>Oppgradering av kommunalt vann -og avløpsnett (VA) Gamle Isevei, Skjebergveien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Oppgradering av kommunalt vann -og avløpsnett (VA) Gamle Isevei, Skjebergveien

Publisert: 26.10.2022

Sarpsborg kommune skal separere vann- og avløpsledninger i området Gamle Isevei, Furuveien, Rolighetsveien, Tors gate, og Skjebergveien frem til Rådhusgata.

Prosjektet deles opp i fase 1, 2 og 3. Se hele faseplanen i PDF-format her. (revidert 02.02.23)

Se kart som viser eksisterende VA traséer. Endring av eksisterende traséer vil forekomme der dette er formålstjenlig.
VA-kart Gamle Isevei Skjebergveien


I dag ligger det AF-ledning (felles ledning for spillvann og overvann/drensvann) og vannledning. Ved nyetablert anlegg skal det være ett rør for spillvann, ett rør for overvann og ett rør for vannledning.


Les mer om separering av vann og avløp her.

Fordeler

Fordeler med omlegging fra AF (avløp felles) til to-rørs separatsystem er blant annet:

 • Begrense forurensningsbelastningen til resipienten (bekker, elv og sjø etc.)
 • Bedre driftsforholdene ved kommunens ledningsanlegg og renseanlegg
 • Redusere driftstid, og dermed driftskostnader betraktelig på våre pumpestasjoner.
 • Fordeler med omlegging/fornyelse av kommunal vannledning er blant annet:
 • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
 • Redusere uønsket avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
 • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall uønskede rørbrudd/lekkasjer.
 • Sikre økt kapasitet for fremtiden

Informasjonsmøte og informasjonsskriv

Oppgraderingen av VA-anlegg i disse områdene deles i tre faser.

 • Fase 1 tar for seg Gamle Isevei, Furuveien, Rolighetsveien, og Tors gate.
 • Fase 2 og 3 er Skjebergveien opp til Rådhusgata.
 • Fase 1 skal ha oppstart November 2022.

Sarpsborg kommune vil invitere berørte abonnenter til et informasjonsmøte hvor vi går gjennom prosjektet og forklarer hva som skal gjøres.
Vi vil ha med representant fra entreprenør Park & Anlegg AS.

Klikk her for å se informasjonsskriv som sendes ut i forbindelse med arbeidet

Informasjonsskriv Fase 1 - Skjebergveien VA.pdf

Til deg som huseier

Tilstandsregistrering bolig (utføres nærme oppstart av anlegg) Sarpsborg kommune skal før utførelse av entreprisen ha gjennomført tilstandsregistrering av boliger. Dette gjøres for å avdekke eventuelle sprekker i grunnmur, på fliser, mur, peiser o.l. Dette vil bli dokumentert med billedtaking.

Forcit Consulting og/eller Agnalt & Holmen AS tar kontakt med dere for denne registreringen.

Hvorfor gjennomføres tilstandsregistrering? Tilstandsregistreringen er nyttig for både Sarpsborg kommune, og for huseier.

Eksempel: Ved anleggsarbeid kan rystelser forekomme. Det kan bli satt opp rystelsesmålere på nærliggende hus til grave-/ sprengnings-området. Murens tilstand vil på forhånd være redegjort for i en tilstandsrapport med bilder / dokumentasjon. Om man oppdager en sprekk i f.eks. grunnmuren, kan man da enklere avgjøre om dette har sammenheng med anleggsarbeidene, eller om det er en gammel sprekk.

Du som huseier blir kontaktet av den/de som skal gjennomføre denne tilstandsregistreringen. Som huseier må man ikke gjøre noe spesielt i forkant av dette. Videre info gis av den/de som gjør registeringen.

Stikkledninger - huseiers private vann, spillvann og overvannsledning - huseiers jobb

Separering videre inn mot bolig er huseiers økonomiske ansvar. (Kan avtales med entreprenør som utfører graving av hovedledning)

Kommunens ytelser på privat stikkledning

 • For å unngå senere oppgraving i offentlig vei, vil Sarpsborg kommune legge nye stikkledninger fra ny kommunal hovedledning, ut av vår grøfte-trasé, og normalt ca. 1 meter innenfor privat eiendomsgrense. 
 • Det presiseres at selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. av stikkledning, den enkelte huseier.
 • De private stikkledningene avsluttes ca. 1 meter inn på tomt. 

Slik vil stikkledningene avsluttes av kommunen:

Videre inn mot hus er huseiers ansvar

 • Vannledning: - Stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan.
 • Spillvannsledning (toalett, avløpsvann) – stake- og spylekum, med stigerør til bakkeplan (Ø200mm).
 • Overvannsledning (drenering rundt grunnmur) – stake- og spylekum, med stigerør til bakkeplan (Ø200mm. stigerør). For spillvann og overvann avsluttes det i bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdsplass vil kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt lokk.

Eksempel på stikkledningsgrøft inn fra kommunal hovedledning. Avslutning på innsiden av gjerde.

 Se bilde av eksempel på stikkledningsgrøft.

 Se bilde av et annet eksempel på stikkledningsgrøft.

Foreløpige datoer for gjennomføring av utførelse

 • Tilstandsregistrering Skjebergveien, nærliggende boliger, fortløpende gjennom 2023/24.
  Takstfirma tar kontakt. Sarpsborg kommune varsler i forkant.
 • Informasjonsmøte beboere fase 3 (fra Kiwi til Rådhusveien) – uke 13, 28. mars kl.18.00.
  Se invitasjon via sms.
 • Oppstart fase 2 del 1, uke 16.
 • Stenging av Skjebergveien, uke 16-17. Ny info kommer.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder, Sarpsborg kommune, Virksomhet Utbygging:
Fahil Teib Serdar
Tlf.: 90 03 61 65
e-post: fahil-teib.serdar@sarpsborg.com

Vikarierende prosjektleder
Emil Revhaug
Tlf.: 94 89 98 96
e-post: emil.revhaug@sarpsborg.com

Byggeleder:
Lars-Christian S. Stylo
Tlf.: 951 86 405
e-post: lars.stylo@luva-prosjekt.no

Prosjektleder Park & Anlegg
Bjørn Wiggo Norum
Tlf 476 17 044
bjorn.wiggo.norum@park-anlegg.no

Anleggsleder Park & Anlegg
Johan Andersson
Tlf 418 61 316
johan.andersson@park-anlegg.no

Rådgiver Team forvaltning vann og avløp (pålegg private stikkledninger)
Ole Lunde Emilsen
Tlf. 406 59 461
ole-martin-lunde.emilsen@sarpsborg.com


Rådgiver Team forvaltning vann og avløp (pålegg private stikkledninger)
Torbjørn Arnesen
Tlf. 918 93 332
torbjorn.arnesen@sarpsborg.com