Bypakke Nedre Glomma innføres, vil bompenger, i tillegg til statlige, fylkeskommunale og kommunale midler, kunne brukes for å bygge ut hovedsykkelnettet. Det er et mål i Bypakka å få flere til å sykle, gå eller ta bussen for å løse transportutfordringene i Nedre Glomma.

Hovedsykkelveier: Terje Gjelten Bakken, Enhet Plan og samfunnsutvikling: Tlf. 480 45 470.

Sats på sykkel

Nasjonal sykkelstrategi (ekstern lenke)

En bil? Nei, et sykkelstativ!

Sarpsborg sentrum har fått to nye og morsomme sykkelstativer, som venter på din sykkel. Nå er det bare å starte tråkkingen.

Mer om sykkelstativene

Sykkelturer i Sarpsborg

Les om sykkelturene her.

Bypakke Nedre Glomma

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Les mer om bypakke Nedre Glomma her.