>Tilskuddsordninger i landbruket

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilskuddsordninger i landbruket

Publisert: 01.11.2023

Sarpsborg kommune forvalter flere tilskuddsordninger for landbruket.

Her kan du lese mer om tilskuddsordningene som kommunen forvalter.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Bønder som på grunn av klimatiske forhold får en avling på under 70 prosent av det normale, kan søke om erstatning.

Hensikten med ordningen med avlingsskadeerstatning er å redusere økonomisk tap hos foretak med produksjonssvikt på grunn av klimatiske forhold man ikke kan sikre seg mot. Dette gjelder for eksempel vinterskade, tørke, stor nedbør og frost. Med produksjonssvikt menes svikt i produsert mengde, ikke kvalitet. Skade på grunn av sykdom, skadedyr og ugras defineres ikke som klimaskader selv når forekomsten påvirkes av klimatiske forhold.

Det er et vilkår for å få erstatning at kommunens landbrukskontor blir varslet så snart det er mistanke om avlingssvikt. Dette for at kommunen skal kunne foreta feltkontroll og se om avlingssvikten utelukkende skyldes klima eller om det er andre medvirkende årsaker. Melding om skade gjøres elektronisk via Altinn. Dersom du har skade i flere ulike vekstgrupper, må det leveres en egenmelding for hver av vekstgruppene. Meldingen blir sendt til kommunen hvor driftssenteret for foretaket ditt ligger og du vil motta kvittering for innsendt melding. Det er også en forutsetning at søker har drevet faglig forsvarlig og gjort det som kan forventes for å berge avlingen.

Om årets avling blir under 70 % av gjennomsnittsavlingen 5 siste år, kan man være berettiget til avlingsskadeerstatning. Erstatning beregnes for hver vekstgruppe, som er: korn og oljefrø, grønnsaker, poteter, frukt, bær og grovfôr.

Beregnet erstatning under 5000,- utbetales ikke. Maksgrense for erstatningsutbetaling per vekstgruppe er 750.000 ,-. Om avlingen ikke høstes skal sparte høstkostnader medregnes.

Ytterligere informasjon om ordningen finnes hos Landbruksdirektoratet. Her finnes også link til søknadsskjema og til Altinn hvor du kan søke elektronisk. Kommunen oppfordrer derfor til å søke elektronisk, da dette letter saksbehandlingen.

Søknadsfristen er 31. oktober.
Kontakt kommunen for å melde fra om mulig avlingsskade, eller hvis du har spørsmål om ordningen.

Kontaktpersoner:

Steinar Gåsvatn,
Tlf. 400 38 419

Malin Skjelin
Tlf. 992 05 876

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd, ferie og fritid

Produksjonstilskudd er et samlebegrep for en rekke tilskuddsordninger innen jordbruket. Søknadsfrist er to ganger i året; 15. mars og 15. oktober. Fristene er absolutte og det er kun mulig å søke elektronisk. Sarpsborg kommune behandler alle søknader.

Avløsertilskudd ved ferie og fritid kan søkes om sammen med produksjonstilskudd. Søknadsfrist er 15. oktober. Sarpsborg kommune behandler alle søknader. Her kan du lese mer om avløsertilskudd ved ferie og fritid.

Du kan søke om dette tilskuddet ved å benytte denne lenken til Altinn:
Elektronisk søknad for produksjonstilskudd og avløsertilskudd.


Kontaktpersoner:

Steinar Gåsvatn
Tlf. 400 38 419

Malin Skjelin
Tlf. 992 05 876

Camilla Skarning,
Tlf. 415 30 247

Avløsertilskudd, ved sykdom

Det kan søkes om avløsertilskudd ved sykdom i landbruket dersom dette oppstår. Søknad må sendes innen tre måneder etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd. Her kan du lese mer om avløsning ved sykdom.

Søknadsskjema 

Send søknadsskjema til Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Kontaktpersoner:

Steinar Gåsvatn
Tlf. 400 38 419

Malin Skjelin
Tlf. 992 05 876

Camilla Skarning,
Tlf. 415 30 247

Bygdeutviklingsmidler

Bygdeutviklingsmidler er støtte til investeringer i driftsbygninger for tradisjonelt landbruk og andre næringer på gårdsbruk. Dette gjelder landbruksforetak som ønsker å søke Innovasjon Norge om støtte til investeringer i tradisjonelt landbruk eller til tilleggsnæringer.

Viktig: Innovasjon Norge krever en driftsplan og eventuelle anbud fra entreprenører lagt ved søknaden, så start i god tid. Ta kontakt med oss i kommunen for ytterligere informasjon/diskusjon.

Krav til søknad:

  • Søknaden må være komplett med all informasjon som skal følge saken, og alle felt i søknadsskjemaet må være fylt ut.

Saksgang:

  • Ferdig utfylt elektronisk søknad går til kommunen.
  • Kommunen har mulighet til å returnere søknaden dersom det er behov for endringer/ytterligere informasjon.
  • Kommunen gir en vurdering av saken og sender søknad/vedlegg videre til Innovasjon Norge.
  • Innovasjon Norge sender deg en bekreftelse på at søknaden er mottatt, samt navn på saksbehandler.
  • Innovasjon Norge fatter vedtak i saken.

Kontaktperson:
Torgunn Antonsen,
tlf. 911 17 155 

NMSK-tilskudd (nærings- og miljøtiltak i skogbruket)

Sarpsborg kommune behandler søknader om tilskudd til Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket (NMSK). Ordningen omfatter tilskudd til skogkultur og andre kvalitetsfremmende tiltak, samt miljøtiltak i skog. Det er ingen spesiell søknadsfrist. Søknad sendes Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Kontaktpersoner:
Malin Skjelin,
Tlf. 992 05 876

Camilla Skarning
tlf. 415 30 247

RMP-tilskudd (regionalt miljøprogram)

Regionalt miljøprogram (RMP) er en tilskuddsordning som skal bidra til å begrense forurensning og å ta vare på kulturlandskapet i landbruket.

Mer informasjon og søknadsskjema (via Altinn). 

Søknadsfrist: 15. oktober

Kontaktpersoner:

Steinar Gåsvatn
Tlf. 400 38 419

Malin Skjelin
Tlf. 992 05 876

Camilla Skarning
tlf. 415 30 247

SMIL-tilskudd (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket)

Det kan søkes om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL). Sarpsborg kommune vurderer søknader ut fra lokal tiltaksstrategi. Her kan du lese mer om ordningen.

Søknadsskjema sendes elektronisk via Altinn. Gjødselplan og plantevernjournal skal legges ved søknaden.

Send søknadsskjema til Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Gjødselplan og plan for bruk av plantevernmidler skal legges ved søknaden.

Kontaktpersoner:

Steinar Gåsvatn
Tlf. 400 38 419

Malin Skjelin
Tlf. 992 05 876

Camilla Skarning,
Tlf. 415 30 247