>Separering av vann og avløp Brevikbekken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Separering av vann og avløp Brevikbekken

01.07.2019

Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger i deler av Albert Moeskaus vei, Brevikveien, Hundskinsveien, Knobelsvei, Klokkergårdsveien og Skjoldensvei.

Å separere vann og avløp vil si at spillvannet (kloakk) og overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) ledes bort i to separate ledninger. Nytt spillvannsrør skal kun lede sanitært avløpsvann fra bygningenes innside, mens nytt overvannsrør skal kun lede bort overvann fra kommunale veier samt drensvann fra bygg med kjeller eller ringmur der det er behov.

Overvannet vil heretter bli ført til nærmeste bekk, elv eller innsjø, mens spillvannet vil bli transportert til Alvim renseanlegg. Dette vil redusere faren for tilbakeslag av avløp i kjellere ved store nedbørsmengder.

I tillegg vil det bli anlagt ny kommunal vannledning.

Her kan du lese mer om separering av private stikkledninger.

Fremdrift

  • Anleggsoppstart planlagt slutten av 2019. Sarpsborg kommune vil invitere til et informasjonsmøte for berørte abonnenter i god tid før anleggsoppstart.
  • Norconsult AS er engasjert av Sarpsborg kommune til å prosjektere det nye VA-anlegget, og i den forbindelse er det nødvendig å foreta nivellering/innmålinger av kjellere (dybde på kjellere) for å sikre at VA-anlegget legges tilstrekkelig dypt. Dette gjøres ved at man måler inn høyden fra kjellergulv til vinduskarm. Det vil også bli tatt bilder av kjellervegger, fliser på kjøkken og bad, samt pipe for å avdekke eventuelle sprekker og liknender i etasjer der dette er aktuelt.

  • Norconsult vil foreta de nødvendige befaringer mandag i uke 27 fra mandag til torsdag mellom klokken 15.00-20.00. Dersom du ønsker å avtale et tidspunkt for innmålinger, ta kontakt med Norconsult på telefon 915 95 974. Gi oss gjerne tilbakemelding dersom du ikke har kjeller og det ikke er nødvendig med befaring fra vår side. Det er derfor ønskelig at det er noen hjemme på en av dagene, slik at vi kan gjennomføre registreringene. Fra Norconsult vil det komme to representanter (med identifikasjon). Det hele vil ikke ta mer enn omtrent 5-10 minutter.

  • Oppstart for arbeidene er i uke 32 i august 2019. Prosjektet skal være ferdigstilt i oktober 2021.

Her finner du kart for VA-prosjektet. Kartet viser eksisterende VA-traseer. Under planleggingen nå kan det bli valgt noe justeringer fra det eksisterende. (PDF)

Fordeler ved å separere vannet

Under anleggsperioden vil berørte eiendommer bli tilknyttet en midlertidig vannforsyning.

Fordeler med omlegging fra felles avløp til to-rørs separatsystem er blant annet:

  • Det reduserer faren for at du skal få kloakk opp fra sluk i kjelleren (tilbakeslag).
  • Etter å ha separert ledningene kan regn- og smeltevannet slippes direkte ut i nærmeste bekk, elv eller innsjø i stedet for å pumpes til renseanlegget. Dette er miljøvennlig.
  • Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

Fordeler med omlegging av kommunal vannledning er blant annet:

  • Sikre en bedre vannkvalitet til abonnentene.
  • Redusere avbrudd eller redusert trykk av forbruksvann ved rørbrudd/lekkasje.
  • Redusere driftskostnadene ved å redusere antall rørbrudd/lekkasjer.

Slik kan du gå fram for å få separert avløpsledningene

Slik kobler du fra taknedløpet

Kommunens ytelser på privat stikkledning

For å unngå senere oppgraving i veien, vil Sarpsborg kommune legge ny stikkledning ut av vei/grøftetrasé, normalt ca. 1 meter inn på privat eiendom. Det presiseres at selv om kommunen av praktiske årsaker velger å bekoste dette arbeidet, påhviler alt fremtidig ansvar for drift, vedlikehold, utskifting/reparasjon etc. den enkelte huseier.

Den private stikkledningen avsluttes med stoppekran med spindelforlenger til bakkeplan for vannledning, samt kontroll/spylekum for henholdsvis spillvann og overvann som avsluttes i bakkeplan med tett skrulokk og pakning. På kjørearealer/gårdplass vil kummer og stoppekran bli omsluttet av en betongring med kjøresterkt betonglokk.

Det er den enkelte eiers ansvar å opplyse om beliggenhet av eventuelle private kabler, oljetanker og annet som kan skades ved graving på privat eiendom.

Hekker og gjerder som krysses vil bli istandsatt, men huseier må påregne skjøtsel/vanning av plen, planter, flikking på gjerder osv. Planter som skades erstattes med nye planter i «normal ungplantestørrelse».

Nabovarsling

Denne meldingen vil også fungere som nabovarsel for planlagt tiltak. Nytt vann- og avløpsanlegg er søknadspliktig, og må nabovarsles iht. plan- og bygningsloven § 21-3.

VA-anlegget ligger hovedsakelig på offentlig grunn. Der det er nødvendig å krysse private eiendommer, vil Sarpsborg kommune kontakte grunneierne.

I byggeperioden vil det bli begrenset fremkommelighet, men det skal likevel sørges for tilfredsstillende fremkommelighet for alle trafikantgrupper ved gjennomføringen av tiltaket. Sarpsborg kommune vil orientere mer om dette før anleggsoppstart.

Kontaktinformasjon

 

Prosjektleder Sarpsborg kommune, Enhet Eiendom Haakon Bjørnevaagen, tlf. 91 59 59 74. haakon.bjornevaagen@sarpsborg.com

Multiconsult, Tommy-André Olsen, tlf.  47 27 70 91. tommy-andre.olsen@multiconsult.no.