>Transformatorkiosk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Transformatorkiosk

Publisert: 02.01.2020

Unntatt fra søknad

Transformatorkiosk er unntatt fra saksbehandling, SAK § 4-3, unntak fra krav i 
plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover.

En orientering med bla. situasjonsplan der tiltaket er vist og målsatt, skal sendes inn til kommunen som sjekker planstatus.

NB: Nodestasjon inneholder bredbånd og er ikke omfattet av områdekonsesjon.
Den er derfor søknadspliktig på vanlig måte.

Mer informasjon

Se melding HO-1/2006 - PDF, Elektriske anlegg og kraftledninger.

Bygging av elektriske anlegg innenfor rammen av områdekonsesjon er fritatt fra søknad. De skal legges fram for kommunen, som skal vurdere om tiltaket er innefor gjeldende plangrunnlag.

Hvilke tiltak skal legges fram for kommunen?
Områdekonsesjonæren skal skriftlig legge frem planer om «nye anlegg eller ombygginger».

Dette gjelder en rekke ulike tiltak, fra enkle reparasjonar til større nyanlegg.
Føreleggingspliktige tiltak

Hovedregel er at bygging av nye høyspentanlegg og vesentlige endringar i eksisterende høgspentsanlegg skal forelegges.

De mest vanlige anleggene er;

 • transformatorkiosker
 • høyspent luftledning opp til og med 22 kV
 • høyspent jordkabelanlegg opp til og med 22 kV

Framlegget skal være skriftlig og inneholde

 • beskrivelse jf. HO 1/2006
 • situasjonsplan
 • tegninger
 • uttalelse fra andre myndigheter
 • orientering om om det er foretatt varsling av naboer
 • i mindre saker skal gjenpart av nabovarsel vedlegges
 • at det skal vise til ordninga med områdekonsesjon,
 • og at det skal gis ei frist på minst 3 veker for uttale.