>Trafikksikker kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Trafikksikker kommune

Publisert: 29.11.2022

Sarpsborg kommune fikk tirsdag 15. november 2022 beviset på at kommunen er godkjent som Trafikksikker kommune. Det har vært en lengre prosess hvor alle kommunens virksomheter har vært involvert.

Det er Trygg Trafikk som har utarbeidet kriteriene som kommunen må oppfylle. Mer om konseptet Trafikksikker kommune og kriteriene finnes her: https://www.tryggtrafikk.no/opplaering/trafikksikker/

Alle kommunale skoler, barnehager, og virksomhetene helse, kultur, HR og teknisk i Sarpsborg har alle gjort sitt for at godkjennelsen er på plass. 

Trafikksikkerhetsgruppe

En godkjenning som Trafikksikker kommune betyr at kommunen jobber målrettet og helhetlig med trafikksikkerhet. En godkjennelse betyr ikke at det vil være fravær av ulykker. Ulykker vil skje så lenge det er mennesker involvert. Målsettingen er at alle sarpinger skal ferdes med lavest mulig risiko i trafikken, både som fotgjenger, syklist og bilist, og i nærmiljøet og på ferie.

Kommunens «Handlingsprogram for trafikksikkerhet» for perioden 2022-2025 tar for seg hvordan kommunen kan bidra til å nå nasjonale målsettinger om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Kommunen har en trafikksikkerhetsgruppe som består av representanter fra oppvekst, plan, teknisk og politiet. Representanter fra fylkeskommunen og Trygg Trafikk kan inviteres ved behov. Gruppen har jevnlige møter hvor saker som omhandler trafikksikkerhet blir diskutert. Årlig inviteres skoler og barnehager til å komme med innspill om ønskede tiltak på kommunale veier.

Trafikksikkerhetsgruppa prioriterer fysiske tiltak innenfor den økonomiske rammen som til en hver tid er gjeldende.
Send gjerne inn innspill til postmottak@sarpsborg.com.

Hva er trafikksikkerhet?

Trafikksikkerhet er mer enn å etablere et gangfelt, og mer enn humper i veien.
Trafikksikkerhet er så mye mer enn bare den fysiske utformingen av veiarealene. Fortau, gang- og sykkelveier, fartshumper og gangfelt er viktige tiltak, men de alene vil ikke bidra til et trafikksikkert samfunn. Trafikksikkerhet omfatter forebyggende helsearbeid, opplæring og holdningsskapende arbeid.

For at vi skal lykkes med trafikksikkerhet er vi avhengig av at alle innbyggere må bidra.

Trafikksikkerhet og tiltak som alle kan hjelpe til med er blant annet:

  • Oppmerksomhet: Alle som ferdes i trafikken må ha oppmerksomheten på miljøet rundt seg. Det innebærer at man lar mobiltelefonen ligge mens man kjører bil. Et tips er å bruke bilmodus på telefonen, se hvordan her: https://www.bilmodus.no/
  • Hold fartsgrensen: Kjør etter forholdene, hold fartsgrensen og følg skilting.
  • Bruk bilbelte!
  • Bruk riktig sikkerhetsutstyr til barn i bil: Er du usikker så les mer om dette hos Trygg Trafikk. 
  • Refleks: Se og bli sett – bruk refleks i vinterhalvåret!
  • Klippe hekker og busker: Sikt i kryss og avkjørsler er viktig for trafikksikkerheten. Alle innbyggere har ansvar for å holde vegetasjon nede og klippe det som vokser ut over vei- og fortausareal. Les mer om dette på våre nettsider.  
  • Gå/sykle til skolen: Det er mye trafikksikkerhet i å la barna gå eller sykle til skolen (med unntak av der det naturlig nok ikke lar seg gjøre). Foreldrekjøring bidrar til mer, uønsket trafikk rundt skolestart. La barna gå eller sykle – Det er positivt både for trafikksikkerhet, miljø og helse.
  • Bruk sykkelhjelm: Dersom ulykken først er ute, så vil hjelmen bidra til å redusere risikoen for alvorlighet og varige skader.
  • Parker med «nesa ut»: Det er mange grunner til å rygge inn på parkeringsplassen, se hvilke på Trygg Trafikk sine nettsider.  


Takk for at du tenker trafikksikkerhet!