>Oppmåling av eksisterende grenser

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Oppmåling av eksisterende grenser

03.01.2022

Team kart gjennomfører oppmålingsforretning etter matrikkellovens bestemmelser, i forbindelse med klarlegging av eiendomsgrenser eller bruksrettsgrenser. De klarlagte grensene registres i matrikkelen. Kommunen kan imidlertid ikke fastsette eiendomsgrensen mellom grunneiere dersom det er tvist om grensen. Det må i slike tilfeller kreves sak for domstolen.

Priser for oppmåling, deling og seksjonering

Oppmåling, deling og seksjonering-priser (PDF)

Grensepåvisning

Grensepåvisning er en samlebetegnelse på:

  • Ny merking av grensepunkt som er fastsatt ved oppmåling tidligere.
  • Klarlegging av eksisterende grense, for eksempel hvis grensen er beskrevet i festekontrakt eller skylddelingsdokument.
Mer informasjon om grensepåvisning

Hva skal rekvireres når?

Hvis eiendommen din er målt opp tidligere, og du har et målebrev eller matrikkelbrev skal du benytte skjemaet Rekvisisjon av oppmålingsforretning, og krysse av for «nymerking av eksisterende grensepunkt».

Om eiendommen ikke er målt opp tidligere, og du kun har en skriftlig grensebeskrivelse uten koordinater i en tinglyst festekontrakt eller skyldelingsdokument, skal du også benytte skjemaet Rekvisisjon av oppmålingsforretning og krysse av for «klarlegging av eksisterende grense».

Husk at du må sende inn følgende:

  • Utfylt skjema. Dette skal gi kommunen informasjon om hvilken eiendom saken gjelder, sakstype, fakturaadresse og hvem som rekvirerer. Husk at du skal skrive under skjemaet.
  • Et kart med oversikt over grensene til eiendommen og naboeiendommer. Eiendomskart kan hentes og skrives ut her. Ved «nymerking av eksisterende grensepunkt» merker du av på kartet hvilke grensepunkt som du ønsker å merke på nytt.
  • Ved «klarlegging av eksisterende grenser», der eiendommen tidligere ikke er målt, skal man legge ved kopi av tinglyst festekontrakt eller skylddelingsdokument.

Du kan sende søknaden til oss på epost, eller via post til Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg

Saksbehandlingstid:

Grensepåvisning behandles etter matrikkelloven, og skal være gjennomført innen 16 uker etter at kommunen har mottatt komplett søknad og kart, og eventuelle vedlegg. På grunn av at det kan være vanskelige forhold for oppmåling på vinteren, blir fristen fryst mellom 1. november og 31. mars. Oppmålingsforretningene tas likevel fortløpende så lenge det er gode nok måleforhold.

Gebyr:

Grensepåvisning behandles etter pkt. D5 og D6 i gebyrregulativet.

Lover og forskrifter:

Her finner du matrikkelloven.

Her finner du matrikkelforskriften.

Kontaktperson:

Espen Danevad Team kart, tlf. 479 78 998.

Informasjon om oppmålingsforretning

Ved oppmålingsforretningen vil eksisterende og nye grenser bli registrert og målt.

Les mer om oppmålingsforretning her:

Tilgang til eiendommer:
I dagene forut for, under og etter oppmålingsforretningen må landmåler ha tilgang til eiendommen for befaring, merking og måling. Hjemlet i matrikkelloven §41.

Rydding:
Stedene hvor grensepunktene skal måles og merkes bør ha god tilgang/ være gjort tilgjengelig og ryddet for at landmåler skal komme til med oppmålingsarbeidet.

Oppmøte:
Det er viktig at du møter opp ved oppmålingsforretningen for å unngå tvil om grenser og grensepunkter og for å ivareta dine rettigheter. Mangelfullt oppmøte vil kunne medføre at saken blir utsatt.

Partsliste:
Vedlagt partsliste er kun til orientering. Undertegning av partsliste skjer under oppmålingsforretningen.

Fullmakt:
Dersom du ikke kan møte ved kartforretningen selv, kan du gi en annen person skriftlig fullmakt til å møte for deg. Dersom en eiendom har 2 eller flere eiere er det også viktig at alle møter eller fyller ut en fullmakt. Benytt vedlagt fullmakt. Det må krysses av for hva fullmakten gjelder. Dette er særlig viktig ved grensejustering og arealoverføring.

Heftelser:
Det er viktig å få klarlagt om det finnes stedbundne rettigheter og heftelser som har betydning for oppmålingsforretningen. Dette kan være veirett, rett til vann og avløpsledninger, brønnrett osv. Ta med dokumentasjon hvis du har.

Urådighet:
Vi ber om å bli underrettet hvis det foreligger urådighetsbegrensning på eiendommen. Det samme gjelder om det skulle bli tinglyst «urådighet» mens saken er under behandling.

Andre parter:
Dersom forretningen får betydning for andre parter som ikke er varslet, ber vi om at det gis beskjed til landmåler snarest mulig.

Landmålers habilitet:
Dersom noen av partene mener landmåler er inhabil etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 6-10, må det gis beskjed til landmåler snarest mulig.

Oppmålingsforretning går ut på å klarlegge og beskrive grenser og retter i tråd med partene sine påstander og framlagte dokumenter, og ellers bringe fram opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for matrikkelføring og eventuell tinglysing. Den som utfører oppmålingsforretningen skal ta vare på alle parter sine interesser og utføre forretningen i samsvar med god landmålerskikk.