>Dispensasjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Dispensasjon

Publisert: 08.03.2023

Hvis du ønsker å bygge, rive eller endre noe som ikke er i samsvar med lov, forskrift og reguleringsbestemmelser for eiendommen, kan du søke om dispensasjon fra regelverket. Du kan ikke søke om dispensasjon fra saksbehandlingsreglene.

Når kan du få dispensasjon

 • Hensynet bak bestemmelsen du søker om dispensasjon fra, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene.
 • Hensynet bak en avstandsbestemmelse kan for eksempel være å sikre nok lys og luft mellom bygninger og ivareta brannsikkerhet.
 • Du kan ikke begrunne fordeler eller ulemper med personlige forhold, som for eksempel plassbehov og økonomi.

Du kan lese mer om dette i veileder fra Statsforvalteren - (PDF)

Slik søker du om dispensasjon

Du skriver dispensasjonssøknaden som et vanlig brev og sender det sammen med byggesøknaden. Du kan også søke om dispensasjon utenom en byggesak. I søknaden må du begrunne hvorfor du skal få dispensasjon. 

Søknaden må inneholde opplysninger om: 

 • hvem som er tiltakshaver og søker (dersom det ikke framgår av søknaden)
 • hvilken eiendom søknaden gjelder (adressen og ev. gårds og bruksnummer)
 • hva du skal bygge (dersom dette ikke framgår av søknaden)
 • tiltaket er permanent eller midlertidig
 • at du har varslet naboene (naboer og gjenboere) om dispensasjon

Du må i tillegg legge ved tegninger og situasjonsplan. Dette gjelder også når det du skal bygge er unntatt søknadsplikt, altså når du ikke trenger å sende inn byggesøknad.

Tidsfrist

Søknad om dispensasjon fra plan eller planbestemmelser skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden er til uttalelse hos andre myndigheter.

Behandlingsgebyr

Behandling av dispensasjonssøknader er, uavhengig av om søknaden innvilges eller avslås, gebyrbelagt. I tillegg kommer gebyret for behandling av selve søknaden dersom dispensasjon blir gitt og tiltaket er søknadspliktig.

Informasjon om priser finner du her.

Eksempler på når du må søke om dispensasjon

Hovedregelen er at bygninger skal plasseres minst 4 meter fra nabogrense. Er det angitt byggegrense for din eiendom i reguleringsplan eller krav om minsteavstand til f.eks. vei, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Byggegrenser og avstandskrav finner du ved å lese kommuneplaner og reguleringsplaner for din eiendom.

Hvis du har et samtykke fra berørte naboer, eller hvis bygningen har et bruksareal eller bebygd areal på mindre enn 50 kvadratmeter og ikke skal benyttes til beboelse, kan kommunen godkjenne en plassering nærmere enn 4 meter.

Hvis bygningen plasseres i strid med dette, må du søke om dispensasjon.

Når du skal bygge, skal minsteavstand til midten av regulert vei som regel være 15 meter, og minsteavstand til midten av regulert riksvei skal som regel være 50 meter. For kommunale veier er det i bestemmelsene til kommuneplanen satt en minsteavstand til veikant på 5 meter for alle tiltak. 

Skal du søke om dispensasjon fra avstand til fylkesvei eller riksvei, skal denne søknaden sendes til Statens vegvesen.

Les mer om søknad til Statens vegvesen her.

I kommunens kystsoneplan og arealplan er det forbud mot byggetiltak nærmere sjøen enn 100 meter, med unntak av fasadeendringer. Forbud mot byggetiltak gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kystsoneplanen eller reguleringsplanen.

Du kan lese kommuneplaner og reguleringsplaner her. Her finner du også oversikt over dispensasjonssøknader som er behandlet.

Det skal veldig mye til for at kommunen gir dispensasjon for nye tiltak innenfor områder med forbud mot tiltak, såkalt LNF-områder. I kystsoneplanen er for eksempel hytteområder delt inn i flere områder som LNF-formål og formål bebyggelse og anlegg. For LNF-områder i kystsoneplanen skilles det mellom eiendommer bak byggegrense, her er det egne bestemmelser om arealer og hva du kan bygge på eiendommen. I områder utenfor byggegrense det vil si nærmere sjøen er det forbud mot tiltak.

Kartutsnitt som viser ulike soner for fritidsbebyggelse i kystsonen

 • Rød linje - 100-metersbeltet
 • Blå linje - byggegrense i 100-metersbeltet
 • Gul flate - byggeområde - kystsoneplanen § 5.1.4 - maksimum 90 m2 
 • Grønn flate bak 100-metersbeltet - LNF - kystsoneplanen § 5.4.3 a) - maksimum 90 m2
 • Grønn flate bak byggegrense i 100-metersbeltet - LNF - kystsoneplanen § 5.4.3 b) - maksimum 90 m2
 • Grønn flate i 100-metersbeltet og utenfor byggegrense - byggeforbud