>Byggesak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Byggesak

Publisert: 08.11.2022 – Oppdatert: 18.01.2023

Dersom du skal i gang med et byggetiltak, må det være i tråd med plan- og bygningsloven. På denne siden, under "Hva skal du bygge?", finner du svar på mange spørsmål knyttet til det du planlegger å bygge.

Hva skal du bygge?

Mange mindre tiltak er unntatt søknadsplikt. Her kan du finne informasjon om dette. I menyen under vil du dessuten finne beskrivelser og veiledninger når det gjelder ulike typer tiltak. Du finner også andre nyttige lenker i forbindelse med en byggesøknad - søknadsskjemaer, regelverk, kartverk, gebyr m.m.

Nabovarsling

Det er lovpålagt å varsle naboen før et planlagt byggeprosjekt. Du kan enkelt bestille det du trenger av nabovarslingsliste her hos Infoland.no.

Nytt: Innsyn i byggesaker

De fleste byggesaker i Sarpsborg kommune ligger nå tilgjengelig på nett.

På denne siden finner du pågående og tidligere byggesaker i Sarpsborg kommune.

Tettpå: Hvordan sikre deg seriøse håndverkere?

Veileder: Tettpå - Hvordan sikre deg seriøse håndverkere

Slik velger du håndverker

Tettpå har utarbeidet en veileder med sjekkliste og tips om hvordan du velger seriøse håndverkere. Du får informasjon om:

 • hva du bør sjekke hos håndverksbedrifter
 • hvor og hvordan du sjekker åpne næringslivsdata
 • fordelene ved å bruke seriøs arbeidskraft
 • hvilke plikter og rettigheter du har som byggherre

Å sjekke håndverksbedriftene før du skriver kontrakt, gir deg trygghet i byggeprosjektet. Samtidig er du med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og vil bidra til et sunt og godt arbeidsliv.

 

Sarpsborg kommune samarbeider med Tettpå
Tettpå er et tiltak på tvers av offentlige etater, partene i arbeidslivet, byggebransjen og forbrukernes interesseorganisasjoner. Tiltaket er implementert i mange av landets største by- og hyttekommuner.
Formålet med Tettpå er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggebransjen. Et serviceteam fra Skatteetaten ringer til forbrukere som har søkt om byggetillatelse eller kjøpt bolig- eller fritidseiendom i kommunen for å dyktiggjøre oss i valget av håndverkere.

Du kan lese mer om Tettpå på Skatteetatens nettside.

Nyheter
Tips om ulovligheter

Du kan tipse Sarpsborg kommune om ulovligheter i byggesaker i et digitalt skjema.

Skjemaet for tips om ulovligheter finner du her

Sjekk dette før du tipser:

Prosessen videre: Saken blir journalført, vil bli prioritert ut i fra alvorlighetsgraden og intern prioriteringsliste.

Regelverk

Før du skal bygge, bør du sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt konkrete tiltak. 

Se informasjon om byggeregler her. 

Boligbygging og fortetting

Eldre reguleringsplaner
Kommunen har mange eldre reguleringsplaner. Avhengig av når planen er vedtatt og hvem som har vært forslagsstiller for planen, er det brukt ulike betegnelser på boligbebyggelsen. For å sikre at etablerte villastrøk forble etablerte villastrøk lagde kommunen i 2005 en retningslinje med tolkning av disse begrepene i eksisterende reguleringsplaner. Hele retningslinjen med gjennomgang av begrepsbruk finner du her.

 

Iht. ovennevnte retningslinje/avklaring er følgende begrep å anse som enebolig:

 1. Frittliggende eneboliger
 2. Bolighus
 3. Eneboliger
 4. Boligformål
 5. Boliger
 6. Frittliggende bolighus
 7. Eksisterende bebyggelse
 8. Prosjektert bebyggelse
 9. Boligbebyggelse
 10. Våningshus


Med de ti ovennevnte begrep forstås, når eiendommen omfattes av en reguleringsplan vedtatt før 21.09.2005, en bolig med 1 primærenhet og inntil 1 sekundærenhet (hybel-/sokkelleilighet) - med mindre annet er spesifisert i planen. Sekundærenheten kan ha et bruksareal (BRA) på inntil 50 m².

Definisjon på 1½-etasje
I mange eldre reguleringsplaner brukes begrepet 1½-etasje. I regelverket finnes det ingen forklaring på hva som ligger i dette begrepet. I Sarpsborg kommune har vi imidlertid en lang praksis på hva dette innebærer. I reguleringsplaner hvor 1½-etasje er angitt som maksimalt tillatt etasjeantall, kan det i «halvetasjen» tillates knevegg med høyde på inntil 1,4 m. Høyde utover dette betinger dispensasjon. 

Grad av utnytting
I eldre reguleringsplaner var utnyttingsgrad (u-grad) en vanlig måte å regulere utbygging på. Definisjonen på u-grad er som følger:

"forholdet mellom brutto golvareal (bruttoareal – BTA) i bebyggelse og brutto grunnareal inklusive halvparten av tilstøtende veg, bane, plass, park, vann eller elv, maksimalt 10,0 m."

