Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Byggesak

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Byggesak

02.01.2019

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler. På denne siden vil du finne informasjon om bygging i Sarpsborg kommune. Under "Hva skal du bygge?" finner du en liste med ulike typer tiltak. Der vil du kunne finne svar på spørsmål knyttet til akkurat det du planlegger å bygge.

Hva skal du bygge?

Mange mindre tiltak er unntatt søknadsplikt. Her kan du finne informasjon om dette. I menyen under vil du dessuten finne beskrivelser og veiledninger når det gjelder ulike typer tiltak. Du finner også andre nyttige lenker i forbindelse med en byggesøknad - søknadsskjemaer, regelverk, kartverk, gebyr m.m. 

Nyheter
Innsyn i byggesaker
Regelverk

Før du skal bygge, bør du sette deg inn i hvilke regler som gjelder for ditt konkrete tiltak. 

Se informasjon om byggeregler her. 

Boligbygging og fortetting

Kommunen har mange eldre reguleringsplaner. Avhengig av når planen er vedtatt og hvem som har vært forslagsstiller for planen, er det brukt ulike betegnelser på boligbebyggelsen. For å sikre at etablerte villastrøk forble etablerte villastrøk lagde kommunen i 2005 en retningslinje med tolkning av disse begrepene i eksisterende reguleringsplaner. Hele retningslinjen med gjennomgang av begrepsbruk finner du her.

 

Iht. ovennevnte retningslinje/avklaring er følgende begrep å anse som enebolig:

  1. Frittliggende eneboliger
  2. Bolighus
  3. Eneboliger
  4. Boligformål
  5. Boliger
  6. Frittliggende bolighus
  7. Eksisterende bebyggelse
  8. Prosjektert bebyggelse
  9. Boligbebyggelse
  10. Våningshus


Med de ti ovennevnte begrep forstås, når eiendommen omfattes av en reguleringsplan vedtatt før 21.09.2005, en bolig med 1 primærenhet og inntil 1 sekundærenhet (hybel-/sokkelleilighet) - med mindre annet er spesifisert i planen. Sekundærenheten kan ha et bruksareal (BRA) på inntil 50 m².

Veiledninger, normer og retningslinjer
Kart

Sjekk kommunens kartportal. Her kan du også skrive ut situasjonskart.

Kommuneplaner og reguleringsplaner

I tillegg til lover og forskrifter, er det også lokale bestemmelser og retningslinjer som skal tas hensyn til i en byggesak. 

 

Kommuneplaner 

Kommuneplanene angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.  

 

Reguleringsplaner 

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Søknadsskjema

Byggesøknader kan sendes inn i papirformat, eller elektronisk via ByggSøk. I ByggSøk ledes søker gjennom byggesøknaden og får hjelp av hjelpetekster underveis i utfyllingen. Systemet sjekker også til en viss grad at søknaden er komplett før den sendes inn til kommunen.

Se her for byggesaksskjemaer.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferansen er et møte mellom utbygger og kommunen før søknad sendes. Møtet skal sikre at utbygger får nødvendig informasjon tidlig i planleggingen av byggeprosjektet.

Tidlig dialog vil redusere behovet for omprosjekteringer, gi bedre søknader og dermed raskere saksbehandling. Både utbygger og kommunen kan da spare både tid og kostnader.

Forhåndskonferansen må tilpasses den enkelte byggesak og de behov utbygger har for informasjon. Det er ingen grunn til å formalisere konferansen mer enn nødvendig. Det som er viktig er at utbygger får de opplysninger som trengs for den videre planleggingen av prosjektet og at kommunen påpeker forhold som utbygger bør kjenne til.  

Skjema for anmodning om forhåndskonferanse.

Dispensasjonssøknad

Det finnes ikke noe eget skjema for dispensasjonssøknad, men søknaden skal være skriftlig  og grunngitt, ifølge plan- og bygningsloven (pbl.).  En innvilgelse av søknad om dispensasjon kan følgelig ikke uten videre påregnes å bli gitt. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Alle naboer/gjenboere må varsles på vanlig måte, og blankettene “Opplysninger gitt i nabovarsel” og “Kvittering” sendes til kommunen sammen med dispensasjonssøknaden.

 

Tidsfrist
Søknad om dispensasjon fra plan eller planbestemmelser skal avgjøres av kommunen innen 12 uker. Fristen løper ikke i den tiden søknaden ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter.

 

Behandlingsgebyr
Behandling av dispensasjonssøknader er, uavhengig av om søknaden innvilges eller avslås, gebyrbelagt i henhold til punkt C.5.11. i gebyrregulativet for byggesaker.  I tillegg kommer gebyret for behandling av selve søknaden dersom dispensasjon blir gitt.

Tilsyn og ulovlighetsoppfølging

Bygningsmyndigheten har plikt til å føre tilsyn med at plan- og bygningsloven overholdes i kommunen.

Sarpsborg kommunes strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging for 2019.

Priser - byggesaksgebyr

Kommunal behandling av byggesaker er gebyrbelagt. Behandlingsgebyret må også betales selv om søknaden skulle bli avslått. Faktura sendes normalt til tiltakshaver. Gebyrene skal beregnes etter det regulativet som gjelder den dato kommunen mottar en tilfredsstillende (komplett) søknad.

Gebyr for byggesaker i 2019

Gebyr for bygge- og delingssaker i 2018

Gebyr for bygge- og delingssaker i 2017

Kontaktinformasjon og åpningstider

For spørsmål i byggesaker, kontakt servicetorget: tlf. 69 10 80 00, eller send en e-post: byggesak@sarpsborg.com.

Byggesaksvakta er vanligvis tilgjengelig for besøk og telefoner alle hverdager, med unntak av torsdager, fra kl. 9 til kl. 14.