Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Byggesak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Byggesak

12.07.2017

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler.

Hva skal du bygge?

 

I menyen over vil du finne beskrivelser og veiledninger når det gjelder ulike typer tiltak. Du finner også andre nyttige lenker i forbindelse med en byggesøknad - søknadsskjemaer, regelverk, kartverk, gebyr, og så videre.

Byggesøknader

Se her for byggesaksskjemaer.

Se her for krav til dokumentasjon.

Byggesøknader kan sendes inn i papirformat, eller elektronisk via ByggSøk. I ByggSøk ledes søker gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekster underveis i utfyllingen. Systemet sjekker også til en viss grad at søknaden er komplett før den sendes inn til kommunen.

Kontaktinformasjon

For spørsmål i byggesaker, kontakt servicetorget: tlf. 69 10 80 00
Byggesaksvakta er tilgjengelig for besøk og telefoner alle hverdager, med unntak av torsdager, fra kl. 9 til kl. 14.

Kart og webinnsyn

Sjekk kommunens kartportal. Her kan du også lage situasjonskart.

Mer om kartportalen
  • I kartportalen kan du navigere i, hente informasjon fra og skrive ut ulike typer kart. Kartportalen tilbyr vanlig grunnkart (til bruk i søknader), plankart, flybilder, ledningskart (VA) og ulike typer temakart. I tillegg er det koblinger til skråbilder og Google streetview for store deler av kommunen.
  • Det er mulig å søke på adresser, eiendommer (gnr/bnr), stedsnavn og reguleringsplaner. Du henter informasjon fra ulike kartobjekter ved å klikke på objektene i kartet.
  • Det er mulig å se plandokumenter ved å hente informasjon fra plankartene.
  • Du kan måle avstander og arealer, og du kan gjøre påtegninger i kartet.
  • Det er ikke tillatt å benytte kartdataene til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere.
  • Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler i kartet (for eksempel hva angår eiendommens areal, usikre/ikke oppmålte eiendomsgrenser).
  • Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.

Regelverk

Se informasjon om byggeregler her. 

Priser - byggesaksgebyr

Kommunal behandling av byggesaker er gebyrbelagt. Behandlingsgebyret må også betales selv om søknaden skulle bli avslått. Faktura sendes normalt til tiltakshaver.

Gebyr for bygge- og delingssaker

Gebyrene fastsettes etter gjeldende gebyrregulativ på opprinnelig søknadstidspunkt.

Mer om byggesak

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Bygningsmyndigheten har plikt il å føre tilsyn med at plan- og bygningsloven overholdes i kommunen.

 

Sarpsborg kommunes strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging for 2017

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferansen er et møte mellom utbygger og kommunen før søknad sendes. Møtet skal sikre at utbygger får nødvendig informasjon tidlig i planleggingen av byggeprosjektet.

Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere saksbehandling. Både utbygger og kommunen kan da spare både tid og kostnader.

Forhåndskonferansen må tilpasses den enkelte byggesak og de behov utbygger har for informasjon. Det er ingen grunn til å formalisere konferansen mer enn nødvendig. Det som er viktig er at utbygger får de opplysninger som trengs for den videre planleggingen av prosjektet og at kommunen påpeker forhold som utbygger bør kjenne til. 

 

Skjema for anmodning om forhåndskonferanse.

Kommuneplaner og reguleringsplaner

I tillegg til lover og forskrifter, er det også lokale bestemmelser og retningslinjer som skal tas hensyn til i en byggesak.

Kommuneplaner/veiledere/retningslinjer
Kommuneplanene angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Reguleringsplaner
En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Søke om dispensasjon

En eventuell dispensasjonssøknad skal være skriftlig og grunngitt, ifølge Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl.) 

Generelt
Det må foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Normalt vil det ikke være adgang til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling. En innvilgelse av dispensasjon følgelig ikke uten videre kan påregnes å bli gitt.

Søknad om dispensasjon fra plan eller planbestemmelser skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter.

Behandlingsgebyr
Behandling av dispensasjonssøknader er, uavhengig av om søknaden innvilges eller avslås, gebyrbelagt i henhold til punkt C.2.13 i gebyrregulativet for bygge- og delingssaker.  I tillegg kommer gebyret for behandling av selve søknaden dersom dispensasjon blir gitt.