Helt siden u-grad ble tatt i bruk som beregningsregel for grad av utnytting, har Sarpsborg kommune hatt en egen praksis når det gjelder hvilke type bygg/rom/etasjer som skal medregnes ved beregning av u-grad:
"Med bebyggelse i forbindelse med beregning av u-grad menes alle etasjer som inneholder rom med hoveddel. Dette gjelder for samtlige bygg på eiendommen. Rene kjellere, loft, uthus, garasje og lignende (som ikke inneholder rom som er hoveddel) tas ikke med i beregningen av u-grad."


Definisjon på hoveddel og tilleggsdel i boligbygg

I hoveddel inngår følgende rom innenfor en boenhet (bruksenhet) uansett hvilken etasje rommene befinner seg i:

 • oppholdsrom, soverom, kjøkken, kjølerom, entre, vindfang
 • bad, dusjrom, toalett, vaskerom, badstue, rom for svømmebasseng, trimrom
 • solenergirom som brukes som oppholdsrom også om vinteren, (isolert) (f.eks. innglasset balkong, vinterhage o.l.)
 • rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt ovenfor

 

I tilleggsdel inngår følgende rom innenfor en boenhet (bruksenhet) uansett hvilken etasje rommene befinner seg i:

 • boder, oppbevaringsrom, garasje
 • tekniske rom (ventilasjonsrom, fyrrom, heismaskinrom, søppelrom eller liknende)
 • solenergirom som ikke kan brukes som oppholdsrom om vinteren, (uisolert) (f.eks. innglasset balkong, vinterhage o.l.)
 • balkonger, terrasser, portrom, arkader og andre åpne arealer
 • rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt, og mellom disse rom og hoveddel
Veiledninger, normer og retningslinjer
Kart

Sjekk kommunens kartportal. Her kan du også skrive ut situasjonskart.

Kommuneplaner og reguleringsplaner

I tillegg til lover og forskrifter, er det også lokale bestemmelser og retningslinjer som skal tas hensyn til i en byggesak. 

 

Kommuneplaner 

Kommuneplanene angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.  

 

Reguleringsplaner 

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Søknadsskjema

Byggesøknader kan sendes inn i papirformat eller elektronisk.

Fra 01.10.20 kl. 12 er det ikke lenger mulig å lage eller sende inn nye byggesøknader i ByggSøk. I stedet kan du bruke en av de nye digitale søknadsløsningene.

Se hvilke søknadsløsninger du kan bruke i stedet for ByggSøk.

Se spørsmål og svar om stengingen av ByggSøk.

Se her for byggesaksskjemaer.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferansen er et møte mellom utbygger og kommunen før søknad sendes. Møtet skal sikre at utbygger får nødvendig informasjon tidlig i planleggingen av byggeprosjektet.

Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere saksbehandling. Både utbygger og kommunen kan da spare både tid og kostnader.

Forhåndskonferansen må tilpasses den enkelte byggesak og de behov utbygger har for informasjon. Det er ingen grunn til å formalisere konferansen mer enn nødvendig. Det som er viktig er at utbygger får de opplysninger som trengs for den videre planleggingen av prosjektet og at kommunen påpeker forhold som utbygger bør kjenne til.  

Skjema for anmodning om forhåndskonferanse.

Dispensasjonssøknad

Det finnes ikke noe eget skjema for dispensasjonssøknad, men søknaden skal være skriftlig  og grunngitt, ifølge plan- og bygningsloven (pbl.).  En innvilgelse av søknad om dispensasjon kan følgelig ikke uten videre påregnes å bli gitt. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Alle naboer/gjenboere må varsles på vanlig måte, og blankettene “Opplysninger gitt i nabovarsel” og “Kvittering” sendes til kommunen sammen med dispensasjonssøknaden.

 

Tidsfrist
Søknad om dispensasjon fra plan eller planbestemmelser skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter.

 

Behandlingsgebyr
Behandling av dispensasjonssøknader er, uavhengig av om søknaden innvilges eller avslås, gebyrbelagt i henhold til punkt D.5 i gebyrregulativet for byggesaker.  I tillegg kommer gebyret for behandling av selve søknaden dersom dispensasjon blir gitt og tiltaket er søknadspliktig.

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Bygningsmyndigheten har plikt til å føre tilsyn med at plan- og bygningsloven overholdes i kommunen.

Sarpsborg kommunes strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging for 2022.

Priser - byggesaksgebyr

Kommunal behandling av byggesaker er gebyrbelagt. Behandlingsgebyret må også betales selv om søknaden skulle bli avslått. Faktura sendes normalt til tiltakshaver. Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende (komplett) søknad.

Gebyr for byggesaker i 2023

Tidligere år:

Gebyr for byggesaker i 2022

Gebyr for byggesaker i 2021

Gebyr for byggesaker i 2020

Gebyr for byggesaker i 2019 

Gebyr for bygge- og delingssaker i 2018

Kontaktinformasjon og åpningstider

Dersom du har behov for veiledning om byggesak, kan du kontakte byggesaksvakta. 

Åpningstid:
Byggesaksvakta er tilgjengelig alle hverdager (med unntak av torsdager) fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Før du kontakter byggesaksvakta, anbefaler vi at du forsøker å sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og din eiendom. Du vil finne mye informasjon på kommunens nettside.

Kontaktinformasjon:
Telefon: 488 91 698
E-post: byggesak@sarpsborg.com

Dersom du skal sende inn en ny byggesøknad eller en henvendelse i en pågående byggesak, ber vi om at du i stedet bruker følgende e-postadresse: postmottak@sarpsborg.com