>Parkeringsgebyr og klager

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Parkeringsgebyr og klager

Har du fått parkeringsgebyr? På denne siden finner du mer informasjon om lover og regler, og hvordan du kan klage.

Lover og regler

Her finner du lenker til relevante lover og regler
  • Klikk her for å lese: Vegtrafikkloven 
  • Klikk her for å lese: Skiltforskriften
  • Forskrift om offentlig parkeringsgebyr finner du mer om på: Lovdata
  • Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede finnes på: Lovdata

Merk at § 5 (Ansvar for betaling og forhøyet gebyr) i Forskrift om offentlig parkeringsgebyr sier at betalingsplikten gjelder (ilagt gebyr må betales), selv om det klages på ileggelsen.  

Parkeringsgebyr

Under finner du en liste over noen av de ulike parkeringsgebyrene. Det vil stå oppført på gebyret ditt hvilken regel du har brutt.
Klikk på bildene for å se de i full størrelse. 

Foran inn- eller utkjørsel. Tr. regl. § 17.2a

Du kan ikke parkere foran inn- eller utkjørsel. Det er ikke nødvendig at det står skiltet parkering forbudt eller tilsvarende, men det skal være mulig å se at det foregår trafikk inn eller ut av området.

Foran inn eller utkjørsel.Tr.regl§17.2a

Grunnregler for trafikk. Vtrl. § 3

Det er forbudt på å parkere slik at det kan oppstå fare eller voldes skade, eller slik at annen trafikk unødig blir hindret eller forstyrret.

Eksempel på bildet viser at det ikke er mulig å komme forbi den parkerte bilen. 

 Grunnregler for trafikk VTL§3

Helt eller delvis på fortau, gangveg, sykkelveg, Tr. regl. § 17.1c

Du har ikke lov til å stanse eller parkere helt eller delvis på gangveg ,sykkelveg eller fortau. Mange stanser på fortauet fordi de ønsker å ikke være i veien for andre bilister. Det kan i mange tilfeller være slik at det faktisk er lovlig å stanse eller parkere i veibanen, selv om det kan virke som om det til en viss grad hindrer annen trafikk. Det viktige er da å følge aktsomhetsprinsippet og skilting i området.

Gang og sykkelveg.Tr.regl.§17.1c Ulovlig Helt eller delvis parkering på fortau, gangveg, sykkelveg Ulovlig Helt eller delvis parkering på fortau, gangveg, sykkelveg

I veikryss eller nærmere enn 5 m fra krysset. Tr. regl. § 17.1b

Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 meter fra veikrysset. Det skal være 5 meter fra nærmeste punkt på bilen (ikke til hjulet) og til der fortauet, kantlinjen eller veikanten begynner å runde. Bilde nr3 viser strek der hveikanten begynner å runde, og dermed står bil for nærme - og ulovlig parkert. På det siste illustrasjonsbilde ser du rød=feil, grønn=godkjent.

Ulovlig parkering i veikryss eller for nær kryss Ulovlig parkering i veikryss eller for nær kryss Parkering med godkjent avstand til kryss Parkering i veikryss

Vær også oppmerksom på parkering ved T-kryss. Bilen på det første illustrasjonsbilde under, står ulovlig så lenge den står innenfor de røde opptegnede strekene. Se også eksempelet hvor kun grønn bil står lovlig parkert ved T-kryss. 
Ulovlig parkering T-kryss Parkering T-kryss

På gangfelt eller sykkelkryss. eller nærm. enn 5m. Tr. regl. § 17.1d

Du har ikke lov til å stanse eller parkere helt eller delvis på gang og sykkelveg. Det viktige er å følge aktsomhetsprinsippet og skilting i området. På bilde 1 står bilen for nærme gangfeltet. 

Ulovlig parkering for nær gangfelt Foran sykkelkryssning.Tr.regl.§17.1d

På gatetun utenom særskilt anviste plasser. Tr. regl. § 17.2d

Du kan ikke parkere på gatetun, utenom på særskilt anviste plasser. Stans er likevel lovlig, slik at man kan utføre av-pålasting eller av- påstiging.

På gatetun utenom særskilt anviste plasser

Parkering i gågate. Tr. regl. § 17.2c

Det er forbudt å parkere i gågate. Underskilt kan regulere i hvilken grad varelevering er lovlig.

Ulovlig parkering i gågate

På holdeplass for buss/drosje eller næm. enn 20 m. Tr. regl. § 17.1h

Det er ikke tillatt å stanse eller parkere på holdeplass for buss, drosje eller sporvogn. Om det er en lomme, gjelder dette i hele lommens lengde. Om det kun er satt opp skilt for holdeplassen, gjelder forbudet i 20m i hver retning fra skiltet. Det er lov med av- og påstiging, men kun om det ikke er til hinder.

Ulovlig parkering på holdeplass Ulovlig parkering på holdeplass

Skilt 370 – Stans forbudt. Skiltforskr. § 7 og 8

Skiltet betyr at all stans er forbudt. Her kan du ikke stoppe i det hele tatt, heller ikke for å slippe av eller på noe eller noen. Trafikal stans er unntatt, for eksempel stopp for fotgjengere, kødannelse eller lyskryss.

Ulovlig stans Ulovlig stans av kjøretøy

Skilt 372 – Parkering forbudt. Skiltforskr. § 7 og 8

Det er ikke lov å parkere her. Du kan derimot stanse for å hente eller bringe noen eller noe, men kun kortest mulig tid. Kortest mulig tid betyr at personer du skal hente står klare og venter på deg. Om du skal laste inn eller ut noe betyr kortest mulig tid at du ikke har anledning til å ta pauser. Kjøretøyet skal fjernes ved første anledning.

Parkering forbudt

Skilt 376.2 – Parkeringsone, Parkering forbudt, Skiltforskr. § 7 og 8

Skiltet angir at du i et område ikke kan parkere. Forbudet gjelder da til det igjen er skiltet at det opphører, ved et tilsvarende grått skilt med diagonale striper over. Det kan også inne på dette området være skiltet områder hvor du lovlig kan parkere. Skiltet kan også ha tidsbegrensning, slik at du i perioder kan parkere lovlig på hele området.

 Brudd på parkeringssone-skilt Brudd på parkeringssone-skilt

Uoversiktlig kurve eller annet uoversiktlig sted. Tr. regl. § 17.1a

Det er forbudt å stanse i uoversiktlig kurve, i tunnel, på bakketopp eller på annet uoversiktlig sted. Dette er for å forhindre farlige situasjoner som kan oppstå når det er begrenset sikt. På illustrasjonsbildet ser du knapt bilen som står parkert i svingen. 

Ulovlig parkering i veikurve

Trafikkreglene § 17. 1g: «Det er forbudt å stanse i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt».

Det er forbudt å stanse i kollektivfelt, i sambruksfelt eller i sykkelfelt, unntatt for buss eller sporvogn på holdeplass.

Ulovlig parkering i sykkelfelt

Trafikkreglene § 17. 2b: «Det er forbudt å parkere på møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet».

På møteplass i vegens hele bredde så langt kjørebanen er utvidet.
Forbudet gjelder på begge sider av vegen.

Ulovlig parkering på møteplass

 

Klage

Ønsker du å klage må du benytte klageskjemaet vårt, som du finner her:
Parkering – klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing

Merk at § 5 (Ansvar for betaling og forhøyet gebyr) i Forskrift om offentlig parkeringsgebyr sier at betalingsplikten gjelder (ilagt gebyr må betales), selv om det klages på ileggelsen.