>Byggesak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Byggesak

12.07.2017

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler. På denne siden vil du finne informasjon om bygging i Sarpsborg kommune. Under "Hva skal du bygge?" finner du en liste med ulike typer tiltak. Der vil du kunne finne svar på spørsmål knyttet til akkurat det du planlegger å bygge.

Hva skal du bygge?

Mange mindre tiltak er unntatt søknadsplikt. Her kan du finne informasjon om dette. I menyen under vil du dessuten finne beskrivelser og veiledninger når det gjelder ulike typer tiltak. Du finner også andre nyttige lenker i forbindelse med en byggesøknad - søknadsskjemaer, regelverk, kartverk, gebyr m.m. 

 

 

Nyheter

 

Regelverk

Før du skal bygge, bør du sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt konkrete tiltak. 

Se informasjon om byggeregler her. 

 

Veiledninger, normer og retningslinjer

 

Krav til dokumentasjon

 

Kart

Sjekk kommunens kartportal. Her kan du også lage situasjonskart.

Mer om kartportalen
  • I kartportalen kan du navigere i, hente informasjon fra og skrive ut ulike typer kart. Kartportalen tilbyr vanlig grunnkart (til bruk i søknader), plankart, flybilder, ledningskart (VA) og ulike typer temakart. I tillegg er det koblinger til skråbilder og Google streetview for store deler av kommunen.
  • Det er mulig å søke på adresser, eiendommer (gnr/bnr), stedsnavn og reguleringsplaner. Du henter informasjon fra ulike kartobjekter ved å klikke på objektene i kartet.
  • Det er mulig å se plandokumenter ved å hente informasjon fra plankartene.
  • Du kan måle avstander og arealer, og du kan gjøre påtegninger i kartet.
  • Det er ikke tillatt å benytte kartdataene til kommersiell bruk, som for eksempel kart til eiendomsmeglere.
  • Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler i kartet (for eksempel hva angår eiendommens areal, usikre/ikke oppmålte eiendomsgrenser).
  • Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.
Kommuneplaner og reguleringsplaner

I tillegg til lover og forskrifter, er det også lokale bestemmelser og retningslinjer som skal tas hensyn til i en byggesak.

Kommuneplaner/veiledere/retningslinjer
Kommuneplanene angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Reguleringsplaner
En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

 

Søknadsskjema

Byggesøknader kan sendes inn i papirformat, eller elektronisk via ByggSøk. I ByggSøk ledes søker gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekster underveis i utfyllingen. Systemet sjekker også til en viss grad at søknaden er komplett før den sendes inn til kommunen.

Se her for byggesaksskjemaer.

  

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferansen er et møte mellom utbygger og kommunen før søknad sendes. Møtet skal sikre at utbygger får nødvendig informasjon tidlig i planleggingen av byggeprosjektet.

Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere saksbehandling. Både utbygger og kommunen kan da spare både tid og kostnader.

Forhåndskonferansen må tilpasses den enkelte byggesak og de behov utbygger har for informasjon. Det er ingen grunn til å formalisere konferansen mer enn nødvendig. Det som er viktig er at utbygger får de opplysninger som trengs for den videre planleggingen av prosjektet og at kommunen påpeker forhold som utbygger bør kjenne til. 

 

Skjema for anmodning om forhåndskonferanse.

 

Dispensasjonssøknad

Det finnes ikke noe eget skjema for dispensasjonssøknad, men søknaden skal være skriftlig  og grunngitt, ifølge plan- og bygningsloven (pbl.).  En innvilgelse av søknad om dispensasjon kan følgelig ikke uten videre påregnes å bli gitt. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Alle naboer/gjenboere må varsles på vanlig måte, og blankettene “Opplysninger gitt i nabovarsel” og “Kvittering” sendes til kommunen sammen med dispensasjonssøknaden.

 

Tidsfrist
Søknad om dispensasjon fra plan eller planbestemmelser skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter.

 

Behandlingsgebyr
Behandling av dispensasjonssøknader er, uavhengig av om søknaden innvilges eller avslås, gebyrbelagt i henhold til punkt C.2.13 i gebyrregulativet for bygge- og delingssaker.  I tillegg kommer gebyret for behandling av selve søknaden dersom dispensasjon blir gitt.

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Bygningsmyndigheten har plikt il å føre tilsyn med at plan- og bygningsloven overholdes i kommunen.

 

Sarpsborg kommunes strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging for 2017

 

Priser - byggesaksgebyr

Kommunal behandling av byggesaker er gebyrbelagt. Behandlingsgebyret må også betales selv om søknaden skulle bli avslått. Faktura sendes normalt til tiltakshaver.

Gebyr for bygge- og delingssaker i 2018

Gebyr for bygge- og delingssaker i 2017

Gebyrene fastsettes etter gjeldende gebyrregulativ på opprinnelig søknadstidspunkt.

 

Kontaktinformasjon

For spørsmål i byggesaker, kontakt servicetorget: tlf. 69 10 80 00

Byggesaksvakta er tilgjengelig for besøk og telefoner alle hverdager, med unntak av torsdager, fra kl. 9 til kl. 14.