>Forbud mot fyring med mineralolje

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forbud mot fyring med mineralolje

Publisert: 01.11.2023

Fra og med 1. januar 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. Her får du informasjon om og svar på generelle spørsmål om forbudet.

Om forbudet

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Det innebærer at det fra 1. januar 2020 blir forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av privatboliger, offentlige bygg, midlertidige bygg og næringsbygg. Fra 1. januar 2025 vil forskriften også omfatte driftsbygninger i landbruket.

Det er du som eier av boligen som selv er ansvarlig for å overholde forbudet og finne ny oppvarmingskilde til din bolig innen 1. januar 2020. Hva slags oppvarmingskilde du velger er helt opp til deg, så lenge du ikke bruker mineralolje.

Datoen er absolutt, det vil si at det er ikke lov å fyre med mineralolje etter den 31.12.19.

Hva er mineralolje?

Mineralolje er petroleumsprodukter laget av råolje. Dette kan være parafin, fyringsolje, bensin og diesel. Mineralolje kalles også fossil olje eller fossilt brensel. Dette er petroleumsprodukter laget av råolje, i motsetning til olje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse.

Den nasjonale forskriften om forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger definerer mineralolje slik: lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.

Hvorfor forbys fyring med mineralolje?

Forbud mot bruk av mineralolje har blitt varslet fra staten i mange år. Formålet med forbudet er å sikre overgangen til fornybar oppvarming i mange bygg og redusere klimagassutslippene.   Lokalt vil forbudet også bidra til å redusere luftforurensningen i byen vår. Luftforurensning kan ha negative effekter på øvre luftveier, lunger, lever, nyre og milt, sentralnervesystemet i hjernen, hjertet og blodårene og reproduksjonssystemet. Det er derfor viktig at det settes inn tiltak på alle områder hvor luftforurensning kan reduseres, og fyring med mineralolje er ett av disse områdene. Mineralolje oppbevares ofte i nedgravde oljetanker. Lekkasjer fra slike tanker regnes som en av de største kildene til grunnforurensning her i landet. Lekkasjer av olje fører til forurensning av grunnen, og i enkelte tilfeller også av grunnvann. Ved avrenning til grunnvann kan forurensningene føres videre til bekker, elver og innsjøer.  Les mer om nedgravde oljetanker her og om forurenset grunn her.

Mineralolje kan være til skade både for helse og miljøet. Mindre utslipp av mineralolje kan føre til ødeleggelse på egen og andres eiendom og bolig, avløpsnettet, jordsmonnet, dyre- og planteliv og sensitive økosystem. Det skal heller ikke mye mineralolje til før det kan oppstå helseplager. Skadeomfanget avhenger av hvor omfattende lekkasjen er, hva slags grunnforhold det er på stedet, årsaken og omfanget til lekkasjen samt plassering av oljetanken.

Kan jeg være unntatt fra forbudet?

Noen typer boliger er unntatt fra forbudet:

  • Fritidsboliger, fyrstasjoner og seterbygninger utenfor strømnettet.
  • Bygg der hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling og/ eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter.
  • Driftsbygninger i landbruket (kun unntatt frem til 2025).
  • Sykehus med døgnkontinuerlig drift (kun unntatt frem til 2025).

Det er også unntak for fjernvarmeanlegg, ved forsyningssikkerhet, ved driftsforstyrrelser og ved utfall av andre varmekilder og ved særlige grunner.

Hvordan skal jeg varme opp huset?

Det finnes mange bedre og mer økonomiske løsninger enn oljefyring. Hva som er best i ditt hus kan imidlertid variere. Det er opp til deg som eier av boligen din å avgjøre hva slags oppvarmingsløsning som er best for deg, nå som du må slutte å fyre med mineralolje. Aktuelle alternativer kan for eksempel være fjernvarme, ulike typer varmepumper, elektrisitet, biopellets, vedovn, biofyringsolje, eller kombinasjonsløsninger m.m. Hvis du er usikker, anbefaler vi at du tar kontakt med en energirådgiver. På nettsiden oljefri.no kan du legge inn info om din bolig og be om tilbud fra kvalitetssikrede, lokale tilbydere. Kommunen har ikke mulighet, eller kompetanse, til å anbefale andre oppvarmingskilder.

Kan jeg bruke biofyringsolje til oppvarming?

