>Tilskuddsordninger i landbruket

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilskuddsordninger i landbruket

Publisert: 25.06.2024

Sarpsborg kommune forvalter flere tilskuddsordninger for landbruket.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningene som kommunen forvalter.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Gjelder tilskudd ved vesentlig svikt i planteproduksjon på grunn av klimatiske forhold. Viktig informasjon: Melding om skade er ikke søknad - for å søke om tilskudd bruk eget søknadsskjema til høyre.

Hvem kan søke?
Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt kan søke om tilskudd. Før du søker må du ha meldt fra om svikten til kommunen.

Les mer om tilskudd ved produksjonssvikt - Landbruksdirektoratet

Det er et vilkår for å kunne motta tilskudd ved produksjonssvikt at du har gitt kommunen melding om skade. Meldingen skal gis så snart skaden har oppstått eller vil kunne oppstå, slik at kommunen skal ha mulighet til å kontrollere arealet på et tidspunkt der klimaskaden kan påvises.

Søk her:
Altinn - Forhåndsvarsel om produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon(melding)

Søknadsfristen er 31. oktober.

Søk her:
Altinn - Tilskudd ved produksjonssvikt ved planteproduksjon

 

Kontaktpersoner:

Steinar Gåsvatn,
Tlf. 400 38 419

Malin Skjelin
Tlf. 992 05 876

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Gjelder tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og planerte arealer.

Hvem kan søke?
Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Les mer om tilskudd til drenering av jordbruksjord - Landbruksdirektoratet
Søknad kan leveres hele året.

Søk her:
Altinn - Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd, ferie og fritid

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjons- og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak.

Hvem kan søke?
Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Les mer om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket - Landbruksdirektoratet
Søknadsfristen er 15 mars og 15. oktober.

Søk her:
Altinn - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Kontaktpersoner:

Steinar Gåsvatn
Tlf. 400 38 419

Malin Skjelin
Tlf. 992 05 876

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Gjelder tilskudd til dekning av kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved dødsfall.

Hvem kan søke?
Jordbruksforetak registrert i Foretaksregisteret som driver vanlig jordbruksproduksjon, kan søke om tilskudd til avløsning ved bondens sykdom eller svangerskap, når bonden har sykt barn, og i forbindelse med fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse. I disse tilfellene søkes det på jordbruksforetakets organisasjonsnummer.  Hvis bonden dør, kan etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn søke om tilskudd til avløsning for inntil 8 uker etter dødsfallet. Her oppgir søkeren eget fødselsnummer.

Les mer om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel - Landbruksdirektoratet
Søknad kan leveres hele året.

Søk her:
Altinn - Tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel mv.

Kontaktpersoner:

Steinar Gåsvatn
Tlf. 400 38 419

Malin Skjelin
Tlf. 992 05 876

Bygdeutviklingsmidler

Bygdeutviklingsmidler er støtte til investeringer i driftsbygninger for tradisjonelt landbruk og andre næringer på gårdsbruk. Dette gjelder landbruksforetak som ønsker å søke Innovasjon Norge om støtte til investeringer i tradisjonelt landbruk eller til tilleggsnæringer.

Viktig: Innovasjon Norge krever en driftsplan og eventuelle anbud fra entreprenører lagt ved søknaden, så start i god tid. Ta kontakt med oss i kommunen for ytterligere informasjon/diskusjon.

Krav til søknad:

  • Søknaden må være komplett med all informasjon som skal følge saken, og alle felt i søknadsskjemaet må være fylt ut.

Saksgang:

  • Ferdig utfylt elektronisk søknad går til kommunen.
  • Kommunen har mulighet til å returnere søknaden dersom det er behov for endringer/ytterligere informasjon.
  • Kommunen gir en vurdering av saken og sender søknad/vedlegg videre til Innovasjon Norge.
  • Innovasjon Norge sender deg en bekreftelse på at søknaden er mottatt, samt navn på saksbehandler.
  • Innovasjon Norge fatter vedtak i saken.

Kontaktperson:
Torgunn Antonsen,
tlf. 911 17 155 

NMSK-tilskudd (nærings- og miljøtiltak i skogbruket)

Sarpsborg kommune behandler søknader om tilskudd til Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK). Ordningen omfatter tilskudd til skogkultur og andre kvalitetsfremmende tiltak, samt miljøtiltak i skog. Det er ingen spesiell søknadsfrist. Søknad sendes Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Kontaktpersoner:
Malin Skjelin,
Tlf. 992 05 876

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP)

Søknadsfristen er 15. oktober. Det er mulig å søke fra 15. september 2024.

Hvem kan søke?
Ordningen gjelder tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret.

Les mer om regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) - Landbruksdirektoratet
Les mer om regionalt miljøtilskudd | Statsforvalteren i Oslo og Viken
Søknadsfristen er 15. oktober. Det er mulig å søke fra 15. september i 2024.

Søk her:
Altinn - Søknad om regionalt miljøtilskudd

Kontaktpersoner:

Steinar Gåsvatn
Tlf. 400 38 419

Malin Skjelin
Tlf. 992 05 876

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Gjelder tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket.

Hvem kan søke?
Den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget jordbruksproduksjon, kan søke tilskudd. Den som leier må ha godkjenning fra eier. Privatpersoner og foretak kan søke om tilskudd.

Les mer om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet
Søknadsfristen er 1. april.

Søk her:
Altinn - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Kontaktpersoner:

Steinar Gåsvatn
Tlf. 400 38 419

Malin Skjelin
Tlf. 992 05 876