>Seksjonering og reseksjonering av eiendom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Seksjonering og reseksjonering av eiendom

03.01.2022

Seksjonering er en måte å dele opp eierinteressene i en eiendom på når vanlig tomtedeling er praktisk vanskelig, som f.eks. ved boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.

Ny eierseksjonslov trådte i kraft 1. januar 2018. Her finner du eierseksjonsloven.

Hva er en eierseksjon?

En eierseksjon er en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen.

Hva kan seksjoneres?

En seksjonering kan bare omfatte eiendom som består av ett gårds- og bruksnummer, eventuelt ett festenummer.
I tillegg til selve bruksenheten (boligen) kan en seksjon også omfatte et uteareal. Seksjonering med uteareal krever oppmålingsforretning og oppmåling av utearealet i henhold til matrikkelloven. 

Seksjonering med uteareal

Dersom du skal seksjonere uteareal, må vi gjennomføre en oppmålingsforretning etter matrikkelloven før vi kan sende dokumentene til tinglysing. Det kan ta opp til 16 uker å gjennomføre oppmålingen. Søknadskjemaet for oppmåling må ligge ved søknaden om seksjonering. 

Slik søker du om seksjonering:

Fyll ut skjema for seksjonering:
Her finner du seksjoneringsskjemaet.
Her finner du veileder for utfylling av seksjoneringsskjemaet.

Hvis ikke de som eier eiendommen signerer i skjemaet, må du legge ved en original fullmakt.

Her finner du veileder for informasjon om hva en fullmakt skal inneholde.

Ved endring av seksjonsoppdelingen av en eiendom, for eksempel en ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner, kreves reseksjonering. Da oppheves den første seksjoneringen, og den nye seksjoneringen vil gjelde.

Fyll ut skjemaet for reseksjonering:
Her finner du reseksjoneringsskjemaet.
Her finner du veileder for utfylling av reseksjoneringsskjemaet.

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Kommunen behandler søknaden innen 12 uker. Vedtaket har en klagefrist på tre uker som må overholdes. Deretter sendes saken til Kartverket for tinglysing. Så sender vi alle de tinglyste dokumentene tilbake til søker sammen med nytt matrikkelbrev. Faktura blir også sendt.

Hva skal seksjoneringssøknaden inneholde?

Søknadsskjema

Søknadsskjema om seksjonering eller reseksjonering (se over)
Utfylt og originalt underskrevet skjema i 3 eksemplarer. Husk at du skal underskrive med blå kulepenn.

Situasjonsplan/kartutsnitt

Situasjonsplan/kartutsnitt i 3 eksemplarer som skal vise eiendommens beliggenhet og all bebyggelse på eiendommen. På eventuell bygning eller del av bygning som skal være tilleggsdel til hoveddelen i en seksjon, skal avmerkes på situasjonsplan/kartutsnittet (eks. TSNR. 1 = Tillegg til seksjon nummer 1).

Plantegninger

Plantegninger leveres i A4- eller A3-format i 3 eksemplarer over alle etasjer medregnet kjeller og loft i bygningen(e) som skal seksjoneres. Grensene for hver seksjon, forslag til seksjonsnummer og bruken av de enkelte rom skal være tydelig avmerket på plantegningene. Det samme gjelder grensen mellom seksjoner og fellesareal. Vi anbefaler at markeringen skjer ved ulike farger og/eller skravur.

Vedtekter

Vedtekter for sameiet vedlegges (2 eksemplarer).

I eierseksjoneringsloven er det krav om at vedtektene minst må inneholde eiendommens gårds- og bruksnummer (og eventuelt festenummer), og hvor mange medlemmer styret i sameiet skal ha. 

Urådighet

Dersom eiendommen eller seksjonen er under salg, vil det som regel være tinglyst en urådighet på eiendommen som innebærer et forbud mot at eiendommen kan selges eller pantsettes. Finnes en slik urådighet på eiendommen din, må du sende inn et samtykke fra den som eier urådigheten. 

Her kan du lese mer om fullmakt og samtykke.

Følgebrev

Legg ved et følgebrev med kontaktinformasjon og informasjon med navn og adresse på den som skal ha fakturaen.
Ved reseksjonering skal tegningene fra den eksisterende seksjoneringen også ligge ved søknaden.

Postadresse

Begjæring om seksjonering sendes til:
Sarpsborg kommune
Team Kart
Postboks 237
1702 Sarpsborg.

Gebyr

Kommunens behandling av seksjoneringssaken er gebyrlagt. Se gebyrregulativ, kapittel E. I tillegg kommer tinglysingsgebyr til staten for å opprette de nye seksjonene. Av praktiske grunner er det kommunen som krever inn dette gebyret også.

I seksjoneringssaker hvor ubebygde deler av eiendommen (uteareal) skal inngå som tilleggsareal til en eller flere seksjoner, vil det påløpe eget gebyr for dette. Satsene framgår av gebyrregulativet for arbeider etter matrikkelloven. Se gebyrregulativ, pkt. D1.2 

Oppheving/sletting av seksjonering

Dersom seksjonert eiendom skal oppløses, kreves det full enighet om dette i sameiet. Alle hjemmelshaverne må underskrive en begjæring om at seksjoneringen oppheves og i tillegg må samtlige panthavere samtykke i opphevingen.

Etter at kommunen har mottatt slik begjæring sender kommunen melding om sletting av seksjoneringen til Kartverket for tinglysing. Det er et gebyr ved oppheving/sletting av seksjonering (se gebyrregulativ, pkt. E.2.5).

Priser for oppmåling, deling og seksjonering

Oppmåling, deling og seksjonering-priser (PDF)

 

Kontaktperson:
Cathrine Elton, rådgiver Team kart