Ja, det er lov å beholde fyringsanlegg og oljetank for fyring med biofyringsolje eller andre biobrensler. Markedet for biooljer er foreløpig svært begrenset, fremtidig pris er usikker, og kvaliteten kan variere mye. Ta kontakt med tilbydere for nærmere informasjon. Trondheim kommune har skrevet mer om dette her.

Siden forskriften kun gjelder for mineralolje, kan biobrensel brukes som oppvarmingsprodukt. Dersom du vil konvertere vanlig mineraloljetank for videre bruk med biobrensler, vil oljetanken defineres som i bruk. Kravet om fjerning av tank vil i slike tilfeller ikke gjelde. Tanker med flytende biobrensler, for eksempel biofyringsolje, kan likevel medføre fare for forurensning. Forurensningsloven kapittel 1 gjelder derfor fremdeles for tanker som inneholder biofyringsoljer. Det vil si at du fremdeles må utføre jevnlige tilstandskontroller av tanken. Ved konvertering til biobrensel anbefaler kommunen sterkt at du setter deg godt inn i bruk av biofyringsolje som oppvarming, og at du tar kontakt med bransjen, for å få informasjon om hva som skal til for å bytte fra mineralolje til biobrensel for ditt anlegg. Du må også rense og utføre tilstandskontroll på tanken din, før du fyller den med biofyringsolje. På denne måten vil du være helt sikker på at du ikke fyrer med mineralolje, og du vil samtidig få kunnskap om tankens tilstand. Les mer om dette her. 

Kan jeg få økonomisk støtte til å bytte varmekilde?

Sarpsborg kommune har ingen panteordninger eller tilskuddsordninger for å bytte fra mineralolje til en fornybar oppvarmingskilde.

Vi oppfordrer istedenfor å sjekke ut www.enova.no. Enova er en nasjonal ordning som kan gi støtte til fjerning av oljefyr og -tank dersom du samtidig installerer en fornybar varmekilde som Enova støtter eller anbefaler.  Via Enova kan du også få penger tilbake for en rekke andre energismarte tiltak hjemme. Besøk www.enova.no/privat eller ring 800 49 003 for å få informasjon om energitiltak, støttenivå og vilkår for støtte.

Jeg har allerede sluttet å bruke mineralolje til oppvarming, må jeg gjøre noe?

Dersom du ikke lenger bruker mineralolje til oppvarming, kan du du informere kommunen om dette. Informer oss også gjerne om hva du har gjort med eventuell oljetank eller parafinfat.

Dersom du har en nedgravd oljetank, skal du informere kommunen når du slutter å bruke den. Opplysningene vil hjelpe oss med å oppdatere vårt register til å samsvare med dagens situasjon. Samtidig har du gitt oss informasjon om at det ikke er fare for at du bryter loven etter 1. januar 2020.

Du kan informere kommunen ved å kontakte Team miljø og landbruk ved:

Marija Vuckovic, tlf: 404 36 154

Maylinn Cecilie Dramstad, tlf. 476 92 943

Det er frivillig å oppgi slik informasjon til kommunen. Etter 1. januar 2020 vil kommunen føre tilsyn for å sikre at forbudet blir overholdt.

Dokumenter fra kommunens åpne møte

1. april 2019 arrangerte kommunen åpent møte om forbud mot fyring med mineralolje på Sandesundveien barneskole. Møtet var åpent for alle, og formålet var å legge til rette for en trygg utfasing av oljefyring.  Kommunen har lagt ut presentasjonene fra dette møtet på sine hjemmesider, slik at de som ikke var tilstede denne dagen har mulighet til å lese de i ettertid.

Presentasjonene finner du her.

Agenda informasjonsmøte om oljetanker 1. april 2019. (PDF)

Risiko og ansvar oljetank - Fred Nilsen. (PDF)

Fornybar oppvarming - Knut Olav Knudsen. (PDF)

Kommunens rolle - Signe Bergum og Kristine Molkersrød. (PDF)

Oljefyring - hva er problemet? Martin Leander Brandtzæg. (PDF)

Nyttige lenker

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 1 om Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 

Enova sine hjemmesider

Nettsiden Oljefri 

regjeringen.no – Forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger fra 2020 

Miljødirektoratets sak om forbud mot oljefyring

«Nedgravde oljetanker – ofte stilte spørsmål»