>Sykkel

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sykkel

Publisert: 02.01.2023

Sarpsborg kommune ønsker å legge til rette for syklistene og er med i flere prosjekter.

Sykkelbyen Nedre Glomma

Antall sykkelreiser i Nedre Glomma skal dobles! Regionen skal dessuten utvikles til en attraktiv og bærekraftig region.

Sykkelbyen Nedre Glomma er en samarbeidsavtale mellom kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, Statens vegvesen og fylkeskommunen.

Mer om sykkelbyen

Sykkelen er svært viktig i arbeidet med å utvikle et effektivt og hensiktsmessig transportsystem i regionen.

For å oppnå målet i samarbeidsavtalen om å doble antall sykkelreiser i Nedre Glomma, jobbes det med mye med holdningsskapende tiltak, tiltak som skal bidra til å endre synet på sykkel som framkomstmiddel og holdninger til sykkelbruk.

Det skal bygges nye sykkelveier og eksisterende sykkelveier skal forbedres. Målet er på sikt å skape et sammenhengende hovedveinett for sykkel.

Lurt å sykle

Alle tjener på at flere sykler. Du trenger ikke være i "Birken-form" for å sykle til jobben. Sykling skal være et lavterskeltilbud, tilrettelagt for alle grupper syklister og alle som ønsker å slippe å stå i bilkø, få bedre helse, frisk luft og bidra til bedre luftkvalitet i byen.

Derfor er det lurt å sykle:

  • Regelmessig fysisk aktivitet beskytter mot tidlig død og utvikling av hjertekarsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes type 2, overvekt, fedme, muskel- og skjelettlidelser og flere typer kreft.
  • Fysisk aktivitet er også viktig for mental helse og barns vekst og utvikling.
  • Helserisikoen ved å ligge på sofaen er langt større enn ulykkesrisikoen ved å sykle. Jo flere som sykler, jo tryggere blir det å være syklist.
  • Flere syklister i trafikkbildet gjør bilistene mer oppmerksomme på syklende medtrafikkanter.
  • Sykkelen tar liten plass og forurenser ikke. I byer og tettsteder er det derfor mer miljøvennlig å satse på sykling og gange.
  • Sykkelens rekkevidde er så stor at den er et godt alternativ til bil på kortere turer.

Ny sykkelplan

"Sykkelbyen Nedre Glomma" ønsker at flere skal bruke sykkel som framkomstmiddel, særlig til og fra jobb. 

Tidligere har Fredrikstad og Sarpsborg kommuner hatt en plan hver, men nå har de skrevet denne planen i felleskap og vil nå ha en felles strategi for å lage et helhetlig, sammenhengende hovedveinett for sykkel med høy kvalitet i Nedre Glomma. 

Her finner du planen med "Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg" (PDF)

Hovedsykkelveinett

Et hovedsykkelveinett skal koble boligområder sammen med sentrum og med hverandre, i tillegg til viktige målepunkter som kollektivknutepunkter og arbeidsplasser. Dagens plan Hovedsykkelveier i Fredrikstad og Sarpsborg (PDF) ble vedtatt i 2017.

Ansvar for utbygging av sykkelveier er delt mellom Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene. Derfor er det særlig viktig at alle disse aktørene samarbeider i gjennomføring av planen. Sykkelbyen Nedre Glomma består av Statens vegvesen, Viken fylkeskommune, Sarpsborg og Fredrikstad kommune, samt en representant fra Syklistenes Landsforening.

Hva inngår i planen?

Planen inneholder en felles strategidel for Sarpsborg og Fredrikstad kommuner, samt en egen handlingsdel.

Strategi:
I strategidelen er det være fokus på å avklare hvilke mål vi har for sykkelbruk i Nedre Glomma og prinsipper som skal følges i utformingen av hovedsykkelnettet. Det finnes flere typer sykkelløsninger som er egnet i ulike typer områder – gang- og sykkelvei, atskilt sykkelvei med fortau, sykkelfelt, blandet sykkel- og biltrafikk, sykkelgate. Se en kort beskrivelse av sykkelløsningene her. Strategidelen gir hovedprinsipper for hvor ulike løsninger skal brukes. I tillegg skal strategidelen avklare prinsipper for sykkelparkering, skilting, drift og vedlikehold, og ikke minst prioritering mellom ulike ruter. Strategidelen inneholder også et kart som viser hovedsykkelrutene i Sarpsborg og Fredrikstad.

Handling:
Handlingsdelene viser mer detaljerte beskrivelser av dagens situasjon og ønsket framtidig standard for hver rute. I tillegg inneholder den en liste over tiltak i en prioritert rekkefølge. Dette for at planen skal være et effektivt verktøy for utbygging.

Utbygging av hovedsykkelveier

Hensikten med å lage denne planen er blant annet å lage et godt grunnlag for en rask og effektiv utbygging av hovedsykkelnettet. Finansieringen må imidlertid være på plass før sykkelinfrastrukturen kan bygges.

I dag er det gjennom budsjettprosesser i Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene at man bevilger penger for å bygge sykkelinfrastruktur. I tillegg har samarbeidspartene søkt og fått bevilget statlige belønningsmidler for utbygging av flere sykkelruter. 

Gjennom Bypakke Nedre Glomma, vil bompenger, i tillegg til statlige, fylkeskommunale og kommunale midler, kunne brukes for å bygge ut hovedsykkelnettet. Det er et mål i Bypakka å få flere til å sykle, gå eller ta bussen for å løse transportutfordringene i Nedre Glomma.

Kari Marie Lindqvist, Team samferdsel: Tlf 997 46 778.

Sykkelturer i Sarpsborg

Les om sykkelturene her.

Elsparkesykler

Les mer om elsparkesykler i Sarpsborg her.

Bypakke Nedre Glomma

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen om framtidens transportsystem. Les mer om bypakke Nedre Glomma her.